ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μεταβολές στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 123
01 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 67
Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
(...)

, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία Σχολής και ομώνυμου Τμήματος

1. Η κατά τις διατάξεις της παρ 1 β του άρθρου 2 του Π.δ. 73/2013 «Κατάργηση Τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (Α΄ 119) Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετονομάζεται σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω διατάγματος και του άρθρου 1 του Π.δ. 372/1997 (Α΄ 243) ομώνυμο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μετονομάζεται ομοίως σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

2. Αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας είναι η καλλιέργεια των επιστημονικών περιοχών όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 2 εδ. α, β, γ και δ του άρθρου 1 του Π.δ. 372/1997 και συμπληρώνεται με το εδ. ε΄ ως ακολούθως:

«ε. Των Ηλεκτρολογικών Συστημάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα για την παραγωγή από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, έλεγχο, χρησιμοποίηση και εξοικονόμηση κάθε μορφής ενέργειας καθώς και τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους ηλεκτρολογικού έργου.»

3. Το μετονομαζόμενο τμήμα εξομοιώνεται πλήρως και ως προς κάθε συνέπεια με τα ομότιτλα τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4. Οι διπλωματούχοι του μετονομαζόμενου Τμήματος ορίζονται εφεξής ως Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών.

5. Οι διπλωματούχοι του μετονομαζόμενου Τμήματος έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών όπως αυτά προβλέπονται στις κείμενες σχετικές διατάξεις.

6. Οι διπλωματούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όπως και οι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα πριν τη μετονομασία του, έχουν τη δυνατότητα, εφ’ όσον το επιθυμούν, να πάρουν, ύστερα από παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, οι μεν πρώτοι βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία, οι δε δεύτεροι τον τίτλο σπουδών του νέου τμήματος. Η κατά τα ως άνω βεβαίωση χορηγείται από τον οικείο Πρύτανη.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 123Α
01 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68
Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας - Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
(...)

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία Τμήματος

1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. Α΄ περ. γ. υποπ. 5 της αριθμ. Ε5/652/1984 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 99) και της περ. 9 της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.δ. 95/2013 (Α΄ 133) Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετονομάζεται σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

2. Ο τίτλος του πτυχιούχου ορίζεται σε «Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας».

3. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας. Διατηρούνται ως έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ανωτέρω Τμήματος, τα οποία έχουν καθορισθεί με το Π.δ. 164/1996 (Α΄ 118).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2007
23 Ιουλίου 2014

Αριθμ. Φ.253/104943/Β6
Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β/30−3−2006) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90Α΄)2. Τις διατάξεις της με αριθμό Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30−3−2006) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 105/2013 (ΦΕΚ 137 Α΄/5−6−2013).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 72/2013 (ΦΕΚ 119 Α΄/28−5−2013).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 της αριθμ. 94654/ΣΤ5/2014 (ΦΕΚ 1618 Β΄/19−6−2014) απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλ. Δερμεντζόπουλο και Κ. Κουκοδήμο.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμό Φ. 253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30−3−2006) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Στο εδάφιο IV «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 (ΦΕΚ 1580 Β΄/21−6−2013) ομοίας, στα Τμήματα των Πανεπιστημίων προστίθενται:

α) το Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τη Κοζάνη,

β) το Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των ως άνω Τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.251/14982/Β6/03-02-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑTA Α’ και Β’
Email : t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Λ. Ζολώτα
Τηλέφωνο : 210 3442699
FAX : 210 3442098

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β’/10-12-2002) υπουργικής απόφασης».

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 172/τ.Β΄/30-01-2014 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Φ.253/10590/Β6/2014 (AΔΑ: ΒΙΡΥ9-3ΧΠ) , η οποία αφορά τα ειδικά μαθήματα και τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση Φ.253/128314/Β6/2002, (ΦΕΚ 1538/ τ. Β'/ 10.12.2002).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΜΟΝΟ της ανωτέρω Απόφασης, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, από το έτος 2014 και εφεξής, δεν χρειάζεται να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. να προμηθευτούν το ως άνω ΦΕΚ ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) και στη συνέχεια να το προωθήσουν στους κ.κ. Διευθυντές όλων των τύπων Λυκείων προκειμένου να ενημερώσουν τους υποψήφιους για τα παραπάνω, καθώς και να αναρτήσουν την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.Φ.251/21935/Β6/15-02-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
email: dremetsika(ΑΤ)minedu
Πληροφορίες: Α. Δρεμέτσικα
Τηλ.: 210-3442703-2
FAX: 210-3442098

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την aριθμ. Φ253/ 21812 /86/15-2-2013 Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από φέτος το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, εκτός από το 5° Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, εντάσσεται και στο 2° Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών.

Παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές όλων των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν σχετικά τους υποψηφίους (μαθητές και aπόφοιτους) των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2013. Εκτός από την προφορική ενημέρωση των μαθητών μέσα στην τάξη, κρίνεται χρήσιμη και η ανάρτηση της παρούσας στις προθήκες ανακοινώσεων των σχολείων, κατά τρόπο που θα είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Παρακαλούνται επίσης οι Διευθυντές Δ.Ε. να μεριμνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑΔΟΚΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.251/160697/Β6/19-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 ΤΜΗΜΑ Β’
 email: dtsolka(ΑΤ)minedu.gov.gr
 Πληροφορίες: . Τσόλκα
 Τηλέφωνο: 210-3442072
 FAX: 210-3442098

 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές.
 Σχετ.: Η με αριθμ. Φ.251/154288/Β6/6-12-2012 εγκύκλιος μας (Α'Α:Β45Χ9-Γ4Φ).

 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας σχετικά με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.Φ.300/57/158659/Σ.4315/11-12-2012 εγγράφού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προς τη Διεύθυνσή μας, παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των ημερήσιων ΕΠΑΛ να ενημερώσουν τους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.

Εκτός από την προφορική ενημέρωση μέσα στην τάξη, κρίνεται χρήσιμη και  ανάρτηση της παρούσας στις προθήκες ανακοινώσεων των σχολείων κατά τρόπο που θα είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές Δ.Ε. να μεριμνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων ιευθύνσεων .Ε. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Βοηθητικοί σύνδεσμοι:

Α. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Β. ΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ