ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016

Αρ.Πρωτ.Φ.821/170022/η2/23-10-2015/ΥΠΠΕΘ

Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαί-δευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Email : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Τσιτσιανοπούλου Ε.
Τηλέφωνο : 210 3443154
FAX : 210-3442299

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη 71 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016 »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Νόμων 694/1977 «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότη-τας εις Δ. Θράκην» και 695/1977 (ΦΕΚ 264 τ.Α΄/16-09-1977) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985) για τη δομή και λειτουργία της Πρωτο-βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-02-2002 με θέμα «Οργάνωση των περιφε-ρειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαι-δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της 35557/Δ2/09-04-2003 (ΦΕΚ 465 τ.Β΄/17-04-2003) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδε-υσης».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ.1, και 67 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 τ.Α΄/18-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Το Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 τ. Α΄/29-09-2014).
7. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/22-09-2015)».
8. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 τ.Α΄/23-09-2015).
9. Την αριθμ. Φ.821/136077/Η2/2-09-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/4-09-2015) «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Θράκης της παρ.5 του άρθρου 7 Α του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α)».
10. Την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/11-09-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2032/τ.Β΄/17-09-2015) «Τροποποίηση της με αριθ. Φ.821/136077/Η2/02-09-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/04-09-2015)».
11. Την αριθμ. Φ.821/142342/Η2/11-09-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2033/τ.Β΄/17-09-2015) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για ένταξη στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης σχολ. έτους 2015-2016».
12. Την αριθ.πρωτ. 147149/Ε1/18-10-2015 Υ.Α. με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016 του τακτικού προϋπολογισμού».
13. Την αριθμ.πρωτ. 165920/Ε1/19-10-2015 Υ.Α. με θέμα «Β’ ανακατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016 του τακτικού προϋπολογισμού».
14. Την αριθμ. 169979/Ε1/23-10-2015 «Γ’ ανακατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016 του τακτικού προϋπολογισμού».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.821/170019/Η2/23-10-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα κύρωση πινάκων κατάταξης, υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων κλάδου ΠΕ73.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη 71 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

(...) (σ.σ. 71 εκπαιδευτικοί)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αναφερόμενες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης αντίστοιχα, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις 27-10-2015.

(Αριθ. Βεβαίωσης ΥΔΕ ΥΠΠΕΘ 7418/23-10-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση των 71 εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται για τη μειονοτική εκπαίδευση