ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ 2012-2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2400
29 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 93157/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄)
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
6. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 76051/04−07−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρου Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3. περ. α, 20 παρ.33, 21 περ. α, 60 παρ. 1 και 61 παρ. 1 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
9. Την αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
10. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 83800/Γ2/20−07−2012 έγγραφό του ζήτησε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) την εισήγηση του σχετικά με το Καθορισμό εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων & Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013.
11. Το αριθμ. 2153/31.07.2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Παναλλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012−2013», αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2012 – 2013 ως εξής:

(...)

ΕΣΠΕΡΙΝΑ Δ΄ ΕΠΑ.Λ.

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι»

Η ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ

ΒΙΒΛΙΟ: Μαθηματικά Α΄ ΤΑΞΗ 2ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας, έκδοση, 2012)

Κεφάλαιο / Περιεχόμενο
Σελίδες
(από…έως)

Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική

 

2.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί

2.2 Συχνότητα παρατηρήσεων

2.3 Ομαδοποίηση παρατηρήσεων (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ.75−76)

2.4 Παράμετροι θέσης

2.5 Παράμετροι διασποράς (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 – 86)

2.6 Συντελεστής μεταβλητότητας (CV)

Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ.102.

59-102

Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης

 

Α. 3.1 Η έννοια του ορίου
3.2 Ιδιότητες του ορίου συνάρτησης
3.3 Πλευρικά όρια συνάρτησης
3.4 Μη πεπερασμένο όριο συνάρτησης− Απροσδιόριστες μορφές (μόνο Μελέτη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση του Πίνακα Συζυγών Παραστάσεων της σελ. 115).

Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123, 5 στις σελ. 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, και 7 στις σελίδες 125 και 126.

Β. 3.6 Η έννοια της συνεχούς συνάρτησης
3.7 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα
3.8 Συνέχεια βασικών συναρτήσεων
3.9. Ιδιότητες συνεχών συναρτήσεων

Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 2 στις σελίδες 142 και 143, 5 στη σελ. 145, και 7 στις σελίδες 147 και 148.

(σελ. Α: 107-132), (σελ. Β: 133−151)

Κεφ. 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Α.
4.1 Η έννοια της παραγώγου ως ρυθμός μεταβολής
4.2 Παράγωγος συνάρτηση
4.3 Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων
4.4 Κανόνες παραγώγισης
4.5 Παράγωγοι ανώτερης τάξης
4.6. Παράγουσα συνάρτηση

Β.
4.8 Μονοτονία συνάρτησης
4.9 Ακρότατα συνάρτησης

(σελ. Α: 173 – 200), (σελ. Β: 210 – 222)

Κεφ. 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

5.1 Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος

5.2 Ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος

5.3 Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος

5.4 Υπολογισμός εμβαδού επιπέδων χωρίων

Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 7 και 8 στις σελίδες 238 και 239, 9 και 10 στις σελίδες 246− 247, οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249− 250, η απόδειξη του τύπου της παραγοντικής ολοκλήρωσης στη σελ. 242 και οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στις σελ. 258−261.

(σελ. 231 −258)

Γενική Παρατήρηση :

Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap