ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2015-2016

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1760/2015)

Αριθμ. 6000/2/243−α
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 −2017, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−2015.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ− ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση Α΄ του Ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.2713/1999 (Α΄ 89), του άρθρου 20 του Ν.3103/2003 (Α΄ 23), της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.3686/2008 (Α΄ 158) και της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4138/2013 (Α΄ 72).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 23 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 4 του Ν.4249/2014 (Α΄ 73) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4278/2014 (Α΄ 157), σύμφωνα με τις οποίες κατά τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν.3320/2005 (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν.3667/2008 (Α΄ 114), του άρθρου 39 του Ν.3648/2008 (Α΄ 38) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α΄186), του άρθρου 3 του Ν.2752/1999 (Α΄248), των παρ. 36α και 36β του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 (Α΄78), του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (Α΄ 90), της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.2986/2002 (Α΄24), των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13 του Ν.3404/2005 (Α΄260), του άρθρου 15 του Ν.3443/2006 (Α΄41), της παραγράφου 27 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (Α΄163), των παραγράφων 11α και 11β του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (Α΄118), του άρθρου 36 του Ν.4027/2011 (Α΄233), της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Ν.4058/2012 (Α΄63), της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Ν.4071/2012 (Α΄85) και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 51 του Ν.4264/2014 (Α΄118) και ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
9. Τις διατάξεις του Π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ.88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).
10. Τις διατάξεις του Π.δ.24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
11. Τις διατάξεις του Π.δ.25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).
12. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6502/15/14−ιδ΄ από 9−4−2009 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατόχων πτυχίων του Ν.3748/2009 (Α΄ 29)» (Β΄ 707), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6000/2/238−Α΄ από 01−07−2014 απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2061).
14. Τις διατάξεις της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/104/16174 από 10−7−2014 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280/2006).
15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ97 από 20.02.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση» (Β΄ 299).
16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ211 από 24.07.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 1562).
17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ59 από 16.02.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256), όπως ισχύει.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.848.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2016 (από 01−10−2016), 4.045.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2017, 5.208.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2018, 5.753.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2019 και 6.243.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2020. Οι εν λόγω δαπάνες των ετών 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» που θα εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό και εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε βάρος των Κ.Α.Ε: 0342, 0352, 0411, 0412, 0414, 0421, 0422, 0424, 0432, 0433, 0435, 0436, 0437, 0451, 0452, 0453, 0513, 0517, 0711, 0712, 0814, 0824, 0829, 0831, 0832, 0839, 0845, 0851, 0869, 0875, 1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 1511, 1512, 1641, 1642, 1691, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1919 και 1972. 19. Την υπ’ αριθ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/15−Α΄ από 28−07−2015 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. α. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−2015 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250), από τους οποίους ποσοστό 3% (7 θέσεις) προέρχονται από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου Ημερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29).

β. Ειδικότερα, οι ως άνω επτά (7) θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό 3% θα καλυφθούν:
 i) Σε ποσοστό 90%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, από υποψήφιους κατόχους ημερησίου ΕΠΑ.Λ, της περίπτ. Β΄ παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 και από κατόχους πτυ− χίου Β΄ κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
 ii) Σε ποσοστό 10%, δηλαδή μία (1) θέση, από υποψήφιους οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., τα έτη 2013 ή 2014 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:
Σε όσους είχαν συμμετάσχει το έτος 2014, σε ποσοστό 60%, δηλαδή μία (1) θέση και σε όσους είχαν συμμετάσχει το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, δεν προκύπτει θέση (άρ. 39 παρ. 33 Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ. 52 Ν. 4264/2014).

Οι υπόλοιπες διακόσιες σαράντα τρεις (243) θέσεις θα καλυφθούν:

α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2013, 2014).
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα τέσσερις (14) θέσεις και σε όσους απέκτησαν το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις

β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή επτά (7) θέσεις, από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν.2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4Α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν.2909/2001 (Α΄ 90).

γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015.

2. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−2015 καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2013, 2014), ως ακολούθως:
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

β. Ποσοστό 3%, δηλαδή μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν.2552/1997, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 Α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν.2909/2001.

γ. Ποσοστό 87%, δηλαδή τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015.

3. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια των παραγράφων 1 και 2, πλην των υποψηφίων του Ν.2909/2001 ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων εξωτερικού κ.λπ., ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

4. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παρ. 3 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.

Ομοίως κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ.1α δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

5. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών − γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α΄ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν.3748/2009
(χωρίς νέα εξέταση)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 13
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) 1
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
ΣΥΝΟΛΟ 14

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
α. Με σειρά επιτυχίας 9
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) 1
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
ΣΥΝΟΛΟ 10

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
ΣΥΝΟΛΟ 2

Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2909/2001)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 7
ΣΥΝΟΛΟ 7

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009
(με εξετάσεις)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 183
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. −10%) 21
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών− 4%) 8
ΣΥΝΟΛΟ 212

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 31
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. −10%) 3
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών− 4%) 1
ΣΥΝΟΛΟ 35

Δ΄ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. κ.λπ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.3748/2009

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 6
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] −
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] −
ΣΥΝΟΛΟ 6

Ε΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2013 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 1
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] −
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] −
ΣΥΝΟΛΟ 1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
α. Με σειρά επιτυχίας −
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
ΣΥΝΟΛΟ −

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1339/2015)

ΕΦΗΜΕΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1339
02 Ιουλίου 2015

Αριθμ. 6000/2/242−δ΄
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
− ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 περίπτωση α΄ του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2713/1999 (Α΄ 89), του άρθρου 20 του Ν. 3103/2003 (Α΄ 23), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 3686/2008 (Α΄ 158) και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 4138/ 2013 (Α΄ 72).
2. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Α΄ 188), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), ως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄
149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/ 2013 (Α΄ 152).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
12. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ97 από 20.02.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση» (Β΄ 299).
14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ59 από 16.02.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 161.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2015, 277.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2016, 277.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2017, 327.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2018 και 287.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2019. Οι εν λόγω δαπάνες του τρέχοντος έτους 2015 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» Κ.Α.Ε.: 0342, 0352, 0411, 0421, 0431, 0432, 0433, 0435, 0451, 0452, 0453, 0513, 0517, 0711, 0712, 0814, 0824, 0831, 0832, 0833, 0839, 0845, 0851, 0869, 0875, 1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 1511, 1641, 1642, 1691, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1919 και 1972, ενώ οι δαπάνες των ετών 2016, 2017, 2018, 2019 και κάθε ένα από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ, εντός των προβλεπόμενων ορίων του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
16. Την υπ’ αριθμ. 6501/1/82−β΄ από 07−05−2015 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης,
17. Την υπ’ αριθμ. 8000/1/23 από 08−05−2015 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε πενήντα τρεις (53). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι προηγούμενου έτους του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, χωρίς νέα εξέταση.

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%

β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, με εξετάσεις.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152), «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.
 Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. χωρίς εξετάσεις, καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑΛ με εξετάσεις και αντίστροφα.

4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ανδρών − γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 Άρθρο 1 Ν. 3748/2009 ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
(Χωρίς νέα εξέταση)

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι

 

Υποψήφιοι έτους 2013

α.

Με σειρά επιτυχίας

2

β.

Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)

-

γ.

Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)

-

 

Υποψήφιοι έτους 2014

α.

Με σειρά επιτυχίας

3

β.

Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)

-

γ.

Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)

-

 

Σύνολο

5

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 Άρθρο 1 Ν. 3748/2009
(Με εξετάσεις)

α.

Με σειρά επιτυχίας

43

β.

Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)

1

γ.

Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)

48


Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ