ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2014-2015

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2420/2014)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2420
10 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. 13830/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 79/2014 (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3, περ.α, του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
8. Τις με αρ. πρωτ. 41/23−06−2014, 44/01−07−2014 Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:

(...)

2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»

ΒΙΒΛΙΟ: Τεχνολογία των Εκτυπώσεων (Ο. Απέργη, Δ. Μπιτζένης, έκδ. Διόφαντος) (σελ.7-211)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ MEXPI ΤΟ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟ (σελ.7-17)
1.1. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦ ΕΣ
1.1.1. Η σφηνοειδής γραφή
1.1.2. Η ιερογλυφική γραφή
1.1.3. Η κρητομινωική γραφή-Ο δίσκος της Φαιστού
1.1.4. Το αλφάβητο
1.2 Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
1.2.1. Η εφεύρεση των εκτυπώσεων από τους λαούς της Ανατολής
1.2.2. Η αντιγραφή των κειμένων από τους Ευρωπαίους
1.2.3. Οι πρώτες εκτυπώσεις στην Ευρώπη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (σελ.19-27)
2.1. ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
2.2. ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΥ
2.2.1. Ο Γουτεμβέργιος
2.2.2. Τα τυπογραφικά στοιχεία
2.2.3. Η εφεύρεση του πιεστηρίου
2.2.4. Οι μελάνες
2.3. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΥ
2.4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (σελ. 28-41)
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
3.2. ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
3.3. ΤΟ Μ ΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
3.4. ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ
3.4.1. Η στοιχειοθεσία με το χέρι
3.4.2. Η μηχανική στοιχειοθεσία
3.5. Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
3.6. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ
3.7. Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΠΙΠΕΔΟΤΥΠΙΑ (σελ.42-57)
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
4.2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΥΠΙΑΣ
4.2.1. Η επινόηση της λιθογραφίας
4.2.2. Η σταδιακή εξέλιξη της λιθογραφίας
4.3. Η Μ ΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
4.3.1. Η άμεση λιθογραφία
4.3.2. Η έμμεση λιθογραφία ή λιθογραφία offset
4.4. ΞΗΡΑ ΟΦΣΕΤ
4.5 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΦΣΕΤ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ (σελ. 58-68}
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
5.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
5.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ
5.3.1. Ο βασικός εξοπλισμός της μεθόδου
5.3.2. Η κατασκευή της εκτυπωτικής πλάκας
5.4. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
5.5. Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ (σελ. 69-79)
6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
6.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
6.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ
6.3.1. Ο βασικός εξοπλισμός της μεθόδου
6.3.2. Η μορφή του εκτυπωτικού κυλίνδρου
6.3.3. Τα είδη των κυψελών των εκτυπωτικών κυλίνδων
6.3.4. Οι σύγχρονες μέθοδοι χάραξης των βαθυτυπικών κυλίνδρων
6.4. ΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
6.5. Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ (σελ. 80-87)
7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
7.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
7.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ
7.3.1. Ο βασικός εξοπλισμός της μεθόδου
7.3.2. Η κατασκευή των Φλεξογραφικών κλισέ
7.4. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
7.5. Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ {σελ. 88-99}
8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
8.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ
8.3. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
8.4. ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
8.4. 1. Ο γραφίστας
8.4.2. Η διάταξη του εντύπου (layout)
8.5. Η ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ
8.5.1. Τα φιλμ
8.5.2. Η ένθεση
8.5.3. Τα δοκίμια
8.5.4. Το μοντάζ
8.6. Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ
8.7. Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
8.7.1. Το δίπλωμα
8.7.2. Η βιβλιοδεσία
8.7.3. Άλλες περατώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ {σελ. 100-115}
9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
9.2. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
9.2.1. Το ορατό φάσμα
9.2.2. Η προσθετική μέθοδος
9.2.3. Η αφαιρετική μέθοδος
9.2.4. Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη
9.3. ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ
9.3.1. Το ράστερ
9.3.2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του ατελιέ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ {σελ. 116-127}
10.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
10.2. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
10.3 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΥΛΛΟ {σελ. 128-138}
11.1. ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
11.1.1. Η τυποποίηση του χαρτιού
11.1.2. Η τυποποίηση της εκτυπωτικής επιφάνειας των μηχανών
11.1.3 Το δίπλωμα του χαρτιού
11.2. ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
11.2.1 Η έννοια του τυπογραφικού φύλλου
11.2.2 Το δίπλωμα και η στάχωση των τυπογραφικών
11.2.3 Η σελίδα του τυπογραφικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΜΟΝΤΑΖ {σελ. 139-151)
12.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ
12.2. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ
12.3. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ
12.3.1. Τούμπα γωνία
12.3.2. Τούμπα δόντια
12.4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ
12.4. 1. Η γραμμογράφηση του μοντάζ
12.4.2. Η συναρμολόγηση των φιλμ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ {σελ. 152-163}
13.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
13.2. ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ
13.3. ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
13.4. Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
13.4. 1 Η πρόχειρη βιβλιοδεσία
13.4.2 Η σταθερή βιβλιοδεσία
13.5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ
13.5.1 Αναγλυφοτυπία χωρίς μελάνι (γκοφρέ)
13.5.2 Θερμοαναγλυφοτυπία
13.5.3 Διάτρηση (περφορέ)
13.5.4 Αρίθμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ {σελ. 164-171)
14.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
14.2. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
14.2.1. Η αφαίρεση του παλιού καλύμματος και το ξήλωμα των τυπογραφικών
14.2.2. Το ξάκρισμα
14.2.3. Η πρέσα
14.2.4. Το ράψιμο
14.2.5 Το ψαροκόλλημα
14.2.6. Το σφύρισμα
14.2.7. Η τέλα
14.2.8. Τα κεφαλάρια
14.2.9. Οι μαρμαρόκολλες
14.2.10 Ο σκελετός του εξώφυλλου
14.2.11 Το ντύσιμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Η ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑ {σελ. 172-186}
15.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
15.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
15.3. ΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ
15.3.1. Η πρωτογενής επεξεργασία της επιφάνειας του χαρτιού
15.3.2. Τα είδη των χαρτονιών
15.3.3. Η κατασκευή των κουτιών
15.3.4. Οι τύποι των κουτιών
15.4. ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
15.4.1. Η πρώτη ύλη των μεταλλικών κουτιών
15.4.2. Η εκτυπωτική διαδικασία
15.4.3. Τα είδη των μεταλλικών κουτιών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ {σελ. 187-211}


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap