ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τη& υπ αριθμ. 147127 / 13-11-2008  εγκύκλιο της  Γενική Διεύθυνση& Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης – Διεύθυνση Διοικητικού  -Τμήμα Β΄ του υπ. Παιδείας οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τις μετατάξεις   σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3230/2004 ( άρθρο 12 παρ. 5 ), οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ( ΙΔΑΧ) του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμού, οι οποίοι κατέχουν ή αποκτούν τίτλο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας σε σχέση με αυτή που ανήκει η θέση την οποία κατέχουν, επιτρέπεται να μετατάσσονται σε θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας αντίστοιχης του τίτλου που κατέχουν ή αποκτούν, εφόσον ο τίτλος προβλέπεται ή αντιστοιχεί σε κλάδο ή ειδικότητα της Υπηρεσίας τους.

Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση και αν δεν υπάρχει κενή, σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται με την πράξη της μετάταξης. Για τη μετάταξη ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα διαδικασία. Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του ν. 3528/2007, υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση ανώτερης κατηγορίας, πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.

Το προσωπικό που κατατάχθηκε σε θέσεις ΙΔΑΧ βάσει του ΠΔ 164/2004, μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3491/2006, να μεταταγεί σε θέσεις ανώτερης βαθμίδας με τη διαδικασία του ν. 3230/2004. Ο περιορισμός της οκταετίας, ισχύει και για την περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία δε πρόσληψης νοείται η ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης του.

Ειδικά για το προσωπικό που κατατάχθηκε βάσει του ΠΔ 164/2004, για τη συμπλήρωση της οκταετίας συνυπολογίζεται και τυχόν χρόνος που διανύθηκε στο δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμού με οποιαδήποτε σχέση (εργασίας ή μίσθωσης έργου).

Με δεδομένο ότι η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από μία θέση και διορισμό σε μία άλλη, επομένως λογίζεται ως οιονεί διορισμός, οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από το προσοντολόγιο ( ΠΔ 50/2001 ) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με τις διατάξεις του προσοντολογίου για το διορισμό σε θέσεις Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ για όλες τις ειδικότητες κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) καθώς και για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ορίζεται ως ειδικό πρόσθετο προσόν η γνώση χειρισμού Η/Υ, η οποία πιστοποιείται από αναγνωρισμένους Φορείς.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
ОЊПЃОїО№ О§ПЃО®ПѓО·П‚ - О•ПЂО№ОєОїО№ОЅП‰ОЅОЇО± - Sitemap