ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΑΣΕΠ 2008

Αρ.Πρωτ.95542/Δ2/05-08-2009/ΥΠΕΠΘ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Πληροφορίες: 210.3442387- 210.3442267 - 210.3443417 - 210.3443345 - 210.3442813 - 210.3442260 - 210.3443426 - 210.3443373

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008 και 3Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) για διορισμό σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων κατά το σχολ. έτος 2009-2010.

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόκειται να προβεί στο διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15 και ΠΕ34 σε περιοχές διορισμού και σε δυσπρόσιτα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2009-2010 από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 του άρθρου 1 παρ.7 του Ν.2834/2000 (ΦΕΚ 160/7-7-2000 τ.Α΄) για την κάλυψη σε ποσοστό 60% των πληρούμενων θέσεων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 07-08- 2009 μέχρι 12-08- 2009.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

[Μετάβαση στο άρθρο με το νομικό πλαίσιο διορισμών]

Προσθήκη. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ13, που απέκτησαν πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 107/03).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Καλούνται να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για μόνιμο διορισμό:

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008 και 3Π/2008 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ).

Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή Γραφείο (οποιοδήποτε) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11, οι οποίοι επιθυμούν διορισμό και στην Α/θμια Εκπ/ση, θα υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης - δήλωσης έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του διαγωνισμού έτους 2006 και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στις Προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008, ως εξής:

Κλάδος ΠΕ01 Θεολόγων: [Κωδικός: ΠΕ0100] οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ0200] οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Κλάδος ΠΕ03 Μαθηματικών: [Κωδικός: ΠΕ0300] οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Κλάδος ΠΕ04 Φυσικών με ειδικότητες Φυσικού [ΠΕ0401], Χημικού [ΠΕ0402], Βιολόγου [ΠΕ0404] και Γεωλόγου [ΠΕ0405]: [Κωδικός: ΠΕ0400] οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ0500] οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ0700] οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ..

Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής:[Κωδικός: ΠΕ1100] οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Κλάδος ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: [Κωδικός: ΠΕ1300] οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας: [Κωδικός: ΠΕ1500]: οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Κλάδος ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ3400]: οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στα εξής:
1. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών των κλάδων που καλούνται είναι μεγαλύτερος του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να διοριστούν.
2. Οι υποψήφιοι που θα παραλειφθούν από τους διορισμούς κατ΄ αυτή τη διαδικασία, είτε γιατί δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης είτε γιατί καλύφθηκαν οι περιοχές διορισμού τις οποίες δήλωσαν, διατηρούν τη σειρά τους στους πίνακες για επόμενους διορισμούς.

Σημείωση Ι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159Α), κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών μέχρι 30/6/2008, θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μέχρι 30/6/2009 και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, θα ακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών,σε ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων, και, τέλος, οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού καθώς και όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία, με τη σειρά που επιθυμούν, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, εφόσον επιθυμούν να διοριστούν οπωσδήποτε.

Σημείωση ΙI: Υποψήφιοι σε περισσοτέρους του ενός κλάδους δηλώνουν τον κλάδο στον οποίο επιθυμούν να διοριστούν κατά προτεραιότητα.

Σημείωση ΙII: Υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται εκτός από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ και στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών σχολικού έτους 2009-2010 με πραγματική προϋπηρεσία και έχουν υποβάλει αίτηση διορισμού βάσει της εγκυκλίου-πρόσκλησης 95540/Δ2/5-8-2009, θα συμπληρώσουν στο έντυπο αίτησης διορισμού και το αντίστοιχο πεδίο «ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ».

Οι εκπαιδευτικοί που θα είναι υποψήφιοι για διορισμό σε περισσότερους του ενός, κατά κλάδο, πίνακες, σε περίπτωση διορισμού τους από έναν εξ αυτών, κατά την προαναφερθείσα διαδικασία, θα αποκλείονται από τον / τους επόμενο/ους.

Β. Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού:

1. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν απολυθεί από το δημόσιο λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του Ν. 3528/2007).

2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν διοριστεί και κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής και της αλλοδαπής (άρθρο 6 παρ.6 του Ν.3255/2004 και άρθρο 15 παρ.9 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

[

Μετάβαση στο άρθρο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αίτησης διορισμού

]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄- ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν πέραν των 30 περιοχών διορισμού ή δυσπρόσιτων σχολείων και όλες τις λοιπές περιοχές καθώς και όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία από τους συνημμένους πίνακες των κενών θέσεων αντίστοιχα, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη της αίτησης - δήλωσης [ΝΑΙ και στις λοιπές περιοχές Β/θμιας ή Α/θμιας Εκπ/σης (μόνο για κλ. ΠΕ06,ΠΕ11) - ΝΑΙ και στα λοιπά δυσπρόσιτα σχολεία Β/θμιας ή Α/θμιας Εκπ/σης (μόνο για κλ. ΠΕ06,ΠΕ11) αντίστοιχα] και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τον κωδικό της και τη σειρά προτεραιότητας (π.χ. περιοχή: Δ΄ Ιωαννίνων-2004, , δυσπρόσιτο σχολείο Πάτμου Δωδεκανήσου-1004, , κ.ο.κ.). Επομένως η αίτηση διορισμού θα είναι κοινή για τις περιοχές και τα δυσπρόσιτα σχολεία.

Οι υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν να διοριστούν οπωσδήποτε, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία: ‘'ΝΑΙ και στις λοιπές περιοχές διορισμού'' και ‘'ΝΑΙ και στα λοιπά δυσπρόσιτα σχολεία'', πέραν αυτών που δήλωσαν κατά προτεραιότητα.

· Ειδικότερα οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ11:
α) εφόσον επιθυμούν να διορισθούν οπωσδήποτε, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία: ‘'ΝΑΙ και στις λοιπές περιοχές διορισμού'' και ‘'ΝΑΙ και στα λοιπά δυσπρόσιτα σχολεία'', που αντιστοιχούν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, πέραν των περιοχών που δήλωσαν κατά προτεραιότητα, και
β) εφόσον επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή μιας μόνο από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο τα ανωτέρω πεδία που αντιστοιχούν στη βαθμίδα Εκπ/σης που επιθυμούν, αφήνοντας κενό τα πεδία της άλλης βαθμίδας.
Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ11 θα συμπληρώσουν την ίδια δήλωση για τη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η συμπλήρωση των προτιμήσεων με σειρά προτεραιότητας θα γίνει όπως αναφέρθηκε παραπάνω

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ:Οι υποψήφιοι που θα διορισθούν σε δυσπρόσιτα σχολεία υποχρεούνται να παραμείνουν σ΄ αυτά για μία διετία βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.3328/2005.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ:Οι υποψήφιοι, που θα διορισθούν και δεν θα αναλάβουν υπηρεσία , καθώς επίσης και όσοι αναλάβουν υπηρεσία αλλά παραιτηθούν μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα διαγραφούν. Άλλωστε, η ισχύς των πινάκων διοριστέων του ΑΣΕΠ λήγει με την ολοκλήρωση των διορισμών με την παρούσα διαδικασία. Επίσης, επισημαίνεται ότι δεν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών.

2. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το έντυπο της αίτησης - δήλωσης είναι κοινό για τους υποψηφίους από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2008-2009 και για τους υποψηφίους του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2006.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τις περιοχές διορισμού θα καλυφθούν μόνο όσες δηλωθούν από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν δικαίωμα διορισμού με βάση τις θέσεις για διορισμό που καθορίζονται.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap