ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ04

Αρ.Πρωτ.69598/Γ2/01-07-2006/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
TΜΗΜΑ ∆
Τηλέφωνο: 210 3233051
FAX: 210 3231763
an. 31
Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου και Ενιαίου Λυκείου.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α΄) περί «Εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθµ. 20/23-05-2001 (θέµα 4) πράξη του Συντονιστικού Συµβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) µε τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (154 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2469/1997 (38 Α΄).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

5. Την αριθµ. 37876/ΣΤ5/26-04-2004 (608 Β΄) απόφαση του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων»,

Αποφασίζουµε:

Αναθέτουµε τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Γυµνασίου και του Ενιαίου Λυκείου στους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες:

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκοµένων µαθηµάτων του Γυµνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηµατικά

ΠΕ03

ΠΕ04

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χηµεία

ΠΕ04.02

ΠΕ04 (01,03,04,05)

Γεωγραφία

ΠΕ04.05

ΠΕ03, ΠΕ04(01,02,03,04), ΠΕ15

Βιολογία

ΠΕ04(03,04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

ΣΕΠ

Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας.Προηγούνται µε σειρά προτεραιότητας:

Α.Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ (όπου υπάρχει).
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό.
Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό.
∆. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράµµατος µεταπτυχιακού επιπέδου στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000ωρών.
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράµµατος επιµόρφωσης στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράµµατος κατάρτισης στην τεκµηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάµηνου σεµιναρίου επιµόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.
Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήµερα σεµινάρια ΣΕΠ.

β) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκοµένων µαθηµάτων του Ενιαίου Λυκείου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χηµεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03,04,05)

Τεχνολογία

ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13),

ΠΕ14.04

ΠΕ04, ΠΕ17,

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)

ΣΕΠ

Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας.Προηγούνται µε σειρά προτεραιότητας:

Α.Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ (όπου υπάρχει).
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό.
Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό.
∆. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράµµατος µεταπτυχιακού επιπέδου στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000ωρών.
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράµµατος επιµόρφωσης στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράµµατος κατάρτισης στην τεκµηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάµηνου σεµιναρίου επιµόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.
Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήµερα σεµινάρια ΣΕΠ.


Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04(02,03,04,05),ΠΕ12.10

Χηµεία

ΠΕ04.02,ΠΕ12.08

ΠΕ04(01,03,04,05)

Βιολογία

ΠΕ04(03,04)

ΠΕ04(01,02,05),ΠΕ14

(β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04(02,03,04,05),ΠΕ12.10

Χηµεία

ΠΕ04.02,ΠΕ12.08

ΠΕ04(01,03,04,05)

(γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04(02,03,04,05),ΠΕ12.10


ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών

ΠΕ04

ΠΕ12.08, ΠΕ14(04,05)

Στοιχεία Αστρονοµίας & ∆ιαστηµικής

ΠΕ03

ΠΕ04.01

Βιολογία

ΠΕ04(03,04)

ΠΕ04(01,02,05), ΠΕ14

∆ιαχείριση  Φυσικών Πόρων

ΠΕ14(04,05)

ΠΕ04(02,04,05), ΠΕ09

Χηµεία

ΠΕ04.02,ΠΕ12.08

ΠΕ04(01,03,04,05)


Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04(02,03,04,05), ΠΕ12.10

Βιολογία

ΠΕ04(03,04)

ΠΕ04(01,02,05), ΠΕ14

(β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04(02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χηµεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04(01,03,04,05)

Βιολογία

ΠΕ04(03,04)

ΠΕ04(01,02,05), ΠΕ14

(γ)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(γ1).ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04(02,03,04,05), ΠΕ12.10

Χηµεία- Βιοχηµεία

ΠΕ04

ΠΕ14(04,05)

Ηλεκτρολογία

ΠΕ12(05,06,10)

ΠΕ04.01

(γ2).ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ7

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04(02,03,04,05), ΠΕ12.10


ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία των Επιστηµών
& της Τεχνολογίας

ΠΕ33

ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ12

Σηµείωση: µε τα µαθήµατα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ µε τα µαθήµατα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006-2007.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Μετάβαση στις οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρων αναθέσεων


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap