ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φ.821/433Χ/28001/Ζ1/28-02-2013/ΥΠΑΙΠΘ
Προς: Γραφεία Συντονιστών εκπαίδευσης
Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Emaιl : dipode2(ΑΤ)ypepth.gr
Πληροφορίες : Λ.Πανταζή
Τηλέφωνο : 210 3442576
FAX : 210 344.2299

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους και αδειών εξετάσεων»

Δεδομένου ότι στην υπηρεσία μας έχουν περιέλθει ερωτήματα από τα Συντονιστικά Γραφεία αναφορικά με τη χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, ή αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α. Άδειες άνευ αποδοχών
- Άρθρο 51 του Ν.3528/2007
- Άρθρο 16, περ.Ε'του Ν.1566/1985
- Π.Δ 1 άρθρο 15&21

Αναλυτικότερα:

1. Οι άδειες άνευ αποδοχών μέχρι ένα (1) μήνα το χρόνο και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγούνται από τον Προϊστάμενο.

2. Συνολικά έως τρία (3) έτη για σοβαρούς λόγους μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ανατροφής παιδιού μέχρι 6 ετών χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Συνολικά μέχρι 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 5 έτη μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση σε υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει η Ελλάδα.

Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα συμβούλια της ημεδαπής και όχι τα Συντονιστικά Γραφεία Εξωτερικού ή η ΔΙΠΟΔΕ.

Οι Διευθύνσεις στην Ελλάδα οφείλουν να ζητούν τη γνώμη του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην περιοχή την οποία υπηρετούν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και ο οποίος θα γνωμοδοτεί σχετικά με την αποδέσμευση του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση έλλειψης Συντονιστή Εκπαίδευσης η γνωμοδότηση θα ζητείται από τη ΔΙΠΟΔΕ.

Προκειμένου να υπάρξει συναίνεση για την αποδέσμευση του εκπαιδευτικού, θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα άμεσης αναπλήρωσης του διδακτικού κενού.

Σε περίπτωση τελικής χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προχωρεί άμεσα σε αίτηση διακοπής της απόσπασής του.

Β. Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
-Άρθρο 59 παρ.1,2,3 του Ν.3528/2007

Αναλυτικότερα:

Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

Οι άδειες αυτές χορηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊστάμενου του υπαλλήλου.

Γ. Άδειες εξετάσεων
- Άρθρο 60, παρ.1,2 του Ν.3528/2007

Αναλυτικότερα:
Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές, η φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης και δίδονται με αποδοχές.

Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι {20) εργάσιμες μέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο Φοίτησης και μέχρι δύο εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών.

Για τις περιπτώσεις Β' και Γ' των αδειών εφιστούμε την προσοχή στους Συντονιστές Εκπαίδευσης ως προς τα αιτήματα αδειών παρόμοιου περιεχομένου. Για την έγκρισή τους θα πρέπει να συνεκτιμώνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Η μη διατάραξη του σχολικού προγράμματος και τον απώλεια διδακτικών ωρών.

- Η έγκαιρη αίτηση για τη χορήγηση σχετικής άδειας από τον εκπαιδευτικό καθώς και η επισύναψη όλων των σχετικών δικαιολογητικών.

- Η προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων πριν και μετά τη χορήγηση της

Σε άλλα περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η ΔΙΠΟΔΕ, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα θεωρούνται ως αδικαιολογήτως απόντες από την υπηρεσία τους.

Παρακαλείσθε να αξιολογείτε τα αιτήματα αδειών που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, με γνώμονα την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και την αδικαιολόγητη απώλεια διδακτικών ωρών στο τρέχον σχολικό έτος.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ

 


 

Ν 3528 (ΦΕΚ 26τ.Α΄/9-2-2007)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Άρθρο 51 - Αδειες χωρίς αποδοχές

1. Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

3. Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.

4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία.
Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία.

5. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου.