ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

Αρ.Πρωτ.Φ251/51273/Β6/08-05-2012/ΥΠΔΒΜΘ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Λ. Ζολώτα
Τηλέφωνο : 210 3442699
FAX : 210 3442098

ΘΕΜΑ : Εξεταστικά Κέντρα για το μάθημα των Αγγλικών, έτους 2012

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν φέτος από 16‐06‐2012 μέχρι 23‐06‐2012 και θα διενεργηθούν με το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται με την αριθμ.Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538‐Β΄) Υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης Φ.253/128314/Β6/10‐12‐2002 (ΦΕΚ 1538τ.Β΄/10‐12‐2002) θα είναι Γενικά Λύκεια στα οποία θα διενεργηθούν οι απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου το τρέχον έτος.

Τα Ε.Κ. για τα ειδικά μαθήματα (σχέδια, ξένες γλώσσες, μουσικά) πλην των Αγγλικών, θα λειτουργήσουν μόνο στην ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣ/ΚΗ ενώ για τα Αγγλικά σε όλες τις Δ/νσεις Δ.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ.251/41735/Β6/11‐04‐2012 (ΦΕΚ 1280 τ.Β’/11‐04‐2012), το 3ο και 4ο εδάφιο τροποποιήθηκαν ως εξής: «Με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε., ο οποίος συνεκτιμά τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες, μπορεί να ορίζονται και άλλα εξεταστικά κέντρα εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Για τη λειτουργία Ε.Κ. εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο κέντρο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό (100)».

Στο ανωτέρω πλαίσιο, παρακαλούμε να ορίσετε τα εξεταστικά κέντρα των Αγγλικών, τα οποία σε αριθμό ανά Δ/νση Δ.Ε. δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τον αντίστοιχο περσινό αριθμό ανά Δ/νση, και να τα γνωστοποιήσετε αφενός στην υπηρεσία μας μέχρι 10‐05‐2012 αναγράφοντας τον αριθμό των εξεταζομένων (μαθητών και αποφοίτων Γενικού Λυκείου και υποψηφίων ΕΠΑΛ ‐ΟΜΑΔΑ Α΄και Β΄) σε κάθε εξεταστικό κέντρο, τη Δ/νση και το τηλέφωνο του εξεταστικού κέντρου και αφετέρου σε όλα τα Λύκεια αρμοδιότητάς σας για την ενημέρωση των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις των Διευθύνσεων Δ.Ε. στις οποίες θα λειτουργήσουν περισσότερα του ενός Ε.Κ. των Αγγλικών στην απόφαση ορισμού που θα μας γνωστοποιηθεί θα αναφέρεται απαραιτήτως η κατανομή των σχολείων ανά Ε.Κ.. Εξυπακούεται ότι οι υποψήφιοι κάθε Λυκείου πρέπει να τοποθετούνται για εξέταση στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο. Παρακαλούμε η γνωστοποίηση των στοιχείων στην υπηρεσία μας να γίνει, στην ηλεκτρονική δ/νση t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων των ειδικών μαθημάτων θα ορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ/ 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του Π.Δ12/2009 (ΦΕΚ 22 Α΄).

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap