ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2015-2016

Αρ.Πρωτ.:102030/Ε2/26-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις ΠΕ:
Μ. Ασλάνογλου: 2103443246, Α. Μπούσουλα 210-3442467,
Σ. Ράμμου: 210 3442467,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΙΕΠ: Δ. Κυπαρίσσης: 210 3442167,
Α. Βερβέρη: 210 3442120,
Μητροπόλεις : A. Δούμα 210 3442120
Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΓ, Αρμεν. Κυαν. Σταυρός,
Ισραηλιτική Κοινότητα: Σ. Παπαδοπούλου: 210 3443266
e-mail : ppe3(ΑΤ)midedu.gov.gr

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις ΔΕ:
Κ. Δημακοπούλου, Α. Κοκκινίδου 210 3442278
Μητροπόλεις - Ανώτατες Εκκλ/κές Ακαδημίες:
Ε. Μπιγέρη - 210 3442280
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ: Α. Φραϊδάκη - 210 3442235
ΙΕΠ, Αρμεν. Κυαν. Σταυρός, Σιβιτανίδειος,
ΕΟΠΠΕΠ, Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΓ:
Κ. Δημακοπούλου, Α. Κοκκινίδου – 210 3442278
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση από 29-06-2015 μέχρι 03-07-2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες:
(...)
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας),

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν σε υπηρεσίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή μηχανογραφικής φύσεως θέματα, και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς.

Για τις αποσπάσεις αυτές τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΟΠΑΙΘ,

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε) απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στο οποίο υπηρέτησαν.

Επίσης, για την πρώην Κεντρική Υπηρεσία (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε αυτήν προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσία στον Παιδικό Σταθμό, που λειτουργεί στο κτίριο αυτής, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τη διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, προσθέτοντας στις παρατηρήσεις την επισήμανση «επιθυμώ να απασχοληθώ στον παιδικό σταθμό».

Β.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ και Τ.Ε.Ι.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των ΑΕΙ ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού,

β. την αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

γ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

δ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ (Ι.Ε.Π., Γ.Α.Κ., ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, Ακαδημία Αθηνών, κ.λ.π.).

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΟΠΑΙΘ,

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες) στην πλησιέστερη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα κατατεθούν και τα δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν επικυρωμένο αντίγραφο.

Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είτε στον φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπασθούν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων (από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) αίτηση απόσπασης και σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σχετικά με την υποβολή της αίτησης επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Να συμπληρωθούν οπωσδήποτε στην αίτηση το πεδίο που αφορά στην επικοινωνία της υπηρεσίας με τον εκπ/κό (κινητό τηλέφωνο).

β)  Η αίτηση απόσπασης κατατίθεται για έναν μόνο φορεά ή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αίτηση για απόσπαση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εκτελέσουν καθήκοντα που αφορούν σε θέματα φυσικής αγωγής.

Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ13 που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στα γραφεία νομικής υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τις παρούσα διαδικασία για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Οι αποσπάσεις αυτές ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 329 παρ.5 του  Ν.4072/11-4-2012 και είναι για τρία (3) έτη.

γ) Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται εκείνες σε υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠΑΙΘ σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.λ.π.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τις αιτήσεις απόσπασης:
- Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προαναφερόμενου νόμου καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
- Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

Β’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν σε οποιαδήποτε Δ/νση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας, αντίστοιχα, ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, καθώς και αιτήσεις επανεξέτασης.

Για τις ενστάσεις και τις αιτήσεις αυτές ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποσπάσεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου με την έναρξη του σχολικού έτους να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης οι ενστάσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στα αρμόδια τμήματα της Κ.Υ. του ΥΠΟΠΑΙΘ με ΦΑΞ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (αφού ψηφιοποιηθούν σε μορφή pdf).

Αντίθετα οι αιτήσεις επανεξέτασης θα παραμείνουν στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης και θα δοθούν οδηγίες για τον τρόπο καταχώρισής τους στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης.

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται απευθείας στις Διευθύνσεις Διοίκησης

Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠΟΠΑΙΘ δε θα λαμβάνονται υπόψη

Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’).

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31‐08‐2015 ή

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31‐08‐2015.

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Προς τους εκπαιδευτικούς

1. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά την αίτηση που θα εκτυπωθεί από το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης και να την υπογράψουν μετά την τελική εισαγωγή των στοιχείων τους. Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται. Όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα.

3. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις φορέων απόσπασης.

4. Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Επειδή οι διαδικασίες μεταθέσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, θα δοθεί η δυνατότητα μόνο στους εκπαιδευτικούς που θα μετατεθούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης σε φορέα ή υπηρεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση της απόφασης μετάθεσης.

Η αίτηση ανάκλησης αυτής θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ/ Τμήμα Γ’.

Β) Προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται:

1. Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, επισυνάπτοντας το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης και

2. Να θέσουν υπόψη των πιστοποιημένων χρηστών του συστήματος το επισυναπτόμενο αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

3. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 10-07-2015 να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους (δηλ. όσοι υπάγονται οργανικά σε αυτούς) ως προς τους λόγους που συνιστούν κώλυμα απόσπασης εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου τους. Ο έλεγχος θα γίνει στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://anaplirotes.sch.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο Έντυπο Οδηγιών (Οδηγό Χρήσης Συστήματος Αποσπάσεων) που αποστέλλονται με την παρούσα εγκύκλιο.

4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου : Να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στον φορέα ή την υπηρεσία απόσπασης μαζί με συγκεντρωτικό πίνακα (όπου θα αναφέρεται και η οργανική θέση του κάθε εκπαιδευτικού), ως ακολούθως:

  • Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΟΠΑΙΘ τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις για τη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), για τα ΓΑΚ και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 και για τα ΠΕΚ.
  • Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς τις αντίστοιχες αιτήσεις για τις αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις αυτές δεν πρέπει να αποστέλλονται στις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών, αλλά απευθείας στην υπηρεσία ή το φορέα απόσπασης

 Ειδικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΠΑΙΘ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς και
Γενική Γραμματεία
Έρευνας και
Τεχνολογίας
Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού Τομέων Έρευνας
και Τεχνολογίας, Δια Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς

Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

2131311682

2131311694

2131311516

Μενδερλής Πολύκαρπος

Βενεδίκη Μαρία

Γενική Γραμματεία
Παιδείας &
Θρησκευμάτων
(τέως Κεντρική
Υπηρεσία)
Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού Τομέων Παιδείας
και Θρησκευμάτων -
Τμήμα Α’

Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

2103443215

2103443374

Καστρινάκης Πέτρος

Κανελλή Χάρις

Δημόσιες
Βιβλιοθήκες & ΓΑΚ
Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού Τομέων Παιδείας
και Θρησκευμάτων -
Τμήμα Γ’

Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

2103443407

Παπαδολιοπούλου Σ.

Καρναβά Ελ.

Π.Ε.Κ.

2103442581

Κεραμίδα Μ.

Να διαβιβάσουν τις αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ταξινομημένες κατά κλάδο και αλφαβητικά, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, με διαδικασία που θα οριστεί σε επόμενο έγγραφό μας, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝ.ΤΣΟΧΑ15–17

11521ΑΘΗΝΑ

ΨυχουντάκηΔ.

2106464294

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

ΔοξακάκηΕλ.

 

2531083550

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26

81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Καλαμιδιώτου Β. (Α/θμια)

Χατζησάββα Τ.(Β/θμια)

2251048158

2251048154

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 25Α

26222 ΠΑΤΡΑ

Καυκά Θεοφαν. (Α/θμια)

Παναγιωτόπουλος Αν.(Β/θμια)

2610362404

2610362424

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ι.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 22

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Λαγού Ε (Α/θμια)

Γκλαβίνα Ε.(Β/θμια)

2461021489

2461021489

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 146

45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ντοβώνης Ι.

2651083897

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 23

41222 ΛΑΡΙΣΑ

Λούτσος Γεώργιος

Τερζούδη Μαρία

2410539223

2410539225

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ


49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Βασιλάδης Όθωνας (Α/θμια)

Τσαμπαλά Γ. (Β/θμια)

2661082194

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65
(Κτίριο «Zeda»)


57001 ΘΕΡΜΗ

Κάντιου Λ. (Α/θμια)
Τσίμπου Μ. (Α/θμια)

Φραγκούδη Θ. (Β/θμια)
Ευαγγέλου Ε. (Β/θμια)

2310 474830
(Α/θμια)

2310 474831
(Β/θμια)

ΚΡΗΤΗΣ

Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 6

71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Καπετάνιου Ε

2810302459

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ 15 & ΕΣΤΙΑΣ 2

84100 ΣΥΡΟΣ

Δεναξά Ζ. (Α/θμια)

Ισαακίδης Χ. (Β/θμια)

2281081974

2281081984

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τ. ΣΕΧΙΩΤΗ 38–40

22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Κατσίρη Θέκλα (Α/θμια)

Γεωργαρά Κων/να (Β/θμια)

2710230119

2710242674

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8

35100 ΛΑΜΙΑ

Τσουκνίδα Αθανασία

2231066151

Να διαβιβάσουν στις διοικήσεις των οικείων φορέων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και λοιπών εποπτευόμενων φορέων, πλην της ΓΓΔΒΜ για την οποία η διαδικασία υποβολής και αποστολής των αιτήσεων αναλυτικά περιγράφεται στο Ε’ Κεφάλαιο της παρούσης εγκυκλίου) τις αιτήσεις απόσπασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου οι φορείς αυτοί να συντάξουν προτάσεις, με διαδικασία που θα οριστεί σε επόμενο έγγραφό μας, ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.)

Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρά

55132 Θεσσαλονίκη

2313331500

Βλάχος Γεώργιος

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λεωφ. Εθν. Αντίστασης 41,

14234 Νέα Ιωνία Αττικής

2102709081

Μπουλντή Βίκυ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28,

10679 Αθήνα

2103664778

2103664788

Γιαμάς Π.

Μπελετσιώτη Δ.

Ι.Ε.Π.

Αν. Τσόχα 36,

11521 Αθήνα

2103310283(εσωτ.733),

2103310283 (εσωτ.710)

Νικολοπούλου Ε.

Κανάκη Μ.

 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,

11143 Αθήνα

2131314615

Δρακόπουλος Γ.

ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αριστοτέλους 8,

17671 Καλλιθέα

2109574973

2103252067

Κασπαριάν Μπαμπογλιάν Ο.

και λοιπούςφορείς, όπως οπίνακας αποδεκτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πίνακες που αποστέλλονται από επί μέρους Τμήματα, Σχολές Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΔΙΕΚ δεν θα γίνουν δεκτοί.

Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄), αρ.14, παρ.29ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) και αρ.16, παρ.10 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ1Α΄), προκύπτει ότι οι εν λόγω αποσπάσεις γίνονται με υπουργική απόφαση:

α) στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη των κατά τόπους ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ και

γ) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων καθ’ ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Στην πρόταση θα αναφέρεται το έργο που θα κληθούν να αναλάβουν οι υπό απόσπαση εκπαιδευτικοί.

Ειδικότερα για τις αποσπάσεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ οι προτεινόμενοι/υποψήφιοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση με την ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση.

δ) Στην παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες παρά μόνο σε Δημόσιες του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Α) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για νέες αποσπάσεις για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας περιλαμβάνει δύο στάδια:

2. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην πλησιέστερη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) ή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

3. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου φακέλων και αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να αποστείλουν υπογεγραμμένο αντίγραφο της καταχωρηθείσας αίτησης συνοδευόμενο από το φάκελο των δικαιολογητικών, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

Β) Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.):

Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για νέες αποσπάσεις για διοικητικό έργο στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., περιλαμβάνει τρία στάδια:

1. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην πλησιέστερη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο «Δημόσια ΙΕΚ», όπου θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) ΙΕΚ μιας Περιφέρειας.

2. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου φακέλων και αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να αποστείλουν υπογεγραμμένο αντίγραφο της καταχωρηθείσας αίτησης συνοδευόμενο από το φάκελο των δικαιολογητικών, μόνο στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

3. Στη συνέχεια οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

4. Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. και χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1633, 1634, 1636, 1619, 1696

Γ) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σχετικές εγκύκλιοι - προκηρύξεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ θα εκδοθούν από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1633, 1634, 1619, 1636, 1696

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


Σχετικά άρθρα:

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ( Ν.Π.Δ.Δ)

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ

Συνοδευτικά έντυπα:

Α. Πρωτότυπο έγγραφο εγκυκλίου περί των αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, μαζί με τις παραλειπόμενες παραγράφους

Β. Αίτηση απόσπασης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας


Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap