ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Για την έναρξη της μισθοδοσία των αναπλητωτών, θα χρειαστεί να προσκομίσουν αρκετά δικαιολογητικά, ιδίως εάν υπάρχει και προηγούμενη προϋπηρεσία.

Είναι πιθανό κατά Διεύθυνση Εκπαίδευσης να διαφοροποιούνται κάποια δικαιολογητικά, τα οποία όμως σε γενικές γραμμές είναι:

• Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού (συμπλήρωση αίτησης-δήλωσης)

• Πρωτόκολλο εμφανίσεως εις 4/πλούν

• Αντίγραφό ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 στην οποία δηλώνεται ότι "δε λαμβάνω αποδοχές ή σύνταξη από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα"

• Πιστοποιητικό υγείας (γίνεται δεκτό και παλαιό που ισχύει για 2 χρόνια). Εναλλακτικά συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι θα προσκομιθεί πιστοποιητικό υγείας εντός ενός μηνός από την πρόσληψη. (Σε ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ζητείται καινούργιο)

• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αναλυτικές με ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλου πρόσληψης και απόλυσης)

 • Α.Φ.Μ. (απλή αναγραφή)

• Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) (Εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να γίνει εγγραφή στο ΙΚΑ το ταχύτερο δυνατό)

• Ταυτότητα (αντίγραφο. Μπορεί να επικυρωθεί με την επίδειξη του πρωτοτύπου

• 2 φωτογραφίες

• Αντίγραφο πτυχίου

Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσουν για την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται ώστε να προσκομίσετε ή να "ανοίξετε" λογαριασμό.

Κατά την παρουσίασή σας, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε την δήλωση τοποθέτησης, όπου δηλώνετε με σειρά ενδιαφέροντος τα διαθέσιμα σχολεία. Η τοποθέτηση στο σχολείο γίνεται ανάλογα με τις δηλώσεις και τα μόρια (κοινωνικά, προϋπηρεσίας) που έχουν οι αιτούντες αναπληρωτές

Υπενθυμίζουμε ότι σε ορισμένες Διευθύνσεις είναι δυνατό να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Συνιστάται λοιπόν να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση στην οποία θα αναλάβετε υπηρεσία, ώστε να σας ενημερώσουν για το ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την ημέρα παρουσίας σας.