ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008)

Αρ.Πρωτ.118842/Γ2/17-09-2008/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Τηλ : 210-3443010-2227
FAX: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α') περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 18, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α') περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις υπ' αριθμ. 21/30-07-2008 (θέμα 2), 26-08-2008 (θέμα 7), 27/01-09-2008 (θέμα 2) και 28/2008 (θέμα 2) πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (154 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2469/1997 (38 Α).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ' αριθμ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 (1950 Β') απόφαση του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

Αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
ΠΕ02
 
Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα
ΠΕ02
 
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία
ΠΕ02
 
Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02
 
Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, Ε07, ΠΕ13
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
ΠΕ10, ΠΕ13
ΠΕ02, ΠΕ09
Αγγλικά
ΠΕ06
 
Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά
ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34
 
Μαθηματικά
ΠΕ03
ΠΕ04
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03, 04, 05)
Γεωγραφία
ΠΕ04.05
ΠΕ03, ΠΕ04 (01, 02, 03, 04), ΠΕ15
Βιολογία
ΠΕ04 (03, 04)
ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11
 
Αισθητική Αγωγή
Μουσική
ΠΕ16.01
ΤΕ16
Καλλιτεχνικά
ΠΕ08
 
Οικιακή Οικονομία
ΠΕ15
ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ14
Πληροφορική
ΠΕ19, ΠΕ20
 
Τεχνολογία
ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13) ΠΕ14 (04,05) ΠΕ17
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,20,30,36)
 
ΣΕΠ

Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Δ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

Θ. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.

(...)

Σημειώσεις:

1. Με τα μαθήματα πρώτης (1ης) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (2ης) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής σε Β ανάθεση, προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10.

3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ διδάσκουν τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά και τα σχεδιαστικά μαθήματα, καθώς και το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

4.Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων

Ο Υφυπουργός

Σχετικά άρθρα:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια.

2. Αναθέσεις μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

3. Αναθέσεις μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) 


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap