ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2011-2012

Αθήνα, 04-08-2011
Αρ.Πρωτ.19362

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Ι. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έχουν ιδρυθεί με το ν.2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 260/16-1-2008 Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθμ. 4014/27-11-2007 Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας ΣΔΕ» (Φ.Ε.Κ. 34/B/16-1-2008).

ΙΙ. Τα ΣΔΕ είναι Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8» και «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 6104/6-5-2009 (ΑΠ7), 6103/6-5-09 (ΑΠ8) και 6105/6-5-09 (ΑΠ9) πράξεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013 του ΥΠΕΠΘ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, και υπό την αίρεση της έγκρισης της τροποποίησης, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε., με την υπ’ αριθμ. 45/13-7-2011 Πράξη του Δ.Σ., προκηρύσσει τις θέσεις εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε., για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Πολιτισμικής-Αισθητικής Αγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα ΣΔΕ είναι έντονα συμμετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος, ως ερευνητής, διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Οι εκπαιδευτικοί στα ΣΔΕ πρέπει να βοηθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», πρέπει να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους, να γνωρίζουν τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (επεξεργασία κειμένου, χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα ώστε να επικοινωνούν με συναδέλφους των ευρωπαϊκών σχολείων.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ανά Περιφέρεια περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Αναλυτικός πίνακας με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματά τους, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του νομού ή όμορου νομού, περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης.

Ισχύουν οι αναθέσεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το Γυμνάσιο στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Γνωστικό Αντικείμενο Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
1. Ελληνική Γλώσσα ΠΕ: 02  
2. Μαθηματικά ΠΕ: 03 ΠΕ: 04
3. Αγγλική Γλώσσα ΠΕ: 06  
4. Κοινωνική Εκπαίδευση ΠΕ: 10, ΠΕ: 13 ΠΕ: 02, ΠΕ: 09
5. Πληροφορική ΠΕ: 19, ΠΕ: 20  
6. Φυσικές Επιστήμες ΠΕ: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05 ΠΕ: 03, ΠΕ:12.10
7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΠΕ: 04, 12.08, 14.04, 14.05,
περιβαλλοντολόγοι και μηχανικοί περιβάλλοντος
 
8. Πολιτισμική Αισθητική Αγωγή ΠΕ: 08, 16.01, 16.02, 18.41, 32 ΤΕ: 16 ΠΕ: 02

Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι η κατοχή του αντίστοιχου για κάθε γνωστικό αντικείμενο τίτλου σπουδών (πτυχίο).

Οι εκπαιδευτικοί θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφέρεια, Σ.Δ.Ε. και γνωστικό αντικείμενο και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που ενδεχομένως προκύψουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην έδρα των Σ.Δ.Ε. ή στα τμήματα που λειτουργούν εκτός της έδρας τους για το σχολικό έτος 2011-2012.

Η σύμβαση των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με διάρκεια έως 30/6/2012.

Για την καταβολή της αμοιβής τους οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να εκδίδουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.).

 

Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την απόφαση 4559/11-7-2011 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., είναι τα ακόλουθα :

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΔΕ (2011)

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

50

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

35

 

Διδακτορικό

 

 

17

Μεταπτυχιακό

 

 

12

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

6

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στο Θεματικό αντικείμενο του γραμματισμού για τον οποίο είναι υποψήφιοι, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 5 μόρια λιγότερο.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

15

 

Στα ΣΔΕ ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων:

- Λογίζονται, σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή ειδική επιμόρφωση για τα ΣΔΕ.

- Δεν προσμετρώνται ημερίδες, συνέδρια καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ).
(0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

Στο διδακτικό αντικείμενο
(0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
    5

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

30

 

 

Στα ΣΔΕ
{1 μόριο / 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10}

 

 

10

Σε προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(1μόριο/100ώρες,μεμέγιστο  αριfJμόμορίων10)

    10

Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο/100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.0

 

 

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

• Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1.ΤυπικάΠροσόντα.

 

5

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

2

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

3

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

5

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

• Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπικά Προσόντα.

• Στην περίπτωση πιστοποιημένων γνώσεων και από τις δύο παρακάτω διαδρομές, θα λογίζεται η υψηλότερη μοριοδότηση.

 

5

 

Πιστοποίηση όπως καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ

 

 

5

Πιστοποίηση από εκπαιδευτικά προγράμματος της ΓΓΔΒΜ ή άλλου Δημόσιου Φορέα
(0,5 μόριο ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
    2

4. KOIΝΩΝΙΚΑ KPITHPIA

10+

 

 

4.1 MAKPOXPONIA ΑΝΕΡΓΙΑ
Λογίζεται αποδεδειγμένος χρόνος ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.

Μία (1) μονάδα για τέσσερις μήνες ανεργίας και 1 μονάδα ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τις δέκα μονάδες.

 

 

10

ΣΥΝΟΛΟ     100

4.2 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Η’ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθεται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
- Tρίτεκνοι γονείς: 5%,
- Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας: 10%
- Πολύτεκνοι γονείς: 20%

     

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο Σ.Δ.Ε., και για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο. Η επιλογή περισσότερων του ενός Σ.Δ.Ε. ή περισσότερων του ενός γνωστικών αντικειμένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr/προκηρύξεις) και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω μορφή ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Στη φάση της υποβολής των αιτήσεων δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 10/8 έως και 30/8/2011.

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφορών ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως από 16/08/2011 έως και 09/09/2011, ώρες 10:00 έως 14:00, στη διεύθυνση

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(τηλ.213 131 1611, 2ος Όροφος).

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του.

Ο φάκελος θα εμπεριέχει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των:

1) τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων επιμόρφωσης και άλλων προσόντων (πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο, ξένης γλώσσας με επίσημη μετάφραση, χειρισμού Η/Υ κ.λ.π.), τοποθετημένα, σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης που εκτίθεται παραπάνω.
Για τίτλους που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία τους.

Για τη μοριοδότηση της επιμόρφωσης, η χρονική διάρκεια πρέπει να αναγράφεται αποκλειστικά σε ώρες. Αν δεν αναγράφεται καθόλου ή αναγράφεται με άλλη μορφή (π.χ. περίοδος παρακολούθησης από 1/1 έως 5/1) η βεβαίωση δεν προσμετράται.

2) αποδεικτικών–βεβαιώσεων προϋπηρεσίας σε ΣΔΕ, σε Δομές Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και στην Τυπική Εκπαίδευση.

Για την μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας
- πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες, και
- εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα.

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.

3) αποδεικτικών ανεργίας, πολυτεκνίας.

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση / δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Μετά τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις που τυχόν θα προκύψουν, από την αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (www.ideke.edu.gr) και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά Περιφέρεια, Σ.Δ.Ε. και γνωστικό αντικείμενο, όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε
α) σύμφωνα με την αίτησή του, και β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής και διορθωτικών παρεμβάσεων. Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενισταμένου, κ.λπ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (τηλ.213 131 1611, 2ος Όροφος), υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2131311684, 2131311507, 2131311508, 2131311511, 2131311513.

Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2131311601, 2131311605.

O Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Παναγιώτης Καπούλας

(Μετάβαση στον κατάλογο των ΣΔΕ με τα τμήματα εκτός έδρας)

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου σχετικό με την επιλογή εκπαιδευτών για τα ΣΔΕ