ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016

Αρ.Πρωτ.143637/Ε1/15-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ράμμου Στ.
Τηλέφωνο: 210 3442467
FAX: 210 3442365 (για γραφ. 1006)

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), β) του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄) και του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄),
2. Το Π.Δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 106/τ. Α΄),
3. Την αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τΑ΄),
4. Την αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016»,
5. Την αριθμ. 133776/Ε1/27-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016»,
6. Την αριθμ. 128264/Ε1/11-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016» και
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Ανακαλούμε τις με αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 και 133776/Ε1/27-08-2015 Υπουργικές Αποφάσεις στο μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κατωτέρω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 11 εκπαιδευτικοί)

Β) Ανακαλούμε την αριθμ. 128264/Ε1/11-08-2015 Υπουργική Απόφαση στο μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κατωτέρω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.03 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ ΔΗΜΑΚΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις (11+03) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (15-09-2015)


Αρ.Πρωτ.133776/Ε1/27-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ράμμου Στ.
Τηλέφωνο: 210 3442467
FAX: 210 3442365 (για γραφ. 1006)

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄) και του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄)
2. Την αριθμ. Υ100/20-02-2015 (ΦΕΚ 299 τ.Β΄/27-02-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».
3. Την αριθμ. 127046/Γ1/07-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 857/τΓ΄/25-08-2015) περί μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε διοικητικές θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
4. Την αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».
5. Την αριθμ. 128264/Ε1/11-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».
6. Τη γνώμη των ΑΠΥΣΠΕ.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Αποσπούμε σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

(...) (σ.σ. 42 εκπαιδευτικοί)

Β) Αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

(...) (σ.σ 05 εκπαιδευτικοί)

Γ) Ανακαλούμε την αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016 των κατωτέρω εκπαιδευτικών, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευτικοί)

Δ) Ανακαλούμε την αριθμ. 128264/Ε1/11-08-2015 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016 της κατωτέρω εκπαιδευτικού, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευτικοί)

Ε) Ανακαλούμε την αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 των κατωτέρω εκπαιδευτικών, λόγω δημοσίευσης της αριθμ. 127046/Γ1/07-08-2015 (ΦΕΚ 857/τΓ΄/25-08-2015) με την οποία μετατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 33 εκπαιδευτικοί)

ΣΤ) Ανακαλούμε την αριθμ. 128264/Ε1/11-08-2015 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016 της κατωτέρω εκπαιδευτικού, λόγω δημοσίευσης της αριθμ. 127046/Γ1/07-08-2015 (ΦΕΚ 857/τΓ΄/25-08-2015) με την οποία μετατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ΠΕ1 Διοικ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.03 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Λήψη του εγγράφου με τις (65) αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (27-08-2015)


Αρ.Πρωτ.128264/Ε1/11-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210 3442167
FAX: 210 3442365 (για γραφ. 1006)

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), β) του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄) και του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄)
2. Τη γνώμη των ΑΠΥΣΠΕ.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

(...) (σ.σ. 65 εκπαιδευτικοί)

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Λήψη του εγγράφου με τις (65) αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (11-08-2015)

Αρ.Πρωτ.128264/Ε1/11-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες: Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210 3442167
FAX: 210 3442365 (για γραφ. 1006)

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄) και του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄)
2. Τη γνώμη των ΑΠΥΣΠΕ.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

(...) (σ.σ. 403 εκπαιδευτικοί)

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Λήψη του εγγράφου με τις 403 ονοματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (11-08-2015)

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


08-09-2014: (18) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2014-2015

11-08-2014: (53) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2014-2015

11-08-2014: (05) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2014-2015

08-08-2014: (364) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2014-2015

02-08-2014: (60) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε  Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2014-2015