ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2499/2015)

Αριθμ. 182667/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την με αρ. 45/08−09−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
8. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−16 ορίζονται ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

(...) (σ.σ. Μετάβαση στο άρθρο με τις αναθέσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α' Τάξη

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας)

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Αναθέσεις μαθημάτων Α Τάξης Λυκείου

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσικές Επιστή­μες

Φυσική(*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ10, ΠΕ13

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project) (*3)

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

(με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04
αφαιρέθηκε ενώ υπήρχε στην αρ.151893/Δ2/29-09-2015)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ04.05, ΠΕ12,

ΠΕ14 (04, 05),

ΠΕ17 (εκτός από 17.09)

ΠΕ04 (01, 02, 03, 04),

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30),

ΠΕ17.09

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ33

 

Καλλιτεχνική

Παιδεία

Εικαστικά

ΠΕ08

 

Μουσική

ΠΕ16.01

 

Στοιχεία Θεατρολογίας

ΠΕ18.41, ΠΕ32

ΠΕ02

 

Β΄ Τάξη

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος
(γενικής παιδείας)

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Αναθέσεις Μαθημάτων Β' τάξης Λυκείου

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ10, ΠΕ13

Φιλοσοφία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ01

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρ­χές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project) (*3)

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

(με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04
αφαιρέθηκε ενώ υπήρχε στην αρ.151893/Δ2/29-09-2015)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 
Αναθέσεις Μαθημάτων Προσανατολισμού Β' τάξης Λυκείων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πο­λιτική Επιστήμη)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Γ΄ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αναθέσεις Μαθημάτων Γ' Τάξης Λυκείων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΠΕ03

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ10, ΠΕ33

ΠΕ09, ΠΕ13

Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αναθέσεις Μαθημάτων Προσανατολισμού Γ' τάξης Λυκείων

Ομάδα Προσανατολισμού
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

Λατινικά

ΠΕ02

 

Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Κοινωνιολογία

ΠΕ10

ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ13

Ομάδα Προσανατολισμού
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02,03,04,05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03,04,05)

Βιολογία

ΠΕ04 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Ομάδα Προσανατολισμού
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03)

Ιστορία

ΠΕ02

 

Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ­ματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Κοινωνιολογία

ΠΕ10

ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ13

 

Αναθέσεις Μαθημάτων Επιλογής Γ' Τάξης Λυκείων

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ12.02

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03)

ΠΕ17 (01, 05)

ΠΕ08

Ιστορία της Τέχνης

ΠΕ08, ΠΕ12.02

ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.)

ΠΕ09

ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03)

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α΄ ανάθεση.

(*1). Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.

(*2). Οι «Βιωματικές δράσεις» ανατίθενται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Βιωματικών Δράσεων ανά τρίμηνο. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Βιωματικών Δράσεων ανά τρίμηνο, εφόσον
 α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
 β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Βιωματικών Δράσεων που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

3. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον:
 α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
 β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων−ειδικοτήτων ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09) μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερα Τμήματα Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Σ.Σ. Καταργήθηκε το ΦΕΚ 1984/2008 - Καταργήθηκε η υπ.αρ.151893/Δ2/29-09-2015)


Σχετικά άρθρα:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια.

2. Αναθέσεις μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

3. Αναθέσεις μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)