ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2013-2014

Αρ.Πρωτ.: 9760/23-08-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ιστοσελίδα: http://www.gslll.edu.gr
Πληροφορίες: Ε. ΑΔΑΜ
Τηλ.: 213-131 1635

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

καλεί

εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία όπως ορίζεται από το άρθρο 7, παρ. 4 εδαφ. α, του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., Υπουργική Απόφαση 260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008), (αυτό θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο υπηρεσιακό έγγραφο), που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή 8 θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2013-2014, όπως κατωτέρω αναφέρονται:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
2ο ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
1οΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1ο ΣΔΕ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Τα καθήκοντα του Διευθυντή των ΣΔΕ περιγράφονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., Υπουργική Απόφαση 260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008).

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., Υπουργική Απόφαση 260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008).

Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα (απόφαση 4561/5-6-2012 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.):

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

30

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

23

 

Διδακτορικό

 

 

12

Μεταπτυχιακό

 

 

7

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

4

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

- Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντιστοίχως με τρία ή πέντε μόρια λιγότερο.

 

 

 

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

7

 

Σε θέματα ΣΔΕ (φιλοσοφία, προγράμματα σπουδών)
(0,50 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων ΣΔΕ)
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)

 

 

1

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 22

 

 

Στα ΣΔΕ (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8)

 

 

8

Στην τυπική εκπαίδευση (1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

 

 

7

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

 

 

7

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 22

 

 

Στα ΣΔΕ (2 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 12)

 

 

12

Στην τυπική εκπαίδευση (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

4.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

3

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

2

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

3

4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

3*

 

Πιστοποίηση 1

 

 

2

Πιστοποίηση 2

 

 

3

*Θα μοριοδοτηθεί η ανώτερη
Οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπικά Προσόντα.. (άρθρα 10 έως 14 του ν. 3848/2010).

 

 

 

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης,

Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής,

Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε.

3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:

τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

20

 

 

Θα ακολουθήσει διαδικασία συνεντεύξεων. Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δε γίνεται δεκτό από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα ( www.gslll.edu.gr /Ανακοινώσεις) και τα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013.

Τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας ή ιεραρχικές προσφυγές υποβάλλονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, (άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., Υπουργική Απόφαση 260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008), από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ενστάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www.gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις) και παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας στα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www.gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση και να επισυνάψουν βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα:

α) υπηρεσιακού εγγράφου με το οποίο θα αποδεικνύεται η οκταετής προϋπηρεσία, καθώς και το διδακτικό ή διοικητικό έργο.

β) τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένες γλώσσες, Η/Υ),

γ) βεβαιώσεων συμμετοχής σε σεμινάρια και επιμορφώσεις

δ) αποδεικτικών –βεβαιώσεων διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ ή στην τυπική εκπαίδευση,

στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Τμήμα Διοικητικού
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
111 43, Αθήνα

και να κοινοποιήσουν μόνο την αίτησή τους στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά, προς ενημέρωσή της.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και φακέλου δικαιολογητικών : έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 και ώρα 15:00

Μετά την κατάθεση του φακέλου δεν γίνεται δεκτό οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

Στην περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e - mail δε θα ληφθούν υπόψη.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην αίτηση σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δε λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση.

Επισημαίνεται ότι:

1. Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δε θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

2. Με την απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δε θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης.

Πληροφορίες: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.- Τμήμα Διοικητικού, τηλ. 213-1311630, 213-1311631, 213-1311633, 213-1311634, 213-1311635, 213-1311636.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap