ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ"

Αρ.Πρωτ.90198/Γ2/05-08-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος (an. 41)
Τηλέφωνο: 210 3443010-2227

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις υπ’ αριθ. 5/02-03-2011 (θέμα 3ο) και 14/12-07-2011 (θέματα 5ο & 9.4ο) Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

4. Τις διατάξεις της Υ.Α. 1120/H/07-01-2010 Απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1 Β΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 ως ακολούθως:

1. Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται στον Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ17.05 (Πολιτικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ).

2. Το μάθημα «Ιστορία των Τεχνών», που προβλέπεται στην ειδικότητα Γραφικών Τεχνών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας).

3. Το μάθημα «Ιστορία των Τεχνών-Έργα και Δημιουργοί», που προβλέπεται στην ειδικότητα Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων).

Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap