ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ (Διευκρινίσεις - Αγωνίσματα - Βαθμολογίες)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1236/2016)

Αριθ. Φ. 251/66296/Α5
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 188 Α΄/1997) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 90Α΄/2001).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ253/128314/Β6/10−12−2002 υπουργικής απόφασης «Ορισμός των τμημάτων .... αναγκαία λεπτομέρεια», (ΦΕΚ 1538 Β΄/10−12−2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. Φ.253/34336/Β6/2003 (ΦΕΚ 448Β΄/14−04−2003), Φ.253/46196/Β6/2003 (ΦΕΚ 625 Β΄/20−05−2003), Φ.253/19726/Β6/2004 (ΦΕΚ 407 Β΄/01−03−2004), Φ.253/26507/Β6/2005, (ΦΕΚ 333 Β΄/15−03−2005), Φ.253/46301/Β6/2006 (ΦΕΚ 674 Β΄/31−05−2006), Φ.253/132614/Β6/2007, (ΦΕΚ 2301 Β΄/03−12−2007), Φ.253/ 27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β΄/18−03−2009), Φ.253/151509/Β6/2009 (ΦΕΚ 2441 B΄/11−12−2009), Φ.253/ 27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β΄/18−03−2009), Φ.253/17199/Β6/2011 (ΦΕΚ 346 Β΄/04−03−2011) και Φ.251/41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280 B΄/11−4−2012) όμοιες.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
4. Την υπ’ αριθ. 64579/ΓΔ2/15−4−2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄−98), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄/10−12−2002) υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
Οι πίνακες της παρ. 1 της περίπτωσης Β του άρθρου 3, αντικαθίστανται ως εξής:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΙΑ
ΦΕΚ 1538/2002

ΒΑΘΜΟΙ

ΔΡΟΜΟΣ 400μ

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Βάρος Σφαίρας 4κ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

50μ Ελεύθερο

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 400Μ

20

µέχρι 55"

6.20µ.και άνω

14µ.και άνω

µέχρι-29"

20

µέχρι 52"

19

55"01-55"50

6.19µ.-6.05µ.

13.99µ.-13.60µ.

29"1-30"0

19

52"1-52"5

18

55"51-56"00

6.04µ.-5.90µ.

13.59µ.-13.20µ.

30"1-31"0

18

52"6-53"

17

56"01-56"50

5.89µ.-5.75µ.

13.19µ.-12.80µ.

31"1-32"0

17

53"1-53"5

16

56"51-57"00

5.74µ.-5.60µ.

12.79µ.-12.40µ.

32"1-33"0

16

53"6-54"

15

57"01-57"50

5.59µ.-5.45µ.

12.39µ.-12.00µ.

33"1-34"0

15

54"1-54"5

14

57"51-58"00

5.44µ.-5.30µ.

11.99µ.-11.60µ.

34"1-35"0

14

54"6-55"

13

58"01-58"50

5.29µ.-5.15µ.

11.59µ.-11.20µ.

35"1-36"0

13

55"1-55"5

12

58"51-59"00

5.14µ.-5.00µ.

11.19µ.-10.80µ.

36"1-37"0

12

55"6-56"

11

59"01-59"50

4.99µ.-4.85µ.

10.79µ.-10.40µ.

37"1-38"0

11

56"1-56"5

10

59"51-60"00

4.84µ.-4.70µ.

10.39µ.-10.00µ.

38"1-39"0

10

56"6-57"

9

60"01-60"50

4.69µ.-4.55µ.

9.99µ.- 9.60µ.

39"1-40"0

9

57"1-57"5

8

60"51-61"00

4.54µ.-4.40µ.

9.59µ.- 9.20µ.

40"1-41"0

8

57"6-58"

7

61"01-61"50

4.39µ.-4.25µ.

9.19µ.- 8.80µ.

41"1-42"0

7

58"1-58"5

6

61"51-62"00

4.24µ.-4.10µ.

8.79µ.- 8.40µ.

42"1-43"0

6

58"6-59"

5

62"01-62"50

4.09µ.-3.95µ.

8.39µ.- 8.00µ.

43"1-44"0

5

59"1-59"5

4

62"51-63"00

3.94µ.-3.80µ.

7.99µ.- 7.60µ.

44"1-45"0

4

59"6-60"

3

63"01-63"50

3.79µ.-3.65µ.

7.59µ.- 7.20µ.

45"1-46"0

3

60"1-60"5

2

63"51-63"50

3.64µ.-3.50µ.

7.19µ.- 6.80µ.

46"1-47"0

2

60"6-61"

1

64"01-64"50

3.49µ.-3.35µ.

6.79µ.- 6.40µ.

47"1-48"0

1

61"1-61"5

0

64"51 και άνω

3.34µ.και κάτω

6.39µ.και κάτω

48"1 και άνω

0

61"6 και άνω

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

 

ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΙΑ
ΦΕΚ 1538/2002

ΒΑΘΜΟΙ

∆ΡΟΜΟΣ 200µ.

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΚΟΛYΜΒΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΙ

∆ΡΟΜΟΣ 200µ.

(βάρος σφαίρας 4κ.)

(50 µ.ελεύθερο)

20

µέχρι 29"

5.15µ.και άνω

11.00µ.και άνω

έως 31"0

20

µέχρι 26"5

19

29"01-29"50

5.14µ.-5.00µ.

10.99µ.-10.60µ.

31"1-32"0

19

26"6-27"

18

29"51-30"00

4.99µ.-4.85µ.

10.59µ.-10.20µ.

32"1-33"0

18

27"1-27"5

17

30"01-30"50

4.84µ.-4.70µ.

10.19µ.-9.80µ.

33"1-34"0

17

27"6-28"

16

30"51-31"00

4.69µ.-4.55µ.

9.79µ.-9.40µ.

34"1-35"0

16

28"1-28"5

15

31"01-31"50

4.54µ.-4.40µ.

9.39µ.-9.00µ.

35"1-36"0

15

28"6-29"

14

31"51-32"00

4.39µ.-4.25µ.

8.99µ.- 8.60µ.

36"1-37"0

14

29"1-29"5

13

32"01-32"50

4.24µ.-4.10µ.

8.59µ.- 8.20µ.

37"1-38"0

13

29"6-30"

12

32"51-33"00

4.09µ.-3.95µ.

8.19µ.-7.80µ.

38"1-39"0

12

30"1-30"5

11

33"01-33"50

3.94µ.-3.80µ.

7.79µ.-7.40µ.

39"1-40"0

11

30"6-31"

10

33"51-34"00

3.79µ.-3.65µ.

7.39µ.-7.00µ.

40"1-41"0

10

31"1-31"5

9

34"01-34"50

3.64µ.-3.50µ.

6.99µ.-6.60µ.

41"1-42"0

9

31"6-32"

8

34"51-35"00

3.49µ.-3.35µ.

6.59µ.-6.20µ.

42"1-43"0

8

32"1-32"5

7

35"01-35"50

3.34µ.-3.20µ.

6.19µ.-5.80µ.

43"1-44"0

7

32"6-33"

6

35"51-36"00

3.19µ.-3.05µ.

5.79µ.-5.40µ.

44"1-45"0

6

33"1-33"5

5

36"01-36"50

3.04µ.-2.90µ.

5.39µ.-5.00µ.

45"1-46"0

5

33"6-34"

4

36"51-37"00

2.89µ.-2.75µ.

4.99µ.-4.60µ.

46"1-47"0

4

34"1-34"5

3

37"01-37"50

2.74µ.-2.60µ.

4.59µ.-4.20µ.

47"1-48"0

3

34"6-35"

2

37"51-38"00

2.59µ.-2.45µ.

4.19µ.-3.80µ.

48"1-49"0

2

35"1-35"5

1

38"01-38"50

2.44µ.-2.30µ.

3.79µ.-3.40µ.

49"1-50"0

1

35"6-36"

0

38"51 και άνω

2.29µ. και κάτω 

3.39 µ. και κάτω

50" και άνω

0

36"1 και άνω

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ

 

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ) πέρα από τις εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων,  υπόκεινται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε πρακτικές δοκιμασίες.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης Λυκείου.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό

Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες στα αθλήματα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι επιδόσεις που θα επιτευχθούν. Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, λαμβάνονται επί πλέον μόρια, τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος που αριστεύει στα αθλήματα, είναι δυνατό να αυξήσει τα συνολικά του μόρια εισαγωγής κατά 4.000 μόρια. Βέβαια, αυτή η αύξηση των μορίων εισαγωγής, προσμετράται μόνο για τις σχολές των ΤΕΦΑΑ, ενώ η εισαγωγή στις υπόλοιπες σχολές, καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις γραπτές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα ανάλογα με τη δοκιμασία λαμβάνονται υπ' όψη:

  • Στον δρόμο 400μ και στην κολύμβηση υπάρχει δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια.
  • Στο άλμα σε μήκος αλλά και στη σφαιροβολία, προσφέρεται η δυνατότητα για τρείς συνολικά προσπάθειες. Από τις τρείς προσπάθειες λαμβάνεται υπόψη μόνο η καλύτερη, από την οποία προσδιορίζεται και η τελική βαθμολογία στο αγώνισμα.

Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών που συγκεντρώνονται στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που έχουν  επιλεγεί για εξέταση.

Τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώνονται και προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, προκύπτουν από το γινόμενο του τελικού βαθμού με το 200.

Έτσι για παράδειγμα υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 20, 17, και 15 θα έχει:
Τελικό βαθμό: ( 20 + 17 +  15 ) : 3 = 52 : 3 =  17,33
Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 17,33 * 200 = 3.466

Προσθήκη νέου σχολίου

Η υποβολή σχολίων από τα Εγγεγραμμένα Μέλη γίνεται αυτόματα.

Οι απλοί επισκέπτες θα πρέπει πρώτα να περιμένουν να εγκριθεί η δημοσίευση του σχολίου τους.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση