ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.67711/Γ2/02-05-2014/ΥΠΑΙΘ η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο τροποποιείται κα ορίζεται ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» (Β΄ Τάξη 1ου κύκλου ΤΕΕ, των Ο. Απέργη, Δ. Μπιτζένης, έκδ. 2013)

Κεφ. 1 : Ιστορική εξέλιξη της γραπτής επικοινωνίας μέχρι το Γουτεμβέργιο

Κεφ. 2 : Ο Γουτεμβέργιος και η Τυπογραφία

Κεφ. 3 : Η Τυπογραφία

Κεφ. 4 : Η Επιπεδοτυπία

Κεφ. 5 : Η Μεταξοτυπία

Κεφ. 6 : Η Βαθυτυπία

Κεφ. 7 : Η Φλεξογραφία

Κεφ. 8 : Τα στάδια παραγωγής του εντύπου

Κεφ. 9 : Η Φωτοαναπαραγωγή

Κεφ. 10 : Τα Πρότυπα

Κεφ. 11 : Χαρτί εκτύπωσης και τυπογραφικό φύλλο

Κεφ. 12 : Μοντάζ

Από τη σελ. 7 έως και τη σελ. 151.

 


(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2339
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. 126773/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄), το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και το Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
8. Την υπ’ αριθμ. 26/30.07.2013 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:

(...)

2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»

ΒΙΒΛΙΟ: Τεχνολογία των Εκτυπώσεων (Ο. Απέργη, Δ. Μπιτζένης, έκδ. 2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟ (σελ.7-17)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (σελ.19-27)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (σελ.28-41)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΠΙΠΕΔΟΤΥΠΙΑ (σελ.42-57)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ (σελ.58-68)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ (σελ.69-79)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ (σελ.80-87)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (σελ.88-99)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (σελ.100-115)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (σελ.116-127)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΥΛΛΟ (σελ.128-138)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΜΟΝΤΑΖ (σελ.139-151)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (σελ.152-163)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (σελ.164-171)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Η ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ (σελ.172-186)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (σελ.187-211)


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap