ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
(ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2499/2015)

Αριθμ. 182692/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο ι΄ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) σε συνδυασμό με την παρ. 17 του ιδίου άρθρου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την με αρ. 34/16−06−2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
7. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γενικής Παιδείας του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−16 ορίζονται ως εξής:

 

Α' ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Θετικές Επιστήμες

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ10, ΠΕ13

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ερευνητική Εργασία (Project)2

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ΠΕ06

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Β' ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Θετικές Επιστήμες

Φυσική1

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ΠΕ06

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 
Γ΄ ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Θετικές Επιστήμες

Φυσική1

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

 

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

 

ΠΕ06

 

Φυσική Αγωγή

 

ΠΕ11

 

 

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α΄ ανάθεση.

1. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.

2. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον
α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων−ειδικοτήτων ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09) μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερα Τμήματα Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


Αρ.πρωτ.151899/Δ2/29-09-20155/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Email : sde_tmd(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Πασχαλίδου Αναστασία,
Ψαθά Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο : 210 344 3011

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο ι΄ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την με αρ. 30/22-05-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114).
7. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ορίζονται ως εξής:
 

Α΄ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

1) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Μηχανολογίας

 

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31,32)

 

Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05,ΠΕ17 (03, 07), ΠΕ12 (06, 10),ΠΕ17 (04, 08)

 

Τεχνικό Σχέδιο

 

ΠΕ12 (01, 02, 03, 04, 05, 07, 11), ΠΕ17 (01, 02, 03, 05, 06, 07, 11), ΠΕ18.31, ΤΕ01.01

 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

** Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων σε Α΄ Ανάθεση στις Ομάδες Προσανατολισμού ή σε Τομείς ή σε Ειδικότητες . Διευκρινίζεται ότι στην κάθε Ομάδα Προσανατολισμού δύνανται να το διδάξουν  κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στους Τομείς της αντίστοιχης Ομάδας Προσανατολισμού.

Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

2) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Οργάνωση και Διοίκηση

ΠΕ09,ΠΕ18 (02, 03, 35, 40)

ΠΕ13

Αρχές Λογιστικής

ΠΕ09,ΠΕ18.03

ΠΕ18(02, 40)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

**

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

3) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Αγροτικής Παραγωγής

ΠΕ14.04,ΠΕ18(12,13,14,15,16,17,30)

ΠΕ18.36

Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 17, 30)

Αρχές Επιστήμης της Διατροφής

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 17, 30)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

**

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

4) Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ναυτική Τέχνη

ΠΕ18.23

 

Ναυτιλιακές Γνώσεις

ΠΕ18.23

ΠΕ13 (Νομικοί με γνώσεις στο Ναυτικό Δίκαιο)

Στοιχεία Μηχανών Πλοίου

 

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17.02,

ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ)

Τεχνικό Σχέδιο

ΠΕ18.31, ΠΕ12 (07, 04),

ΠΕ17 (02, 06)

 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

**

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

5) Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας - Πρόνοιας και Αισθητικής - Κομμωτικής

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αγωγή Υγείας

ΟΛΟΙ οι ΠΕ εκπαιδευτικοί  της Ομάδας Προσανατολισμού

 

Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας

ΠΕ14(01,02,03,06)

ΠΕ18(07,08,10,37,39)

ΠΕ18(11,21,24,25)

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14(01,02,03,06)

ΠΕ18(04,07,10,11,21,24,25,33,37,39)

ΟΛΟΙ οι ΠΕ εκπαιδευτικοί   της Ομάδας Προσανατολισμού

 

Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις

ΠΕ14.06

ΠΕ18(09,24,33)

ΟΛΟΙ οι ΠΕ εκπαιδευτικοί   της Ομάδας Προσανατολισμού

     Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Περιβάλλον Εργασίας –

Ασφάλεια και Υγιεινή

 

**

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

6) Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών  και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία της Τέχνης

ΠΕ08, ΠΕ12.02

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

 

Ελεύθερο σχέδιο

ΠΕ08, ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26, 27, 28)

ΠΕ18 (01, 29)

Αρχές Σύνθεσης

ΠΕ08, ΠΕ12.02

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

ΠΕ18.29

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια & Υγιεινή

**

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τομέας Πληροφορικής :

Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

ΠΕ19, ΠΕ20ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10),ΠΕ17 (04, 08),ΤΕ01.13

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20 ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

5.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

1Θ+3Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

6.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

1Θ+3Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13, ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

1Θ+4Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

4.

Σχεδιασμός και ΑνάπτυξηΔιαδικτυακών Εφαρμογών

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08),ΤΕ01.13

5.

Πληροφοριακά Συστήματασε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα : Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ 12 (06, 10),ΠΕ17 (04, 08) ΤΕ01.13

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

5.

Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

1Θ+4Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08),ΤΕ01.13

6.

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

1Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13, ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

3.

Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

1Θ+4Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

4.

Τεχνική Υποστήριξη  Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

1Θ+3Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08),ΤΕ01.13

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ 12 (06, 10),ΠΕ17 (04, 08),ΤΕ01.13

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

5.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

1Θ+3Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

6.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

1Θ+3Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13, ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

3.

Ειδικά Θέματα  στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

1Θ+4Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

4.

Σχεδιασμός και ΑνάπτυξηΔιαδικτυακών Εφαρμογών

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08), ΤΕ01.13

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Τομέας Μηχανολογίας:

Ειδικότητα :Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

ΠΕ12 (04, 07, 08,11), ΠΕ17(02, 06),

ΠΕ18(18, 31)

ΠΕ17.12, ΠΕ18.32

2.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), TE01.06

 

3.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), 

ΠΕ18.18, TE01 (01, 02)

ΠΕ17.12, ΠΕ18 (31, 32)

4.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06),

ΠΕ18(18, 31,32), ΤΕ01.02

ΠΕ12.08

5.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06),

ΠΕ18(18, 31, 32)

ΠΕ12 (01, 02, 08), ΠΕ17 (01, 05)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18(18, 31, 32)

 

2

Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18.31

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07), ΠΕ18(18, 32)

3.

Μηχανουργική Τεχνολογία-Εργαλειομηχανές

2Θ+6Ε

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), TE01.02

ΠΕ18(18, 31, 32)

4.

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ+5Ε

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06), TE01.04

TE01.02

5.

Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης

– Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02, 06)

 

Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

ΠΕ12 (04, 07, 08 ,11)

ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31)

ΠΕ17.12

ΠΕ18.32

2.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), TE01.06

TE01.07

3.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06),  

ΠΕ18 (18,31,32), TE01 (02, 03)

TE01.01

ΠΕ17.12

4.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (18,31, 32),ΤΕ01.02

ΠΕ12.08

ΠΕ17.12

5.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18(18, 31, 32)

ΠΕ12 (01, 02, 08)

ΠΕ17 (01, 05)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ17.12, ΠΕ18.31

3.

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών
και αερίων καυσίμων

3Θ+6Ε

ΠΕ12 (04, 07,11), ΠΕ17 (02, 06, 12)

TE01 (02,04)

 

4.

Ύδρευση - Αποχέτευση

2Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΤΕ01.02

ΠΕ12 (01, 02), ΠΕ17 (01, 05)

5.

Σχέδιο ειδικότητας

ΠΕ12(04,07,11), ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ17.12, TE01.02

Ειδικότητα : Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

ΠΕ12 (04, 07, 08,11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (18, 31, 32)

ΠΕ17.12, ΠΕ18.22

2.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), TE01.06

 

3.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06),  

ΠΕ18.18, TE01 (04, 02)

ΠΕ17.12, ΠΕ18 (22, 31, 32)

TE01.01

4.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18.18, ΤΕ01.02

ΠΕ12.08, ΠΕ17.12

ΠΕ18(31, 32)

5.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18(18,31, 32)

ΠΕ12 (01, 02, 08)

ΠΕ17(01,05)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

3Θ+ 5Ε

ΠΕ12 (04, 07,11), ΠΕ17 (02, 06), ΤΕ01.04

ΠΕ18.31, ΤΕ01.02

2.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 07,11), ΠΕ17 (02, 06), ΤΕ01.04

ΠΕ18.31, ΤΕ01.02

4.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

ΠΕ12 (04, 07,11), ΠΕ17 (02,06), TE01.04

TE01.02

5.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης
και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ+2Ε

ΠΕ12 (04, 05, 11), ΠΕ17 (02, 03, 06, 07)

ΤΕ01 (04, 06, 07)

ΠΕ12 (06,07, 10)

ΠΕ17(04, 08)

Ειδικότητα : Τεχνικός Οχημάτων

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

ΜΕΚ Ι

2Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 07,11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18(15, 18), TE01 (02, 03)

ΠΕ18 (31, 32), ΤΕ01.28

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18(18, 31,32)

ΠΕ12 (01, 02, 08), ΠΕ17 (01, 05)

3.

Συστήματα αυτοκινήτου Ι

2Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 07,11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18.18, TE01(02, 03)

ΠΕ18 (15, 31, 32)

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06),  

ΠΕ18(15, 18), TE01 (02, 03, 28)

ΠΕ17.12, ΠΕ18 (22, 31, 32), TE01.01

5.

 Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

2Θ+2Ε

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ18.18, ΤΕ01 (03, 06)

ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΤΕ01.07

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

ΜΕΚ ΙΙ

3Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 07,11), ΠΕ17 (02, 06),

ΠΕ18(15, 18), TE01(02, 03)

ΠΕ18 (31, 32)

ΤΕ01 (09,28)

2.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

3.

Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ

3Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18(15, 18), TE01.03

ΠΕ12.11, ΠΕ18 (31, 32)

TE01.02

4.

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

2Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 05), ΠΕ17 (02, 03, 06, 07)

ΠΕ18(15, 18)

TE01 (02,03)

Ειδικότητα :Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχές Αεροδυναμικής - Δομή & Συστήματα Αεροσκαφών

2Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18.32, TE01.28

 

2.

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

3Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18.32, TE01.28

ΠΕ18.18

3.

Σχέδιο Ειδικότητας

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18.32, TE01.28

ΠΕ12.11, ΠΕ18 (18, 31)

ΤΕ01(01,02)

4.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Συγκολλήσεις

2Θ+4Ε

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (31, 32), ΤΕ01(02, 28)

ΠΕ12.08

ΠΕ18.18

5.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

3Θ+4Ε

ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18.32, TE01.28

ΠΕ12.07, ΠΕ18.18

3.

Δομή & Συστήματα Αεροσκαφών

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18.32

 

4.

Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών

3Θ+4Ε

ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18.32, TE01.28

ΤΕ01.02

5.

Μετρήσεις - Όργανα  Μετρήσεων

1Θ+3Ε

ΠΕ12 (04,05, 06, 07,11), ΠΕ17 (02, 03, 04, 06,07,08), ΠΕ18.32

ΠΕ12.10, TE01.28

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού :

Ειδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08, 09)

ΤΕ01.07

ΤΕ01.06

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08, 09)

ΤΕ01.07

 

3.

Εισαγωγή στις Επικοινωνίες και στα Υπολογιστικά Συστήματα

2Θ+3Ε

ΠΕ12 (06, 10)

ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07,09)

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.07

4.

Ηλεκτρονικές Διατάξεις

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΤΕ01.07

5.

Ηλεκτρονικές Κατασκευές

ΠΕ12 (06, 10) ΠΕ17 (04, 08,09) ΤΕ01.07

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

ΠΕ12 ( 06, 10), ΠΕ17 (04,  08)

 

2.

Ψηφιακά Συστήματα

ΠΕ12 ( 06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04,08), ΤΕ01.07

 

4.

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ19, ΠΕ20, TE01(07, 13)

5.

Διαχείριση και Εγκατάσταση- Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων

1Θ+4Ε

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΤΕ01.07

6.

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08,09)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07), ΤΕ01.07

Ειδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος-Ηλεκτρομαγνητισμός

3Θ+3Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08, 09)

ΤΕ01.06

 

2.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

4Θ+4Ε

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.06

 

3.

Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας

1Θ+3Ε

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.06

ΠΕ12 ( 06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

4.

Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

3E

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.06

 

5.

Αγγλικά ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Ηλεκτροτεχνία

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

2.

Ηλεκτρικές  Mηχανές

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

 

3.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ+4Ε

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.06

 

4.

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.06

 

5.

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

2Θ+4Ε

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

ΤΕ01.06

Ειδικότητα : Τεχνικός Αυτοματισμού

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08,09), ΤΕ01.07

TE01.06

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08, 09), ΤΕ01.07

 

3.

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

1Θ+3Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08)

ΤΕ01 (06, 07)

4.

Αισθητήρες - Ενεργοποιητές

1Θ+2Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08)

ΤΕ01 (06, 07)

5.

Ηλεκτρονικές Κατασκευές

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08), ΤΕ01.07

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Ηλεκτροτεχνία

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08

2.

Ψηφιακά Συστήματα

ΠΕ12 ( 06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΤΕ01.07

 

4.

Ηλεκτρονικά Ισχύος

1Θ+2Ε

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07) ΤΕ01.07

5.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου-Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές

1Θ+4Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08)

ΤΕ01.07

6.

Μηχατρονική

1Θ+2Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08)

ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02, 06)

Ειδικότητα : Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08, 09), ΤΕ01.07

TE01.06

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 04, 07, 08, 09), ΤΕ01.07

 

3.

Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες

2Θ+3Ε

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ19, ΠΕ20

 

4.

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Στοιχείων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

 

5.

Ηλεκτρονικές Κατασκευές

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08), ΤΕ01.07

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04,  08)

 

2.

Ψηφιακά Συστήματα

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

TE01.07

4.

Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ19, ΠΕ20, TE01(07, 13)

5.

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα-Εφαρμογές Τηλεματικής

1Θ +4Ε

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΤΕ01.07

6.

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.07

Τομέας Δομικών Έργων

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Οικοδομικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)

2.

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

3Θ+2Ε

ΠΕ12.01, ΠΕ17 (01, 05), ΤΕ01.05

ΠΕ12 (02, 03)

3.

Τοπογραφία και Πολεοδομία

3Θ+2Ε

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11), ΤΕ01.05

 

4.

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι  

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11), ΤΕ01 (01, 05)*

 

5.

Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)

6.

Αγγλικά ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)

2.

Οικοδομική                                                 

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)

 

3.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής

1Θ+2E

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)

4.

Εφαρμογές  Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)

 

ΤΕ01 (01, 05)

5.

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΕ01.05

6.

Σχέδιο Δομικών Έργων με  χρήση Η/Υ ΙΙ

4E

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11), ΤΕ01 (01, 05)*

 

* Το μάθημα Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι και ΙΙ δίνεται πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ01(01, 05), εφόσον οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ.

2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

Ειδικότητα :Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

ΠΕ09, ΠΕ18.03

ΠΕ18 (02, 35, 40)

2.

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

2Θ+4Ε

ΠΕ18.02, TE01(10,11)

ΠΕ09, ΠΕ13, ΠΕ18 (03, 35,40)  

3.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού)

ΠΕ13

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ18(02,03,35,40)

4.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

ΠΕ03, ΠΕ09,

ΠΕ18 (02, 03)

5.

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα

2Ε+2Θ

ΠΕ09, ΠΕ18(02,03,35,40)

TE01(10,11)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13ΠΕ18(02,03,35, 40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09, ΠΕ18.02

ΠΕ18 (03, 35, 40),ΠΕ13

3.

Φορολογική Πρακτική

2Θ+4Ε

ΠΕ09, ΠΕ18.03, ΤΕ01(10,11)

ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 35, 40)

4.

Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΕ09, ΠΕ18.03, ΤΕ01(10,11)

ΠΕ18 (02, 35, 40)

5.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 40)

ΠΕ09, ΠΕ18 (03, 35)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

Ειδικότητα :Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

3Θ+2Ε

ΠΕ09, ΠΕ12.11, ΠΕ18 (02, 03)

ΠΕ18 (35, 40)

2.

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

3Θ+2Ε

ΠΕ09, ΠΕ12.11, ΠΕ18 (02, 03)

ΠΕ18 (35, 40)

3.

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

ΠΕ09, ΠΕ18.03

ΠΕ18 (02, 35, 40)

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού)

ΠΕ13

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ18(02,03,35,40)

5.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

ΠΕ03, ΠΕ09

ΠΕ18 (02, 03)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ18(02,03,35, 40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09, ΠΕ18.02

ΠΕ18 (03, 35, 40), ΠΕ13

3.

Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)

2Θ +3Ε

ΠΕ09, ΠΕ12.11, ΠΕ18 (02, 03), TE01 (10, 11)

ΠΕ18 (35, 40)

4.

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

2Θ+2Ε

ΠΕ09, ΠΕ12.11, ΠΕ18 (02, 03), TE01 (10, 11)

ΠΕ18 (35, 40)

5.

Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΕ09, ΠΕ18.03ΤΕ01(10,11)

ΠΕ18 (02, 35, 40)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

Ειδικότητα : Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Εισαγωγή στο Marketing

4Θ+2Ε

ΠΕ09, ΠΕ18.40

ΠΕ18 (02,03,35)

2.

Διαφήμιση επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις

2Θ+2Ε

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.40

ΠΕ09, ΠΕ18 (02,03,35)

3.

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

ΠΕ09, ΠΕ18.03

ΠΕ18 (02, 35, 40)

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού)

ΠΕ13

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ18(02,03,35,40)

5.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

ΠΕ03, ΠΕ09

ΠΕ18 (02, 03)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ18(02,03,35, 40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09, ΠΕ18.02

ΠΕ18 (03, 35, 40), ΠΕ13

3.

Εφαρμογές Marketing

2Θ+2Ε

ΠΕ09, ΠΕ18.40, TE01 (10, 11)

ΠΕ18 (02,03,35)

4.

Δημιουργία και Προβολή της Διαφήμισης

2Θ +3Ε

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.40, TE01 (10, 11)

ΠΕ09, ΠΕ18 (02, 03, 35)

5.

Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΕ09, ΠΕ18.03ΤΕ01(10,11)

ΠΕ18 (02, 35, 40)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

Ειδικότητα :Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Εισαγωγή στον Τουρισμό

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.35

ΠΕ18 (02,03,40)

2.

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

3Θ+4Ε

ΠΕ09, ΠΕ18 (02, 35), ΤΕ01 (10, 11)

ΠΕ18 (03, 40)

3.

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

ΠΕ09, ΠΕ18.03

ΠΕ18 (02, 35, 40)

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού-Τουριστικού)

ΠΕ13

ΠΕ09, ΠΕ10

ΠΕ18(02,03,35,40)

5.

Αγγλικά Ειδικότητας I

ΠΕ06

 

6.

Γαλλικά ή Γερμανικά

ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ18(02,03,35, 40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09

ΠΕ18.02

ΠΕ18 ( 03,35, 40), ΠΕ13

3.

Εφαρμογές στον Τουρισμό

ΠΕ18.35, ΤΕ01(10,11)

ΠΕ09, ΠΕ18 (02,03,40)

4.

Γεωγραφία Τουρισμού

ΠΕ18.35

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03,40)

5.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

6.

Γαλλικά ή Γερμανικά

ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:

Ειδικότητα : Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.12, ΤΕ01.33

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (13,14,15,16, 17,30,36)

2.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.17

 

ΠΕ14.05, ΠΕ18(12,13,14,15,16, 30,36), ΤΕ01(33,36)

3.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18(12,13,14,15,16,17, 30,36)

ΤΕ01(33,34,35,36)

4.

Φυτοπροστασία

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12, 16)

 

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (13,14,15, 17,30,36), ΤΕ01 (32,33)

5.

Φυτική Παραγωγή

3Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.12, ΤΕ01.33

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (13,14,15,16, 17,30,36)

6.

Αμπελουργία

1Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.12, ΤΕ01.33

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (13,14,15,16, 17,30,36)

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36)

ΠΕ14.05

2.

Βιολογική Γεωργία

2Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.12

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (13,14,15, 16,17,30,36)

3.

Ανθοκομία Λαχανοκομία

3Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12, 30)

ΠΕ14.05, ΠΕ18(13,14,15,16, 17,36)

4.

Δενδροκομία

3Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.12

ΠΕ14.05, ΠΕ18(13,14,15,16, 17,30,36)

5.

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.15, ΤΕ01.35

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12, 13, 14, 16, 17, 30, 36)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

 2Θ

ΠΕ06

 

Ειδικότητα : Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.17

 

ΠΕ14.05, ΠΕ18(12,13,14,15,16, 30,36), ΤΕ01.36

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18(12,13,14,15,16,17, 30,36)

 

3.

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.13,  ΤΕ01.34

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36)

4.

Πτηνοτροφία - Χοιροτροφία

4Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.13, ΤΕ01.34

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36)

5.

Ζωική Παραγωγή

2Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.13, ΤΕ01.34

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36)

6.

Μελισσοκομία - Σηροτροφία

ΠΕ14.04, ΠΕ18.13

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36)

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36)

ΠΕ14.05

2.

Υδατοκαλλιέργειες

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.14

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30,36)

3.

Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία

3Θ+3Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.13

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36)

4.

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων  

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (13, 36)

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30)

5.

Βιολογική Διατροφή Ζώων

2Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.13, ΤΕ01.34

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

 2Θ

ΠΕ06

 

Ειδικότητα : Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Θερμοκήπια και Εξοπλισμοί

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (15, 30), ΤΕ01.32

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,16,17,36), ΤΕ01.33

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18(12,13,14,15,16,17, 30,36)

 

3.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.17

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 30,36), ΤΕ01.36

4.

Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία

3Θ+2Ε

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18(16,30)

ΠΕ18 (12,13,14,15,17, 36), ΤΕ01 (32,33)

5.

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών  Έργων

2Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.15, ΤΕ01.35

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,16,17,30, 36)

6.

Αρχιτεκτονική Τοπίου

2Θ+1Ε

ΠΕ14 (04, 05), ΠΕ18.16, ΤΕ01.32

ΠΕ18 (12,13,14,15, 17,30,36)

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36)

ΠΕ14.05

 

2.

Φυτά Κηποτεχνίας

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (13,14,15,16,17,36)

3.

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.15

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,16,17,30, 36)

ΤΕ01 (32, 35)

4.

Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

 3Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12, 30)

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (13,14,15,16,17,36)

5.

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ

2Θ+2Ε

ΠΕ14 (04, 05), ΠΕ18 (16, 30)

ΠΕ18 (12,13,14,15,17,36), ΤΕ01.32

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

 2Θ

ΠΕ06

 

Ειδικότητα : Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.17

 

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36) ΤΕ01.36

2.

Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών

3Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)

3.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18(12,13,14,15,16,17,30,36)

 

4.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ12.04,ΠΕ17(02,06), ΠΕ18(12,13,14,15,16,17,30), ΤΕ01.35

5.

Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)

6.

Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων καιΠοτών

2Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36)

ΠΕ14.05

 

2.

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

3Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30)

3.

Επεξεργασία-Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

 3Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (13, 36)

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,14,15,16,17,30)

4.

Επεξεργασία-Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

2Θ+2Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12, 36)

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (13,14,15,16,17,30)

5.

Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών

2Θ+1Ε

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17,30)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

 2Θ

ΠΕ06

 

4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τομέας Πλοιάρχων :

Ειδικότητα : Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική Μετεωρολογία

2Θ+3Ε

ΠΕ18.23

 

2.

Ευστάθεια – Μεταφορά Φορτίων

2Θ+2Ε

ΠΕ12.07, ΠΕ18.23

ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18.31

3.

Ναυτική Τέχνη – Έκτακτες Ανάγκες 

3Θ+2Ε

ΠΕ18.23

ΠΕ18.31

4.

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας Ι

2Θ+2Ε

ΠΕ18.23

 

5.

Ναυτικές Επικοινωνίες

2Θ+1Ε

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08), ΠΕ18.23

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας Ι

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

3Θ+2Ε

ΠΕ18.23

 

2.

Μεταφορά Φορτίων

3Θ+1Ε

ΠΕ12.07, ΠΕ18.23

ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18.31

3.

Ναυτικό Δίκαιο – Διαχείριση Πλοίου

ΠΕ13, ΠΕ18.23 

ΠΕ09

4.

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙΙ

2Θ+3Ε

ΠΕ18.23

 

5.

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

1Θ+2Ε

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08), ΠΕ18.23

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

ΠΕ06

 

Τομέας Μηχανικών:

Ειδικότητα : Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Μηχανές Πλοίου I

4Θ+3Ε

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18.18, TE01(02, 03)

2.

Βοηθητικά Μηχανήματα I

4Θ+3Ε

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18.31, TE01.03

ΤΕ01.02

3.

Μηχανολογικό Σχέδιο

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (18, 31)

ΤΕ01(01,02)

 

4.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου I

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ18.31

5.

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (18, 31), ΤΕ01.02

ΠΕ12.08, ΠΕ17.12, ΠΕ18.32

6.

Αγγλικά Ειδικότητας Ι

ΠΕ06

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18(18, 31, 32)

 

2.

Μηχανές Πλοίου II

4Θ+3Ε

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18.18, TE01 (02, 03)

3.

Βοηθητικά Μηχανήματα II
και Μηχανολογικές κατασκευές πλοίου ΙΙ

4Θ+2Ε

ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01(02, 03)

4.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου II

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ18.31

5.

Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18.31

ΤΕ01(01,02)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

ΠΕ06

 

5. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας - Πρόνοιας και Αισθητικής - Κομμωτικής

 Τομέας Υγείας-Πρόνοιας :

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

   1.

Βασική Νοσηλευτική

3Θ + 10Ε

ΠΕ14.06 

ΠΕ18 (10, 11)

ΠΕ18.39

               ΠΕ14.01

   2.

Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας Ι

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10, 11)

ΠΕ18(04,07,08, 21,24,25,37,39)

   3.

Αγγλικά  ειδικότητας

ΠΕ06

 

   4.

Στοιχεία Παθολογίας

ΠΕ14 (01,02, 06)

ΠΕ18 (10, 11)

ΠΕ18.39

   5.

Χειρουργική -Τεχνική Χειρουργείου

ΠΕ14 (01,02,06)

ΠΕ18 (10,11)

ΠΕ18.39

   6.

Φαρμακολογία

ΠΕ14.03

 

ΠΕ14 (01, 02,06) ΠΕ18(10,11,37,39)

Ειδικότητα: Βοηθός  Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας Ι

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18.07

ΠΕ18(04,08,10, 11,21,24,25,37,39)

2.

Κλινική Βιοχημεία  Ι

2Θ + 3Ε

ΠΕ14.01, ΠΕ18.07

ΠΕ14 (02,03,06), ΠΕ18.08

3.

Μικροβιολογία  Ι

2Θ + 4Ε

ΠΕ14.01, ΠΕ18.07

ΠΕ14 (02,03,06), ΠΕ18 (10,11,25,37,39)

TE01.29

4.

Οργάνωση εργαστηρίων & τεχνολογία οργάνων

 3Ε

ΠΕ17.09, ΠΕ18.07, ΤΕ01.29

ΠΕ14 (01, 03)

5.

Αιματολογία  Ι

2Θ + 3Ε

ΠΕ14.01, ΠΕ18.07

ΠΕ14 (06,02), ΠΕ18.10, ΤΕ01.29

6.

Αγγλικά  ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Βοηθός  Βρεφονηπιοκόμων

Β΄Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Βρεφοκομία 

4Θ + 2Ε

ΠΕ18(11, 33)

ΠΕ14 (01, 06), ΠΕ18 (10, 39), TE01.30

2.

Μέθοδοι  Δημιουργικής  Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα

2Θ + 5Ε

ΠΕ18.33 ΤΕ01.30

ΠΕ08, ΠΕ18.09

3.

Αγωγή Προσχολικής ηλικίας

ΠΕ18.33

ΠΕ18.09

4.

Μουσική- Μουσικοκινητική αγωγή

ΠΕ16.01, ΠΕ18.33

TE01.30

5.

Στοιχεία Ανατομίας  - Φυσιολογίας Ι

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (07,08,10, 11,21,24,25, 33,37,39)

6.

Αγγλικά  Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Βοηθός  Φυσικοθεραπευτή

Β΄Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία

1Θ + 2Ε

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

2.

Κινησιολογία

2Θ + 4Ε

ΠΕ18 (24,25)

ΠΕ14.01

3.

Ηλεκτρoθεραπεία

2Θ + 2Ε

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

4.

Μάλαξη

2Θ + 4Ε

ΠΕ18.25

ΠΕ18.24

5.

Στοιχεία ανατομίας- φυσιολογίας Ι

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18.25

ΠΕ18(04,07,08,10, 11,21,24,37,39)

6.

Αγγλικά  ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Βοηθός  Οδοντοτεχνίτη

Β΄Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Κινητή προσθετική

3Θ + 8Ε

ΠΕ14.02, ΠΕ18.08

ΤΕ01.26

2.

Μορφολογία Δοντιών

1Θ + 3Ε

 ΠΕ14.02, ΠΕ18.08 ΤΕ01.26

 

3.

Οδοντοτεχνικά Υλικά

ΠΕ14.02, ΠΕ18.08

 

4.

Οργάνωση και εξοπλισμός Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου  

ΠΕ18.08

ΠΕ14.02

5.

Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας Ι

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18(04,07,08,10, 11,21,24,25,37,39)

6.

Αγγλικά  ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Βοηθός  Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Ακτινοτεχνολογίας

ΠΕ18.21

ΠΕ14 (01, 02)

2.

Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας Ι

ΠΕ18.21 ΤΕ01.31

 

3.

Ακτινοπροστασία

ΠΕ14.01, ΠΕ18.21

ΠΕ14.02

4.

Μέθοδοι Απεικόνισης

ΠΕ14.01, ΠΕ18.21

ΠΕ14.02

5.

Στοιχεία Ανατομίας  - Φυσιολογίας Ι

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18.21

ΠΕ18(04,07,08,10, 11,24,25,37,39)

6.

Αγγλικά  ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Βοηθός  Φαρμακείου

Β΄ Τάξη         

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας Ι

ΠΕ14(01,02,03,06)

ΠΕ18(04,07,08,10, 11,21,24,25,37,39)

2.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

3.

Φαρμακολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02,06)

4.

Φαρμακευτική Χημεία

2Θ + 2Ε

ΠΕ14.03

ΠΕ14.01

5.

Συνταγολογία – Νομοθεσία – Βιβλία Φαρμακείου

ΠΕ14 (01,02,03)

 

6.

Φαρμακευτική Τεχνολογία I /Στοιχεία Φαρμακογνωσίας I

4Θ + 5Ε

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02)

Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής :

Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης

Β΄Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Αισθητική προσώπου Ι

2Θ+4Ε

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

2

Αισθητική Σώματος Ι

2Θ+5Ε

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

3.

Μακιγιάζ  Ι

1Θ+4Ε

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

ΤΕ01.19

4.

Ανατομία – Φυσιολογία

  2Θ

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18(04,07,08,10, 11,21,24,25,37,39)

5.

Οργάνωση και διαχείριση μονάδων Αισθητικής και μονάδων ευεξίας

 1Θ

ΠΕ18.04

ΠΕ14.01, ΤΕ01.20

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

Β΄Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης Ι

1Θ+9Ε

ΠΕ18.05, ΤΕ01.19

 

2.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών Ι

1Θ+6Ε

ΠΕ18.05, ΤΕ01.19

 

3.

Γαλλική Ορολογία Ειδικότητας

ΠΕ05

 

4.

Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής

ΠΕ18(04,05)

ΤΕ01.19

5.

Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής-Τοξικολογία

ΠΕ18(04,05), ΠΕ14(01,06)

ΤΕ01.19

6. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών  και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών :

Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Β’ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Ιστορία διακοσμητικών τεχνών

ΠΕ18 (01, 26, 27)

ΠΕ18 (28, 29)

2.

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08, ΠΕ18 (26,27,28),ΠΕ12.02

ΠΕ18 (01, 29)

3.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο & Ψηφιακή σχεδίασηΙ

3Σ + 3Ε

ΠΕ12.02, ΠΕ18.27

ΠΕ12.01, ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ18 (01,26,28), ΤΕ01.01

4.

Διακοσμητική Σύνθεση Ι

1Θ+4Ε

ΠΕ18.27, ΤΕ01.12

ΠΕ08, ΠΕ12.02

5.

Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Ι

1Θ+4Ε

ΠΕ18.27

ΤΕ01 (01, 12), ΠΕ12.02

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών

Β’ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Ιστορία Γραφικών Τεχνών

ΠΕ18 (01, 26)

ΠΕ08, ΠΕ18(27,28,  29)

2.

Γραμματογραφία

2Θ + 2Ε

ΠΕ18 (01, 26), ΤΕ01.14

ΠΕ18 (27, 28)

3.

Γραφιστικές Εφαρμογές Ι

2Θ + 3Ε

ΠΕ18 (01,26), ΤΕ01.14

ΠΕ18.27

4.

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

2Θ + 3Ε

ΠΕ18 (01,26), ΤΕ01.14

ΠΕ18.28

5.

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας

ΠΕ18(01,26,27,28,29)   ΤΕ01.14

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση

Β’ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Ιστορία Τεχνών –Έργα & Δημιουργοί

ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01,26,27,28)

ΠΕ18.29

2.

Φωτογραφική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης

ΠΕ18(01,26,27,28,29), ΤΕ01.14

 

3.

Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΠΕ18.28

ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01,26,27,29)

4.

Αντίγραφο Έργων Τέχνης

ΠΕ08, ΠΕ18.28, ΤΕ01.17

ΠΕ18(01,26,27,29)

5.

Συντήρηση Έργων Τέχνης

2Θ + 5Ε

ΠΕ18.28, ΤΕ01.17

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

Β’ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Ιστορία των τεχνών - Έργα και δημιουργοί

ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01,26,27,28)

ΠΕ18.29

2.

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08, ΠΕ18 (01,26,27,28)

ΠΕ12.02, ΠΕ18.29

3.

Σχέδιο - Χρώμα Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας

ΠΕ08, ΠΕ18 (01,26,27,28,29), ΤΕ01.15

 

4.

Φωτογραφία

ΠΕ18(01,26,27,28,29)

 

5.

Ψηφιδογραφία - Υαλογραφία

2Θ + 7Ε

ΠΕ08, ΤΕ01.15

ΠΕ18 (27,28)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐας

Β’ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Εργαστήριο Χαρακτικής

ΠΕ08

ΤΕ01.25

2.

 Σχέδιο Αργυροχρυσοχοΐας

ΠΕ18.34

ΠΕ08

3.

Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Ι (Χειροποίητο)

2Θ + 7Ε

ΠΕ18.34 ΤΕ01.25

ΠΕ08

4.

Εργαστήριο Πλαστικής

ΠΕ08, ΠΕ18.34

ΤΕ01.25

5.

Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας ΙΙ (Σμάλτο-Χυτόπρεσσα)

ΠΕ18.34 ΤΕ01.25

ΠΕ08

6.

Γαλλικά Ειδικότητας

ΠΕ05

 

Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού :

Ειδικότητα: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

 

1.

Ιστορία Ενδυμασίας

ΠΕ12.12, ΠΕ18 (06, 20)

 

 

2.

Σχεδιασμός και Οργάνωση Συλλογής  Ετοίμων Ενδυμάτων

2Θ +3Ε

ΠΕ12.12, ΠΕ18 (06, 20)

ΤΕ01.22

 

3.

Τεχνολογία προτύπων κοπής (πατρόν) Ι

ΠΕ18 (06, 20), ΤΕ01.22

 

 

4.

Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυμάτων

ΠΕ18 (06, 20)  ΤΕ01.22

 

 

5.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

 

6.

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδύματος

ΠΕ18 (06, 20)

 

 

Ειδικότητα: Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1.

Ξύλινες Κατασκευές

2Θ + 6Ε

ΠΕ18.44

 

2.

Συνδεσμολογία Επίπλου

ΠΕ18.44

ΠΕ14.05, ΠΕ18.16

3.

Ξυλογλυπτική

ΠΕ08,  ΠΕ18.44

 

4.

Σχέδιο Επίπλου

ΠΕ18.44

ΠΕ08,ΠΕ12.02, ΠΕ18.27

5.

Ρυθμολογία Επίπλου

ΠΕ18.44

ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18.27

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το  υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών. 

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α΄ ανάθεση.

Γ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α΄ ή Β΄ ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Δ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Ε. Η διδασκαλία τωνεργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

ΣΤ. Η διδασκαλία των σχεδιαστικών μαθημάτων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.  σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-16.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Καταργήθηκε η  υπ.αρ,118842/Γ2/17-09-2015 στο ΦΕΚ 1984/2008

 

Σχετικά άρθρα:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια.

2. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια

3. Αναθέσεις μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)