ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Δικαίωμα έκδοσης Βιβλιαρίου Ασθενείας αποκτάται αμέσως μετά την ορκωμοσία του εκπαιδευτικού.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζητά από τον ΟΠΑΔ Αριθμό Μητρώου για κάθε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.

Από την στιγμή που έχετε αποκτήση Αριθμό Μητρώου μπορείτε να προσφύγετε στην αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής ώστε να ζητήσετε την έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας.

Τα βασικά δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε είναι:

Για τον άμεσα ασφαλισμένο εκπαιδευτικό

 • Τρεις φωτογραφίες
 • Απογραφικό δελτίο από την Υπηρεσία της Β/μιας, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Ορκωμοσίας.
 • Βεβαίωση Διαγραφής από προηγούμενο Ταμείο Ασφάλισης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86, ότι δεν είσαστε εγγεγραμμένος/η σε άλλο Ταμείο και δεν δικαιούσται άλλη ασφάλιση.

Για την σύζυγο

 • Δύο φωτογραφίες.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 από τον άμεσα ασφαλισμένο, ότι η σύζυγος του για όσο διάστημα θα είναι ασφαλισμένη στο δημόσιο δεν θα εργαστεί, ούτε θα ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την Εφορία, όταν δεν υποβάλλει δήλωση.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης, όταν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία.
 • Βεβαίωση Διαγραφής από προηγούμενο Ταμείο Ασφάλισης.

Για τα παιδιά

 • Δύο φωτογραφίες όταν το παιδί είναι τεσσάρων (4) ετών και άνω.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, για τα νεογέννητα.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση από τον άμεσα ασφαλισμένο, ότι το παιδί για όσο διάστημα θα είναι ασφαλισμένο στο δημόσιο δεν θα ασφαλιστεί και σε άλλο φορέα.
 • Στην περίπτωση που το παιδί είναι φοιτητής: Βεβαίωση Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, με ημερομηνία εγγραφής και διάρκεια φοίτησης.

Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap