ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-2016

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2671/2015)

Αρ.Πρωτ.195321Δ2/01-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 (Β΄ 1186) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50).
2. Την περ α. της παρ. 2Α του άρθρου 16 ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
3. Tις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 1 του πδ. 68/2014 (Α΄ 110)
4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
7. Την με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 (Β΄ 1186) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016»
8. Την με αρ. 57/18-11-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9. Το με αρ. πρωτ. 553/27-11-2015 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 (Β΄ 1186) Υπουργική Απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 τροποποιείται στο ακόλουθο σημείο:

Κειμ.43 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις)

το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Κειμ.43 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 43

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 01-12-2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1186/2015 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων λυκείων 2015-2016)

Aριθμ. 96080/Δ2
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου

Τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Κειμ.3 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3

Κειμ.5 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4,5

Κειμ.6 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6

Κειμ.7 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7

Κειμ.11 Μετάφραση

Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική-συντακτικό κειμένου 11

Κειμ.13 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 12, γραμματική-συντακτικό κειμένου 13

Κειμ.14 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 14

Κειμ.15 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 15

Κειμ.20 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 16, γραμματική-συντακτικό κειμένων 17, 18, 19, 20

Κειμ.21 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 21

Κειμ.24 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 22, γραμματική- συντακτικό κειμένων 23, 24

Κειμ.25 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 25

Κειμ.27 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27

Κειμ.29 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 28, συντακτικό κειμένου 29

Κειμ.31 Μετάφραση

Συντακτικό κειμ.30, 31

Κειμ.34 Μετάφραση

Γραμματική &συντακτικό κειμ.32, 33, 34

Κειμ.36 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού)

Κειμ.38 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 37, 38

Κειμ.42 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 39, 40 (μόνο οι εναντιωματικές), 41( μόνο οι απλές παραβολικές), 42

Κειμ.43 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις)

Κειμ.44 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 44 και γραμματική κειμένου 50

Κειμ.45 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 45