ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ)

Αρ.Πρωτ.Φ.821/782Κ/44029/Ζ1/11-04-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : dipode3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442576
FAX: 210 3442299

ΘΕΜΑ: «Κύρωση πινάκων τελικής επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου και Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών»

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό Φ.821/397Κ/21920/Ζ1/21-2-2011 (ΦΕΚ 410, τεύχος Β’/16-3-2011) Κανονιστική απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 23, του Νόμου 2413/96 (ΦΕΚ 124τ.Α΄) «Η Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ.7, του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 και το άρθρο 15 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄).

3. Το Ν.3848/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.71/19-5-2010).

4. Το Ν.3687/2008 (ΦΕΚ τεύχος A’ αρ.159/1-8-2008).

5. Τη με αριθμ. πρωτ.274 (ΦΕΚ 1595,τ.Β’ / 01-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».

6. Το Ν.3025/2002 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002).

7. Τον Κανονισμό εφαρμογής (2009-D-422-el-5) που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων: Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα από 1ης Σεπτεμβρίου .

8. Την αρ6/8-4-2011 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης των προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού

9. Την με αριθμό Φ.821.6 / 667E / 33452 / (Φ.Ε.Κ.74ΥΟΟΔ 23/3/2011) 21-3-2011 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τους επισυναπτόμενους στην απόφαση αυτή πίνακες που καταρτίσθηκαν με την αρ.6/8-4-2011 Πράξη της «Επιτροπής αξιολόγησης των προσόντων, του προς απόσπαση, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού» και περιλαμβάνουν τους προτεινόμενους υποψηφίους για την πλήρωση θέσεων Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου και Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών.

Η ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Λήψη των οριστικών πινάκων επιλογής αναπληρωτών Διευθυντών Εκπαίδευσης


Στη συνέχεια παραθέτουμε και τους προηγούμενους προσωρινούς πίνακες:

Α. Υποψηφίων Υποδιευθυντών για το 2ο Ευρωπαϊκο Σχολείο Λουξεμβούργου

Β. Υποψηφίων Υποδιευθυντών για το 2ο Ευρωπαϊκο Σχολείο Βρυξελλών