ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 18 ΑΝΩ

Αρ.Πρωτ.125010/Γ7/01-11-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Ξυλόκοτα Αναστασία
Μήνου Χρυσούλα, Γκούλη Ιωάννα
Τηλέφωνο : 210-3442579
Fax : 210-3443013
e-mail: : t05sde1(ΑΤ)ypepth.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε τμήματα διδασκαλίας στη μονάδα 18 ΑΝΩ».

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάσει της με αρ. πρωτ. 102706/Γ7/09-09-2011 «Τροποποίηση της 27677/Γ7/ΦΕΚ507/τ.β΄/4-4-2011 Υπουργικής Απόφασης Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ», καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται να διδάξουν στα παρακάτω τμήματα:

1. Γ΄ Τάξης Γυμνασίου
(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία, Αγγλικά)

2. Α’ Τάξης ΓΕΛ
(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία, Αγγλικά)

3. Γ΄ Τάξης ΓΕΛ Θεωρητικής κατεύθυνσης
(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, Ιστορία Γενικής Παιδείας, Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης, Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατεύθυνσης, Ιστορία Κατεύθυνσης, Λατινικά Κατεύθυνσης, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Φυσική Γενικής Παιδείας, Βιολογία Γενικής Παιδείας, Αγγλικά και Πληροφορική)

4. Γ΄ Τάξης ΓΕΛ Τεχνολογικής κατεύθυνσης
(Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Κατεύθυνσης, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Κατεύθυνσης, Χημεία – Βιοχημεία, Ηλεκτρολογία , Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, Μαθηματικά Κατεύθυνσης, Φυσική Κατεύθυνσης, Φυσική Γενικής Παιδείας, Αγγλικά)

να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι τις 21-11-2011, στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

Στους εκπ/κούς που θα επιλεγούν θα τους ανατεθεί υπερωριακή εργασία υποχρεωτικά πέραν του ωραρίου τους. Δεν προβλέπεται άλλου είδους αποζημίωση.

Η επιλογή των εκπ/κών θα γίνει ύστερα από συνέντευξη και εφόσον έχουν τα κάτωθι προσόντα:
α) Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μόνιμοι και
β) Να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης:
1) η επιμόρφωση σε θέματα αγωγής υγείας
2) η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες και
3)η εκπαιδευτική εμπειρία σε μονάδες απεξάρτησης.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών με τα σχετικά παραστατικά θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου (ισόγειο, γραφείο 044) μέχρι τις 11.00 π.μ. της 21/11/2011 και θα απευθύνονται προς το Τμήμα Β’ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ