ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2013-2014

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2420/2014)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2420
10 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. 13830/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 (ΦΕΚ 373Β΄), με θέμα «Εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής παιδείας και Ειδικότητας».
4. Το Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 79/2014 (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3, περ.α, του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
8. Τις με αρ. πρωτ. 41/23−06−2014, 44/01−07−2014 Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:

(...)

2.1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: «Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας» (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου − 2ος Κύκλος Τ.Ε.Ε., των Νικολακάκη, Σωφρονά, Κιαμίλη, έκδοση Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 15−20, 24−28)
1.1. Έννοια της προσχολικής αγωγής
1.3. Σκοποί της προσχολικής αγωγής
1.4. Ο αντισταθμιστικός ρόλος της προσχολικής αγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 62−64 και 66−74)
3.2. Φρειδερίκος Φρέμπελ (F. Froebel)
3.3. Μαρία Μοντεσσόρι (Μ. Montessori)
3.4. Οβίδιος Ντεκρολύ (Ο. Decroly)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (σελ. 82−95)
4.2. Σκοπός και αναγκαιότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού
4.3. Ημερήσιο Πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού.(Ημερήσιο Πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών)
4.4. Το ψυχοπαιδαγωγικό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σελ. 119−129)
6.1. Ο/Η παιδαγωγός στην τάξη
6.2. Η συνεργασία παιδαγωγού-γονέων
6.3. Η συμβολή του/της παιδαγωγού στην προσαρμογή του παιδιού στο Βρεφονηπιακό σταθμό-Ν ηπιαγωγείο
6.4. Συνεργάτες της Προσχολικής Αγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σελ. 135−167)
7.1. Ψ υχοκινητικός τομέας
7.1.1. Ο ρόλος της αγωγής
7.1.2. Δραστηριότητες
7.2. Αισθητηριακός Τομέας
7.2.1. Ο ρόλος της αγωγής
7.2.2 Δραστηριότητες
7.3. Νοητικός Τομέας
7.3.1. Ο ρόλος της αγωγής
7.3.2. Δραστηριότητες
7.4. Κοινωνικό-Συναισθηματικός- Ηθικός-Θρησκευτικός Τομέας
7.4. 1. Ο ρόλος της αγωγής
7.4.3. Δραστηριότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ− ΑΝΑΓΝΩΣΗ − ΓΡΑΦΗ (σελ. 175−191)
8.1. Σ ύγχρονες αντιλήψεις για τον προφορικό λόγο, την Ανάγνωση και τη Γραφή
8.2. Προφορικός λόγος - Ο ρόλος της αγωγής
8.2.1. Δραστηριότητες του προφορικού λόγου
8.3. Ανάγνωση - Ο ρόλος της αγωγής
8.3.1. Δραστηριότητες Ανάγνωσης
8.4. Γραφή και Γραπτή Έ κφραση - Ο ρόλος της αγωγής
8.4.1. Δραστηριότητες Γραφής
8.5. Ο ρόλος του/της παιδαγωγού Προσχολικής Ε κπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελ. 232−237)
10.2. Η διδασκαλία των μαθηματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση
10.3. Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Μαθηματικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (σελ. 255−270)
12.1. Σημασία του Παιχνιδιού
12.2. Παιχνίδι και εκμάθηση των κοινωνικών ρόλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σελ. 301−302)
14.1. Η αξιολόγηση στην Προσχολική Αγωγή
14.2. Ο φάκελος εργασιών του παιδιού


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap