ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2014

Αρ.Πρωτ.143388/Γ6/10-09-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: t08deab(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442933, 210 3442198, 210 3442082
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ:
1. «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 113743/Γ6/18-07-2014 Υ.Α στο μέρος που αφορά στην Μετάθεση Εκπ/κων Β/θμιας Εκπ/σης στην Ειδική Αγωγή (Χωρίς Εξειδίκευση) για το σχολ.έτος 2014-2015, σύμφωνα με την 23η /23-07-2014 Πράξη του ΚΥΣΔΕ κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης ανάκλησης της εκπαιδευτικού» και
2. «Συμπληρωματική Μετάθεση εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπ/σης στην Ειδική Αγωγή (Χωρίς Εξειδίκευση) για το σχολ.έτος 2014-2015,κατόπιν εξέτασης ένστασης και διόρθωσης οργανικών κενών» σύμφωνα με την 23η /23-07-2014 Πράξη του ΚΥΣΔΕ.»
3. « Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 113743/Γ6/18-07-2014 Υ.Α στο μέρος που αφορά στην Μετάθεση Εκπ/κων Β/θμιας Εκπ/σης στην Ειδική Αγωγή (Χωρίς Εξειδίκευση) για το σχολ.έτος 2014-2015, σύμφωνα με την 24η /01-08-2014 Πράξη του ΚΥΣΔΕ κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης ανάκλησης του εκπαιδευτικού».
4. « Ανακοινοποίηση στο ορθό της υπ’ αριθμ. 113743/Γ6/18-07-2014 Υ.Α στο μέρος που αφορά τα Μόρια μετάθεσης της εκπαιδευτικού κ. ΧΡΥΣΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ του Χαράλαμπου, κλάδου ΠΕ 18.35, που εκ παραδρομής αποτυπώθηκαν λανθασμένα.»

Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ. 24 Α’)
2. Το άρθρο 12, παρ. 3, το άρθρο 20 παρ. 1.3 και 1.4 και το άρθρο 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
3. Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄)
4. Την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
5. Το άρθρο 28 παρ.2α του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α/17-09-2013).
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 59747/Δ2/15-04-2014 Εγκύκλιο Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Τις με αριθμ.14/03-07-2014 , 17/14-7-2014 , 23/23-07-2014 και 24/01-08-2014 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
8. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
9. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618 τ.Β/19-6-2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο».

Αποφασίζουμε

(...) ( Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις των μετατιθεμένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2014

Οι Μετατιθέμενοι μετά από αίτησή τους εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναφέρονται στην παρούσα, μετατίθενται χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων ,από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους ή σε ΚΕΔΔΥ της προτίμησής τους με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΔΥ μετάθεσής τους άμεσα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.113743/Γ3/18-07-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: t08deab(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442931,210 3442198, 210 3442082
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014»

Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ. 24 Α’)
2. Το άρθρο 12, παρ. 3, το άρθρο 20 παρ. 1.3 και 1.4 και το άρθρο 21, παρ. 1 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
3. Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄)
4. Την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
5. Το άρθρο 28 παρ.2α του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-09-2013).
6. Τις με αριθμ.14/03-07-2014 και 17/14-7-2014 ,Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών
8. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618 τ.Β/19-6-2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο».
9. Tην με αριθμ. Πρωτ. 113740/Γ6/18-07-2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις του διδακτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2014»

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε από 30-06-2014 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναφέρονται στις συνοδευτικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

3. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους ή σε ΚΕΔΔΥ της προτίμησής τους με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΔΥ μετάθεσής τους, από 21/7/2014 μέχρι και 24/7/2014.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ
παραμένουν στη θέση τους μέχρι την λήξη του σχολικού έτους και, αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις των μετατιθεμένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2014


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap