ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ EAE 2016-2017

 

Αρ.Πρωτ.116492/Ε2/14-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες (βλ. https://opsyd.sch.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄/31.5.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
β. Των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ. Των άρθρων 1 και 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄/7.4.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
δ. Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
ε. Του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄/2.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει.
στ. Του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
ζ. Του άρθρου 59, παρ. 17, όπως ισχύει, και του άρθρου 60, παρ. 4ζ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/24.5.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
η. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30.01.2013), όπως ισχύει.
θ. Του άρθρου 28, παρ. 2.α., 11 και 24 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17.9.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν,
ι. Του άρθρου 11, παρ. 2, υποπαρ. 12 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10.1.2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».
ια. Του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α’/15.5.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
ιβ. Του άρθρου 18, παρ. 1, περ. α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
ιγ. Του άρθρου 50 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
ιδ. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/8.6.2016) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/Β’/17.4.2003 ) υ.α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 128005/Δ2/8.8.2014 (ΦΕΚ 2217/Β΄/13.08.2014) υ.α. με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
6. Την αριθμ. 93577/Δ3/12-6-2015 (ΦΕΚ 1148/Β΄/16-6-2015) υ.α. με θέμα: «Μετονομασία των εργαστηρίων Κηπουρικής, Κηπουρικής-Ανθοκομίας, Φυτικών-ζωικών προϊόντων, Βιολογικών Καλλιεργειών σε εργαστήρια Γεωπονίας-Τροφίμων-Περιβάλλοντος».
7. Την αριθμ. 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 2087/Β΄/7-7-2016) υ.α. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων.
8. Το αριθμ. 105185/Δ3/28-6-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με θέμα: «Ερώτημα σχετικά με την πρόσληψη εκπαιδευτικών των επιμέρους ειδικοτήτων ενοποιημένου κλάδου ΠΕ18.01.50».
9. Το αρ. 9644/13-7-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προσλήψεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με θέμα «Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 - 2017»
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50» να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 και δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1. Έλληνες πολίτες.
Υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα απόφαση.

2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (ν.δ. 3832/1958).

3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996).

ΜΕΡΟΣ Α - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ενότητα 1. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης (γενικά)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ 11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50».

Στο Παράρτημα I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, αναφέρονται οι κλάδοι/ειδικότητες εκπαιδευτικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα απόφαση καθώς και τα πτυχία και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για την ένταξη στους πίνακες των αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων.

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται [παρ.11 άρθρο 10 του ν. 3051/2002, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 220/20.09.2002 τ.Α΄)]. Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

Ενότητα 2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:

1. Οι συνταξιούχοιαπό οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης(παρ. 5 άρθρο 9 του ν.3391/2005 και άρθρο 6 του ν.3255/2004).

2. Όσοι δεν έχουν αποδεχθείτο διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (παρ.45β άρθρο 13 του ν.3149/2003). Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία ως μόνιμοι και παραιτήθηκαν εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού (αρ.329/2005 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό πριν τις 10-06-2003, ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο ως ωρομίσθιοι.

3. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσηςή λόγωκαταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν.3528/2007).

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 53 του π.δ.410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.08.1988) ορίζονται τα εξής για το προσωπικό του δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

«Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία

1. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί από την υπηρεσία οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελεί ιδίως:
α) Η παράβαση του άρθρου 38 παρ. 1 περ. α'.
β) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλο ειδικό ποινικό νόμο.
γ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον κατά συνέχεια ημέρες.
δ) Η παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας.
ε) Η διάπραξη μέσα σε ένα έτος, από τότε που έχει τελεστεί αδίκημα που τιμωρήθηκε τουλάχιστον με πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές ενός μήνα, άλλου αδικήματος που μπορεί να επισύρει την ίδια ποινή.
στ) Η κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.
ζ) Η σοβαρή απείθεια στις νόμιμες εντολές των προϊστάμενων.

2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, μετά από σύμφωνα, αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από ανακοίνωση της απόφασης στον απασχολούμενο».

Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τέταρτου του ν.4057/2012 ορίζεται ότι «Σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) για την καταγγελία από την υπηρεσία της σύμβασης εργασίας, μπορεί να αποτελεί η τέλεση κάθε πειθαρχικού παραπτώματος, διατηρουμένων σε ισχύ των ρυθμίσεων του άρθρου 55 του ίδιου διατάγματος».

4. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α/07-10-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 229 Α/15-10-2014) ορίζεται ότι: “Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών.»”

5. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξειςτης παρ. 17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), περί επιβολής κυρώσεων, ήτοι όσοι το σχολικό έτος 2015-16 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου (με διάρκεια σύμβασης μεγαλύτερη των 4 μηνών) στη Δημόσια Εκπ/ση αλλά αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr έχει αναρτηθεί αλφαβητικός πίνακας με τους εν λόγω εκπ/κούς, κατά κλάδο και ειδικότητα.

6. α. Στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση:

Οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης με τα ΑΕΙ 4/ετούς φοιτήσεως, σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄).

Κατ΄ εξαίρεση, μόνο για το σχολικό έτος 2016-2017, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα πρόσκληση οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς πτυχίο εξομοίωσης, οι οποίοι έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας των δύο τελευταίων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των εκπ/κών και θα απενεργοποιούνται οι υποβληθείσες αιτήσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υποψηφίων με πτυχία 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο εξομοίωσης οι οποίοι δεν πληρούν τα προαναφερθέντα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων απώλεσαν τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα οριστικά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 και μετατράπηκαν σε ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές.

Οι απόφοιτοι, δε, των εν λόγω σχολών μετά την 01-07-1991 προσλαμβάνονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας [σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 17 του ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14/03.02.2006 τ.Α΄)] και δεν έχουν δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων, ακόμη και αν έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα εξομοίωσης του Π.Δ.130/1990 (αρ.118/2006 Γνωμοδότηση του Η΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

β. Στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση:

i.Οι κάτοχοι πτυχίων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με ημερομηνία κτήσης μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 1984 (Γνωμοδοτήσεις. Ν.Σ.Κ 144/1990 και 107/2003).

ii.Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 [π.δ. 128/2012 (ΦΕΚ 233/26.11.2012 τ.Α΄)].

iii.Οι κάτοχοι πτυχίων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), δημοσίων ή ιδιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, Κεφ. Δ΄ του ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147/26.09.1991 τ. Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/14.02.1992 τ. Α΄).

iv.Οι κάτοχοι πτυχίων Ανώτερης Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης [Αναγνωρισμένης από το ΥΠ.ΠΟ, σύμφωνα με το ν.1158/1981 (ΦΕΚ 127/13.05.1981 τ.Α΄)], εάν δεν διαθέτουν σχετική βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου τους που να έχει χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε).

Ενότητα 3. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:

1. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, οιοποίοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (άρθρα 31,32 & 33 του ν.3528/2007).

2. Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 & 57 του Συντάγματος).

3. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) οφείλουν να τερματίσουν την επαγγελματική τους σχέση με το φροντιστήριο ή το ιδιωτικό σχολείο (παρ. 16 άρθρο 14 του ν. 1566/1985).

4. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει (με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) με πλήρες ωράριο εργασίας (άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Ενότητα 1. Εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ

 Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικάστη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Κατά περίπτωση (βλ. ΚΕΦ. Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος Μέρους), με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά σε μία οποιαδήποτεΔιεύθυνσηΠρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ61, ΠΕ60.50 και ΠΕ71, ΠΕ70.50) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωποσε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή δηλώνονται τα στοιχεία που αφορούν στην ένταξη και κατάταξη των εκπαιδευτικών στους πίνακες.

Η εγγραφή και η αυθεντικοποίηση των χρηστών στη διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό), το οποίο αποδίδεται προσωπικά στους χρήστες (ως φυσικά πρόσωπα) μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων, μέσω της ΓΓΠΣ, δημιουργείται από τους αιτούντες/χρήστες της υπηρεσίας λογαριασμός στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οπότε και η πρόσβαση μέσω διαδικτύου γίνεται με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό) του ΟΠΣΥΔ. Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ανωτέρω ηλεκτρονική ταυτοποίησή τους, καθώς και για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους. Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή του χρήστη (υποψηφίου αναπληρωτή και ωρομισθίου εκπ/κού) στο ΟΠΣΥΔ.

Ενότητα 2.  Συμπλήρωση πεδίων Φακέλου εκπ/κού

Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Φακέλου Εκπαιδευτικού που περιέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων του ηλεκτρονικού Φακέλου του (υποψήφιου αναπληρωτή και ωρομίσθιου) εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν/διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

Επιλέγοντας το στοιχείο Φάκελος, στο κεντρικό Μενού, στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του ΟΠΣΥΔ, εμφανίζονται οι κάτωθι καρτέλες:

1. Καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία

Έχουν καταχωριστεί τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και δηλώνονται υποχρεωτικά από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό («χρήστη του ΟΠΣΥΔ») ο Τύπος Ταυτότητας, ο Α.Δ.Τ., η Ημ. Γέννησης, η διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας, ο Αριθμός Τηλεφώνου, η παρούσα απασχόληση ως Δημόσιος Υπάλληλος κ.λ.π.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη διάκριση που υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών που:

α) έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση υποψήφιου αναπληρωτή εκπ/κού Γενικής Αγωγής από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά(για τις ανάγκες του παρόντος εγγράφου τους ονομάζουμε εν συντομία «χρήστες από το 2012»), και

β) δεν έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση υποψήφιου αναπληρωτή εκπ/κού Γενικής Αγωγής από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά (εν συντομία «νέοι χρήστες» και «χρήστες πριν από το 2012»),

καθότι πλήθος δικαιολογητικών που αφορούν στα στοιχεία του Φακέλου του εκπ/κού έχουν κατατεθεί στις Δ/νσεις Εκπ/σης και ελεγχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το παρελθόν, και ειδικότερα κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών του σχολικού έτους 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ή/και 2015-2016, τα στοιχεία αυτά (των «χρηστών από το 2012») εμφανίζονται στο Φάκελο του εκπ/κού. Τα δικαιολογητικά, δε, των «χρηστών από το 2012» είτε δεν χρειάζεται να προσκομιστούν εκ νέου (για την ένταξη σε εκπ/κό κλάδο βάσει πτυχίου, για την απόδειξη της ιθαγένειας κ.τ.λ.), είτε χρειάζεται να δηλωθούν/προσκομιστούν εκ νέου μόνο εάν αφορούν στις ιδιότητες της πολυτεκνίας/τριτεκνίας/αναπηρίας κ.τ.λ. (βλ. ΚΕΦ. Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος Μέρους).

Στην κατηγορία «Λοιπά στοιχεία» της καρτέλας Προσωπικά Στοιχεία δηλώνονται – κατά περίπτωση –η Ελληνομάθεια, η Παιδαγωγική Κατάρτιση και (αποκλειστικά για τους εκπ/κούς ΕΑΕ) η Γνώση Γραφής Braille/Ελληνικής Νοηματικής, ενώ στην υποκατηγορία «Κοινωνικά Κριτήρια» δηλώνονται κατά περίπτωση-η Πολυτεκνία, η Τριτεκνία και το Ποσοστό Αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή του τέκνου/ων του, και, παράλληλα, στην περίπτωση αναπηρίας του υποψηφίου, δηλώνεται εάν το ποσοστό αυτό οφείλεται σε Απώλεια ακοής, Απώλεια όρασης ή Τετραπληγία/Παραπληγία και εάν υπάρχουν οι γνωματεύσεις ιατρών για την απόδειξη Ικανότητας για εκπ/κό έργο.

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού ΑΣΠΕ, το οποίο είναι απαραίτητο για την ιδιότητα «Πολύτεκνος» (όχι λόγω αναπηρίας τέκνων), συμπληρώνεται υποχρεωτικά το πεδίο Αριθμός μητρώου ΑΣΠΕ.

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών ΚΕΠΑ για τις ιδιότητες «Γονέας ενός ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%» «αναπηρία ιδίου» ή «επ’ αόριστον αναπηρία τέκνου με ποσοστό 67% και άνω» συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία Αριθμός μητρώου ΚΕΠΑ και Αριθμός Επιτροπής ΚΕΠΑ.

Σε περίπτωση προσκόμισης άλλου πιστοποιητικού αναπηρίας (ιδίου ή τέκνων) αυτό περιγράφεται στο πεδίο «περιγραφή άλλων δικαιολογητικών».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Προσοχή! Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει ήδη καταχωρισμένα στοιχεία στην ενότητα Φάκελος (λόγω υποβολής αντίστοιχης Αίτησης-Δήλωσης κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη, ήτοι «χρήστης από το 2012») και επιθυμεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο του Φακέλου του, έχει τη δυνατότητα στο μενού «Μεταβολές στοιχείων» (που βρίσκεται στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία, δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας σε κόκκινο φόντο), επιλέγοντας Αίτημα μεταβολής στοιχείων να αιτηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία του ή στα ακαδημαϊκά στοιχεία του ή στα στοιχεία προϋπηρεσίας του. Για εκπαιδευτικούς που υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση για πρώτη φορά («νέοι χρήστες») καθώς και για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά («χρήστες πριν από το 2012») δεν δίνεται καταρχάς δυνατότητα υποβολής Αιτήματος αλλαγής στοιχείων, ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ, κατά τα ανωτέρω. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί («νέοι χρήστες» και «χρήστες πριν από το 2012») οφείλουν – μετά την εγγραφή τους στο ΟΠΣΥΔ – να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπ/σης (την οποία ορίζουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ) προσκομίζοντας – υποχρεωτικά – την ταυτότητά τους και το πτυχίο τους (ή φωτοτυπία του πτυχίου τους) που αποτελεί βασικό προσόν ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο, προκειμένου η Δ/νση Εκπ/σης να τους εισαγάγει εκπαιδευτικό κλάδο (Γενικής Εκπ/σης) στο ΟΠΣΥΔ. Αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η ανωτέρω διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού κλάδου στο ΟΠΣΥΔ, ο εκπαιδευτικός δύναται να αιτηθεί [παρόμοια με τους εκπ/κούς που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά («χρήστης από το 2012») από το μενού «Μεταβολές στοιχείων», επιλέγοντας Αίτημα αλλαγής στοιχείων], οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία του, ή στα ακαδημαϊκά στοιχεία του, ή στα στοιχεία προϋπηρεσίας του. Προκειμένου, δε, να υπάρχει ακριβής καταγραφή/παρακολούθηση των δικαιολογητικών από το ΥΠΠΕΘ, του αιτήματος του εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ κτλ, ο εκπ/κός οφείλει να συμπληρώσει υποχρεωτικά το Αίτημα μεταβολής στοιχείων, ακόμη και στην περίπτωση συμπλήρωσης/επικαιροποίησης των στοιχείων βάσει των αναφερόμενων στην παρούσα πρόσκληση.

Επί των αναφερομένων στο παρόν πλαίσιο δίδονται περαιτέρω διευκρινίσεις στο ΚΕΦ. Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος Μέρους.

2. Καρτέλα Σπουδές/Προσόντα

Έχουν καταχωριστεί από τη Δ/νση Εκπ/σης (κατά το παρελθόν για τους «χρήστες από το 2012», και κατά την παρούσα διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης για τους λοιπούς «χρήστες») τα στοιχεία εκπαιδευτικός Κλάδος,Τίτλος Πτυχίου που αποτελεί βασικό προσόν ένταξης στον κλάδο, Βαθμός Πτυχίου,Ημ/νία Κτήσης πτυχίου κ.λ.π..

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση Γενικής Αγωγής από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά («χρήστες από το 2012»), καθώς και οι λοιποί εκπ/κοί που έχουν πραγματοποιήσει τη διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού κλάδου στο ΟΠΣΥΔμέσω της Δ/νσης Εκπ/σης, έχουν τη δυνατότητα μόνο επισκόπησης των στοιχείων του/των κλάδου/ων τους επιλέγοντας στο πεδίο Ενέργειες το εικονίδιο Προβολή / Επεξεργασία. Σε περίπτωση, δε, που επιθυμούν να τροποποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο του Φακέλου τους (της καρτέλας Σπουδές / Προσόντα), έχουν τη δυνατότητα στο μενού «Μεταβολή στοιχείων» (που βρίσκεται στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία, δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας σε κόκκινο φόντο), επιλέγοντας Αίτημα μεταβολής στοιχείων να αιτηθούν οποιαδήποτε αλλαγή στα ακαδημαϊκά στοιχεία τους.

3. Καρτέλα Προσόντα Ειδικής Αγωγής

Για τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή ΕΑΕ κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2015-2016 έχουν καταχωριστεί, κατόπιν σχετικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ακαδημαϊκά προσόντα Ειδικής Αγωγής (σεμινάριο ΕΑΕ, διδακτορικός/μεταπτυχιακός τίτλος στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία), τα οποία δεν χρειάζεται να προσκομιστούν εκ νέου.

Για τους λοιπούς υποψηφίους, η προσθήκη κλάδου ΕΑΕ ή/και ακαδημαϊκού προσόντος ΕΑΕ πραγματοποιείται από την οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης με την κατά περίπτωση προσκόμιση/αποστολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού. (βλ. ΚΕΦ. Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος Μέρους)

4. Καρτέλα Συνολικά Μόρια

Έχουν καταχωριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (κατά το παρελθόν), τα μόρια προϋπηρεσίας ανά σχολικό έτος (έως και το σχολικό έτος 2015-2016), όπως αυτά προσμετρώνται με βάση τις κείμενες διατάξεις στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών καθώς και τα μόρια ΣΜΕΑΕ ανά σχολικό έτος (έως και το σχολικό έτος 2015-2016, για προϋπηρεσίες αναπληρωτή/ωρομισθίου που έχουν προσφερθεί σε Δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Σε περίπτωση, δε, που ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο του Φακέλου του (της καρτέλας Συνολικά Μόρια προϋπηρεσίας), έχει τη δυνατότητα στο μενού «Μεταβολές στοιχείων» (που βρίσκεται στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία, δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας σε κόκκινο φόντο), επιλέγοντας Αίτημα μεταβολής στοιχείων να αιτηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία προϋπηρεσίας του.

Ενότητα 3. Συμπλήρωση πεδίων Αίτησης εκπ/κού

Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Αίτησης Εκπαιδευτικού που περιέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης – Δήλωσης περιοχών προτίμησης του (υποψήφιου αναπληρωτή και ωρομίσθιου) εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν/διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

Επιλέγοντας το στοιχείο Αιτήσεις, στο κεντρικό Μενού, στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του ΟΠΣΥΔ, παρέχονται οι δυνατότητες υποβολής Αίτησης-Δήλωσης του υποψηφίου ως Αναπληρωτή και ως Ωρομίσθιου εκπ/κού ΕΑΕ.

1. Πεδίο Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

α. Για τους εκπ/κούς ΕΑΕ που απασχολούνται αποκλειστικά σε μία εκ των βαθμίδων εκπ/σης (π.χ. ΠΕ71 στην Α/θμια και ΠΕ02.50 στη Β/θμια) δηλώνονται,κατάσειρά προτεραιότητας,από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών προτίμησηςαναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο από τις περιοχές της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σης.

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
π.χ. Κλάδος ΠΕ71
1 Α-Β΄ Πειραιά
2 Α-Α΄Πειραιά
3 Α-Α΄ Αθήνας
4 Α-Δ΄ Αθήνας
... ...
5 Α-Αρκαδίας – Μειωμένου Ωραρίου

 

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
π.χ. Κλάδος ΠΕ02.50
1 Β-Β΄ Πειραιά
2 Β-Α΄Πειραιά
3 Β-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
... ...
5 Β-Αρκαδίας – Μειωμένου Ωραρίου

β. Για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ που δύναται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ήτοι για αυτούς των ΠΕ05.50, ΠΕ06.50, ΠΕ07.50, ΠΕ08.50, ΠΕ11.01, ΠΕ16.01.50 – ΤΕ16.50, ΠΕ19.50, ΠΕ20.50, ΠΕ32.50 και ΠΕ18.41.50, δηλώνονται, από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο από τις περιοχές της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σηςκατά σειρά προτεραιότητας, (βλ. υπόδειγμα αίτησης στο Παράρτημα Ι).

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
π.χ. Κλάδος ΠΕ08.50
1 Α-Β΄ Πειραιά
2 Β-Β΄Πειραιά
3 Β-Α΄ Αθήνας
4 Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
... ...
5 Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

 

Σημειώνεται ότι:

α) Στις προτιμήσεις των υποψηφίων (όπως αυτές εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) το αρχικό γράμμα «Α-» δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης και το αρχικό γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης.

β )Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία περιοχή (π.χ. 4η προτίμηση εκπ/κού κλάδου ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά-Μειωμένου Ωραρίου») δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά»). To ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση επιλογής περιοχής με πλήρες ωράριο απασχόλησης.

γ) Η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης,αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά).

δ) Οι εκπαιδευτικοί, που στον ηλεκτρονικό τους φάκελο έχει δηλωθεί η επάρκειαστην Ελληνική Νοηματική Γλώσσαή/και επάρκεια στηνΕλληνική Γραφή Braille, τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών, αντίστοιχα,στις ίδιες, κατά σειρά προτίμησης, περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή τους.

Παράδειγμα 1:

Εκπαιδευτικός με επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille ο οποίος, βάσει των υφιστάμενων καταγεγραμμένων κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, δύναται να προσληφθεί είτε στην 5η περιοχή προτίμησής του με βάση την κατάταξή του στον οικείο πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ είτε στην 6η περιοχή προτίμησής του, όπου υπάρχει λειτουργικό κενό για εκπαιδευτικό με γνώση Braille, θα προσληφθεί στην καλύτερη επιλογή προτίμησής του, ήτοι στην 5η περιοχή προτίμησής (χωρίς να ληφθεί υπόψη το επιπρόσθετο προσόν που κατέχει περί γνώσης Braille).

Παράδειγμα 2:

Εκπαιδευτικός με επάρκειαστην Ελληνική Νοηματική Γλώσσακαι επάρκεια στηνΕλληνική Γραφή Braille ο οποίος, βάσει των υφιστάμενων καταγεγραμμένων κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, δύναται να προσληφθεί είτε στη 12η περιοχή προτίμησής του με γνώση ΕΝΓ είτε στην ίδια περιοχή προτίμησής με γνώση Braille, θα προσληφθεί στην 12η περιοχή προτίμησής με γνώση ΕΝΓ.

Παράδειγμα 3:

Κατά τη διαδικασία της ροής πρόσληψης από το ΟΠΣΥΔ του Υπουργείου Παιδείας, η εξέταση των επιλογών του υποψηφίου κλάδου ΠΕ08.50 του παραδείγματος της ανωτέρω περίπτωσης β. (ο οποίος έχει επάρκεια στην ΕΝΓ και στην Braille) γίνεται κατά σειρά ως εξής:

1.

Α-Β΄ Πειραιά ΕΝΓ

2.

Α-Β΄ Πειραιά Braille

3.

Α-Β΄ Πειραιά

4.

Β-Β΄Πειραιά ΕΝΓ

5.

Β-Β΄Πειραιά Braille

6.

Β-Β΄Πειραιά

7.

Β-Α΄ Αθήνας ΕΝΓ

8.

Β-Α΄ Αθήνας Braille

9.

Β-Α΄ Αθήνας

10.

Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου ΕΝΓ

11.

Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου Braille

12.

Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου

….

 

….

 

….

 

x

Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου ΕΝΓ

x+1

Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου Braille

x+2

Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

και ο εκπ/κός τοποθετείται στην καλύτερη εκ των ανωτέρω περιοχών προτίμησής του, βάσει των υφιστάμενων καταγεγραμμένων κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης.»

2. Πεδίο Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ – ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Oι υποψήφιοι των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ61, ΠΕ60.50, ΠΕ71, ΠΕ70.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ11.01μπορούν να δηλώσουν, κατάσειρά προτεραιότητας,από ένα (1) μέχρι το σύνολο των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε αυτά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεδομένου ότι έχουν αφαιρεθεί τα πεδία που υπήρχαν στην αντίστοιχη Αίτηση-Δήλωση κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη: «Αποδέχομαι πρόσληψη και στις λοιπές περιοχές…» Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης ως αναπληρωτής πλήρους και μειωμένου ωραρίου καθώς «… και στα λοιπά ΚΕΔΔΥ» ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου, ο υποψήφιος εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων περιοχών/ΚΕΔΔΥ,οφείλει να τις/τα επιλέξει όλες/όλα, με τη σειρά που επιθυμεί.

3. Εκτός των ανωτέρω συγκεκριμένων επιλογών προτίμησης, κάθε υποψήφιος ανάλογα με τον κλάδο του έχει τη δυνατότητα ναδηλώσει, επιλέγοντας το/α σχετικό/ά πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ,ως

(α) αναπληρωτής για το «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ήτοι, για «παράλληλη στήριξη μαθητών»). Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από υποψηφίους των κλάδων ΕΑΕ: ΠΕ71, ΠΕ61, ΠΕ70.50, ΠΕ60.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
 1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α΄),όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το «πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης …», πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50, που επιθυμούν να προσληφθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, υποχρεούνται να δηλώσουν περιοχές προτίμησης και με μειωμένο ωράριο.
 Ο Δ/ντης, δε, της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. πρόσληψης δύναται να μετατρέψει τη σύμβαση σε πλήρους ωραρίου (εφόσον υφίστανται εκπ/κές ανάγκες) χωρίς να εξετάζεται η σειρά κατάταξης του υποψηφίου στον οικείο πίνακα αναπληρωτών, αναπληρωτών κατόπιν τροποποίησης της Υπουργικής απόφασης πρόσληψής τους
 2.Οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο οφείλεται σε απώλεια όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί, δενμπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για πρόληψη σε ΚΕΔΔΥ ή στο «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης, ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μόνο σε ΣΜΕΑΕ και σε Τμήματα Ένταξης.

(β) Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ71, ΠΕ70.50 μπορούν να δηλώσουν και την επιλογή «ως αναπληρωτής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.».

(γ) Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ60.50 μπορούν να δηλώσουν και την επιλογή «ως αναπληρωτής σε κενές θέσεις Δασκάλων ΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξειςτης περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/24-5-2011)».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων α,, β, και γ ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα, ανωτέρω, αναφερόμενα.

3. Πεδίο Γ. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσηςγια την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Οι εκπ/κοί των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ05.50, ΠΕ06.50, ΠΕ07.50, ΠΕ08.50, ΠΕ11.01, ΠΕ16.01.50 – ΤΕ16.50, ΠΕ19.50, ΠΕ20.50, ΠΕ32.50 και ΠΕ18.41.50 που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Πρωτοβάθμια ως ωρομίσθιοι ΕΑΕ θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.

2.Οι εκπαιδευτικοί που στον ηλεκτρονικό τους φάκελο έχει δηλωθεί η επάρκειαστην Ελληνική Νοηματική Γλώσσαή /και επάρκεια στηνΕλληνική Γραφή Braille, τοποθετούνται ως ωρομίσθιοι, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών, αντίστοιχα,στις ίδιες, κατά σειρά προτίμησης, περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή τους.

Ενότητα 4. Καταχώριση Αίτησης-Δήλωσης

Ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρίζει την Αίτηση-Δήλωσή του σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της παρούσας πρόσκλησης, με την επιλογή του πεδίου «Καταχώριση Αίτησης» στο ΟΠΣΥΔ. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας ο εκπ/κός έχει επίσης δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις της.

Μετά την καταχώριση της Αίτησης-Δήλωσης ο υποψήφιος δύναται – μέσω του ΟΠΣΥΔ – να προεικονίσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν είναι δυνατή ουδεμία τροποποίηση της Αίτησης-Δήλωσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στο αντίγραφο της αίτησης μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Τα μόρια αυτά θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο κατά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr/ (βλ. Μέρος Γ΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ενότητα 1. Τροποποίηση – Ανάκληση Αίτησης-Δήλωσης κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής

Επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης:

1. Η τροποποίηση της αίτησης τόσο για το σύνολο των επιλογών/πεδίων, που εμφανίζονται σε αυτή, όσο και για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Δ΄ του παρόντος Μέρους, και

2. Η απενεργοποίηση (ανάκληση) της αίτησης.

Ενότητα 2. Τροποποίηση Αίτησης-Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθείμόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού ως μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2016-2017 προκειμένου να συμπεριλάβει και την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά που επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών. [παρ.4 άρθρο 2 της αριθμ.35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει].

2. Σε περίπτωση απόσπασης με Υπουργική Απόφαση του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2016-2017, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερώναπό την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσειπεριοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του, έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου. Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει η υπηρεσία/ο φορέας.

3. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού ενός εκ των συζύγων που είναι υποψήφιοι αναπληρωτές, κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2016-2017, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον άλλο σύζυγο, εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του, έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του/της συζύγου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Προκειμένου να τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή του κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Εκπ/σης που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ ως «Δ/νση Χειρισμού Φακέλου», η οποία διαβιβάζεται αμέσως στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με τον προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία Διεύθυνση οφείλει να επιβεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων (παρ. 1, 2, και 3 της παρούσας ενότητας) απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κοινοποίηση στην Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του/της συζύγου καθώς και τoυ αριθμού πρωτοκόλλου των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, κατά περίπτωση.

3. Η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή που περιγράφεται στις ανωτέρω περιπτώσεις (παρ. 1, 2, και 3 της παρούσας ενότητας) ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπαιδευτικός δεν έχει ακόμη προσληφθεί.

Ενότητα 3. Απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση Αίτησης-Δήλωσης

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της υποβληθείσας αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού μέσω του ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).Σημειώνεται ότι η απενεργοποίηση της αίτησης πραγματοποιείται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, και δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίησή της.

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία – σύμφωνα με την παρ. 17, άρθρο 59 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) –, μπορούν να επανενεργοποιήσουν την αίτησή τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόλυσή τους από το στρατό. Η εν λόγω δήλωσηαποστέλλεται με τον προσφορότερο τρόπο είτε μέσω της Δ/νσης Εκπ/σης (με fax, e-mail), είτε από τον ίδιο τον εκπ/κό μέσω της δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει οριστεί στο ΟΠΣΥΔ. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία Διεύθυνση ή ο ίδιος ο εκπ/κός, οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή του αιτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ενότητα 1. Γενικές οδηγίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Ο υποψήφιος ορίζει υποχρεωτικά στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ11.01 και λοιποί κλάδοι «.50») στην οποία οφείλει– κατά περίπτωση– να προσκομίσει ή να αποστείλει δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει ιδιότητες που δηλώνει. Η Δ/νση Εκπ/σης για τις ανάγκες της παρούσας διαδικασίας ονομάζεται «οικεία Δ/νση» του υποψηφίου.

1. Υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση αναπληρωτή ΕΑΕ με την πρόσκληση του σχολικού έτους 2015-2016,οφείλουν, καταρχάς, να ελέγξουν τα καταχωρισμένα για τους ίδιους στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/, βλ. Κεφ. Β΄ - Υποβολή Αιτήσεων του παρόντος Μέρους). Εν συνεχεία, για την απόδειξη/επικαιροποίηση της όποιας ιδιότητας, που αφορά στην ένταξη στους (ή/και στην πρόσληψη από τους) πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, οι υποψήφιοι – κατά περίπτωση (βλ. παρακάτω για έκαστο δικαιολογητικό) – καταθέτουν/αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή/και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης δικαιολογητικών:

α) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών χρήζουν διόρθωσης (π.χ. πτυχίο το οποίο χρήζει διόρθωσης ως προς το βαθμό).

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν, κατά περίπτωση, βάσει των κάτωθι αναφερομένων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταχωρίσουν Αίτημα μεταβολήςστοιχείωνστο ΟΠΣΥΔ(βλ. Σημαντική Επισήμανση στο Μέρος Α΄-Κεφ. Β΄- Ενότ. 2 – παρ. 1) στην περίπτωση που επιθυμούν οποιαδήποτε αλλαγή ή επικαιροποίηση (π.χ. τριτεκνίας ή αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου) ή συμπλήρωση στοιχείου/πεδίου που αφορά στην ένταξη/κατάταξη στους πίνακες ή/και στην πρόσληψη από αυτούς.

Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των (υπό διόρθωση) βασικών δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επόμενες ενότητες, το αίτημα διόρθωσης δεν θα γίνεται δεκτό.

Γ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επόμενες ενότητες, θα διαγράφονται/απενεργοποιούνται τα αντίστοιχα πεδία στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου και αυτός δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.

2. Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση αναπληρωτή ΕΑΕ, με την πρόσκληση του σχολικού έτους 2015-2016,οφείλουν, καταρχάς, να ελέγξουν τα καταχωρισμένα, για τους ιδίους, στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/, βλ. Κεφ. Β΄ - Υποβολή Αιτήσεων του παρόντος Μέρους). Εν συνεχεία, για την προσθήκη/επικαιροποίηση της όποιας ιδιότητας που αφορά στην ένταξη στους (ή/και στην πρόσληψη από τους) πίνακες αναπληρωτών, οι υποψήφιοι – κατά περίπτωση (βλ. παρακάτω για έκαστο δικαιολογητικό) – καταθέτουν/αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή/και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης δικαιολογητικών:

α) το σύνολοτων βασικών δικαιολογητικών.

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών,

που τους αφορούν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση υποψήφιου αναπληρωτή εκπ/κού Γενικής Αγωγής, από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά, ή/και ΕΑΕ, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2015-2016, υποχρεούνται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο(με επίδειξη του δελτίου ταυτότητάς/διαβατηρίου) να προσκομίσουν/υποβάλουν στην «οικεία Δ/νση» (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) τα βασικά δικαιολογητικά ένταξής τους στον αντίστοιχο εκπαιδευτικό κλάδο (φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου βασικού τίτλου σπουδών κτλ, βλ. Ενότ. 2, παρ. 2 του παρόντος Κεφ.).

Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταχωρίσουν Αίτημα μεταβολήςστοιχείωνστο ΟΠΣΥΔ(βλ. Σημαντική Επισήμανση στο Μέρος Α΄-Κεφ. Β΄- Ενότ. 2 – παρ. 1) στην περίπτωση που επιθυμούν οποιαδήποτε αλλαγή ή επικαιροποίηση (π.χ. ιδιότητα τριτεκνίας ή αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου) ή συμπλήρωση στοιχείου/πεδίου που αφορά στην ένταξη/κατάταξη στους πίνακες ή/και στην πρόσληψη από αυτούς. Το εν λόγω Αίτημα μπορεί να καταχωριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που περιγράφεται στην ανωτέρω Επισήμανση Α, και την εισαγωγή του εκπ/κού κλάδου του υποψηφίου από την «οικεία Δ/νσή» του.

Γ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των βασικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επόμενες ενότητες, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Δ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επόμενες ενότητες, δεν θα καταχωρίζονται/επικυρώνονται τα αντίστοιχα πεδία στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου και αυτός δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.

Ενότητα 2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Αμέσως μετά τον τίτλο του εκάστου δικαιολογητικού αναγράφεται, εντός πλαισίου, ο τρόπος με τον οποίο οφείλει ο υποψήφιος – κατά περίπτωση– να προσκομίσει το δικαιολογητικό αυτό ή να αποδείξει την ιδιότητα που απορρέει από το δικαιολογητικό αυτό.

Οι τρόποι αυτοί δύναται να είναι:

(i) Με κατάθεση του δικαιολογητικού στην οικεία (δηλωθείσα) Δ/νση Εκπ/σης.

(ii) Με αποστολή του δικαιολογητικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία (δηλωθείσα) Δ/νση Εκπ/σης. Οι δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) των Δ/σεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ. Ο εκπ/κός οφείλει να αποστέλλει το εκάστοτε δικαιολογητικό, μέσω της δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ, σε ευανάγνωστη μορφή (προτείνεται σκανάρισμα του εγγράφου σε μορφή pdfμε ανάλυση 200 dpi) και να επιβεβαιώσει την παραλαβή αυτού από την οικεία Δ/νση.

(iii) Με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων αναζήτησης δικαιολογητικών αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια (βλ. παρακάτω) Υπηρεσία.

1. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Το εν λόγω δικαιολογητικό επιδεικνύεται στην οικεία Δ/νση κατά την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού.

· Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.

· Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών,στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Κατατίθεταιστην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης

· Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι..

· Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση κτήσης από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου

· Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (για εξεταστική περίοδο):
 Οι χρονικές περίοδοι των εξεταστικών περιόδων χειμερινού εξαμήνου, εαρινού εξαμήνου και Σεπτεμβρίου ορίζονται ανά ακαδημαϊκό έτος ως εξής: α) από 01/01 έως 30/04 σε εξεταστική χειμερινού εξαμήνου, β) από 01/05 έως 15/08 σε εξεταστική εαρινού εξαμήνου, και γ) από 16/08 έως 31/12 σε εξεταστική Σεπτεμβρίου. Η κατάταξη των υποψηφίων τροποποιήθηκε στις ανωτέρω χρονικές περιόδους των εξεταστικών με τα κριτήρια που περιγράφονται στη με αριθ. 9604/Ε1/20.01.2015 (ΑΔΑ: ΩΙΑΛ9-Υ5Ψ) εγκύκλιο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν απέκτησε το πτυχίο του εντός της ανωτέρω ορισθείσας περιόδου ανά εξεταστική περίοδο (με βάση τα αναφερόμενα και στην παραπάνω εγκύκλιο), οφείλει, με ευθύνη του, να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το οικείο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (π.χ. Πανεπιστήμιο), από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η κτήση πτυχίου μετά τη συμμετοχή σε διαφορετική εξεταστική περίοδο.

Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ08.50-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ειδικά για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή, απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρεται ρητώς στον τίτλο σπουδών ή στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τους πτυχιούχους του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, κατεύθυνσης Εικαστικών, με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης, του Παν/μίου Ιωαννίνων, απαιτείται και βεβαίωση πρώτης εγγραφής στο συγκεκριμένο Τμήμα (σημ.: η ημερομηνία πρώτης εγγραφής αναφέρεται στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).

Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση.

ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίαςτου τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται κατά περίπτωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τoυς κλάδους ΤΕ01 και ΔΕ01.
ή
Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίαςαπό το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .

Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Ι: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.6 τουάρθρου 2 τουν.1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄/11.11.1987),«Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.2 περ. α΄ του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή, τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.».

ΙΙ:Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής, εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς συμπληρωματική εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

ΙΙΙ: Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που προσκομίζουν βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)( πρώην Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π..

IV:Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας προς τη δεκάβαθμη κλίμακα, θα καταχωρείται στο σύστημα ο κατώτατος βαθμός, που απαιτείται για την κτήση πτυχίου από τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, ήτοι ο βαθμός «5».

iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας:

Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄).

iv) Για τους κλάδους ΠΕ60-Νηπιαγωγώνκαι ΠΕ70-Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (παρ.2 άρθρο 30 του ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (παρ. 3 άρθρο 10 του ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 8 άρθρο 9 του ν.3391/2005).

Όσοι από τους υποψήφιους αυτούς υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνο για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους υποψήφιους που είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-07-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι.. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

3. Διδακτορικός ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία.

Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία είναι:

Α. Για τους Διδακτορικούς τίτλους:

 1. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
 2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
 3. Τα ονόματα της τριμελoύς επιτροπής

Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)].

Β. Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:

 1. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης
 2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
 3. Aναλυτική βαθμολογία

Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Στο ΙΕΠ αποστέλλονται από την οικεία Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε.μόνο οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται για πρώτη φορά από υποψηφίους (συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής), ακόμη και αν τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους.

4. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που αποκτήθηκε μέχρι και 31-8-2010, απόΠανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης

5. Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών επάρκειας της γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής γραφής Braille:

Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης

(i) Πιστοποιητικό επάρκειας ΕΝΓ από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ)

(ii) Πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γραφής Brailleαπό τοΚέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Για την πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Ελληνική γραφή Braille, γίνεται, επίσης, δεκτό πιστοποιητικό επάρκειας στην ΕΓΒ από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος», που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Δεν θα γίνουν δεκτέςκαι δε θα καταχωριστούν βεβαιώσεις παρακολούθησης ΕΝΓ πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου έτους (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κύκλου/επιπέδου) και ενός ή δύο ή τριών εξαμήνων εκμάθησης της ΕΝΓ στα Πανεπιστημιακά Τμήματα (για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71). Επίσης, δεν θα καταχωριστούν βεβαιώσεις εκμάθησης της γραφής Braille.

6. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης

Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια,βλέπετε αναλυτικά Παράρτημα I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ και το Κεφ. Γ΄ του Μέρους Β΄ της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης υποψήφιων εκπ/κών για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπ/σης.

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄για την απόδειξη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους.

Το εν λόγω πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την Αίτηση-Δήλωση του υποψήφιου εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ, κατά την παρούσα διαδικασία, σύμφωνα με την αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755 Β΄) Κ.Υ.Α.. Επομένως αρκεί η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στο ΟΠΣΥΔ από τον εκπ/κό. Υπενθυμίζεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄)

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, χωρίς την εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια υπηρεσία αναζήτησης αυτού [(άρθρο 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013(ΦΕΚ 1881 Β΄, ΑΔΑ: ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ) Κ.Υ.Α.].

2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αλλά κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα [παρ. 4 άρθρο 12 της αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υ.Α. και παρ.2 της αριθμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004 τ.Β΄) Υ.Α..

8. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα (βλ. Μέρος Α΄ - Κεφ. Α΄ - Ενότ. 2 – παρ.4 της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης υποψήφιων εκπ/κών για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπ/σης).

Το εν λόγω πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την Αίτηση Δήλωση του υποψήφιου εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ, κατά την παρούσα διαδικασία (βλ. στοιχεία υπ’ αριθ. 3 και 5 στο τελευταίο μέρος του εντύπου της Αίτησης - Δήλωσης). Υπενθυμίζεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11726/2005 (ΦΕΚ 838 Β΄). Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε πιστοποιητικού από τους εκπαιδευτικούς. Οι οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών Εισαγγελίας σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄). Εάν διαπιστωθεί, κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη διορισμού/πρόσληψης ανακαλείται αμέσως.

Ενότητα 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ως προς τον τρόπο υποβολής του εκάστου δικαιολογητικού βλ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ στην Ενότητα 2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

1. Αποδεικτικά της ιδιότητας της Πολυτεκνίας:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασηςαπό το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος(ΑΣΠΕ).

Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ.

Ειδικότερα:

 • Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασηςεπιλέγονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Δημοτική Ενότητα» και «Αριθμός Δημοτολογίου», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την οικεία Δ/νση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄/13-09-2006) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).
 • Για το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕσυμπληρώνεται από τον εκπ/κό το πεδίο «Αριθμός Μητρώου ΑΣΠΕ»προς διευκόλυνση του εκπ/κού (καθότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε κατάθεση/αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του ν. 3979/2011. Το αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) θαδιενεργήσει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του εν λόγω πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω), όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης

Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν:

 • οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
 • ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,
 • ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

· Tα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων κτλ, απαιτείται και η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.

2. Για την απόδειξη της υπηρέτησης της στρατιωτικής θητείας του τέκνου απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από τη στρατιωτική Μονάδα που υπηρετεί.

3. Για την απόδειξη της φοίτησης σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν κριθεί ως ομοταγή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

2. Αποδεικτικά της ιδιότητας Γονέας τέκνου με αναπηρία 67% και άνω:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασηςαπό το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ότι ένα τέκνο έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% για την περίπτωση του «γονέα ενός ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%».

Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασηςο εκπ/κός ενεργεί κατά τα προαναφερθέντα στο πλαίσιο της παραγράφου 1.α1.

Για την απόδειξη της αναπηρίας τέκνουο εκπ/κός ενεργεί κατά τα αναφερόμενα παρακάτω, στο πλαίσιο της παραγράφου 3 που αφορούν στο πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α.

3 Αποδεικτικά της ιδιότητας της Τριτεκνίας:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τη αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα, επιλέγονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Δημοτική Ενότητα» και «Αριθμός Δημοτολογίου», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την οικεία Δ/νση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄/13-09-2006) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω), όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν οι γονείς με τρία (3) παιδιά.

Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Για ειδικότερες περιπτώσεις επί των απαραίτητων αποδεικτικών δείτε και τις Επισημάνσεις της παρ. 1.α1 της παρούσας Ενότητας.

4 Αποδεικτικά υποψηφίων με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και υποψηφίων, γονέων παιδιών με επ’ αόριστον αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ.

Σε περίπτωση που η αναπηρία αφορά τον ίδιο τον υποψήφιο, γνωματεύσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου7 του ν. 3528/2007, περί ικανότητας υποψηφίων για εκπαιδευτικό έργο από (α) παθολόγο ή γενικό ιατρό και (β) ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τη αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα, συμπληρώνονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» και «Αριθμός Επιτροπής», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το αρμόδιο Τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) προς διευκόλυνση του εκπ/κού (καθότι δεν απαιτείται οιαδήποτε κατάθεση/αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του ν. 3979/2011.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Γ. Ελλείψει των ανωτέρω πιστοποιητικών, βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των ΚΕΠΑ (01-09-2011),μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. Όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», χωρίς να αναφέρεται ρητά η επ’ αόριστον (ή η εφ’ όρου ζωής) ισχύς τους ή η ισχύς τους λήγει εντός του σχολ. έτους 2016-2017, θα γίνουν κατ’ εξαίρεση δεκτά, μόνο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Για μελλοντική χρήση, οι κάτοχοί τους οφείλουν να μεριμνήσουν για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο εκπ/κός υποβάλει δικαιολογητικά, όπως π.χ. πιστοποιητικά της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση, είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (επί των παρ. 1, 2 και 3 της παρούσας Ενότ.):
Οι ιδιότητες της πολυτεκνίας, τριτεκνίας και αναπηρίας πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης.

5 Αποδεικτικά/Βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

Κατατίθενται ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

α. Στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 τουν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄), που αντικατέστησαν την παρ. 1β του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολικήμονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύοσχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004. Δεν προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση, προηγούμενη της ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.

Οι κατά τα ανωτέρω ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί καταθέτουν:

(α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.

(β) Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης.

(γ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες. Επίσης θα δηλώνεται ότι δεν εργάζονται σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου.

Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), ορίζεται ότι:

«α. Εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση.

β. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.

γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσκομίσει κατά το παρελθόν τα ανωτέρω αποδεικτικά/δικαιολογητικά ιδιωτικής προϋπηρεσίας, και η προϋπηρεσία αυτή εμφανίζεται στο ΟΠΣΥΔ (αρχική σελίδα, επιλογή Φάκελος-> καρτέλα Συνολικά Μόρια), δεν απαιτείταινα προσκομίσουν εκ νέου τα ανωτέρω αποδεικτικά.

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσκομίσει, κατά το περσινό σχολ. έτος 2015-16 τα ανωτέρω αποδεικτικά/δικαιολογητικά ιδιωτικής προϋπηρεσίας, και η προϋπηρεσία αυτή (ή μέρος αυτής) δεν εμφανίζεται στο ΟΠΣΥΔ (αρχική σελίδα, επιλογή Φάκελος-> καρτέλα Συνολικά Μόρια) λόγω μη συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου κατά το χρόνο υποβολής τους, δεν απαιτείταινα προσκομίσουν, εκ νέου, τα ανωτέρω αποδεικτικά, αλλά πρέπει αφενός να καταχωρίσουν Αίτημα αλλαγήςστοιχείων – προϋπηρεσίας – στο ΟΠΣΥΔ(βλ. Σημαντική Επισήμανση στο Μέρος Α΄-Κεφ. Β΄- Ενότ. 2 – παρ. 1), αφετέρου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη των αποδεικτικών/δικαιολογητικών αυτών στο αρμόδιο Τμήμα.

β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ κρατών-μελών Ε.Ε.:

Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείςοι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου καισυνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην οποία να αναγράφεται:

 • ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια εκπαίδευση
 • η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους
 • τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία
 • η εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία
 • το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
 • οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και
 • ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει

Σύμφωνα με την αριθμ. 360/2011 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από την Υπουργό Παιδείας, προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους κατά περίπτωση όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, δύναται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ακόμα και αν έχει προσφερθεί πριν από την ημερομηνία τηςακαδημαϊκής/επαγγελματικής αναγνώρισης στην ημεδαπή του αλλοδαπού τίτλου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3848/2010.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί των προϋπηρεσιών (της παρούσης παρ. 4):
 1. Δεναπαιτείται, εκ νέου, κατάθεση βεβαιώσεων για προϋπηρεσίες ήδη καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ (αρχική σελίδα, επιλογή Φάκελος-> καρτέλα Συνολικά Μόρια).
2. Σε κάθε περίπτωση από τις βεβαιώσεις θα προκύπτει ότι πρόκειται για εκπαιδευτική προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί σε δομές της ΕΑΕ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος Κεφαλαίου:

Α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους

Β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/0102.1914. Ειδικώς, όμως, μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» [άρθρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τ.Α’)], από την 27-09-2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γ. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/03.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ) Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2255/11.09.2013 τ.Β΄) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κτλ). Επίσης από τις διατάξεις της αριθ. 2458/22.02.2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/01.03.2005 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 92605οικ/20.09.2005 (ΦΕΚ 1334/21.09.2005 τ.Β΄) ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.

Δ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση στοιχείων/πεδίων του φακέλου του εκπ/κού που αποτελούν κριτήρια κατάταξης ή και πρόσληψής του, κατά τις κείμενες διατάξεις, και σχετικά δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων, οι Δ/νσεις Εκπ/σης στις οποίες κατατέθηκαν αυτά, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%), ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου θα κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στις Δ/νσεις Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

Ενότητα 4. Γενικές οδηγίες προς τις Δ/νσεις Εκπ/σης (αποστολής δικαιολογητικών)

1. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων καλούνται να επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, ήτοι της παραλαβής, του ελέγχου, της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και της προώθησης/αποστολής (εφόσον απαιτείται) των δικαιολογητικών.

2. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις η σύνταξη των πινάκων, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αποστέλλουνμόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), στην αρμόδια Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυθημερόν καικαθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων το σύνολο των ημερησίως υποβληθέντων κάτωθι δικαιολογητικών, κατά περίπτωση, διατηρώντας ταυτόχρονα στην Υπηρεσία τους όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση:

Στη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Α΄ [για τους κλάδους ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50), στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.]και στη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε, Τμήμα Α΄ (για τους λοιπούς κλάδους),στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.], ομαδοποιημένα κατά κλάδο, και σε ξεχωριστά αρχεία ανά εκπ/κο και αποδεικτικό ιδιότητας:

i. Δικαιολογητικά πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου κατά τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-16. (βλ. σχετικά Κεφ. Δ, Ενότητα 3)

ii. Αποδεικτικά Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για εκπ/κούς οι οποίοι δεν υπέβαλαν τα εν λόγω αποδεικτικά κατά την αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου των σχολικών ετών 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ή 2015-16.

iii. Εκ των αποδεικτικών πολυτεκνίας, τριτεκνίας και γονέα τέκνου με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% θα πρέπει να αποστέλλεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το οποίο θα έχει αυτεπάγγελτα αναζητηθεί από την – «οικεία» – Δ/νση Εκπ/σης).

iv. Αποδεικτικά Αναπηρίας του εκπ/κού (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή των τέκνων του εκπ/κού (αναπηρία άνω του 67%) πέραν των πιστοποιητικών ΚΕΠΑ (τα οποία αναζητούνται από την Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ, Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε./Δ.Ε., με χρήση του αριθμού μητρώου ΚΕΠΑ και του αριθμού Υγειονομικής Επιτροπής). βλ. (Μέρος Α΄, Κεφ. Δ. Ενότητα 3 , παρ. 3)

v. Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας που δεν έχει καταχωριστεί ήδη στο ΟΠΣΥΔ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ προς τις Δ/νσεις Εκπ/σης:

1. Σε κάθε συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email), που θα αποστέλλεται από τις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης με συνημμένα τα δικαιολογητικά των εκπ/κων, θα αναφέρεται στο κυρίως σώμα του κειμένου του (χωρίς να απαιτείται διαβιβαστικό έγγραφο), πίνακας με τα στοιχεία των εκπ/κων σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(...)

2. Κάθε επισυναπτόμενο αρχείο θα αναγράφει στον τίτλο του το Επώνυμο του εκπ/κού, τον κλάδεο του και την ιδιότητα που αφορά το αποστελλόμενο αποδεικτικό. π.χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ70-ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ.pdf

Δικαιολογητικά τα οποία είτε δεν αφορούν την παρούσα πρόσκληση (όπως, πιστοποιητικά γνώσης γραφής Braille) είτε δεν ζητούνται να αποσταλούν, κατά τα ανωτέρω, κρατούνται στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης σε ηλεκτρονική μορφήγια ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στο φάκελο του εκπαιδευτικού στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. υπάρχει καρτέλα «Προσόντα Ειδικής Αγωγής», όπου καταχωρίζονται οι διδακτορικοί τίτλοι με πληκτρολόγηση, ενώ για τους μεταπτυχιακούς τίτλους έχει δημιουργηθεί σχετική αναπτυσσόμενη λίστα προς επιλογή, με δυνατότητα εισαγωγής νέων τίτλων. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν σε διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους που υποβάλλονται για πρώτη φορά, ακόμα και αν οι ίδιοι τίτλοι έχουν υποβληθεί κατά το παρελθόν από άλλους υποψηφίους, αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή για εξέταση συνάφειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄- Ενότητα 2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της παρούσης και αριθμ. 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 2087/Β΄/7-7-2016) υ.α.).

ΜΕΡΟΣ B΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 128005/Δ2/8-8-2014(ΦΕΚ 2217/13.08.2014 τ.Β΄) υ.α.με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»:

«Άρθρο 2

1. Στους πίνακες κατάταξης Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, αντίστοιχα, κατατασσόμενοι μόνο βάσει της προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.Στους παραπάνω πίνακες θα προηγούνται σε κάθε φάση πρόσληψης, οι εκπαιδευτικοί ΑΜΕΑ των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 των παρ.α και β της περ.2. ii του παρόντος άρθρου, σε ποσοστό 10%.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50 κατατασσόμενοι με βάση τα παρακάτω κριτήρια του παρόντος άρθρου.

2. Στους πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50, του κλάδου ΠΕ 11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», με τα παρακάτω κριτήρια.

Κριτήρια ένταξης στους πίνακες και μοριοδότησή τους:

Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια

α) διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, έξι (6) μονάδες.

β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.

γ) τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες.

δ) κύρια ειδικότητα πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ της παρ. 1.3 περ. γ του άρθρου 20 του ν.3699/2008, δύο (2) μονάδες.

ε) Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μισή (0,5) μονάδα.

Β. Προϋπηρεσίαμεγαλύτερη του ενός (1) διδακτικού έτους [δέκα (10) διδακτικών μηνών], η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Επιπλέον μοριοδοτούνται:

i) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Κάθε μήναςπραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, μηδέν είκοσι (0,20) μονάδες.

ii) Κοινωνικά κριτήρια

α) Ποσοστό αναπηρίας 67% και μέχρι 80% με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τρεις (3) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

β) Ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τέσσερις (4) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

γ) Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τέκνων, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010), δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο. […]

δ) Οι πολύτεκνοι υπό την έννοια του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/07.04.2006 τ.Α΄), δύο (2) μονάδες.

Στις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.Α΄)ορίζεται ότι«Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.»

ε) Η ύπαρξη τριών τέκνων υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ.1 του ν.3454/2006, μία (1) μονάδα.

iii) Βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή μονάδα (0,5) για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

Άρθρο 3

1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11.01 και όλων των κλάδων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» κατατάσσονται με βάση το σύνολο των μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν απώλεια όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μόνο σε ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης.

3. Υποψήφιοι των κλάδων/ειδικοτήτωνγια τους οποίους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης, εφόσον είναι κάτοχοι αυτής.»

Πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕκατά περιοχή προτίμησης και, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης,εφόσον οι υποψήφιοι εκπ/κοί του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσηςεπέλεξαν το πεδίο «επιθυμώ να προσληφθώ ως αναπληρωτής σε ΣΜΕΑΕ» στην αίτηση-δήλωσή τους.

2. Για τις ανάγκες λειτουργίας των εργαστηρίων των ΕΕΕΕΚ οι προσλήψεις του κλάδου ΠΕ18.35.50–Τουριστικών επιχειρήσεωνθα πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από τον ομαδοποιημένο κλάδο ΠΕ18.02.50 {(Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών επιχειρήσεων και Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing)}και αναρτώνται, για το λόγο αυτό, χωριστοί πίνακες του κλάδου ΠΕ18.35.50.

3. Επί της προσμέτρησης της προϋπηρεσίαςγια ένταξη ή/και κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ επισημαίνουμε τα εξής:

(α) Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11, παρ. 1, της υπ’ αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄) Υ.Α., όπως εισήχθη με την υπ’ αριθ. 151244/Δ2/01.10.2014 (ΦΕΚ 2617/Β΄) Υ.Α., από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπ/κών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης, στη σχετική υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.

(β) Σύμφωνα με την αριθ. 412/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας ειδικής άδειας (αιρετών ΟΤΑ ή συμπαραστατών του δημότη και της επιχείρησης) των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) [κατ’ αναλογία της ειδικής άδειας του άρθρου 139 του ν. 3463/2006], δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3848/2010.

(γ) Σύμφωνα με την αριθ. 145/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας (τετράμηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών) των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3848/2010.

(δ) Σύμφωνα με το αριθ. 1470/22-12-2008 γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας που έγινε δεκτό από τον Υπουργό Παιδείας, οποιαδήποτε χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια πέραν των δεκαπέντε ημερών συνολικά ανά έτος δεν δύναται να υπολογιστεί ως διδακτική προϋπηρεσία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.34 του ν.3027/2002.

4. Σε περίπτωση ίσου αριθμού συνολικών μορίων, για την κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου ανά εξεταστική περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εαρινού εξαμήνου ή Σεπτεμβρίου) και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται αυτόματα από το σύστημα με πρόταξη του εκπ/κού με προγενέστερη ημεροχρονολογία δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου.

5. Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004 τ.Β΄), τροποποιητική της αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 Υ.Α.].

6. Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των οικείων πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Υποψήφιος σε έναν (1) κλάδο

α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής ΕΑΕ με πλήρες ωράριο δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής ΕΑΕ μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (i)είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 ωρών εβδομαδιαίως σε δομές ΕΑΕ, στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ii)παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής ΕΑΕ πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων σε δομές ΕΑΕ προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπόλοιπων υποψήφιων εκπ/κών [Σημ.: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.4264/2014και μόνο για τις προσλήψεις για την παράλληλη στήριξη της Β/θμιας δεν εξετάζεται η σειρά κατάταξης, καθώς μπορεί ο οικείος Δ/ντης Δ.Ε. να μετατρέπει τη σύμβαση σε πλήρους]. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής ΕΑΕ μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.

π.χ. Εκπ/κός κλάδου ΠΕ03.50 που έχει προσληφθεί και εργάζεται στην «Α-Α΄Ανατολικής Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου», παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο (αναβάθμιση σε πλήρες) μόνο στην «Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής», εφόσον έχει δηλώσει τη συγκεκριμένη περιοχή στις κατά προτεραιότητα προτιμήσεις του. Επιπλέον, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση του ωραρίου,στο πλαίσιο των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010.

γ. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου εκπ/κού ως ωρομισθίου ΕΑΕ ο εκπ/κός παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη ως αναπληρωτής ΕΑΕ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από ωρομίσθιος.

2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους κλάδους (ή πίνακες πρόσληψης)

Καταρχήν σημειώνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο εκπ/κό που κατατάσσεται σε πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων (ή σε πίνακες πρόσληψης περισσότερων του ενός, π.χ. πίνακας αναπλ. Γενικής Εκπ/σης ΠΕ60 και πίνακας αναπλ. ΕΑΕ ΠΕ60.50)η δυνατότητα εκδήλωσης προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα κλάδο (ή πίνακα) έναντι του/των άλλων.

Εφόσον ο υποψήφιος προσληφθεί ως αναπληρωτής ΕΑΕ:
α. με πλήρες ωράριο, αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες των λοιπών κλάδων,
 β.με μειωμένο ωράριο, παραμένει υποψήφιος για αναβάθμιση/πρόσληψη με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο και για πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου) στους άλλους κλάδους (ή πίνακες), με την προϋπόθεση ότι έχει αναλάβει υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης και δεν έχει παραιτηθεί μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης με πλήρες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους (ή πίνακες πρόσληψης) και σε πίνακες προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ή σε πίνακες σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία:

Υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών με τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης και παράλληλα κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης [του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), ήτοι της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών γυμνασίου, της πρόσθετης διδακτικής στήριξης των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης, στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους, καθώς και στη διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α΄)] ή σε πίνακα αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία [του άρθρου 48, παρ. 9 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με ο άρθρο 33, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και ισχύει], σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ή ωρομισθίου για τα προγράμματα Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ή για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία παραμένει υποψήφιος στους πίνακες αναπληρωτών της παρούσας πρόσκλησης για πρόσληψη ως αναπληρωτής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Προκειμένου, δε, να αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιος των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ή των πειραματικών και πρότυπων σχολείων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 της παρόντος Κεφαλαίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (για το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων):

1. Εκπ/κοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο) ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης.

2. Εκπ/κός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται από αναπληρωτής (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο), λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων παραμένει διαθέσιμος (μετά την απόλυση/απαλλαγή του) για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους υποβάλλοντας σχετική δήλωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία απόλυσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

3. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού (αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου) με την ίδια ή με άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (π.χ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).

4. Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δύναται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή [π.χ. ως ωρομίσθιοι σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)] εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος Κεφαλαίου δεν ισχύουν για τους υποψηφίους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των πινάκων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που προσλαμβάνονται μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης με απόφαση του οικείου Δ/ντη. Επομένως, για τους προσληφθέντες σε φορείς της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης (π.χ. κλάδου ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών) η αίτησή τους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση παραμένει ενεργή και οι εκπ/κοί οφείλουν να την απενεργοποιήσουν, προκειμένου να μην προσληφθούν και στους κλάδους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της παρούσης εγκυκλίου. Εάν, δε, δεν απενεργοποιήσουν την αίτησή τους και προσληφθούν από τους πίνακες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία, ειδάλλως, υφίστανται τις κυρώσεις μη ανάληψης της παρ.17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011,όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/4-12-15) και ισχύουν.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προσωρινός πίνακας κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανά κλάδο/ειδικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr. Παράλληλα, οι εν λόγω πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Συγκεκριμένα αναρτάται:
- προσωρινός πίνακας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., ανά κλάδο/ειδικότητα, στον οποίο παρατίθενται τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία επάρκειας στην ΕΝΓ και BRAILLE,σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Κατά των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αναγράφονταςτο θέμα «Ένσταση για τους ΠΙΝΑΚΕΣ αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και τον αντίστοιχο κλάδο  .

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκδίδει σχετική απόφαση.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών αποστέλλονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται αυτό απαραίτητο.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στο Υπουργείο προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Συνοδευτικά αρχεία:

Α .Κωδικοί περιοχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Β. Κωδικοί περιοχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γ. Στοιχεία επικοινωνίας ΚΕΔΔΥ


Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την εγκύκλιο αναπληρωτών - ωρομισθίων ειδικής αγωγής