ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2014-2015

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2420/2014)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2420
10 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. 13830/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 79/2014 (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3, περ.α, του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
8. Τις με αρ. πρωτ. 41/23−06−2014, 44/01−07−2014 Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:

(...)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
«ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: Γραφιστικές Εφαρμογές ΙΙ (Κ. Γκούβα, Λ. Δημητριάδου, I . Κάμπα, Β. Τσαμασλίδου, έκδ. 2014 Διόφαντος)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ (σελ.15-25)
1.1. Εφαρμοσμένες τέχνες
1.2. Σχεδιασμός (design)
1.3. Η γραφιστική ως τρόπος επικοινωνίας
2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (TΗΕ DESIGN PROCESS)
2.1. Ανάλυση
2.2. Σ ύνθεση
2.3. Αξιολόγηση
2.4. Σχηματοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού
2.5 Παράδειγμα
2.6. Το προσχέδιο ως «τελικό» σχέδιο
3. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
3.1. Οδηγίες για καλή παρουσίαση

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (σελ. 28-87)
4. Η ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
4.1 Απεικόνιση μιας ιδέας με γράμματα
4.2. Τα τυπογραφικά στοιχεία δημιουργούν εικόνες
5. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
5.1. Τι είναι σήμα
5.2. Τι είναι σύμβολο
5.3. Εμπορικά σή ματα και λογότυπα-Ιστορική αναδρομή
6. ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (νisual identity)
6.1. Τι ονομάζουμε οπτική ταυτότητα
6.2. Ποιος χρειάζεται οπτική ταυτότητα
6.3. Σε τι χρησιμεύει η οπτική ταυτότητα μιας εταιρείας
6.4. Παράδειγμα σχεδιασμού οπτικής ταυτότητας μαγαζιού
6.5. Το λογότυπο (logotype)
6.6. Το σήμα ως στοιχείο οπτικής ταυτότητας
6.7. Σύνθετα σήματα-λογότυπα
6.8. Χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου λογοτύπου/σή ματος
6.9. Το χρώμα
6.10. Διαδικασία σχεδιασμού λογοτύ που/σή ματος
6.11. Παράδειγμα
7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
7.1. Εταιρική ταυτότητα (corporate identity) Τι είναι εταιρική ταυτότητα
7.2. Εφαρμογές της οπτικής ταυτότητας σε τρεις διαστάσεις (3-D)
7.3. Εφαρμογές της οπτικής ταυτότητας σε δεύτερο επίπεδο
7.4. Διαδικασία σχεδιασμού των εντύπων
7.5. Σχήμα και διαστάσεις-είδος χαρτιού
7.6. Εγχειρίδιο προδιαγραφών για το σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (σελ. 90-141)
8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
8.1. Γενικά
8.2. Ιστορικά στοιχεία
8.3. Το νομικό πλαίσιο της συσκευασίας
8.4. Είδη συσκευασίας
8.5. Υλικά συσκευασίας
8.6. Προδιαγραφές συσκευασίας
8.7. Γραφικά
8.8 Το χρώμα στη συσκευασία
9. ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9.1. Σχεδίαση κουτιού -Στάδια σχεδίασης
9.2. Βασικά στοιχεία σχεδίασης κουτιού
9.3. Στάδια παραγωγής
10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
10.1. Ετικέτα
10.2. Σακούλα
10.3. Χαρτί περιτυλίγματος
10.4. Συσκευασία δώρου
10.5.1. Εξώφυλλο δίσκου-CD
10.5.2. Εικονογράφηση
10.5.3. Σύνθεση του εξωφύλλου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σελ.144-205)
11. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
11.1. Μάρκετινγκ - Εισαγωγικά
11.2. Τι είναι μάρκετινγκ
11.3. Δραστηριότητες - Στόχοι του μάρκετινγκ
11.4.1. Ανάπτυξη προγράμματος μάρκετινγκ
11.4.2. Σχεδιασμός προϊόντος
11.4.3. Τιμολογιακή πολιτική
11.4.4. Προώθηση προϊόντος
12. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
12.1. Διαφήμιση - Ιστορικά στοιχεία
12.2. Είδη διαφήμισης
12.3.1. Το διαφη μιστικό πρόγραμμα
12.3.2. Ανάπτυξη διαφημιστικού προγράμματος
12.4. Καθορισμός στόχων διαφημιστικού προγράμματος
12.5.1. Τα διαφημιστικά μέσα επικοινωνίας
12.5.2. Σχεδιασμός μέσων επικοινωνίας
12.6. Διαφημιστικός προϋπολογισμός
12.7. Σύνταξη του τελικού σχεδίου "περίληψης" (Brief)
12.8.1. Μορφές διαφήμισης - Υλοποίηση διαφημιστικού προγράμματος
12.8.2. Έντυπη διαφήμιση
12.8.3. Τηλεοπτική διαφήμιση
12.8.4. Διαφήμιση στο ραδιόφωνο
12.8.5. Υπαίθρια διαφήμιση
12.8.6. Άμεση ή ταχυδρομική διαφήμιση (Direct mail)
12.9. Έλεγχος αποτελεσματικότητας της διαφήμισης
12.10. Διαφημιστική δεοντολογία
13. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
13.1. Οργάνωση και λειτουργία διαφημιστικών εταιρειών
13.2 Τύποι διαφημιστικών εταιρειών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (σελ. 208-269)
14. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
14.1. Το διαφη μιστικό έντυπο
14.2. Ιεράρχηση των πληροφοριών και οπτική κωδικοποίησή τους
14.3.1. Πολύπτυχο και τρόποι δίπλωσής του
14.3.2. Πολύπτυχο-Οπτικές ενότητες και επίπεδα ανάγνωσης
14.3.3. Πολύπτυχο-Αφηγηματικός χρόνος-Επίπεδα ανάγνωσης και κλιμάκωση των Πληροφοριών
14.3.4. Σχεδιάζοντας ένα πολύπτυχο
15. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
15.1. Η διαφημιστική καταχώριση
15.2. Η ασπρόμαυρη καταχώριση
16. ΑΦΙΣΑ
16.1. Η αφίσα λεξικογραφικά
16.2. Η ιστορία της αφίσας και η πορεία της μέσα στο χρόνο
16.3. Η αφίσα στην Ελλάδα
16.4. Η σύγχρονη αφίσα σε όλο τον κόσμο
16.5. Τα είδη της αφίσας
16.6. Η τέχνη της αφίσας
16.7. Σχεδιασμός (design) της αφίσας
16.8. Συνθετικά στοιχεία-Σύνθεση της αφίσας
16.9. Η εικονογράφηση της αφίσας
16.10. Οι διαστάσεις της αφίσας

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
17. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (σελ. 272-303)
17. 1. Η ιστορία του βιβλίου
17.2. Το βιβλίο στην ελληνική αρχαιότητα
17.3. Το βιβλίο σήμερα
17.4. Δομή του βιβλίου
17.5. Κουβερτούρα βιβλίου ή περικάλυμμα
17.6. Τεχνική και σχεδιασμός του βιβλίου
17.7. Εικονογράφηση
17.8. Παιδικό βιβλίο


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap