ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.13753/Δ2/31-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες - Τηλέφωνα:
ΠΕ02 Χουρδάκης Ε. 210 344 3426 - Σχινάς Χ. 210 344 2311
ΠΕ03 & ΠΕ04 Αντωναρόπουλος Π. 210 344 3345 -Παπαπαναγιώτου Δ. 210 344 3072
ΠΕ14.04 Αθανασοπούλου Β. 210 344 3117 - Γιαννακού Α.210 344 3084
ΠΕ15 Τρικαλίτη Α., Κουτσούκου Κ. 210 344 3373
ΠΕ18.18 - ΠΕ18.23 Δρακονταειδή Δ. 210 344 2265
ΠΕ17.02 - ΠΕ17.03 Φλώτσιου Αικ. 210 344 2265
E-mail : t09pde1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2867, 210 3442365 (για γραφείο 1139)

Θέμα: Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014 / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11564/Δ2/28-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΘΓΑ) εγκύκλιος.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Για τους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ14.04-Γεωπόνων-Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος και ΠΕ18.18-Οχημάτων ΤΕΙ επισημαίνεται ότι με την παρούσα διαδικασία διατίθεται το υπόλοιπο των προκηρυχθεισών θέσεων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας απομείνουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυφθούν από ισάριθμους εκπαιδευτικούς που έλαβαν τη βαθμολογική βάση στον ίδιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και με τη σειρά κατάταξής τους και, ελλείψει υποψηφίων της περίπτωσης αυτής, θα καλυφθούν από υποψηφίους του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση
διορισμού με νέα εγκύκλιο.

2) Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της Κεφαλονιάς και οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εμφάνιση των ενδιαφερομένων στην οικεία Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μόνιμου διορισμού, κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, που διαμένουν στην εν λόγω περιοχή, να αποστέλλουν, μέχρι το πέρας της σχετικής προθεσμίας, με τηλεομοιοτυπία (fax) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου το έντυπο της Αίτησης/Δήλωσης (όπως περιέχεται στο Παράρτημα Ι της ανωτέρω εγκυκλίου) συμπληρωμένο με τα στοιχεία και τις περιοχές προτίμησής τους, κατά σειρά προτεραιότητας, και υπογεγραμμένο από τους ίδιους, συνοδευόμενο με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα εν λόγω έγγραφα θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α΄ (fax: 210 344.2867, 210 3442365 με την ένδειξη «για γραφείο 1139»), συνοδευόμενα υποχρεωτικά από υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι Κεφαλονιάς.

3) Προκειμένου να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες υποβολής και καταχώρισης αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014, παρατείνεται η προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα 3-2-2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.11564/Δ2/28-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
E-mail : t09pde1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2867
Πληροφορίες:
ΠΕ02:
Χουρδάκης Ε. 210 344 3426
Σχινάς Χ. 210 344 2311
ΠΕ03 & ΠΕ04:
Αντωναρόπουλος Π. 210 344 3345
Παπαπαναγιώτου Δ. 210 344 3072
ΠΕ14.04:
Αθανασοπούλου Β.: 210 344 3117
Γιαννακού Α.: 210 344 3084
ΠΕ15:
Τρικαλίτη Α., Κουτσούκου Κ.: 210 344 3373
ΠΕ17.02-ΠΕ17.03-ΠΕ18.18-ΠΕ18.23:
Δρακονταειδή Δ., Φλώτσιου Αικ.: 210 344 2265

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23 (ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων), β) στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (πίνακα διορισμών) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23 (ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων), γ) στον πίνακα 24μήνου των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02, δ) στον πίνακα 30μήνου του κλάδου ΠΕ03, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014.
Σχετ.: Οι υπ΄αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιοί μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πιστώσεων από την Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, προσκαλεί τους υποψηφίους των παρακάτω κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι:

α) στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04-Γεωπόνων-Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος, ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17.02-Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ17.03-Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου), ΠΕ18.18-Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.23-Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοιάρχων) (ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων),

β)στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (πίνακα διορισμών) των προαναφερθέντων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23 (ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων),

γ) στον πίνακα 24μήνου των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04.02 Χημικών

δ) στον πίνακα 30μήνου του κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 29-1-2014 μέχρι και 31-1-2014.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

ΜΕΡΟΣ Α - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(σ.σ. Βλέπε πρωτότυπο έγγραφο στο τέλος του άρθρου)

ΜΕΡΟΣ Β - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕ02-Φιλολόγων:
Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα 24μήνου σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ02, για την πλήρωση τριάντα (30) θέσεων.

ΠΕ03-Μαθηματικών:
α) Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα 24μήνου σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ03, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων.
β) Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα 30μήνου σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ03, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων.

ΠΕ04.02-Χημικών:
Ο εγγεγραμμένος στον πίνακα 24μήνου σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ04.02, για την πλήρωση μίας (1) θέσης.

ΠΕ14.04-Γεωπόνων-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος:
α) Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 4Π/2008, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων.
β) Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διορισμών σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ14.04 που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr, με 33,133 μόρια και άνω πραγματικής προϋπηρεσίας και διαθέτουν παιδαγωγική κατάρτιση, για την πλήρωση μίας (1) θέσης.

ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας:
α) Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 2Π/2008, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων.
β) Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διορισμών σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ15 που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr, με 17 μόρια και άνω πραγματικής προϋπηρεσίας, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων.

ΠΕ17.02-Μηχανολόγων-Ναυπηγών Εμπορικού Ναυτικού ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής (με κατεύθ. Ενεργειακού Μηχανολόγου):

α) Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 5Π/2008, για την πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων.
β) Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διορισμών σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ17.02 που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr, με 17,362 μόρια και άνω πραγματικής προϋπηρεσίας και διαθέτουν παιδαγωγική κατάρτιση, για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων.

ΠΕ17.03-Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ, ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής (με κατεύθ. Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου):
α) Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 5Π/2008, για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων.
β) Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διορισμών σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ17.03 που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr, με 18,363 μόρια και άνω πραγματικής προϋπηρεσίας και διαθέτουν παιδαγωγική κατάρτιση, για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων.

ΠΕ18.18-Οχημάτων ΤΕΙ:
α) Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 5Π/2008, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων.
β) Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διορισμών σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ18.18 που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr, με 23,833 μόρια και άνω πραγματικής προϋπηρεσίας και διαθέτουν παιδαγωγική κατάρτιση, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων.

ΠΕ18.23 Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοιάρχων):
α) Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 4Π/2008, για την πλήρωση μίας (1) θέσης.
β) Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διορισμών σχολ. έτους 2013-2014 του κλάδου ΠΕ18.23 που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr, με 10,026 μόρια και άνω πραγματικής προϋπηρεσίας και διαθέτουν παιδαγωγική κατάρτιση, για την πλήρωση μίας (1) θέσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Ι: Ο αριθμός όσων καλούνται να υποβάλουν αίτηση είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διοριζομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, με εξαίρεση τους κλάδους ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04.02 Χημικών.

ΙΙ: Κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών, για τους κλάδους για τους οποίους προβλέπονται διορισμοί από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, αρχικά θα απορροφηθούν οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ποσοστό 40%) και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%) (βλέπε Μέρος Α΄- Κεφ. Α΄ – Ενοτ.1- παρ.1γ2)

ΙΙΙ: Κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών, αρχικά θα απορροφηθούν οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα 24μήνου και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα 30μήνου του ίδιου κλάδου (βλέπε Μέρος Α΄- Κεφ. Α΄ – Ενοτ.3- παρ. 4)

ΙV: Υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 και ταυτόχρονα στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία σχολικού έτους 2013-2014 υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για να εξεταστεί η υποψηφιότητά τους σε κάθε πίνακα. Προκειμένου οι ανωτέρω υποψήφιοι να τοποθετηθούν στην καλύτερη δυνατή περιοχή διορισμού (βάσει της σειράς δήλωσης προτεραιότητας των περιοχών αυτών στην αίτησή τους), η υποψηφιότητα των εκπ/κών αυτών για διορισμό θα εξετασθεί πρώτα από την κατηγορία του ενιαίου πίνακα και μετά από την κατηγορία του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση, δε, διορισμού τους από τον ενιαίο πίνακα, δε θα εξετάζεται η υποψηφιότητά τους από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

V: Υποψήφιος, ο οποίος επιθυμεί να διοριστεί αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ, υποβάλλει μία αίτηση για διορισμό από τον οικείο πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού με τη σειρά που
επιθυμούν, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, προκειμένου να εξασφαλίσουν το διορισμό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

1.Για τους υποψηφίους που έχουν ενταχθεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (πίνακα διορισμών), στον πίνακα 24μήνου ή στον πίνακα 30μήνου (σχετ. εγκύκλιοι 4747/Δ1/15-1-2014, ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3 & 111192/Δ1/09-08-2013, ΑΔΑ : ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) για την υποβολή της παρούσας αίτησης απαιτείται αποκλειστικά και μόνο η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Κατ΄εξαίρεση, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008, οφείλουν να καταθέσουν, με την παρούσα εγκύκλιο, τα απαιτούμενα από τις αριθμ. 2Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οικείων Προκηρύξεων, ορίζονται τα εξής:

«Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους του κεφαλαίου αυτού οι υποψήφιοι υποχρεούνται, εφόσον επιτύχουν στο διαγωνισμό και προσκληθούν για να διορισθούν, να προσκομίσουν και στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη αυτή. Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία διορισμού με εξαίρεση το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.»

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ καλούνται να υποβάλουν :

α. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους οι οποίοι, μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:
i) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
ii) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι: του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)], ή του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.) - (άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α΄), «Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.»
iii) Απολυτήριο Ελληνικού εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επιπέδου Δ΄, σύμφωνα με τις σχετικές Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
Σημειώνεται ότι από το σχολ. έτος 2012-2013 και εξής απαιτείται πιστοποιητικό για την άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ2.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την παρούσα, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.

3.Τίτλο Παιδαγωγικής Κατάρτισης, εφόσον αποτέλεσε κριτήριο κατάταξης στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008, ήτοι πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή ισοδύναμο προς αυτό, κατά τις Προκηρύξεις 2Π, 4Π και 5Π 2008, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α) Πτυχίο των Τμημάτων Α.Ε.Ι.:
-Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών
-Δημοτικής Εκπαίδευσης
-Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου
-Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
-Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών
β) Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
γ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας
δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και
ε) Πτυχίο Καθηγητικών Σχολών.
Σημειώνεται ότι καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών, ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, σύμφωνα με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ.2 του Ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ.5 του Ν.3404/2005, ΦΕΚ 260 τ.Α΄ και το άρθρο 1 παρ.3 του Ν.3687/2008).


4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986. Τα δηλούμενα στοιχεία είναι ενσωματωμένα στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης προτίμησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86.

5. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη γνησιότητα αυτού (σε περίπτωση που το διαθέτουν, άλλως θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν στην Αίτηση-Δήλωσή τους την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές [Αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31-12-2001 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας], θα ελέγχεται από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης διορισμού αν η ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της νόμιμης απαλλαγής από αυτές, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α΄, είναι εντός των προθεσμιών της παρούσης εγκυκλίου, άλλως ο διορισμός θα ανακαλείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3687/2008 (παρ. 2 Εν. 2, Κεφ Α Μέρους Α΄)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1055/27-6-2007 τ.Β’) από 30 Ιουλίου 2007 το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις, στις οποίες θα διοριστούν οι εκπαιδευτικοί, κατά το χρόνο διορισμού τους.
Ειδικότερα:
• Υποψήφιοι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο με αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.
• Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.
• Οι υποψήφιοι ιερείς, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη.
• Υποψήφιοι, που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία να φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος κεφαλαίου σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την παρούσα, συνοδευόμενα, όμως, απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8, παρ. 4, του ν.1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι βεβαιώνουν ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτουν αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού:

1. Από τον πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (πίνακα διορισμών), τον πίνακα 24μήνου και τον πίνακα 30μήνου :
• Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί από τη δημόσια εκπαίδευση λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης (άρθρο 9 παρ. 5 β του Ν.3391/2005).
• Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 15, μέρος Α΄, παρ.9, και μέρος Β΄, παρ.7, του Ν.1566/1985).
• Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία και έχουν ήδη διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (παρ.6 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004).
• Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών ή ανέλαβαν και παραιτήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο του διορισμού τους.
• Οι άρρενες εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
• Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού
προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του Ν. 3528/2007).

2. Από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ:
• Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν απολυθεί από το δημόσιο λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του Ν.3528/2007).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισμός ανακαλείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις περί κωλύματος υποβολής αίτησης διορισμού, βλέπε σχετικά στο Μέρος Α΄- Κεφ. Β΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού, με τη σειρά που επιθυμούν, και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Στην περίπτωση που οι επιλογές τους υπολείπονται του συνόλου των διαθέσιμων περιοχών διορισμού, μπορούν να δηλώσουν όλες τις λοιπές περιοχές από τους συνημμένους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη της αίτησης – δήλωσης [ΝΑΙ και στις λοιπές περιοχές Β/θμιας].

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
i. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο διορισμός, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού με τη σειρά που επιθυμούν.
ii. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας [π.χ. Σειρά Προτίμησης: 1η, Λεκτικό Περιοχής: Γ΄ Βοιωτίας].
iii. Κατά τη συμπλήρωση της χειρόγραφης αίτησης - δήλωσης, για τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση σε εφαρμογή της αριθμ. 111192/Δ1/09-08-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) ή της 4747/Δ1/ 15-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκυκλίου, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν στα Προσωπικά Στοιχεία του εκπ/κού, δεδομένου ότι αυτά θα εμφανιστούν αυτόματα στο μηχανογραφημένο έντυπο που θα χορηγηθεί στον υποψήφιο, βάσει των στοιχείων που δηλώθηκαν από τον ίδιο κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης αναπληρωτή εκπ/κού σχολικού έτους 2013-2014 ή αίτησης για ένταξη σε πίνακα διορισμών σχολ. έτους 2013-2014.

2.Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων.

3. Επισυνάπτονται :
• Έντυπα Αίτησης-Δήλωσης (Παράρτημα ΙΑ- Παράρτημα ΙΒ).
• Πίνακας περιοχών για διορισμό (Παράρτημα ΙΙ).

Σημειώνεται ότι:
1. Οι πίνακες 24μήνου, 30μήνου και ενιαίος διορισμών, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://e-aitisi.sch.gr.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι, οι οποίοι εντάχθηκαν στους οικείους πίνακες, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιο (κατάρτισης οριστικών πινάκων) και μόνο αυτοί, εφόσον διαπιστώνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται με την παρούσα εγκύκλιο. Τυχόν ενστάσεις θα διαβιβάζονται αυθημερόν στην Υπηρεσία μας με FAX (στον αριθμ. 2103442867 του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Προσ/κού Δ/θμιας Εκπ/σης ή στο κεντρικό FAX της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 2103442365, με την ένδειξη « Για το γραφείο 1139»). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση αποστολής της ένστασής τους στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο.

2. Οι πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 των ανωτέρω κλάδων είναι αναρτημένοι στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού www.asep.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι (link):

ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c409009/attachfile/0/4p08_1404_orist_el_GR.zip

ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας
http://www.asep.gr/portalfiles/dynamic/c370456/attachfile/4/2p2008_pe_15_oik_orist_el_GR.zip

ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (κατεύθ. Ενεργ/κού Μηχανολόγου)
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c406893/attachfile/1/5p08_1702_oristika_el_GR.zip

ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (κατεύθ. Ενεργ/κού Ηλεκτρολόγου)
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c406079/attachfile/2/5p08_1703_orist_el_GR.zip

ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c406893/attachfile/2/5p08_1818_oristika_el_GR.zip

ΠΕ18.23 Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοιάρχων)
http://www.asep.gr/portalfiles/dynamic/c405972/attachfile/5/pe1823_naft_math_(ploiarxoi)_orist_el_GR.zip

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διατίθενται δύο (2) διαφορετικά έντυπα αίτησης-δήλωσης για τους υποψηφίους :
α) από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία σχολ. έτους 2013-2014 (40%, 24μήνου και 30μήνου) και
β) για τους υποψηφίους του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, αντίστοιχα.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παραλαβή των αιτήσεων (και των σχετικών δικαιολογητικών), καθώς και οι υπεύθυνοι για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, να έχουν τη φροντίδα της σωστής συμπλήρωσης και τον αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού κατά τη διαδικασία αυτή.

Η παρούσα εγκύκλιος και οι συνοδευτικοί πίνακες πρέπει να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων και να παρέχεται κάθε διευκρίνιση στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr, καθώς και του Προγράμματος Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συνοδευτικά Αρχεία:

α) Εγκύκλιος διορισμών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2013-2014

β) Αίτηση διορισμού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2013-2014

γ) Πίνακας με τις περιοχές διορισμού εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης