ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.:67520/Ε1/20-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις ΠΕ:
Μ. Ασλάνογλου: 2103442435,
Α. Μπούσουλα: 210-3442467, Σ. Ράμμου: 2103442467,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΙΕΠ:
Δ. Κυπαρίσσης: 2103442167, Α. Βερβέρη: 210 3443266,
Μητροπόλεις :
A. Δούμα 210 3442120
Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΓ, Αρμεν. Κυαν. Σταυρός, Ισραηλιτική Κοινότητα:
Γλ. Γκίνου: 210 3442335
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις ΔΕ:
Κ. Δημακοπούλου 210 3442278
Μητροπόλεις - Ανώτατες Εκκλ/κές Ακαδημίες:
Ε. Μπιγέρη - 210 3442280
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ: Α. Φραϊδάκη - 210 3442235
ΙΕΠ, Αρμεν. Κυαν. Σταυρός, Σιβιτανίδειος,
ΕΟΠΠΕΠ, Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΓ:
Α. Κοκκινίδου – 210 3442278
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν αίτηση από 21-04-2016 μέχρι 12-05-2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ. 1. Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ώστε η Υπηρεσία μας να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες:
(...)
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Γενική Γραμματεία Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας),

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν σε υπηρεσίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή μηχανογραφικής φύσεως θέματα, και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς.

Για τις αποσπάσεις αυτές τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ,

στ.την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε) απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στο οποίο υπηρέτησαν.

Επίσης, για την πρώην Κεντρική Υπηρεσία (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε αυτήν προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσία στον Παιδικό Σταθμό, που λειτουργεί στο κτίριο αυτής, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τη διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, προσθέτοντας στις παρατηρήσεις την επισήμανση «επιθυμώ να απασχοληθώ στον παιδικό σταθμό».

Οι αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφορούν μόνο στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ και Τ.Ε.Ι.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού,

β. την αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

γ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

δ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

Γ. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν σε διδακτικό έργο και για τις παρακάτω ΑΕΑ:
· Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας
· Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
· Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
· Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή.

Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

Δ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν σε διδακτικό έργο και για τις παρακάτω σχολικές μονάδες φορέων:

· ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας
Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας

· ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας
Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας
Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας
Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

· ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Γυμνάσιο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας

· ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση του φορέα.

Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

(Ακαδημία Αθηνών, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Γ.Α.Κ., Δημόσια ΙΕΚ, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ι.Ε.Π., Ι.Κ.Υ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ι.Τ.Υ.Ε.–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Κ.Ε.Γ., Π.Ε.Κ., Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις).

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ,,

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση απόσπασης και να την υποβάλουν μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (https://opsyd.sch.gr) και να έχουν υπόψη τους κατά την υποβολή της τα ακόλουθα:

α) Με την οριστική υποβολή της αίτησή τους θεωρείται ότι αυτή έχει υπογραφεί από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.
 Προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δε θα είναι εφικτή.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

γ) Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα και τα δικαιολογητικά, τα οποία θα αποσταλούν ταχυδρομικά, είτε θα κατατεθούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, προκειμένου να ελεγχθούν και να διαβιβαστούν στις υπηρεσίες και τους φορείς. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δηλ. η 13-05-2016, ή εναλλακτικά με απόδειξη κατάθεσης ταχυδρομείου με την ίδια ημερομηνία.
 Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην υπηρεσία ή φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπασθούν δεν θα ληφθούν υπόψη.
 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων (από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) αίτηση απόσπασης και σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σχετικά με την υποβολή της αίτησης επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Να συμπληρωθεί οπωσδήποτε στην αίτηση το πεδίο που αφορά στην επικοινωνία της υπηρεσίας με τον εκπ/κό (κινητό τηλέφωνο).

β) Η αίτηση απόσπασης κατατίθεται για έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αίτηση για απόσπαση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εκτελέσουν καθήκοντα που αφορούν σε θέματα φυσικής αγωγής.

γ) Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται εκείνες σε υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠΠΕΘ και σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.λπ.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν/αποστείλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τις αιτήσεις απόσπασης:
- Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
- Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

Β’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, καθώς και αιτήσεις επανεξέτασης, αφού θα έχουν ήδη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των αποσπάσεων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης των υπηρεσιών/φορέων απόσπασης.

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασή τους εντός πέντε (5) ημερών.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’).

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31‐08‐2016 ή

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2016 ή

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Προς τους εκπαιδευτικούς

1. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις φορέων απόσπασης.

2. Δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις σε υπηρεσίες και φορείς δεν προβλέπονται.

Β) Προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

1. Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, επισυνάπτοντας το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης και

2. Να θέσουν υπόψη των πιστοποιημένων χρηστών του συστήματος το επισυναπτόμενο αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

3. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 25-05-2016 θα πρέπει:
να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους (δηλ. όσοι υπάγονται οργανικά σε αυτούς) στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει: α) με βάση την ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα τους αποσταλούν/κατατεθούν από τους εκπαιδευτικούς και β) σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών.

4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου:
- Να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στον φορέα ή την υπηρεσία απόσπασης μαζί με συγκεντρωτικό πίνακα (όπου θα αναφέρεται και η οργανική θέση του κάθε εκπαιδευτικού), ως ακολούθως:
- Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις για τη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), για τα ΓΑΚ και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 και για τα ΠΕΚ.
- Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς τις αντίστοιχες αιτήσεις για τις αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

 Ειδικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΠΑΙΘ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς και
Γενική Γραμματεία
Έρευνας και
Τεχνολογίας
Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού Τομέων Έρευνας
και Τεχνολογίας, Δια Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς

Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

2131311694

2103442857

2103442860

Βενεδίκη Μαρία

Λότσιου Αναστασία

Μιχαήλ Μαρία

Γενική Γραμματεία
Παιδείας &
Θρησκευμάτων
(τέως Κεντρική
Υπηρεσία)
Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού Τομέων Παιδείας
και Θρησκευμάτων -
Τμήμα Α’

Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

2103443215

2103443374

Καστρινάκης Πέτρος

Κανελλή Χάρις

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΓΑΚ Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού Τομέων Παιδείας
και Θρησκευμάτων -
Τμήμα Γ’

Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

2103443407

Παπαδολιοπούλου Σ.

Καρναβά Ελ.

Π.Ε.Κ.

2103442581

Κεραμίδα Μ.

Να διαβιβάσουν τις αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείοΠεριφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ταξινομημένες κατά κλάδο και αλφαβητικά, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝ.ΤΣΟΧΑ 15–17
11521Α ΘΗΝΑ

Ψυχουντάκη Δ.

2106464294
210 6464257

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Λυρόπουλος Λ. 25310 83533

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ορφανίδου Ο. (Α/θμια)
Χατζησάββα Τ. (Β/θμια)
22510 48158
22510 48154

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 25Α
26222 ΠΑΤΡΑ

Καυκά Θεοφαν. (Α/θμια)

Παναγιωτόπουλος Αν.(Β/θμια)

2610 362408
2610 362424

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ι.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 22
50100 ΚΟΖΑΝΗ

Σαπνάρα Β. (Α/θμια)
Γκλαβίνα Ε. (Β/θμια)
24610 21489
24610 21489

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 146
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ντοβώνης Ι.

26510 83897
26510 83979

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 23
41222 ΛΑΡΙΣΑ

Δεσκάτα Ε.
Τερζούδη Μαρία
2410 539228
2410 539229

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Βασιλειάδης Όθωνας (Α/θμια)
Τσαμπαλά Γεωργία (Β/θμια)

26610 82194

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65
(Κτίριο «Zeda»)
57001 ΘΕΡΜΗ

Κάντιου Λ. (Α/θμια)
Τσίμπου Μ. (Α/θμια)
Φραγκούδη Θ. (Β/θμια)
Κομψοπούλου Γεωργία (Β/θμια)

2310 474830
(Α/θμια)

2310 474831
(Β/θμια)

ΚΡΗΤΗΣ

Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 6
71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βασιλειάδη Αργυρώ 2810 347290

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ 15 & ΕΣΤΙΑΣ 2
84100 ΣΥΡΟΣ

Δεναξά Ζ. (Α/θμια)
Ισαακίδης Χ. (Β/θμια)
22810 81974
22810 81984

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τ. ΣΕΧΙΩΤΗ 38–40
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Κοσμοπούλου Αγγελική-Μαρία (Α/θμια)
Μελή Παναγιώτα (Β/θμια)
2710 230119
2710 230784

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8
35100 ΛΑΜΙΑ

Τσουκνίδα Αθανασία

2231066151-2

Να διαβιβάσουν στις διοικήσεις των οικείων φορέων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και λοιπών εποπτευόμενων φορέων, πλην της ΓΓΔΒΜ για την οποία η διαδικασία υποβολής και αποστολής των αιτήσεων αναλυτικά περιγράφεται στο Ε’ Κεφάλαιο της παρούσης εγκυκλίου) τις αιτήσεις απόσπασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.)

Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρά

55132 Θεσσαλονίκη

2313 331500

Βλάχος Γεώργιος

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λεωφ. Εθν. Αντίστασης 41,
14234 Νέα Ιωνία Αττικής

210 2709081

Μπουλντή Βίκυ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28,
10679 Αθήνα

2103664778
2103664788

Γιαμάς Π.
Μπελετσιώτη Δ.

Ι.Ε.Π.

Αν. Τσόχα 36,
11521 Αθήνα

213 1335208
213 1335217
Μπομπαρίδου Χρ.
Φιλιάδου Θεοδ.
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
11143 Αθήνα

213 1314615

Δρακόπουλος Γ.

ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αριστοτέλους 8,
17671 Καλλιθέα

210 3252067
210 9574973
Κασπαριάν Α.
Μπαμπογλιάν Ο.

και λοιπούςφορείς, όπως οπίνακας αποδεκτών.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πίνακες που αποστέλλονται από επί μέρους Τμήματα, Σχολές Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΔΙΕΚ δεν θα γίνουν δεκτοί.

Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄), αρ.14, παρ.29ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) και αρ.16, παρ.10 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ1Α΄), προκύπτει ότι οι εν λόγω αποσπάσεις γίνονται με υπουργική απόφαση:

α) στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη των κατά τόπους ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ και

γ) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων καθ’ ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Στην πρόταση θα αναφέρεται το έργο που θα κληθούν να αναλάβουν οι υπό απόσπαση εκπαιδευτικοί.
 Ειδικότερα για τις αποσπάσεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ οι προτεινόμενοι/υποψήφιοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση με την ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση.
 Για τις αποσπάσεις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία ΑΕΑ, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

δ) Στην παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες παρά μόνο σε Δημόσιες του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Α) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για νέες αποσπάσεις για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας περιλαμβάνει δύο στάδια:

2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α της παρούσας εγκυκλίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) ή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

3. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου φακέλων και αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α, γ. Οι ΔΠΕ και ΔΔΕ μετά τον έλεγχο θα τα διαβιβάσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

Β) Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.):

Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για νέες αποσπάσεις για διοικητικό έργο στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., περιλαμβάνει τρία στάδια:

1. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α της παρούσας εγκυκλίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο «Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. - Δημόσια ΙΕΚ», όπου θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) ΙΕΚ μιας Περιφέρειας.

2. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου φακέλων και αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α, γ. Οι ΔΠΕ και ΔΔΕ μετά τον έλεγχο θα τα διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

3. Στη συνέχεια οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

4. Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. και χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1633, 1634, 1636, 1619, 1696

Γ) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σχετικές εγκύκλιοι - προκηρύξεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ θα εκδοθούν από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1633, 1634, 1619, 1636, 1696

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


Σχετικά άρθρα:

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ( Ν.Π.Δ.Δ)

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ

Συνοδευτικά έντυπα:

Α. Πρωτότυπο έγγραφο εγκυκλίου περί των αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, μαζί με τις παραλειπόμενες παραγράφους

Β. Αίτηση απόσπασης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας