ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.Β119707/12-06-2012

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού υναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το Σχολικό Έτος 2012-2013, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΓΝ35/6-6-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/94, του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε μετά το υπ’ αριθμ.Β118241/30.5.2012 αίτημα του Ο.Α.Ε.., καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να αποστείλουν από 13/06/2012 , ημέρα Τετάρτη, έως και 25/06/2012, ημέρα ευτέρα, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αίτηση με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όποιες από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού, ενός και μόνο Νομού, επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2012-2013.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2012-2013 και θα αφορούν κάθε μία από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3518/2006 ο Ο.Α.Ε.. για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών του μονάδων σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να προσλαμβάνει εκτός των ωρομισθίων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2336/1995 ( ΦΕΚ 189 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.2643/1998 και προσωρινούς αναπληρωτές από τους ίδιους πίνακες, που θα καταρτίζονται για το σκοπό αυτόν.

Οι υποψήφιοι για κάθε ειδικότητα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για όποιες από τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.. ενός και μόνο Νομού, επιθυμούν.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για το Σχολικό Έτος 2012-2013, για τα σχολεία των Νομών που υπάγονται στην:

1. Περ/κή /νση Αττικής & Νήσων:
Στη Διοίκηση του ΟΑΕ, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Δ/νση : Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.

2. Περ/κή /νση Πελοποννήσου:
Στην ΕΠΑ. Σ Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89 Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904-966908.
ΑΔΑ: Β4Λ14691Ω2-Α1Δ

3. Περ/κή Δ/νση Κρήτης: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Δ/νση : Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 - Γιόφυρο, Τ.Κ. 71110, τηλ. 2810-250215, 318813.

4. Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας:
Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560-1.

5. Περ/κή Δ/νση Ηπείρου:
Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης 2ρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, /νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858,48062.

6. Περ/κή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:
Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Δ/νση : Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201-Τ.Θ.1326, τηλ. 2510 – 228834, 231166.

7. Περ/κή /νση Μακεδονίας:
Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 694612.

Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier από τον/την υποψήφιο/α.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 6622/383/2010(ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις παρακάτω ΕΠΑΣ ΟΑΕ και στο site του ΟΑΕ www.oaed.gr

(...)

(σ.σ. στο πρωτότυπο κείμενο που βρίσκεται προς ανάκτηση στο τέλος του άρθρου, αναφέρονται και οι ζητούμενες ειδικότητες και κλάδοι εκπαιδευτικών ανά περιοχή και ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Αίτηση

Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.. www.oaed.gr

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται, υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, στις /νσεις των Σχολείων που έχουν οριστεί από την προκήρυξη, για κάθε Περ/κή /νση, με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ., η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας που έχει οριστεί από την προκήρυξη και παρέχεται η δυνατότητα στον/στην υποψήφιο/α να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ, του ιδίου Νομού. Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι, πολιτικοί,διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, και όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007, καθώς και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που έχουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων.

Οι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.., και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης Ιδιωτικού Έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο και να την προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ που θα επιλεγούν για να διδάξουν, απαραίτητα, με την ανάληψη υπηρεσίας τους.

2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.

3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας, ή δελτίου ανεργίας, όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.

4. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.

5. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.

Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει:
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
- Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.

6. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στο βασικό τίτλο σπουδών.

Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να αξιολογηθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση αναγνώρισής του από αρμόδιο φορέα (ΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

7. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α. Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

β. Με την κατοχή δεύτερου πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι. (κλάδοι ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15,ΠΕ16,ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40,ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων).

γ. Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

δ. Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τέτοιες βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που θα πιστοποιούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

8. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.

Η Διδακτική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.

Η Διδακτική εμπειρία που μοριοδοτείται πρέπει να έχει αποκτηθεί από 15 Ιουνίου 1997 έως 15 Ιουνίου 2012.

Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία Β΄/θμιας εκπαίδευσης πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
- Το χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διδασκαλίας.
- Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
- Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

9. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.

Αναλυτικά:

α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον ημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.

Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.

β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

β1) Μισθωτοί

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι βεβαιώσεις αυτές γίνονται αποδεκτές και λαμβάνονται υπόψη εφόσον:
α) αφορούν σε προϋπηρεσία που αποκτήθηκε έως 11-2-2004 και είναι θεωρημένες από την αρμόδια Επιθεώρηση εργασίας, ή συνοδεύεται από βεβαίωση του αντίστοιχου αρμόδιου Ασφαλιστικού Φορέα, ως προς την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα.
β) αφορούν σε προϋπηρεσία μετά την 1-1-2002 και συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ, ή από βεβαίωση του αντίστοιχου αρμόδιου Ασφαλιστικού Φορέα, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ.
Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.

β2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες

1.Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
2.Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή των εντύπων Ε1, και υποχρεωτικά των εντύπων Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν κατατεθεί έτσι ακριβώς στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο έτος.

β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π.

γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται παραπάνω συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση.

Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

Η Επαγγελματική εμπειρία που μοριοδοτείται πρέπει να έχει αποκτηθεί από τις 15 Ιουνίου1997 έως τις 15 Ιουνίου 2012.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

• Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας από Νομαρχία (σε ισχύ) όπως: (ΠΕ14 Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΤΕ-ΔΕ Αρτοποιοί, ΤΕ-ΔΕ Ζαχαροπλάστες, ΤΕ-ΔΕ Μάγειροι, ΤΕ-ΔΕ Κομμωτές, ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Αισθητικοί), είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του, τουλάχιστον μέχρι την ανάληψη
υπηρεσίας, εφόσον επιλεγούν.

• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

• Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα ή ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.

• Στην αίτηση ο κλάδος και η ειδικότητα θα συμπληρώνονται σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα που αναγράφει.

• Οι κατέχοντες β΄πτυχίο που επιθυμούν να αξιολογηθούν και σε άλλη ειδικότητα, θα υποβάλλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για κάθε ειδικότητα.

• Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

• Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι που υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2011-2012 και μοριοδοτήθηκαν, θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (διδακτική ή και επαγγελματική) που βεβαιώνουν την προϋπηρεσία και τους τίτλους που αποκτήθηκαν από 28 Μαϊου 2011 έως τις 15 Ιουνίου 2012 και δεν έχουν προσκομιστεί, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.

• Στην ειδικότητα ΤΕ01-Κομμωτικής και ΔΕ-Κομμωτικής η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράτε μετά την κτήση της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος του υποψηφίου.

• Οι σχολικές μονάδες ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησης της.

• H πρόσληψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε ένα κλάδο.

• Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι και μετά την πρόσληψή τους, μπορεί η διοίκηση να διακόψει τη σύμβαση, οποτεδήποτε, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, εάν σε ειδικότητα του Σχολείου προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή, όσο αφορά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

• Επίσης πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη αν και υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης, εφόσον δεν δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε σχολείου ή εφόσον οι εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος, καλυφθούν από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

• Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) και το άρθρο 27 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3552/2007 .

Για την ένταξη στον πίνακα του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3552/2007, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις που πιστοποιούν το δικαίωμα ένταξής τους στο Νόμο αυτό.

Διευκρινίζουμε ότι η ευεργετική διάταξη του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3552/2007, εφαρμόζεται στα πλαίσια του κλάδου στον οποίο ανήκει ο/η υποψήφιος/α.

Υπεύθυνη δήλωση.

Στον υποψήφιο χορηγείται μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει:
1) ότι είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ ή μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας
2) ότι είναι ή δεν είναι συνταξιούχος
3) ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήματα
4) ότι δεν έχει απολυθεί πειθαρχικά από Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 5) ότι δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη και δεν έχει αξιολογηθεί από την Δ/νση εκπ/σης του Ο.Α.Ε.Δ. ως ακατάλληλος/η. Σε περίπτωση ανακρίβειας ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και του Ν. 2690/1999.

Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής.

Ι) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.

- Δεν υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

- Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).

- Δεν έχει υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

- Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:

- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α βαθμού.

- Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Α2 ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους, τεκμηριωμένη έκθεση του ιευθυντή του σχολείου.

Δημιουργία Πινάκων Αξιολόγησης.

Σε κάθε κλάδο και ειδικότητα δημιουργείται ειδικός πίνακας για τους υποψήφιους που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2190/94 και κατά τη διάρκεια των προσλήψεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.

1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16

Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο

- Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή ιδακτορικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών.

- Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι, κ.λ.π., ως ανωτέρω, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

2. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΟΙ ΠΕ & ΤΕ

Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου και ισοτίμων.

- Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά κλάδο και ειδικότητα με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του Παιδαγωγικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή ιδακτορικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

-Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών.

-Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

-Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από τον ιδιαίτερο πίνακα υποψήφιοι ημόσιοι Υπάλληλοι, κ.λ.π., ως ανωτέρω, οι οποίοι αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

3. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ

Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ

- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν.1566/85.

- Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

-Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του απολυτηρίου λυκείου, ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή ισοτίμου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

-Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη Επαγγελματική Εμπειρία.

-Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

-Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι ημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι, κ.λ.π., ως ανωτέρω, οι οποίοι αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

Αποτελέσματα και Ενστάσεις

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει ή αποστέλλει στον ιευθυντή της Σχολής Μαθητείας τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειομένων των υποψήφιων εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου.

Ο Διευθυντής κάθε Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.. την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την παραλαβή των πινάκων αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των Υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων μέσα σε προθεσμία (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους.

Η ένσταση υποβάλλεται ή αποστέλλεται, από τον/την υποψήφιο/α στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη ευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης 2ρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, η οποία ορίζεται με Απόφαση ιοικητή, (Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56).

Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς συστημένα, ή με courier από τον/την υποψήφιο/α.

Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει:

Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.

Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου , την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος, τις ΕΠΑ.Σ για τις οποίες αιτήθηκε να αξιολογηθεί και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.

Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής ενστάσεων, παραδίδονται στον ιευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Μονάδας και αναρτώνται εντός δύο (2) ημερών στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Συνοδευτικά έγγραφα:

Α. Πρωτότυπο έγγραφο εγκυκλίου με τις ζητούμενες ειδικότητες και κλάδους εκπαιδευτικών ανά περιοχή και ΕΠΑΣ

Β. Αιτήσεις υποψηφίου για πρόσληψη ως ωρομίσθιου σε ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap