ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.Φ.151/115808/Β6/23-07-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες : Ι. Γαβαλά, Π. Κοραλή
Τηλέφωνο : 210-3442101, 210-3442693
FAX : 210-3442077

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014-2015

Για την εισαγωγή αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), δηλαδή των Πανεπιστημίων(1), που αποτελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, και των T.E.I.(2), που αποτελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις

α) της παρ. 12 περ. α' του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α' 210 ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ περ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α' 120 ) και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 περ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α' 8 ), που αφορούν αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121 ), όπως ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, δηλαδή μέχρι και 7-10-2008 .

Συνεπώς, αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008 και έχουν ηλικία έως 22 ετών, εάν ήταν ανήλικοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3708/2008 , δηλ. στις 8-10-2008 , και έως 30 ετών εάν ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισής τους, εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 , όπως ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 .

Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της εγκυκλίου

β) του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.3748/2009 (ΦΕΚ Α' 29), την παρ. Γ περ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 , το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α' 35 ) και τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α' 24 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 , όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α' 254 ), και της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 , που αφορούν αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2014 σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες και από 1-9-2010 μέχρι και 31-8-2014 σε λοιπούς αγώνες.

Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 της εγκυκλίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. ο τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους αναφέρονται στο τέλος τnς εγκυκλίου.

ΚΑΤ ΗΓΟΡΙΑ 1
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΝΙΚΗ} ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ αρ. 34 ΤΟΥ ν.2725/1999, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ MEXPI ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ παρ.8 ΤΟΥ αρ.18 ΤΟΥ ν.3708/2008 ΔΗΛ. MEXPI ΚΑΙ 7-10-2008
(Γενική Προϋπόθεση για την υπαγωγή αθλητών στα κεφάλαια Α' Β' και Γ' που ακολουθούν)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,

ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ,
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι αθλητές που έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις
α) 1η-8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
β) 1η-8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων ή σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες
γ) 1η-6η νίκη σε Ευρωπϊκό Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων
δ) Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων

εφόσον

ι) είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ.3 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 , όπως αυτό ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του με την παρ.8 του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον ενλόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),

ii) είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

iii) υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν και το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και T.E.I., στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά,

εισάγονται στο τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και T.E.I., της προτίμησής τους, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.

Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 , όπως αυτό ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 , και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν και φέτος το δικαίωμά τους εφόσον δεν έχουν παρέλθει τα δύο (2 ) αμέσως επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση (αριθ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω αθλητές για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014-2015, θα πρέπει να έχουν ηλικία, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, έως 22 ετών, εάν ήταν ανήλικοι κατά την έναρξη ισχύος του ν.3708/2008, δηλαδή στις 08-10-2008, και έως 30 ετών, εάν ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ,

ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ,
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(30% για Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 1% για λοιπά τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.)

Οι αθλητές που έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις
α) 7η-8η νίκη σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων
β) 1η-6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων
γ) 1η-6η νίκη σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων
εφόσον

i) είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 , όπως αυτό ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του με την παρ.8 του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),

ii) είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

iii) είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και συγκεκριμένα κάτοχοι της βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν.2525/1997 ή της βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του ν.3748/2009 ή βεβαίωσης βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α'),

ίν) έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το τρέχον έτος,

ν) δεν έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος με τη γενική σειρά σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και T.E.I., της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο,

νί) υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά,

κρίνονται για εισαγωγή σε ποσοστό θέσεων, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και T.E.I. που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το τρέχον έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους, εκτός του τμήματος, ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος, εξ αυτών στο οποίο έχουν εισαχθεί με τη γενική σειρά το τρέχον έτος, καθώς και των τμημάτων ή των εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων που έπονται, σε σειρά προτίμησης, στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Επισημαίνεται ότι οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου:
- με βεβαίωση πρόσβασης εσπερινού Γενικού Λυκείου κρίνονται μόνο για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
- με βεβαίωση πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευfJύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ. Ε. /. (αριθμ.573/2002 γνωμοδότηση του τμήματος Ε' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ. Ε. Π. Θ.)

Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και κρίνονται για εισαγωγή κατά τα ανωτέρω:

α) σε Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 30 % επιπλέον του αριθμού εισακτέων και επιλέγονται με τα ακόλουθα κριτήρια κατά σειρά:
I. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (δηλαδή διεξάγεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες).
ΙΙ. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
ΙΙΙ. Σειρά προτεραιότητας διάκρισης που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού (σε κάθε σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι αθλητές που έχουν πετύχει υψηλότερη διάκριση έναντι των υπολοίπων, αριθ. 186/07 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).
IV. Μεγαλύτερος βαθμός στον τίτλο σπουδών τους.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Επισημαίνεται ότι αθλητής που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

β) σε λοιπά τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και T.E.I. διεκδικούν ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει έπειτα από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά 10%, θα πρέπει να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια που συγκέντρωσε το τρέχον έτος ο τελευταίος εισαχθείς με τη γενική σειρά στο συγκεκριμένο τμήμα ή στη συγκεκριμένη εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος. Για τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10 ) πριν την προσαύξηση των μορίων.

Εφόσον συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, η επιλογή γίνεται με κριτήριο το σύνολο των μορίων τους, μετά την ανωτέρω προσαύξηση, και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος.

Αν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
ΙΙ. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
ΙΙΙ. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
IV. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 , όπως αυτό ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 , και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν και φέτος το δικαίωμά τους εφόσον δεν έχουν παρέλθει τα δύο (2) αμέσως επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση (αριθ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω αθλητές, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014-2015, θα πρέπει να έχουν ηλικία, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, έως 22 ετών, εάν ήταν ανήλικοι κατά την έναρξη ισχύος του ν.3708/2008, δηλαδή στις 08-10-2008, και έως 30 ετών, εάν ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ,
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι αθλητές που έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις σε πρωτάθλημα σκάκι εφόσον
α) 1η - 3η νίκη σε ατομικούς αγώνες σε Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων- νεανίδων
β) 1η- 6η νίκη σε ομαδικούς αγώνες σε Ολυμπιάδα ανδρών ή γυναικών
i) είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ii) υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν και το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και T.E.I., στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά,

εισάγονται στο τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και T.E.I., της προτίμησής τους, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.

Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω αθλητές, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014-2015, θα πρέπει να έχουν ηλικία, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, έως 22 ετών, εάν ήταν ανήλικοι κατά την έναρξη ισχύος του ν.3708/2008, δηλαδή στις 08-10-2008, και έως 30 ετών, εάν ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισής τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΝΙΚΗ) ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ
ΑΠΟ 8-10-2008 MEXPI ΚΑΙ 31-8-2014 ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ 1-9-2010 MEXPI ΚΑΙ 31-8-2014 ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
(Γενική Προϋπόθεση για την υπαγωγή αθλητών στα κεφάλαια Α' Β' και Γ' που ακολουθούν)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ,
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Οι αθλητές που έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις
εφόσον
α) 1η-6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
β) 1η-6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων
γ) 1η-3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων
δ) Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-γυναικών

εφόσον
ι) έχουν ηλικία έως και 29 ετών (έτος γέννησης από το 1985 ),
ιι) είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),
ιιι) είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
ίν) υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν και το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και T.E.I., στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά,

εισάγονται στο τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και T.E.I., της προτίμησής τους, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.

Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν και φέτος το δικαίωμά τους εφόσον δεν έχουν παρέλθει τα δύο (2) αμέσως επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση (αριθ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικού Συμβούλου του Υ Π.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υ Π.Ε.Π.Θ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ,
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Οι αθλητές που έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις
α) 7η-8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
β) 7η-8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων
γ) 4η-8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών
δ) 1η-3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων
ε) 1η-3η νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας
στ) 1η-3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες
ζ) Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων

και επιθυμούν να εισαχθούν σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εφόσον
i) έχουν ηλικία έως και 29 ετών (έτος γέννησης από το 1985 ),
ii) είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ.3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),
iii) είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
ίν) υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά,

εισάγονται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.

Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 18 του ν.3708/2008 , και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν και φέτος το δικαίωμά τους εφόσον δεν έχουν παρέλθει τα δύο (2) αμέσως επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση (αριθ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικού Συμβούλου του Υ Π.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υ Π.Ε.Π.Θ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ,
ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ,
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(20% για Τ.Ε.Φ.Α.Α., στις περιπτώσεις που προβλέπεται εισαγωγή τους σε αυτά, και 3% για λοιπά τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι.)

Οι αθλητές που έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις, ή δύο αν πρόκειται για 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες δεδομένου ότι ο συνδυασμός αυτός τους παρέχει προσαύξηση 21% για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 11 % για τα άλλα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ. Ε. Ι.,

Διάκριση Προσαύξηση για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Προσαύξηση για τα άλλα τμήματα
και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις
τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ. Ε. Ι.
Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων - - 25%
4η-8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων 35% 15%
1η-3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων- κορασίδων 40% 20%
Επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων 40% 20%
4η-8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων ανδρών- νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων 30% 20%
4η-8 η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων 30% 15%
1η-3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες 30% 15%
1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών 20% 10%
2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών 20% 8%
3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών 20% 7%
Επίτευξη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών 20% 10%
1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες 20% 10%
2η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες 20% 8%
3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες 20% 7%

και
οι αθλητές που έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις

Διάκριση Προσαύξηση για τα τμήματα και τις εισαγωγικές
κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και T.E.I.,
εκτός των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
7η - 8η νίκη σε σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 30%
7η - 8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων -νεανίδων 30%
4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών 30%
1η - 3η νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας 25%
1η - 3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων- κορασίδων 25%
1η - 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες 22%

και δεν επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. Β' )
εφόσον
 i) έχουν ηλικία έως και 29 ετών (έτος γέννησης από το 1985 ),
 ii) είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους, ή τις διακρίσεις τους αν πρόκειται για 1 η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες, στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),
 iii) είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 iv) είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και συγκεκριμένα κάτοχοι της βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν.2525/1997 ή της βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του ν. 3748/2009 ή βεβαίωσης βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α'),
 ν) έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το τρέχον έτος,
 vi) δεν έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος με τη γενική σειρά σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και T.E.I., της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο (εκτός Τ.Ε.Φ.Α.Α. όσον αφορά τους αθλητές με διάκριση του δεύτερου πίνακα και τους αθλητές με επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων-κορασίδων),
 vii) υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά,

κρίνονται για εισαγωγή σε ποσοστό θέσεων, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,

οι μεν πρώτοι (με διάκριση, ή διακρίσεις, αν πρόκειται για 1 η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες, του πρώτου πίνακα) στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και T.E.I. - πλην των Τ.Ε.Φ.Α.Α. όταν πρόκειται για αθλητές με επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων- κορασίδων - που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το τρέχον έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους, εκτός του τμήματος, ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος, εξ αυτών, στο οποίο έχουν εισαχθεί με τη γενική σειρά το τρέχον έτος, καθώς και των τμημάτων ή των εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων που έπονται, σε σειρά προτίμησης, στο μηχανογραφικό τους δελτίο,

οι δε δεύτεροι (με διάκριση του δεύτερου πίνακα) στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και T.E.I., πλην των Τ.Ε.Φ.Α.Α., που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το τρέχον έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους, εκτός του τμήματος, ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος, εξ αυτών, στο οποίο έχουν εισαχθεί με τη γενική σειρά το τρέχον έτος, καθώς και των τμημάτων ή των εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων που έπονται, σε σειρά προτίμησης, στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Επισημαίνεται ότι οι αθητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, μετά από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων και έχοντας την αντίστοιχη βεβαίωση πρόσβασης, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (αριθ. 573/2002 γνωμοδότηση του τμήματος Ε' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και κρίνονται για εισαγωγή κατά τα ανωτέρω:
α) σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. διεκδικούν ποσοστό θέσεων 20 % επιπλέον του αριθμού εισακτέων,
β) σε λοιπά τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και T.E.I. διεκδικούν ποσοστό θέσεων 3 % επιπλέον του αριθμού εισακτέων.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την προσαύξηση, κατά το ποσοστό που αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες, του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει έπειτα από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% των μορίων που συγκέντρωσε το τρέχον έτος ο τελευταίος εισαχθείς με τη γενική σειρά στο συγκεκριμένο τμήμα ή στη συγκεκριμένη εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος. Για τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των μορίων.

Εφόσον συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, η επιλογή γίνεται με κριτήριο το σύνολο των μορίων τους, μετά την προσαύξηση, και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος.

Αν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
ΙΙ. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
ΙΙΙ. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
IV. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Επισημαίνεται ότι αθλητής που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 , και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν και φέτος το δικαίωμά τους εφόσον δεν έχουν παρέλθει τα δύο (2 ) αμέσως επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών.

Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση (αριθ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ. Ε. Π. Θ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άτομα με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.), τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2125/1999, εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω κεφάλαια (Α',Β',Γ'), σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 2125/1999, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

(αριθ. Φ.151/110270/Β6/ 15 -07-2014 υπουργική απόφαση «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β' 1920/16 -07-2014))

1 . Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 και 2 και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014-2015 υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα), για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (υπόδειγμα 1).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά οι αθλητές που διεκδικούν εισαγωγή σύμφωνα με τα Κεφάλαια Α' και Γ' της Κατηγορίας 1 και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α' της Κατηγορίας 2 στην αίτησή τους δηλώνουν και το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και T.E.I., στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ενώ οι αθλητές που διεκδικούν εισαγωγή σύμφωνα το Κεφάλαιο Β' της Κατηγορίας 2 δηλώνουν σε αυτήν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.

β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής αθλητή στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο ακριβούς αντιγράφου αυτής.
 Ειδικά οι αθλητές του Κεφαλαίου Γ' της Κατηγορίας 2 με 1 η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν να κριθούν για εισαγωγή και με τις δύο διακρίσεις, δύο τέτοια φωτοαντίγραφα, ένα για κάθε διάκριση.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βεβαιώσεις εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α. των αθλητών που υπάγονται στην Κατηγορία 2 της παρούσας εγκυκλίου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τη Γ.Γ.Α. μετά την 20η Μαΐου 2013.

γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α' του ν. 4250/2014 , τίτλου απόλυσης από Λύκειο.

ε. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (βεβαίωση πρόσβασης ΓΕ.Λ.) ή της πρωτότυπης βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του ν.3748/2009 (βεβαίωση πρόσβασης ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β')) ή πρωτότυπης βεβαίωσης βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α' ).
 Δεν υποβάλλεται από τους αθλητές που διεκδικούν εισαγωγή σύμφωνα με τα Κεφάλαια Α' και Γ' της Κατηγορίας 1 και σύμφωνα με τα Κεφάλαια Α' και Β' της Κατηγορίας 2 .

στ. Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 2}, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα), στην οποία ο αθλητής θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως αθλητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά οι αθλητές του Κεφαλαίου Γ' της Κατηγορίας 2 με 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες και με 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες, εφόσον επιθυμούν να κριθούν για εισαγωγή και με τις δύο διακρίσεις, θα δηλώνουν σε αυτήν και τις δύο διακρίσεις.

ζ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης από Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφορά μόνον αθλητές του Κεφαλαίου Β' της Κατηγορίας 1 που έχουν δηλώσει Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο μηχανογραφικό τους δελτίο και εξετάστηκαν από Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας.

2 . Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2014 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής), από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37 - Τ.Κ. 15180 - Μαρούσι
Γραφείο 0091, με την ένδειξη « Επιτροπή Επιλογής Αθλητών»

(ι) Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο τηλέφωνα. Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), μπορούν να απευθύνονται στο 213-1316000 (τηλεφωνικό κέντρο ΓΓΑ). Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα επιτυχόντων - αποτυχόντων μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.goν.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΠΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Λήψη εγγράφων:

Α. Λήψη σε πρωτότυπη μορφή της εγκυκλίου: "Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2013-2014"

Β. Υπόδειγμα αίτησης εισαγωγής Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση εισαγωγής Αθλητών


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap