ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2014

Αρ.Πρωτ.96503/Ε2/17-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3443239
FAX: 210 3442282
email: dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2015»
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999,
4. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006,
8. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3467/2006,
9. Το άρθρο 12, παρ. 3 και 4, του άρθρου 20 παρ. 1.3 και 1.4 και του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010,
10. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012,
11. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4115/2013,
12. Το άρθρο 28 παρ.2α του ν.4186/2013,
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996,όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998,
14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003,
15. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3ε και του άρθρου 32 παρ. 5 του Π.Δ. 114/2014,
16. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
17. Την αριθμ. Υ100/20-02-2015 (ΦΕΚ 299/τ.Β/27-02-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αναστάσιο Κουράκη».
18. Tην με αριθμ. Πρωτ. 96501/Ε2/17-06-2015 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις του διδακτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2015»
19. Τις με αριθμ. 9/28-05-2015 και 10/03-06-2015 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
20. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν.2685/1999, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(...)

2. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

3. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους ή σε ΚΕΔΔΥ της προτίμησής τους με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΔΥ μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις των μετατιθεμένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2015