ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1938/2014 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων λυκείων 2014-2015)


Αριθμ. 104968/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση 2014.

1. Ηλεκτρικά κυκλώματα – Μετρήσεις

1-1 Νόμος του Ohm.

1-2 Νόμοι του Kirchoff.

1-3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των νόμων του Kirchoff.
  1-3-1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων.
  1-3-2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης.
  1-3-3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος.

1-4 Εναλλασσόμενο ρεύμα.

1-5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος – εναλλασσόμενης τάσης.

1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση.

1-7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος

1-8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
  1-8-1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ.
  1-8-2 Πηνίο στο Ε. Ρ.
  1-8-3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.

1-9 Σύνθετα κυκλώματα – Σύνθετη αντίσταση.
  1-9-1 Κύκλωμα RL σε σειρά.
  1-9-2 Κύκλωμα RLC σε σειρά – Συντονισμός σειράς.

1-10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

4. Ηλεκτρονικά

Γενικά:

4-1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα.

4-2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών.
  4-2-1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί.
  4-2-2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης.

4-3 Επαφή p-n.
  4-3-1 Πόλωση της επαφής p-n.
  4-3-2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p-n.

4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής.

4-5 Εφαρμογές των διόδων.
  4-5-1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc).
  4-5-2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις.

4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor)
  4-6-1 Λειτουργία του τρανζίστορ

4-7 Ενισχυτής
  4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών

4-10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC).

4-11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη).

4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics).

4-13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων.

4-14 Συστήματα αρίθμησης.

4-16 Άλγεβρα Boole.

4-17 Λογικές Πύλες (Gates).

Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήματα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα-εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο βιβλίο της «Ηλεκτρολογίας».