ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016

Αρ.Πρωτ.1470/Ε1/07-01-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Αβραντίνης Δ. 210 344 3327
Κρόμπα Μ. 210 344 3327
Μαυροπούλου Α. 210 344 3304
Παύλου Α. 210 344 2279
Τσαμανή Δ. 210 344 3316
Φυτουράκη Ν. 210 344 2566
Fax: 210 344 2582
Email: t09ppe1(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : Υποβολή ενστάσεων κατά της τροποποίησης των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-2016, βάσει της με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β’/24.12.2015 – ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υ.Α..
ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) Y.A. πρόσκλησης υποψηφίων εκπ/κών για ένταξη στους οικείους πίνακες, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β’/24.12.2015 – ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) και ισχύει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων – βάσει της με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β’/24.12.2015 – ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υ.Α. – για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως, με μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον οικείο κλάδο (οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2015-16, όπως αυτοί κυρώθηκαν με την αριθμ. 151171/Ε1/28-09-2015 Υπουργική Απόφαση) και του ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών, καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016 κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου (με ημ/νία ανάρτησης 07-01-2016): http://e-aitisi.sch.gr.

Συγκεκριμένα, αναρτώνται:
- προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Α/θμιας με μόρια, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εκπ/κούς που έχουν μόρια προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 ή μεταγενέστερα της 01-09-2012 ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. και
- προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Α/θμιας χωρίς μόρια, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εκπ/κούς με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βάσει των υφιστάμενων διατάξεων προσφερθείσα προϋπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα 01-07-2010 έως και 31-08-2012 δεν λαμβάνεται υπόψη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών.

Καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τη με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β’/24.12.2015 – ΑΔΑ:ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης υποψηφίων, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά την Παρασκευή 08-01-2016 και ώρα έως τις 11:00 το πρωί, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι θα παραλαμβάνονται ενστάσεις μόνο από εκπ/κούς που υπέβαλαν αίτηση βάσει της σχετικής Υ.Α. εντός της ορισθείσας προθεσμίας (από τις 29-12-2015 έως τις 31-12-2015) και που αφορούν αποκλειστικά και μόνο
 α) στην ένταξη στους ανωτέρω πίνακες,
 β) στην αλλαγή της σειράς κατάταξης, ήτοι για θέματα που έχουν να κάνουν με μόρια τελευταίου και προτελευταίου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, μόρια προϋπηρεσίας, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, βαθμό και ημερομηνία κτήσης Πτυχίου, Μεσογειακή Αναιμία, Σκλήρυνση κατά Πλάκας και την ιδιότητα πολυτεκνίας και
 γ) στην ιδιότητα της τριτεκνίας

Οι εν λόγω ενστάσεις θα αποστέλλονται υποχρεωτικά από τις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email Α/θμιας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax Α/θμιας : 210 3442582) στην Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με όλα τα συνημμένα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται από τους υποψηφίους που υπέβαλαν ένσταση. Σε κάθε περίπτωση – και προκειμένου να αποφευχθούν παραλείψεις ή λάθη – θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για την πιστοποίηση παραλαβής των δικαιολογητικών. Σημειώνεται, δε, ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί από τις Δ/νσεις Π.Ε. προς την Κ.Υ. το αργότερο έως την Παρασκευή 08-01-2016 και ώρα 11:30. Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Π.Ε. ενστάσεις για θέματα που δεν αφορούν στην κατάρτιση/κατάταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών, όπως π.χ. η προϋπηρεσία των σχολ. ετών 2010-2011 και 2011-12, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ κτλ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.143467/Ε1/15-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες:
Αβραντίνης Δ. 210 344 3327
Γώρου Ε. 210 344 3316
Κρόμπα Μ. 210 344 3327
Μαυροπούλου Α. 210 344 3304
Παύλου Α. 210 344 2279
Τσαμανή Δ. 210 344 3316
Φυτουράκη Ν. 210 344 2566
Χουρδάκης Ε. 210 344 3304
Fax: 210 344 2582
Email: t09ppe1(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-2016.
ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) Y.A. πρόσκλησης υποψηφίων εκπ/κών για ένταξη στους οικείους πίνακες.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και του ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών, καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016 κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου: http://e-aitisi.sch.gr.

Συγκεκριμένα, αναρτώνται:

- προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Α/θμιας με μόρια, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εκπ/κούς που έχουν μόρια προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 ή μεταγενέστερα της 01-09-2012 ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. και

- προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Α/θμιας χωρίς μόρια, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εκπ/κούς με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βάσει των υφιστάμενων διατάξεων προσφερθείσα προϋπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα 01-07-2010 έως και 31-08-2012 δεν λαμβάνεται υπόψη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών.

Καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης υποψηφίων, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από την Τρίτη 15-09-2015 μέχρι και την Πέμπτη 17-09-2015, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι θα παραλαμβάνονται ενστάσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο:

α) στην ένταξη στους ανωτέρω πίνακες,

β) στην αλλαγή της σειράς κατάταξης, ήτοι για θέματα που έχουν να κάνουν με μόρια τελευταίου και προτελευταίου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, μόρια προϋπηρεσίας, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, βαθμό και ημερομηνία κτήσης Πτυχίου, Μεσογειακή Αναιμία, Σκλήρυνση κατά Πλάκας και την ιδιότητα πολυτεκνίας

γ) στην ιδιότητα της τριτεκνίας και

δ) στην κτήση ή μη παιδαγωγικού Πτυχίου.

Οι εν λόγω ενστάσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας [μέσω του σχετικού πεδίου «Αιτήσεις Ενστάσεων 2015» του Ο.Π.ΣΥ.Δ.], όπου θα καταγράφονται το αντικείμενο της ένστασης, η περιγραφή αυτής καθώς και τα συνημμένα έγγραφα.

Κατόπιν, οι οικείες Διευθύνσεις Π.Ε., στο τέλος της ημέρας, θα αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email Α/θμιας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax Α/θμιας : 210 3442582) στην Κ.Υ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. μόνο τα συνημμένα έγγραφα που καταγράφτηκαν στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. συνοδευόμενα από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο που θα περιέχει κατάσταση με το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν ένσταση (με στοιχεία του κλάδου και ΑΦΜ).

Σε κάθε περίπτωση – και προκειμένου να αποφευχθούν παραλείψεις ή λάθη – θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για την πιστοποίηση παραλαβής των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Π.Ε. ενστάσεις για θέματα που δεν αφορούν στην κατάρτιση/κατάταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών, όπως π.χ. η προϋπηρεσία των σχολ. ετών 2010-2011 και 2011-12, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ, διπλασιασμός προϋπηρεσίας στα απομακρυσμένα σχολεία των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4283/2015 κτλ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Αρ.Πρωτ.144308/Ε2/15-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: βλ. Παράρτημα

Θέμα: Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-2016.
Σχετ.: Οι με αριθ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) και 132815/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1843/26.08.2015 τ.Β΄ & ΑΔΑ: 6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) Y.A. πρόσκλησης υποψηφίων εκπ/κών για ένταξη στους οικείους πίνακες

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και του ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών, καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2015-2016, οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου: http://e-aitisi.sch.gr.

Συγκεκριμένα, αναρτώνται:

- προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 ή μεταγενέστερα της 01-09-2012 ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. και

- προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π..

-Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο -Πίνακας Κατάταξης Ωρομίσθιων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βάσει των υφιστάμενων διατάξεων προσφερθείσα προϋπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα 01-07-2010 έως και 31-08-2012 δεν λαμβάνεται υπόψη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών.

Καλούνται οι εκπ/κοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις πρόσκλησης υποψηφίων, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από την Τετάρτη 16-09-2015 μέχρι και την Παρασκευή 18-09-2015, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι θα παραλαμβάνονται ενστάσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο:

α) στην ένταξη στους ανωτέρω πίνακες,

β) στην αλλαγή της σειράς κατάταξης, ήτοι για θέματα που έχουν να κάνουν με μόρια τελευταίου και προτελευταίου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, μόρια  προϋπηρεσίας, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, βαθμό και ημερομηνία κτήσης Πτυχίου, Μεσογειακή Αναιμία, Σκλήρυνση κατά Πλάκας και την ιδιότητα πολυτεκνίας

γ) στην ιδιότητα της τριτεκνίας και

δ) στην κτήση ή μη παιδαγωγικού Πτυχίου.

Οι εν λόγω ενστάσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας [μέσω του σχετικού πεδίου «Αιτήσεις Ενστάσεων 2015» του Ο.Π.ΣΥ.Δ.], όπου θα καταγράφονται το αντικείμενο της ένστασης, η περιγραφή αυτής καθώς και τα συνημμένα έγγραφα.

Κατόπιν, οι οικείες Διευθύνσεις Δ.Ε., στο τέλος της ημέρας, θα αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-3442867) στην Υπηρεσία μας μόνο τα συνημμένα έγγραφα που καταγράφτηκαν στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. συνοδευόμενα από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο που θα περιέχει κατάσταση με το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν ένσταση (με στοιχεία του κλάδου και ΑΦΜ).

Σε κάθε περίπτωση – και προκειμένου να αποφευχθούν παραλείψεις ή λάθη – θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για την πιστοποίηση παραλαβής των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. ενστάσεις για θέματα που δεν αφορούν στην κατάρτιση/κατάταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών, όπως π.χ. η προϋπηρεσία των σχολ. ετών 2010-2011 και 2011-12, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ, διπλασιασμός προϋπηρεσίας στα απομακρυσμένα σχολεία των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4283/2015

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α'

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ - ΩΡ/ΣΘΙΩΝ - ΟΠΣΥΔ - MySchool - ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΔΟΥΚΑ Ε. ΡΕΤΣΟΣ Κ. ΦΡΑΓΚΟΥ Ν.

210 344 2789 210 344 2387

ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠ. - ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΖΗ Γ.

210 344 2395

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ.

210 344 3373

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. ΒΑΣΙΟΥ Κ.

210 344 3426 2103442449

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

210 344 3345

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ε. ΜΑΝΩΛΑ Μ.

210 344 3072

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.

210 344 3117 210 344 3084

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ.

210 344 3373

ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ. ΔΡΑΓΑΤΣΗ Β. ΛΙΑΝΟΥ Ι.

210 344 3164 210 344 2267 210 344 2261

ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠ

ΜΠΙΡΛΗ Μ.

210 344 3268

ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν. - ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.

210 344 3117 210 344 3084

ΠΕ14 ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ- ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛ.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν. - ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.

210 344 3117 210 344 3084

ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. - ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν.

210 344 3373

ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ/ΤΕΙ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ. ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ.

210 344 2265

ΠΕ18 ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ19 -20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ελ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ.

210 344 3417 210 344 2395

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /

Τμήμα Α'

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ. ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ.

210 344 2265

ΠΕ33 ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ. ΔΡΑΓΑΤΣΗ Β. ΛΙΑΝΟΥ Ι.

210 344 3164 210 344 2267 210 344 2261

ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ

ΤΕ - ΔΕ

ΜΠΙΡΛΗ Μ.

210 344 3268

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Β.

210 344 2910

FAX

210 344 2867

 

EMAIL

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.