ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (Συμπληρωματική)

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 188 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (Συμπληρωματική)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.Φ.151/119598/Β6/30-08-2013/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Πληροφορίες: Π. Κοραλή, Ε. Γκαβογιαννάκη
Τηλ: 210 344-2693
Fax: 210 344-2077

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Εγκύκλιος για την Εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις έως 07.10.2008 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2013-2014 σε ποσοστό θέσεων 30% για ΤΕΦΑΑ και 1% για Πανεπιστήμια και ΤΕΙ καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. Φ.151/111884/Β6/12.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΗ9-1ΙΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας για την εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 αναφέρεται συμπληρωματικά ότι, στην Κατηγορία 1 που αφορά διακρίσεις μέχρι και 07.10.2008, εκτός από τις περιπτώσεις χωρίς ποσοτικό περιορισμό, περιλαμβάνονται και περιπτώσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό θέσεων 30% για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και σε ποσοστό θέσεων 1% για τα λοιπά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.

Οι περιπτώσεις αυτές με ποσόστωση, της Κατηγορίας 1 αφορούν τις ακόλουθες διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι και 07.10.2008:
(1) 7η - 8η θέση σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων.
(2) 1 η - 6η θέση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων.
(3) 1 η - 6η θέση σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων- κορασίδων.

Κατά συνέπεια οι αθλητές που έχουν πετύχει μια από τις παραπάνω διακρίσεις μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Παν/μια, στα T.E.I., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού) που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο, εκτός του τμήματος στο οποίο έχουν ήδη εισαχθεί με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και των προτιμήσεων που έπονται, σε ποσοστό θέσεων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να ήταν ανήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης και να έχουν ηλικία έως 22 ετών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αθλητές.

β) να έχουν Βεβαίωση Πρόσβασης μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

γ) να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο το τρέχον έτος και δεν εισήχθησαν στη Σχολή της πρώτης τους προτίμησης με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2525/97, όπως ισχύει.

δ ) να είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ. Γ.Α.) της παραγράφου του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του με το Ν.3708/2008 (πιστοποιείται με τη σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον υποψήφιο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού).

Ως εκ τούτου οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από αίτησή τους την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους στο μηχανογραφικό δελτίο:

α) Στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΦΑΑ) σε ποσοστό θέσεων 30% επιπλέον του αριθμού εισακτέων και με κριτήρια επιλογής κατά σειρά τα εξής:

I. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (δηλαδή διεξάγεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς αγώνες).

ΙΙ. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή αγωνίσματος.

ΙΙΙ. Σειρά προτεραιότητας διάκρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (σε κάθε σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι αθλητές που έχουν πετύχει υψηλότερη διάκριση έναντι των υπολοίπων, αριθ. 186/07 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).

IV. Μεγαλύτερος βαθμός στον τίτλο σπουδών τους και συγκεκριμένα στο Γενικό βαθμό πρόσβασης.

V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Ο αθλητής που εισάγεται σε ΤΕΦΑΑ υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

β) Στα λοιπά Τμήματα των Παν/μίων, στα T.E.I., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. σε ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Μετά την προσαύξηση των μορίων τους κατά 10%, θα πρέπει να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια που συγκέντρωσε το ίδιο ακαδημαϊκό έτος ο τελευταίος εισαχθείς στη συγκεκριμένη σχολή με την κανονική διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2525/1997, όπως ισχύει.

Για τα τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των μορίων.

Εφόσον συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, η επιλογή γίνεται με κριτήριο το σύνολο των μορίων τους μετά την ανωτέρω προσαύξηση και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε Τμήματος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Αν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:

I. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (δηλαδή διεξάγεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς αγώνες).

ΙΙ. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή αγωνίσματος.

ΙΙΙ. Σειρά προτεραιότητας διάκρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (σε κάθε σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι αθλητές που έχουν πετύχει υψηλότερη διάκριση έναντι των υπολοίπων, αριθ. 186/07 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).

IV. Μεγαλύτερος βαθμός στον τίτλο σπουδών τους και συγκεκριμένα στο Γενικό βαθμό πρόσβασης.

V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Επιπλέον, οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου:
- με βεβαίωση πρόσβασης του αντίστοιχου εσπερινού Λυκείου κρίνονται μόνο για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
- με βεβαίωση πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, μετά από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, στα T.E.I., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (αριθ.573/2002 γνωμοδότηση του τμήματος Ε' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Οι αθλητές, απόφοιτοι ΤΕΛ, Β' κύκλου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') για εισαγωγή μόνο στα Τ. Ε. Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Α.Σ.Τ.Ε. και έχουν μία από τις παραπάνω διακρίσεις μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από αίτηση, την εισαγωγή τους ως εξής:
- Στα τμήματα T.E.I., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) σε ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων εφόσον, μετά την προσαύξηση του συνολικού αριθμού των μορίων τους κατά 10%, συγκεντρώσουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα στο συγκεκριμένο τμήμα το ίδιο ακαδημα"ίκό έτος, με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Επισημαίνεται ότι , οι ως άνω υποψήφιοι μαζί με τα αναφερόμενα στην αρχική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δικαιολογητικά τους και την υπεύθυνη δήλωση , συμπληρώνουν και υποβάλλουν το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσης« ΑΙΤΗΣΗ (για τους αθλητές της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 με ποσόστωση)».

Τα λοιπά δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής τους (από 13 έως 23 Σεπτεμβρίου) καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναΦέρονται αναλυτικά στη με aριθμ. πρωτ. Φ.151/111884/Β6/12.08.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΗ9-1ΙΦ) αρχική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.151/111884/Β6/12-08-2013/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Πληροφορίες: Π. Κοραλή, Ε. Γκαβογιαννάκη
Τηλ: 210 344-2693
Fax: 210 344-2077

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2013-2014

Για την εισαγωγή αθλητών αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις:

Α. της παραγράφου 12α του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α').

Συνεπώς, οι αθλητές που έχουν πετύχει μέχρι και 7-10-2008, μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το Ν.3708/2008, εφόσον ήταν ανήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης και μέχρι συμπλήρωσης του 22ου έτους της ηλικίας τους.

Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της παρούσας εγκυκλίου.

Β. του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α) και τροποποιήθηκε 38 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α/30.01.2013) για αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) (ι) από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2013 σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, (ιι) από 1-9-2009 μέχρι και 31-8-2013 σε λοιπούς αγώνες.

Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2α,2β,2γ της παρούσας εγκυκλίου.

Οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Διακρίσεις μέχρι 07-10-2008 Χωρίς ποσοτικό περιορισμό για εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
(πλην των Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2α

Διακρίσεις από 08-10-2008 μέχρι 31-08-2013 Χωρίς ποσοτικό περιορισμό για εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
(πλην των Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2β Διακρίσεις από 08-10-2008 μέχρι 31-08-2013 Προσαύξηση της βαθμολογίας ανάλογα με τη διάκριση
(με βάση τις προτιμήσεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2013)
για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ σε ποσοστό θέσεων 20% καθ' υπέρβαση του αριμού των εισακτέων και για τα ΑΕΙ/ΤΕΙ σε ποσοστό θέσεων 3%
(πλην των Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2γ Διακρίσεις από 08-10-2008 μέχρι 31-08-2013 Χωρίς ποσοτικό περιορισμό ΤΕΦΑΑ
Προσαύξηση της βαθμολογίας ανάλογα με τη διάκριση
(με βάση τις προτιμήσεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2013)
για τα ΑΕΙ/ΤΕΙ σε ποσοστό θέσεων 3% καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων
(πλην των Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού)

Τα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής τους (από 13 έως 23 Σεπτεμβρίου) αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας εγκυκλίου.

(...)

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για το έτος 2013 υποβάλλονται, από 13 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά ή με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων
Ανδέα Παπανδρέου 37 - Τ.Κ. 15180 - Μαρούσι
Γραφείο 0091, με την ένδειξη « Επιτροπή Επιλογής Αθλητών»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στo αναγραφόμενo στην εγκύκλιο τηλέφωνo. Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) καθώς και για την επικύρωση της βεβαίωσης ενεργού αθλητή που έχει εκδοθεί από την οικεία Ομοσπονδία, ο υποψήφιος μπορεί να απευθύνεται στο 213 1316000 (τηλ. Κέντρο ΓΓΑ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Λήψη εγγράφων:

Α. Λήψη σε πρωτότυπη μορφή της εγκυκλίου: "Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2013-2014"

 

Β. Υπόδειγμα αίτησης εισαγωγής Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση εισαγωγής Αθλητών

 


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 
Διαφήμιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;