ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ-ΣΕΚ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.15762/18-12-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

Α. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι φορέας του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής της διά βίου Μάθησης και διαμόρφωσης των σχετικών κανόνων της εκπόνησης του εθνικού προγράμματος και της εποπτείας της εφαρμογής τους έχει στην άμεση εποπτεία της, την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και των δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ).

Η ΓΓΔΒΜ απευθύνει συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων για την κάλυψη, κενών θέσεων στις ειδικότητες, όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ και στις δημόσιες ΣΕΚ.

Β. Οι υποψήφιοι προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ www.gsae.edu.gr και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο http://iekteachers.sch.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτηση της και συγκεκριμένα από Τετάρτη 18-12-2013 έως και Σάββατο 21-12-2013.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση σε μια μόνο Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στο αναρτημένο προσοντολόγιο που επισυνάπτεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, η παράβαση του οποίου επάγεται τις συνέπειες του νόμου. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση - δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986).

Γ. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σύμφωνα με την αίτησή τους σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ανά Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσης, τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 11869/16-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δ. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης, πρέπει να κατατεθούν και εγγράφως από όσους επιλεγούν και κληθούν, με ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα στο αντίστοιχο ΙΕΚ ή ΣΕΚ που θα επιλεγούν. Με ευθύνη του οικείου Διευθυντή πραγματοποιείται ο έλεγχος της γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση τους. Εν συνεχεία τα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη σύμβαση έργου αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ε. Για την υποβοήθησή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ


Αρ.Πρωτ.11871/16-10-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

Α. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι φορέας του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής της διά βίου Μάθησης και διαμόρφωσης των σχετικών κανόνων της εκπόνησης του εθνικού προγράμματος και της εποπτείας της εφαρμογής τους έχει στην άμεση εποπτεία της, την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και των δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ). Για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτών στους ανωτέρους φορείς κατά την περίοδο 2013-2014 η ΓΓΔΒΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ και στις δημόσιες ΣΕΚ.

Β. Οι υποψήφιοι προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ www.gsae.edu.gr και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο http://iekteachers.sch.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτηση της και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 17/10/2013 έως και το Σάββατο 19/10/2013. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν μία αίτηση ανά Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, ανά ειδικότητα, ανά κατηγορία εκπαίδευσης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στο αναρτημένο προσοντολόγιο που επισυνάπτεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, η παράβαση του οποίου επάγεται τις συνέπειες του νόμου.Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση - δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986).

Γ. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σύμφωνα με την αίτησή τους σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ανά Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσης, τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 11869/16-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δ. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ,  καθώς και το αντίγραφο της αίτησης πρέπει να κατατεθούν και εγγράφως από όσους επιλεγούν και κληθούν, με ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα στο αντίστοιχο ΙΕΚ ή ΣΕΚ που θα επιλεγούν. Με ευθύνη του οικείου Διευθυντή πραγματοποιείται ο έλεγχος της γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση τους. Εν συνεχεία τα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη σύμβαση έργου αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ε. Για την παροχή πληροφοριών και την υποβοήθησή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ειδικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2131311696 & 2131311635 & 2131311626.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.  ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ

Μετάβαση:
- Στην κατάσταση με τα Δημόσια ΙΕΚ
- Στην κατάσταση με τα Δημόσια ΣΕΚ
- Στις ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ
- Στις ειδικότητες των Δημοσίες ΣΕΚ


Εγχειρίδιο Χρήσης

Στα πλαίσια της νέας Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Υποβολή Αιτήσεων των Υποψηφίων Εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ,οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης προκειμένου να προσληφθούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) της ΓΓΔΒΜ του ΥΠΑΙΘ, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://iekteachers.sch.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που διαθέτουν, διαφορετικά να τον αναζητήσουν μέσω της πύλης http://www.amka.gr. Αν κάποιος δε διαθέτει ή δε γνωρίζει τον αριθμό αυτό αποκλείεται από το να υποβάλει αίτηση σε κάποιο ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ της επιλογής του.

Για την υποβολή της αίτησης εισάγεται στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής ή μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση/Τροποποίηση Αίτησης», ο ΑΜΚΑ και ένας κωδικός της επιλογής του εκάστοτε υποψηφίου. Αυτός γνωστοποιείται με την οριστική υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει δηλωθεί κατά την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων. Πατώντας το κουμπί «Είσοδος», ο χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα προσωπικών δεδομένων (βήμα 1 από 4), όπου εισάγει τα στοιχεία που απαιτούνται (είναι όλα υποχρεωτικά) και στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω του κουμπιού «Επόμενο» στη σελίδα με τα στοιχεία εκπαίδευσης και διδακτικής εμπειρίας που πρέπει να καταχωρίσει (βήμα 2 από 4). Ανάλογα με την ειδικότητα και το επίπεδο γνώσεων του εκάστοτε υποψηφίου εμφανίζεται η κατάλληλη φόρμα για την εισαγωγή των δεδομένων εκπαίδευσης και διδακτικής εμπειρίας. Στη συνέχεια και αφού πατήσει στο κουμπί «Επόμενο» (βήμα 3 από 4) καλείται να δηλώσει τα κοινωνικά κριτήρια που τον χαρακτηρίζουν και αν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία και πόση είναι αυτή. Με το πάτημα του κουμπιού στη σελίδα αυτή καταχωρείται η αίτηση του υποψηφίου και εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής Καταχώριση» (βήμα 4 από 4).

Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει ένα έγκυρο αντίγραφο της αίτησής του με τον αριθμό πρωτοκόλλου που αποδίδει αυτόματα το σύστημα, ενώ λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης για την επιτυχή διεκπεραίωσή της. Στη συνέχεια, αν επιθυμεί να τροποποιήσει την αίτησή του μπορεί να το πράξει μόνο αν διαθέτει τον ΑΜΚΑ και τον ειδικό κωδικό (Κλειδάριθμο) που επέλεξε. Η τροποποίηση είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση/Τροποποίηση Αίτησης», ενώ ο υποψήφιος μπορεί να κάνει όσες τροποποιήσεις επιθυμεί και το σύστημα θα αποθηκεύσει αποκλειστικά και μόνο την τελευταία. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος θεωρεί ότι η αίτηση του δεν είναι ορθή ή επιθυμεί να τη διαγράψει, πρέπει να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης.

Με την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και με βάση τα στοιχεία των υποψηφίων θα προκύψει μια κατάταξη με βάση συγκεκριμένους κανόνες μοριοδότησης και θα δοθεί για την τελική επιλογή των εκπαιδευτών για το έτος 2013-14 στα κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές θα υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου ωριαίας αντιμισθίας διδασκαλίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτές οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δήλωσαν στο παρόν πληροφοριακό σύστημα, στο αντίστοιχο ΔΙΕΚ ή ΔΣΕΚ, όπου με ευθύνη του διευθυντή θα πραγματοποιηθεί η διοικητική επαλήθευσή τους.

Στο φάκελο των δικαιολογητικών που θα προσκομιστεί με σκοπό να ολοκληρωθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις, η διαδικασία επιλογής σας, πρέπει να εσωκλείονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Βασικός Τίτλος Σπουδών (βαθμός τίτλου)

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πτυχίου όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα.

Μεταπτυχιακό

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Μεταπτυχιακού

Διδακτορικό

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Διδακτορικού

Μεταλυκειακές Σπουδές

Πιστοποιητικό απόδειξης Μεταλυκειακών Σπουδών

Άλλες Σπουδές

Πιστοποιητικό απόδειξης των Σπουδών

Γνώσεις Ξένων Γλωσσών - Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες)

Τίτλοι Σπουδών Ξένων Γλωσσών Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) - Πιστοποίηση ΑΣΕΠ

Διδακτική Εμπειρία

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Διδακτική εμπειρία

Επαγγελματική Εμπειρία

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Επαγγελματική εμπειρία

Οικογενειακή Κατάσταση

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Εργασιακή Κατάσταση

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Εργασιακή Κατάσταση (Άνεργος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δημόσιος Υπάλληλος, Ελ. Επαγγελματίας, κ.λπ.)

Κοινωνικά Κριτήρια

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια (Πολυτεκνία, Τριτεκνία, ΑΜΕΑ κ.λπ.)

Τα δικαιολογητικά των επιλεγέντων εκπαιδευτών θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ”περί γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών“.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap