ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ Ωράριο - Αναθέσεις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ"

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 114 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ"

Αρ.Πρωτ.90198/Γ2/05-08-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος (an. 41)
Τηλέφωνο: 210 3443010-2227

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις υπ’ αριθ. 5/02-03-2011 (θέμα 3ο) και 14/12-07-2011 (θέματα 5ο & 9.4ο) Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

4. Τις διατάξεις της Υ.Α. 1120/H/07-01-2010 Απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1 Β΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 ως ακολούθως:

1. Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται στον Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ17.05 (Πολιτικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ).

2. Το μάθημα «Ιστορία των Τεχνών», που προβλέπεται στην ειδικότητα Γραφικών Τεχνών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας).

3. Το μάθημα «Ιστορία των Τεχνών-Έργα και Δημιουργοί», που προβλέπεται στην ειδικότητα Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων).

Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 
Διαφήμιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;