ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.67711/Γ2/02-05-2014/ΥΠΑΙΘ η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο τροποποιείται κα ορίζεται ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ: «Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας» (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου - 2ος Κύκλος Τ.Ε.Ε., των Νικολακάκη, Σωφρονά, Κιαμίλη, έκδοση 2013)

Κεφάλαιο 1: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 15−20, 24−28)
1.1. Έννοια της προσχολικής αγωγής
1.3. Σκοποί της προσχολικής αγωγής
1.4. Ο αντισταθμιστικός ρόλος της προσχολικής αγωγής

Κεφάλαιο 3: ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 62−64 και 66−74)
3.2. Φρειδερίκος Φρέμπελ
3.3. Μαρία Μοντεσσόρι
3.4. Οβίδιος Ντεκρολύ

Κεφάλαιο 4: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (σελ. 82−95)
4.2. Σκοπός και αναγκαιότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού
4.3. Ημερήσιο Πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού.(Ημερήσιο Πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών)
4.4. Το ψυχοπαιδαγωγικό υλικό

Κεφάλαιο 6: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σελ. 119−129)

Κεφάλαιο 7: ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σελ. 135−167)
(εξαιρείται το 7.4.2 σελ.166 Ο ρόλος του/ της παιδαγωγού)

Κεφάλαιο 8: ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ− ΑΝΑΓΝΩΣΗ − ΓΡΑΦΗ (σελ. 175−191)

 


(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2339
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. 126773/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄), το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και το Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄372) Υ.Α. με θέμα «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
8. Την υπ’ αριθμ. 26/30.07.2013 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Εξεταστέας−Διδακτέας Ύλης των Μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή αποφοίτων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. του σχολικού έτους 2013 – 2014 ως εξής:

(...)

2.1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: «Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας»
(Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου − 2ος Κύκλος Τ.Ε.Ε., των Νικολακάκη, Σωφρονά, Κιαμίλη, έκδοση 2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 15−20, 24−28)
1.1. Έννοια της προσχολικής αγωγής
1.3. Σκοποί της προσχολικής αγωγής
1.4. Ο αντισταθμιστικός ρόλος της προσχολικής αγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 62−64 και 66−74)
3.2. Φρειδερίκος Φρέμπελ
3.3. Μαρία Μοντεσσόρι
3.4. Οβίδιος Ντεκρολύ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (σελ. 82−95)
4.2. Σκοπός και αναγκαιότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού
4.3. Ημερήσιο Πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού.(Ημερήσιο Πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών)
4.4. Το ψυχοπαιδαγωγικό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σελ. 119−129)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σελ. 135−167)
(εξαιρείται το 7.4.2 σελ.166 Ο ρόλος του/ της παιδαγωγού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ− ΑΝΑΓΝΩΣΗ − ΓΡΑΦΗ (σελ. 175−191)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελ. 232−237)
10.2. Η διδασκαλία των μαθηματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση
10.3. Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Μαθηματικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (σελ. 255−270)
12.1. Σημασία του Παιχνιδιού
12.2. Παιχνίδι και εκμάθηση των κοινωνικών ρόλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σελ. 301−302)


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap