ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ 2014-2015

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2420/2014)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2420
10 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. 13830/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 79/2014 (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3, περ.α, του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
8. Τις με αρ. πρωτ. 41/23−06−2014, 44/01−07−2014 Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:

(...)

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι»

Η ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ

Από το βιβλίο “Μαθηματικά” της Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας, έκδοση 2014)

Κεφάλαιο / Περιεχόμενο
Σελίδες
(από…έως)

Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική

 

Παράγρ.

2.1,

2.2,

2.3 (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ. 75−76)

2.4

2.5 (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 – 86)

2.6

Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ.102.

59-102

Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης

 

Α. Παράγρ.

3.1

3.2

3.3

3.4 (Μόνο Μελέτη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση του Πίνακα Συζυγών Παραστάσεων της σελ. 115).

Εξαιρούνται οι εφαρμογές:
- 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119,
- 4δ στις σελίδες 122 και 123,
- 5 στις σελ. 123 και 124,
- 6 στις σελίδες 124 και 125, και
- 7 στις σελίδες 125 και 126.

107−132

Β. Παράγρ.

3.6

3.7

3.8

3.9

Εξαιρούνται οι εφαρμογές:
- 2 στις σελίδες 142 και 143,
- 5 στη σελ. 145,
- 7 στις σελίδες 147 και 148.

133−151)

Κεφ. 4: Στοιχεία Διαφορικού Λογισμού

 

Α. Παράγρ.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Β. Παράγρ.
4.8
4.9

(σελ. Α: 173–200) 
 
 
 
 
 
 
(σελ. Β: 210–222)

Κεφ. 5: Στοιχεία Ολοκληρωτικού Λογισμού

 

Παράγρ.

5.1

5.2

5.3

5.4

Εξαιρούνται οι εφαρμογές:
- 7 και 8 στις σελίδες 238 και 239,
- 9 και 10 στις σελίδες 246−247,
- οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249− 250,
- η απόδειξη του τύπου της παραγοντικής ολοκλήρωσης στη σελ. 242
- οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στις σελ. 258−261.

(σελ. 231 −258)

Γενική Παρατήρηση :

Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap