ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2339
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. 126773/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄), το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και το Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
8. Την υπ’ αριθμ. 26/30.07.2013 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:

(...)

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι»

Η ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ

Από το βιβλίο “Μαθηματικά” της Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας, έκδοση 2013)

Κεφάλαιο / Περιεχόμενο
Σελίδες
(από…έως)

Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική

 

Παράγρ.
2.1,
2.2,
2.3 (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ. 75−76)
2.4
2.5 (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 – 86)
2.6

Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ.102.

59-102

Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης

 

Α. Παράγρ.
3.1
3.2
3.3
3.4 (Μόνο Μελέτη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση του Πίνακα Συζυγών Παραστάσεων της σελ. 115).
Εξαιρούνται οι εφαρμογές:
1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119,
4δ στις σελίδες 122 και 123,
5 στις σελ. 123 και 124,
6 στις σελίδες 124 και 125, και
7 στις σελίδες 125 και 126.

(σελ. Α: 107−132),Β. Παράγρ.

3.6
3.7
3.8
3.9
Εξαιρούνται οι εφαρμογές:
2 στις σελίδες 142 και 143,
5 στη σελ. 145,
και 7 στις σελίδες 147 και 148.

(σελ. Β: 133−151)

Κεφ. 4: Στοιχεία Διαφορικού Λογισμού

 

Α. Παράγρ.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Β. Παράγρ.
4.8
4.9

(σελ. Α: 173–200)
 
 
 
 
 
 
(σελ. Β: 210–222)

Κεφ. 5: Στοιχεία Ολοκληρωτικού Λογισμού

 

Παράγρ.
5.1
5.2
5.3
5.4
Εξαιρούνται οι εφαρμογές:
7 και 8 στις σελίδες 238 και 239,
9 και 10 στις σελίδες 246−247,
οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249− 250,
η απόδειξη του τύπου της παραγοντικής ολοκλήρωσης στη σελ. 242
και οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στις σελ. 258−261.

(σελ. 231 −258)

Γενική Παρατήρηση :

Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap