ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2013

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 329 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2013

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
02 Απρλ. 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ"
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΥΕΘΑ 24/2013

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου: Όπως το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ "7" για όλους τους υποψήφιους.

2) Μία (1) φωτογραφία κεφαλής, κατά προτίμηση έγχρωμη, εμπρόσθιας όψεως του υποψηφίου διαστάσεων 3X4 εκατοστά. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας πρέπει να γράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου καθαρά.

(3) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου επικυρωμένο, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ' Λυκείου και ότι η διαγωγή τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". (Υπόδειγμα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

(4) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο να φαίνεται η ιθαγένεια και ο τρόπος κτήσης της.

(5) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

(6) Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου

(7) Βεβαίωση πιστοποίησης λόγω μη προσκόμισης Υγειονομικών Εξετάσεων (μόνο σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης αποτελεσμάτων Υγειονομικών Εξετάσεων).

(8) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

(9) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Β».

β. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (7) της παραγρ. 1.α.

(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής στο οποίο να αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραμμένη η ημερομηνία γέννησης και αν είναι έγγαμος-η ή άγαμος-η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόμενο από μετάφραση στα Ελληνικά).

(3) Πιστοποιητικό διαμονής από τον αντίστοιχο δήμο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.

(4) Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού μητρώου) από τη χώρα προέλευσης ή από την ημεδαπή ή και από τις δύο (2).

(5) Θεωρημένο Φ/Α ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου.

(6) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

γ. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (7) της παραγρ. 1.α.

(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής (αντί πιστοποιητικού δήμου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαμένουν στο εξωτερικό από Έλληνες - ίδες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και έχουν (οι γονείς) Ελληνική ιθαγένεια, στο οποίο να είναι γραμμένα και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και ολογράφως.

(β) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή επιθυμούν να γράφουν εάν εισαχθούν στη Σχολή.

(γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, ή εάν διώκονται).

(δ) Εάν είναι έγγαμοι-ες ή άγαμοι-ες.

(ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου.

(3) Τα τέκνα των Ελλήνων Υπάλληλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού) να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Υπηρεσία των, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο Εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστημα.

(4) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο Εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

δ. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

(1) Υποψήφιοι-ες για τη ΣΣΕ – ΣΣΑΣ
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα:
(α) Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (1) έως (5) στην παράγραφο 1α.
(β) Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου. Αυτό αποστέλλεται προς έλεγχο και θεώρηση στη Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκει ο υποψήφιος, το οποίο διαβιβάζει στη συνέχεια το ΑΦΜ απευθείας στις ΣΣΕ – ΣΣΑΣ.

(2) Υποψήφιοι-ες για τη ΣΝΔ-ΣΙ
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (1) έως (7) στην παράγραφο 1α.

(3) Υποψήφιοι-ες για τη ΣΑΝ
Τα δικαιολογητικά (1) έως (7) στην παράγραφο 1α απευθείας στη ΣΑΝ..

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
(προσκομίζονται στη σχολή επιτυχίας την ημέρα κατατάξεως)

α. ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(α) Απολυτήριο (Κυρωμένο Φωτ/φο).

(β) Υπεύθυνη Δήλωση του νέου τύπου ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία και προκειμένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ μέχρι την προηγούμενη της εγγραφής στο αντίστοιχο Πανεπιστημιακό τμήμα.

(γ) Να φέρουν μαζί τους:

α) Την αστυνομική τους ταυτότητα.
(β) Διαβατήριο (όσοι έχουν).
(γ) Βιβλιάριο Υγείας Παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).
(δ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
(ε) Τη βεβαίωση βαθμού πρόσβασης από Λύκειο αποφοίτησης (αφορά μόνο τους επιτυχόντες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ).
(στ) Το Στρατολογικό Αριθμό (Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου)(όσοι έχουν).
(ζ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
(η) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και ο IBAN.
(θ) Αριθμός ασφαλισμένου ΙΚΑ (για όσους έχουν).

(4) Οι επιτυχόντες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας

β. ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Υποβάλλουν το απολυτήριο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)) και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του Παραρτήματος «Ε».

(2) Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ-ΕΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

Τα αναφερόμενα στην παραγρ. 2.α. και επιπλέον, Πιστοποιητικό της Διευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνονται ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή με απευθείας κλήση Εισαγγελικής Αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8ζ της Προκηρύξεως

δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.

(2) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άνδρες).

(3) Πιστοποιητικό Γέννησης.

Αντιναύαρχος Α. Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;