ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
(ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ)

Αρ.Πρωτ.67791/Γ2/05-05-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Τηλέφωνο : 210 344 3011, 2227
FAX : 210 344 3390

ΘΕΜΑ: 1. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 126567/Γ2/10-09-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2344 Β΄) “Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”
2. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 138359/Γ2/06-11-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3129 Β΄) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα»
3. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ18.18 (Οχημάτων ΤΕΙ)

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τις με αρ. 31/17-09-2013, 33/30-09-2013, 35/14-10-2013 και 36/21-10-2013 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 126567/Γ2/10-09-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2344 Β΄) ως ακολούθως:

Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου:

Γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Αγροτικής Παραγωγής

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 17, 30, 36)

Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 17, 30)

Αρχές Επιστήμης της Διατροφής

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 17, 30)

Μαθήματα ειδικοτήτων όλων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20, που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων ως Α΄ ανάθεση στην κάθε ομάδα προσανατολισμού η οποία συμπεριλαμβάνει τους τομείς και τις ειδικότητες όλων των τάξεων.

Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

 

Εφαρμογές Πληροφορικής *

(*Οι αναθέσεις του εν λόγω μαθήματος θα ισχύσουν μόνο για το σχολικό έτος 2013-2014.)

 

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 126567/Γ2/10-09-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2344 Β΄).

2. Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 138359/Γ2/06-11-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3129 Β΄) ως ακολούθως:

· Το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στη Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2013-2014 και ορίζεται ως Α΄ Ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων ειδικότητας με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς ΠΕ κλάδου-ειδικότητας του αντίστοιχου τομέα και ως Β΄ Ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

3. Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:

· Το μάθημα «Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου», που προβλέπεται στη Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στον Τομέα Οχημάτων, ορίζεται ως Α΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.18 (Οχημάτων ΤΕΙ).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.25349/Γ2/21-02-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Email : t05sde49(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ψαθά Κων/να
Τηλέφωνο : 210 344 3011
FAX : 210 344 3390

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικοί πίνακες σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.

Σας αποστέλλουμε πίνακες για διευκόλυνση της εφαρμογής της με αρ. πρωτ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 129 Β΄) με θέμα «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.” (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων (Α΄ & Β΄) στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01.

Σας επισυνάπτουμε τους εν λόγω πίνακες και σχετικές επισημάνσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Λήψη του υπ. αρ. πρωτ. 25349/52/21-02-2014 με τις συμπληρώσεις στις αναθέσεις μαθημάτων εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01.

 


Αρ.Πρωτ.126567/Γ2/10-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Τηλέφωνο : 210 344 3011
FAX : 210 344 3390

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).

OΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Την με αρ. 29/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1.Το μάθημα «Ερευνητική εργασία (Project)» στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ορίζεται ως πρώτη ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου-ειδικότητας που διδάσκουν στο Επαγγελματικό Λύκειο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο (02) ερευνητικών εργασιών ανά τετράμηνο, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς:

α. των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερις (04) ανά τετράμηνο και

β. των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση ενός (01) ερευνητικού θέματος ανά τετράμηνο, εφόσον
i)για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους υπολείπονται δύο (02) ώρες και
ii)δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

Το μάθημα «Ερευνητική εργασία» διδάσκεται από έναν (1) εκπαιδευτικό και η ανάθεσή του γίνεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

2. Η ανάθεσητου μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β ΑΝΑΘΕΣΗ

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

 

3. Η ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου και Α΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, ορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ (*1)

Ιστορία

ΠΕ02

(ΠΕ10, ΠΕ13) (*2),

(ΠΕ06 για το σχ. έτος 2013-2014)

(*1) Η Β΄ ανάθεση τους μαθήματος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ06 για το σχ. έτος 2013-2014), μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με μαθήματα Α΄ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.

(*2) Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ10, ΠΕ13.

Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Κύκλο ΕπιλογήςΑ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Α) Κύκλος Επιλογής Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Μηχανολογίας

ΠΕ12 (04, 07,11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 32)

ΠΕ18.31

Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04,08)

 

Τεχνικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03, 04, 05, 07, 11),

ΠΕ17 (01, 02, 03, 05, 06, 07, 11),

ΠΕ18.31, ΤΕ01.01

 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων με Α΄ ανάθεση στον ΚύκλοΕπιλογής «Τεχνολογικών Εφαρμογών»

 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

Β) Κύκλος Επιλογής Διοίκησης και Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Οργάνωση & Διοίκηση

ΠΕ09, ΠΕ18.02

ΠΕ13, ΠΕ18 (35,40)

Αρχές Λογιστικής

ΠΕ09,ΠΕ18.03

ΠΕ18.02

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων με Α΄ ανάθεση στον Κύκλο Επιλογής «Διοίκησης και Οικονομίας»

 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

Γ) Κύκλος Επιλογής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Αγροτικής Οικονομίας

ΠΕ14.04, ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 30)

Αρχές Λογιστικής

ΠΕ09, ΠΕ18.03

ΠΕ18.02

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων με Α΄ ανάθεση στον Κύκλο Επιλογής «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής»

 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

Δ) Κύκλος Επιλογής Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ναυτική Τέχνη

ΠΕ18.23

 

Ναυτιλιακές Γνώσεις

ΠΕ18.23

ΠΕ13 (Νομικοί με γνώσεις στο Ναυτικό Δίκαιο)

Στοιχεία Μηχανών Πλοίου

ΠΕ18.31

ΠΕ12.07, ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ)

Τεχνικό Σχέδιο

ΠΕ18.31, ΠΕ12 (07, 04), ΠΕ17 (02, 06)

 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων με Α΄ ανάθεση στον Κύκλο Επιλογής «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων»

 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσης απόφασης καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 10-09-2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008)

Αρ.Πρωτ.118842/Γ2/17-09-2008/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Τηλ : 210-3443010-2227
FAX: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α') περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 18, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α') περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις υπ' αριθμ. 21/30-07-2008 (θέμα 2), 26-08-2008 (θέμα 7), 27/01-09-2008 (θέμα 2) και 28/2008 (θέμα 2) πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (154 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2469/1997 (38 Α).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ' αριθμ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 (1950 Β') απόφαση του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

Αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

(...)

Α' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ

Πίνακας αντιστοιχίας των διδασκομένων μαθημάτων της Α' Τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α' και Β' ανάθεση

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01
 
Ν. Γλώσσα / Λογοτεχνία
ΠΕ02
 
Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα
ΠΕ03
 
Γεωμετρία
ΠΕ03
 
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
 
Αρχές Οικονομίας
ΠΕ09
ΠΕ10, ΠΕ13
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11
 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ

II α. Κύκλος Τεχνολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Τεχνολογίας
ΠΕ12, ΠΕ14.04, ΠΕ17
ΠΕ04, ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30,36)
Τεχνικό Σχέδιο
ΠΕ12 (01,02,03,04,05,07) ΠΕ17 (01,02,03,06,07,11)
ΤΕ01.01
Εφαρμογές Πληροφορικής
ΠΕ19, ΠΕ20
Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 & ΠΕ18 με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή πιστοποιημένες γνώσεις στην πληροφορική
Σ.Ε.Π. - Περιβάλλον Εργασίας

Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Α'

Εκπαιδευτικοί   που   υπηρετούν σε γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού  Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ή ΓΡΑΣΥ, όπου υπάρχουν, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

1. Κάτοχοι   διδακτορικού   τίτλου   σπουδών στη Συμβουλευτική και   τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

2. Κάτοχοι   μεταπτυχιακού   τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και   τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

3. Κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

4. Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

5. Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικού σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

Β'

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που κατέχουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

3. Πιστοποιητικό ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

4. Πιστοποιητικό σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

5. Πιστοποιητικό σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

6. Πιστοποιητικό σπουδών πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Γ'

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

Δ'

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20.

II β. Κύκλος Υπηρεσιών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Τεχνολογία & Ανάπτυξη
ΠΕ14 (04,05), ΠΕ12, ΠΕ17
 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί &Πολιτικές) ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ09
Εφαρμογές Πληροφορικής ΠΕ19, ΠΕ20 Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09,
ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 & ΠΕ18 με
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή
πιστοποιημένες γνώσεις στην
πληροφορική
Σ.Ε.Π. - Περιβάλλον Εργασίας (σ.σ. Ίδιες αναθέσεις όπως σε όλους τους κύκλους)

II α. Κύκλος Ναυτικός - Ναυτιλιακός

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ναυτική τέχνη
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχων Γ'τάξης)
Ναυτιλιακές Γνώσεις
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχων Γ'τάξης), ΠΕ13 (Νομικοί με γνώση στο Ναυτικό Δίκαιο)
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Ε.Ν.)
ΠΕ12.07, ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ)
Τεχνικό Σχέδιο (Ναυτικού-Ναυτιλιακού κύκλου)
ΠΕ18.31, ΠΕ12(07,04), ΠΕ17(02,06)
 
Εφαρμογές Πληροφορικής
ΠΕ19, ΠΕ20
Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 & ΠΕ18 με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή πιστοποιημένες γνώσεις στην πληροφορική

Β' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ

Πίνακας αντιστοιχίας μαθημάτων της Β' τάξης του ΕΠΑ.Λ και κλάδων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α' και Β' ανάθεση.

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01
 
Νεοελληνική Γλώσσα
ΠΕ02
 
Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02
 
Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα
ΠΕ03
 
Γεωμετρία
ΠΕ03
 
Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
ΠΕ03
 
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
 
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11
 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανική-Αντοχή Υλικών
ΠΕ12(04,07,11), ΠΕ17(02,06,10*), ΠΕ18.18
ΠΕ12(01,02,03,08), ΠΕ17 (01,05,11)
Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
ΠΕ12(04,07,11), ΠΕ17(02,06,10*), ΠΕ18(18,32)
ΠΕ18.31, TE01(02,03,04,09)
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας
ΠΕ12(04,07,08,11), ΠΕ17(02,06,10*), ΠΕ18(18,32)
ΠΕ12.05, ΠΕ17(03, 07)
Τεχνολογία Κατεργασιών
ΠΕ12(04,07,08,11), ΠΕ17(02,06,10*)
ΠΕ18.18, TE01(02,03,04,09)
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
ΠΕ12.05, ΠΕ17(03,07)
TE01.06
*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανική-Αντοχή Υλικών
ΠΕ12(04,07,11), ΠΕ17(02,06,10*), ΠΕ18.18
ΠΕ12(01,02,03,08), ΠΕ17(01,05,11)
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης I
ΠΕ12(04,07), ΠΕ17(02,06), ΠΕ18(18,32)
ΠΕ18.31, TE01(02,03)
Συστήματα Αυτοκινήτου Ι
ΠΕ12(04,07), ΠΕ17(02,06), ΠΕ18.18
TE01.03
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου
ΠΕ12.05, ΠΕ17(03,07)
ΠΕ18.18
 *Μηχανολογικής κατεύθυνσης

 3. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτροτεχνία Ι
ΠΕ12.05, ΠΕ17(03,07)
ΠΕ12(06,10), ΠΕ17(04,08), TE01(06,07)
Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
ΠΕ12.05, ΠΕ17(03,07)
TE01.06
Ηλεκτρικοί Αυτοματισμοί & Στοιχεία Ηλεκτρονικής
ΠΕ12.05, ΠΕ17(03,07)
ΠΕ12(06,10), ΠΕ17(04,08,09,10*), TE01 (06,07)
* Hλεκτρολογικής κατεύθυνσης
Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ
ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)

4. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας Ι
ΠΕ14 (01,02,03,06)
ΠΕ18 (07,10,21,25)
Πρώτες Βοήθειες
ΠΕ14 (01,02,03,06)
ΠΕ18 (10,11,25,39)
Στοιχεία Φαρμακολογίας
ΠΕ14.03
ΠΕ14 (01,02,06)
Στοιχεία Μικροβιολογίας
ΠΕ14 (01,02,03), ΠΕ18.07
ΠΕ04.04, ΠΕ14.06, TE01.29
Βασική Νοσηλευτική
ΠΕ14.06, ΠΕ18.10
ΠΕ18 (11,39), ΠΕ14 (02,01)
Βρεφοκομία
ΠΕ18.33
ΠΕ14 (01,06), ΠΕ18 (10,11,39), TE01.30

5. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Γεωπονία & Ανάπτυξη
ΠΕ14.04, ΠΕ18.17
ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 30)
Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή
ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,13,14,30)
ΠΕ18 (15,16,17), ΤΕ01 (32,33,34)
Περιβάλλον & Γεωργία
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων
ΠΕ14.04, ΠΕ18.36
ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30)
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία
ΠΕ14.04, ΠΕ18.17
ΠΕ18 (12,13,14,15,30), ΤΕ01.36

6. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Οικοδομικό Σχέδιο
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
 
Κτιριακά Έργα
ΠΕ12.01, ΠΕ17 (01,05)
ΠΕ12 (02,03), ΠΕ17.11, TE01.05
Δομικά Υλικά
ΠΕ12 (01,02), ΠΕ17 (01,05)
ΠΕ12.03, ΠΕ17.11
Τοπογραφία
ΠΕ12.03, ΠΕ17.11
ΠΕ12.01, ΠΕ17 (01,05)
Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
ΤΕ01.05*
*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 7. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελεύθερο Σχέδιο
ΠΕ08, ΠΕ12.02
ΠΕ18 (01,26,27,28)
Γραμμικό Σχέδιο
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
ΠΕ18 (01,26,27,28)
Ιστορία της Τέχνης
ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (26,27,28)
ΠΕ18 (01,29)
Τεχνολογία Υλικών
ΠΕ18 (27,28)
ΠΕ18 (01,26)
Στοιχεία Σύνθεσης
ΠΕ18 (26,27)
ΠΕ18 (01,28)
Φωτογραφία
ΠΕ18.29
ΠΕ18 (01,26,27,28)
Εφαρμογές Η/Υ
ΠΕ18 (01,26,27)
ΠΕ18 (28,29)

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
ΠΕ19, ΠΕ20
 
Λειτουργικά Συστήματα Ι
ΠΕ19, ΠΕ20
TE01.13
Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο
ΠΕ19, ΠΕ20
TE01.13
Δίκτυα Υπολογιστών Ι
ΠΕ19, ΠΕ20
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08), TE01.13
Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
ΠΕ19, ΠΕ20
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08), TE01.13
Συντήρηση Υπολογιστών
ΠΕ19, ΠΕ20
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08), TE01.13

 9. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτρονικά Υλικά & Σχεδίαση
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*, ΠΕ17 (03,07,09), TE01.07
Αναλογικά Ηλεκτρονικά
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05, ΠΕ 17 (03,07,09), TE01.07
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17(04,08)
ΠΕ12.05, ΠΕ 17 (03,07,09), TE01.07
Κυκλώματα Συνεχούς & Εναλλασσόμενου Ρεύματος
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07,10**)
Επικοινωνίες-Δίκτυα-Τεχνολογία Η/Υ
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*, ΠΕ19, ΠΕ20
(* Με αντίστοιχη κατεύθυνση), (** Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης)

10. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχές Γενικής Λογιστικής
ΠΕ09, ΠΕ18.03
ΠΕ18.02
Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας
ΠΕ09, ΠΕ18.35
ΠΕ18 (02,03,40)
Χρήση Η/Υ (Λογιστικά Φύλλα)
ΠΕ09
ΠΕ18.03, ΠΕ19, ΠΕ20, TE01 (10,11)* (* Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ)
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
ΠΕ09
ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03,35,40)
Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου
ΠΕ13
ΠΕ09 ΠΕ18.02
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
ΠΕ09 ΠΕ18.19
ΠΕ03 ΠΕ18.03
Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ
ΠΕ18.35
ΠΕ09, ΠΕ18 (02,03)
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου
ΠΕ18.02
ΠΕ09, ΠΕ13, ΠΕ18 (35,40) ΤΕ01.10

11. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ναυσιπλοΐα Ι
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ'τάξης)
Ευστάθεια - Φόρτωση
ΠΕ12.07, ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ), ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ18.31
Ναυτική Τέχνη / Έκτακτες Ανάγκες
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ18.31
Τήρηση Φυλακής Γέφυρας Ι
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ'τάξης)
Ναυτικές Επικοινωνίες
ΠΕ18.23
ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ'τάξης)
Ναυτιλιακές Γνώσεις
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ'τάξης) ΠΕ13 (με γνώσεις Ναυτικού Δικαίου)
Ναυτικά Αγγλικά
ΠΕ06
 

 12. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Μηχανές Πλοίου Ι

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06)

Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ατμολέβητες)

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06)

Μηχανολογικό Σχέδιο

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.31

 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ18.31

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου Ι

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.31

TE01.09

Βοηθητικά Μηχανήματα Ι

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06)

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Τεχνική Μηχανική - Αντοχή Υλικών -Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04,07,11), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.31

 

Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ

Πίνακας αντιστοιχίας μαθημάτων της Γ' τάξης των ΕΠΑ.Λ και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α' και Β' ανάθεση.

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

I α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α' ΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα
ΠΕ02
 
Μαθηματικά Ι
ΠΕ03
 
Φυσική Ι
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05) ΠΕ12.10
Β' ΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα
ΠΕ02
 
Μαθηματικά ΙΙ
ΠΕ03
 
Φυσική ΙΙ
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05) ΠΕ12.10

I β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου
ΠΕ02
 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι
ΠΕ09
ΠΕ10 ΠΕ13 ΠΕ18.03
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
ΠΕ03
 
Βιολογία Ι
ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Βιολογία ΙΙ
ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ04 (02,04,05)

I γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Μηχανών
ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32)
ΠΕ12.11, ΠΕ17.10*
Μηχανουργική Τεχνολογία
ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ12.11, ΠΕ18.18, TE01 (02,03,04,09)
Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02,06,10*)
TE01.04
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02,06,10*)
TE01.02
Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές
ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06)
 
* Μηχανολογικής κατεύθυνσης

 1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Εγκαταστάσεις Ψύξης
ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02,06,10*)
ΤΕ01.04
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02,06,10*)
ΤΕ01.04
Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)
ΤΕ01 (04,06)
Συμπιεστές
ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06)
ΤΕ01.04
Σχέδιο ειδικότητας
ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02,06,10*)
ΤΕ01 (01,04)
*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Μηχανών
ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32)
ΠΕ12.11
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32)
TE01 (02,03)
Συστήματα Αυτοκινήτου II
ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.18
TE01.03
Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων
ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) ΠΕ18.18
 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

3.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτροτεχνία Μ
ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08,10*), TE01.06
Ηλεκτρικές Μηχανές
ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)
 
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)
TE01.06
Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08,10*), TE01.06
* Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης

4. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νοσηλευτική
ΠΕ14 (06,01), ΠΕ18.10
ΠΕ18 (11,39)
Χειρουργική - Τεχνική Χειρουργείου
ΠΕ14 (01,02,06) ΠΕ18.10
ΠΕ18.11
Στοιχεία Γυναικολογίας - Μαιευτικής και Παιδιατρικής
ΠΕ14 (01,06), ΠΕ18.11
ΠΕ18.10
Στοιχεία Νευρολογίας - Ψυχιατρικής
ΠΕ14 (01,06)
ΠΕ14.02, ΠΕ18 (10,11,39)
Στοιχεία Παθολογίας
ΠΕ14 (01,06)
ΠΕ14.02, ΠΕ18 (10,11)
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II
ΠΕ14 (01,02,03,06)
ΠΕ18 (07,10,21,25)

4.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Κλινική Βιοχημεία
ΠΕ14.01 ΠΕ18.07
ΠΕ14 (02,03,06)
Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας
ΠΕ14.01 ΠΕ18.07
ΠΕ14 (06,02), ΠΕ18.10, ΤΕ01.29
Στοιχεία Ανοσολογίας
ΠΕ14.01, ΠΕ18.07
ΠΕ14 (02,03,06)
Μικροβιολογία
ΠΕ14.01, ΠΕ18.07
ΠΕ14 (02,03,06) TE01.29
Οργάνωση Εργαστηρίων και Τεχνολογία Οργάνων
ΠΕ17.09, ΠΕ18.07
ΠΕ14 (01,03), ΤΕ01.29
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II
ΠΕ14 (01,02,03,06)
ΠΕ18 (07,10,21,25)

4.3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα
ΠΕ18.33
ΠΕ08, ΠΕ18.09, ΤΕ01.30
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
ΠΕ18.33
ΠΕ18.09
Μουσική - Μουσικοκινητική Αγωγή
ΠΕ16.01, ΠΕ18.33
 
Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
ΠΕ18.33
ΠΕ14 (01,06), ΠΕ18.09
Αισθητική Αγωγή - Θεατρικό Παιχνίδι
ΠΕ18 (33,41)
 
Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΠΕ18.33
ΠΕ02
Οργάνωση Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος
ΠΕ18.33
ΠΕ18.09, ΤΕ01.30
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II
ΠΕ14 (01,02,03,06)
ΠΕ18 (07,10,21,25)

5. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Φυτική Παραγωγή
ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30)
ΠΕ18 (13,14,15,17), ΤΕ01 (32,33)
Ζωική Παραγωγή
ΠΕ14.04, ΠΕ18 (13,14)
ΠΕ18 (12,15,17,30)
Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΠΕ14.04, ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,13,14,17,30), ΤΕ01.35
Φυτοπροστασία
ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30)
ΠΕ18 (13,14,15,17), ΤΕ01 (32,33)
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ΠΕ14.04, ΠΕ18.17
ΠΕ18 (12,13,14,15, 30,36) TE01.36

5.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων
ΠΕ14.04
ΠΕ18 (12,30,36), ΤΕ01.33
Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων
ΠΕ14.04
ΠΕ18 (13,14,36), ΤΕ01.34
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
ΠΕ14.04, ΠΕ18.36
ΠΕ18 (12,13,14,30)
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
ΠΕ14.04, ΠΕ18.36
ΠΕ18 (12,13,14,30)
Συσκευασία Τροφίμων
ΠΕ14.04, ΠΕ18.36
ΠΕ18 (12,13,14,30)

5.3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Διαμόρφωση Τοπίου
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ18 (12,15,16, 30), ΤΕ01.32
Αρδευτικά Δίκτυα
ΠΕ14.04, ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,30), ΤΕ01.35
Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων
ΠΕ14.04 ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,30), ΤΕ01.35
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30)
ΤΕ01 (32,33)
Φυτά Κηποτεχνίας
ΠΕ14.04, ΠΕ18.12
ΠΕ18.30, ΤΕ01 (32,33)
Εφαρμογές Η/Υ - Σχεδιασμός
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ18 (12,16,30), ΤΕ01.32*
(* Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ)

6. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
 
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
 
Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
ΠΕ12 (01,03), ΠΕ17 (01,05,11)
ΠΕ12.02
Τοπογραφικό Σχέδιο
ΠΕ12 (01,03), ΠΕ17 (01,05,11)
ΠΕ12.02
Πολεοδομία
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
 
Ο Η/Υ στο Χώρο των Δομικών Έργων
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
 
Οικοδομική
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
 
Οργάνωση Τεχνικών Έργων
ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)
 

7. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

7.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα
ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (26,27)
ΠΕ18 (01,28), ΤΕ01.14
Γραμμικό Σχέδιο - Εικονογράφηση
ΠΕ18 (01,26)
ΠΕ08, ΠΕ18 (27,28), ΤΕ01.14
Ιστορία των Τεχνών
ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (26,27,28)
ΠΕ18.01
Γραφιστικές Εφαρμογές
ΠΕ18 (01,26)
ΤΕ01.14
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
ΠΕ18 (01,26)
ΤΕ01.14
Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων
ΠΕ18 (01,26)
ΤΕ01.14
Ιστορία Γραφικών Τεχνών
ΠΕ18 (01,26)
ΠΕ08
Γραμματογραφία
ΠΕ18 (01,26)
ΠΕ18.27, ΤΕ01.14

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Δομημένος Προγραμματισμός
ΠΕ19 ΠΕ20
 
Δίκτυα Υπολογιστών II
ΠΕ19 ΠΕ20
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08) TE01.13
Λειτουργικά Συστήματα II
ΠΕ19 ΠΕ20
TE01.13
Βάσεις Δεδομένων
ΠΕ19 ΠΕ20
TE01.13
Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (VisualProgramming)
ΠΕ19 ΠΕ20
 
Εφαρμογές Πολυμέσων
ΠΕ19 ΠΕ20
TE01.13

9. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

9.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*, TE01.07
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*, TE01.07
Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Η/Y
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
* Με αντίστοιχη κατεύθυνση

9.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*, TE01.07
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*, TE01.07
Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
 
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς
ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
* Με αντίστοιχη κατεύθυνση

10. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
ΠΕ09
ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.03
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ09, ΠΕ18.02
ΠΕ13, ΠΕ18 (35,40)
Αγγλικά (Οικονομική Ορολογία)
ΠΕ06
 
Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών
ΠΕ09, ΠΕ18.03
ΠΕ18 (35,40)
Δημόσιες Σχέσεις
ΠΕ10, ΠΕ13
ΠΕ09, ΠΕ18 (02,35,40)
Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων
ΠΕ18.02
ΠΕ09, ΠΕ13, ΠΕ18 (35,40)
Λογιστικές Εφαρμογές - Γ' Κατηγορίας Μηχανογραφημένη Λογιστική
ΠΕ09 ΠΕ18.03
ΠΕ18 (35,40), ΤΕ01.11
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου
ΠΕ18.02
ΠΕ09, ΠΕ13, ΠΕ18 (35,40), ΤΕ01.10

10.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
ΠΕ09
ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.03
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ09, ΠΕ18.02
ΠΕ13, ΠΕ18 (35,40)
Αγγλικά Ειδικότητας
ΠΕ06
 
Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων
ΠΕ18.35
ΠΕ09, ΠΕ18 (02,03), ΤΕ01 (10,11)
Τουριστικό Marketing
ΠΕ09, ΠΕ18 (35,40)
ΠΕ18 (02,03)
Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα
ΠΕ18.35
ΠΕ09, ΠΕ18 (02,03), ΤΕ01 (10,11)
Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ
ΠΕ18.35
ΠΕ09, ΠΕ18 (02,03)

 11. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

11.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)

ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ'τάξης)

Μεταφορά Φορτίων

ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)

ΠΕ12.07, ΠΕ18.31

Ναυτική Τέχνη

ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)

ΠΕ12.07, ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ), ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ'τάξης)

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙΙ

ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)

ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ'τάξης)

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)

ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08,09)

Ναυτική Μετεωρολογία

ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)

ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ'τάξης)

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

11.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Μηχανές Πλοίου Ι

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.23

Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ατμοστρόβιλοι -Ατμομηχανές)

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.23

Μηχανολογικό Σχέδιο

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.31

 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ18.31

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου ΙΙ

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.31

TE01.09

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06)

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ηλεκτρονικές Συσκευές Πλοίου

ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ18.23

Ναυπηγεία

ΠΕ12.07, ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ)

ΠΕ18.31, ΠΕ18.23

(...)

Σημειώσεις:

1. Με τα μαθήματα πρώτης (1ης) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (2ης) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής σε Β ανάθεση, προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10.

3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ διδάσκουν τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά και τα σχεδιαστικά μαθήματα, καθώς και το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

4.Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων

Ο Υφυπουργός

Σχετικά άρθρα:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια.

2. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια

3. Αναθέσεις μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap