ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008)

Αρ.Πρωτ.118842/Γ2/17-09-2008/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Τηλ : 210-3443010-2227
FAX: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α') περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 18, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α') περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις υπ' αριθμ. 21/30-07-2008 (θέμα 2), 26-08-2008 (θέμα 7), 27/01-09-2008 (θέμα 2) και 28/2008 (θέμα 2) πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (154 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2469/1997 (38 Α).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ' αριθμ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 (1950 Β') απόφαση του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

Αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

(...)

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01
 
Αρχαία Ελληνική
ΠΕ02
 
Γλώσσα & Γραμματεία
 
 
Νεοελληνική Γλώσσα
ΠΕ02
 
Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02
 
Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα
ΠΕ03
 
Γεωμετρία
ΠΕ03
 
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02,ΠΕ12 08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Α' Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
 
Αρχές Οικονομίας
ΠΕ09
ΠΕ10, ΠΕ13
Τεχνολογία
ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13) ΠΕ14.04
ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10)
ΠΕ04, ΠΕ17 (09,10),
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11
 
ΣΕΠ

Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Δ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

Θ. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
 
Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι Ρίζες του
ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ33
ΠΕ10, ΠΕ13
Εφαρμογές Πληροφορικής
ΠΕ19, ΠΕ20
 
Αισθητική Αγωγή
Στοιχεία Θεατρολογίας
ΠΕ32
ΠΕ02
Μουσική
ΠΕ16.01
ΤΕ16
Εικαστικά
ΠΕ08
 
Ψυχολογία ΠΕ02 ΠΕ10, ΠΕ13

Β' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01
 
Α' Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
 
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα &
ΠΕ02
 
Γραμματεία
 
 
Νεοελληνική Γλώσσα
ΠΕ02
 
Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02
 
Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα
ΠΕ03
 
Γεωμετρία
ΠΕ03
 
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Βιολογία
ΠΕ4 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Εισαγωγή στο Δίκαιο & τους Πολιτικούς Θεσμούς
ΠΕ13
ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ10

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
ΠΕ02
 
Αρχές Φιλοσοφίας
ΠΕ02, ΠΕ33
ΠΕ01
Λατινικά
ΠΕ02
 

(β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03
 
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)

 (γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03
 
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Τεχνολογία Επικοινωνιών
ΠΕ12 (06, 10) ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ19, ΠΕ20

 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ελεύθερο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα
ΠΕ10
ΠΕ02, ΠΕ13
Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών
ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ14 (04,05)
 
Νεότ. Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία & Κείμενα
ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
 
Β' Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
 
Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής
ΠΕ03, ΠΕ04.01
 
Σχέδιο
Γραμμικό
ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05)
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ12.02
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ10, ΠΕ33
ΠΕ09, ΠΕ13
Θέματα Ιστορίας
ΠΕ02
ΠΕ13, ΠΕ33
Εφαρμογές Υπολογιστών
ΠΕ19, ΠΕ20
 
Βιολογία
ΠΕ4 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ04 (02,03,04,05)
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Σχέδιο Τεχνικό
ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05)
ΠΕ08
ΠΕ17 (02, 06)

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α'ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

ΠΕ02

 

Α' Ξένη Γλώσσα

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΠΕ03

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05) ΠΕ12.10

Βιολογία

ΠΕ04 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

Κοινωνιολογία

ΠΕ10

ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ13

11. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά
ΠΕ02
 
Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02
 
Λατινικά
ΠΕ02
 
Ιστορία
ΠΕ02
 

(β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03
 
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Βιολογία
ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

(γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(γ1). ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03
 
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία - Βιοχημεία
ΠΕ04 (02,03,04)
ΠΕ14 (04,05)
Ηλεκτρολογία
ΠΕ12 (05, 06,10) ΠΕ17 (03,07)
ΠΕ04.01

(γ2). ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03
 
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
ΠΕ19, ΠΕ20
 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών
ΠΕ09
ΠΕ13
ΠΕ18 (02,03)

 ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΠΕ09
ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03)
Στατιστική
ΠΕ03
ΠΕ09
Λογική: Θεωρία & Πρακτική
ΠΕ03, ΠΕ33
 
Εφαρμογές Υπολογιστών
ΠΕ19, ΠΕ20
 
Ιστορία της Τέχνης
ΠΕ08, ΠΕ12.02
ΠΕ02
Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας
ΠΕ33
ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ12 , ΠΕ14,ΠΕ17,ΠΕ19,ΠΕ20
Προβλήματα Φιλοσοφίας
ΠΕ02, ΠΕ33
 
Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02
 
Τεχνολογία & Ανάπτυξη
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ12, ΠΕ17
Στοιχεία Γεωπονίας &
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ04 (03,04)
Αγροτική Ανάπτυξη
 
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36)
Βιομηχανική Παραγωγή &
ΠΕ12
ΠΕ14 (04,05)
Ενέργεια
ΠΕ17
 
Αρχές Λογιστικής
ΠΕ09
ΠΕ18 (02,03)
Σχέδιο
Τεχνικό
ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01, 05)
ΠΕ08
ΠΕ17 (02,06)
Αρχιτεκτονικό
ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ08, ΠΕ17 (01,05)
 
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα
ΠΕ19, ΠΕ20
 
Πολυμέσα - Δίκτυα
ΠΕ19, ΠΕ20
 
Εφαρμογές Λογισμικού
ΠΕ19, ΠΕ20
 

(...)

Σημειώσεις:

1. Με τα μαθήματα πρώτης (1ης) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (2ης) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής σε Β ανάθεση, προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10.

3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ διδάσκουν τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά και τα σχεδιαστικά μαθήματα, καθώς και το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

4.Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων

Ο Υφυπουργός

Σχετικά άρθρα:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια.

2. Αναθέσεις μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

3. Αναθέσεις μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap