ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016

Αρ.πρωτ.196966/Θ2/03-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ06 και ΠΕ09 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2015-2016»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α/2014),
β2) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
γ) των άρθρων 5 και 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
2. Την αριθ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/Β/26.08.2015 & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...», απόφαση Υπουργού Παιδείας,
3. Τις αριθ.
α) ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/27835/10-9-2015, και,
β) ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./112/29337/16-9-2015
εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 280/Α), σε συνδυασμό με την αριθ. 183086/Ε1/13-11-2015 απόφαση Υπουργού Παιδείας «Τέταρτη ανακατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2015-2016 του τακτικού προϋπολογισμού»,
4. Τις αριθ.
α) 151862/Ε2/29-9-2015 «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2015-2016»
β) 153729/Ε2/30-9-2015 «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32 και ΤΕ16 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2015-2016» και,
γ) 162890/Ε2/14-10-2015 «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2015-2016» αποφάσεις Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
5. Την Πράξη 5Δ/20-11-2015 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του,
Τις με αριθ. 158923/Θ2/08-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΛΑΛ465ΦΘ3-Υ6Ν) και 196963/Θ2/3-12-2015 (ΑΔΑ: 6Φ4Β4653ΠΣ-0ΣΟ) αποφάσεις Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων …»,
6. Το αριθ. Φ.5/4/2204/01-10-2015 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
8. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
9. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»,
10. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Εκκλησιαστικών Σχολείων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2015-2016, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ06 και ΠΕ09 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια
ΠΕ02 Φιλολόγων
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΧΙ ΓΕΕΛ-Γ Ξάνθης
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΣΟΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΧΙ ΓΕΕΛ-Γ Αθωνιάδας
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΙ ΓΕΕΛ-Γ Πατμιάδος Εκκλησιαστικής
Σχολής
ΠΕ09 Οικονομολόγων
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΙ ΓΕΕΛ-Γ Πατμιάδος Εκκλησιαστικής
Σχολής

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 04/12/2015 έως και 11/12/2015.

Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. /

Η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. του Ε.Φ. 19-220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


Αρ.Πρωτ.178528/Θ2/05-11-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06 και ΠΕ19 σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2014-2015»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α/2014),
β2) του άρθρου 25 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
γ) των άρθρων 5 και 5Α (όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4283/2014 (Φ.Ε.Κ. 189/Α/2014) καθώς και 9, παρ. 2, 3, και 9 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
γ) του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν.2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18/Α/1992) ,
2. Τη με αριθ. 118102/Δ1/25-7-2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΧΦΨ) εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2014-2015,
3. Τη με αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/149/22435/17-9-2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., σε συνδυασμό με τη με αριθ. 148200/Δ2/17-9-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-2015» καθώς και με τη με αριθ. 164473/Δ2/10-10-2014 «Ανακατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-2015 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όμοιά της,
4. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη ΣΑΕ 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
5. Τη με αριθ. 148202/Δ2/17-9-2014 απόφαση Υπουργού Παιδείας «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16, ΤΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2014-2015»,
6. Την Πράξη 3-Δ/17-10-2014 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του,
7. Τη με αριθ. 178521/Θ2/05-11-2014 (ΑΔΑ:6ΚΣ39-Γ21) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά κλάδο για την πρόσληψη αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το διδακτικό έτος 2014-2015, β φάση»,
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
9. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 134/Α/2014) σε συνδυασμό με τη με αρ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1618/Β/2014) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς...» και,
10. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Εκκλησιαστικών Σχολείων,

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ19 για το διδακτικό έτος 2014-2015, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των αναφερόμενων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΦΑΓΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΑΝΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία και να αναλάβουν υπηρεσία από 05-11-2014 έως και 12-11-2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Αρ.Πρωτ.169188/Α2/17-10-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2014-2015»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.167/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α/2014),
β2) του άρθρου 25 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
γ) των άρθρων 5, 9, παρ. 2, 3, και 9 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
2. Τη με αριθ. 118102/Δ1/25-7-2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΧΦΨ) εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2014-2015,
3. Τη με αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/149/22435/17-9-2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ., σε συνδυασμό με τη με αριθ. 148200/Δ2/17-9-2014 απόφαση Υπουργού Παιδείας «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-2015»,
4. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη ΣΑΕ 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
5. Τη με αριθ. 140764/Δ2/5-9-2014 απόφαση Υπουργού Παιδείας «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2014-2015»,
6. Την Πράξη 2-Δ/19-9-2014 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του,
7. Τη με αριθ. 150307/Α2/22-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΟΔΑ9-ΚΞ3) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά κλάδο για την πρόσληψη αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το διδακτικό έτος 2014-2015»,
8. Το με αριθ. Φ.5/4/2364/08-10-2014 (ΚΠ/ΥΠΑΙΘ 162175/Α2/08-10-2014) έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
10. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 134/Α/2014) σε συνδυασμό με τη με αρ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1618/Β/2014) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς...» και,
11. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας,

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2014-2015, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.02, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη αναγκών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΖΗΜΑΚΑΣ

ΡΑΛΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Εκκλησιαστικό Σχολείο και να αναλάβουν υπηρεσία από 17 -10-2014 έως και 24 -10 -2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Αρ.Πρωτ.177710/Α2/21-11-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445
FAX: 2103442173, 2103442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2013-2014».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985),
β) των άρθρων 6, 9, παρ. 2 και 3, και 39 παρ. 3 και 9 του Ν. 3848/2010 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
2. Την αριθμ. πρωτ. 111259/Δ2/12-8-2013 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 για το σχολικό έτος 2013-2014,
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/92/οικ.26986/20-11-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., σε συνδυασμό με την αριθμ. 124095/Δ1/6-9-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2013-2014» και την αριθμ. πρωτ. 138540/Δ1/27-9-2013 απόφαση «Ανακατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2013-2014»,
4. Την αριθμ. 138635/Δ2/27-9-2013 Υ.Α. «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ32, ΠΕ41 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2013-2014»
5. Την αριθ. 4η/01-11-2013 Πράξη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ) με τη διευρυμένη σύνθεσή του,
6. Την αριθμ. πρωτ.177697/Α2/21-11-2013 Υ.Α. «Διάθεση - κατανομή δύο (2) θέσεων-πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 Μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το διδακτικό έτος 2013-2014»,
7. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/2013),
8. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των ενιαίων Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων-Γυμνασίων και,
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ16.01 Μουσικής, για το διδακτικό έτος 2013-2014, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των αναφερόμενων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια- Εκκλησιαστικά Γυμνάσια

ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΘΗΣ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία και να αναλάβουν υπηρεσία από 25-11-2013 έως και 29-11-2013.

Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο Υ.ΠΑΙ.Θ. /

Η δαπάνη που προκαλείται θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0 300 του Ε.Φ. 19.220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.145157/Α2/08-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445
FAX: 2103442173, 2103442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2013-2014».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985),
β) των άρθρων 6, 9, παρ. 2 και 3, και 39 παρ. 3 του Ν. 3848/2010 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
2. Την αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2013-2014,
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/92/οικ.26986/20-11-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., σε συνδυασμό με την αριθμ. 124095/Δ1/6-9-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2013-2014» και την αριθμ. πρωτ. 138540/Δ1/27-9-2013 απόφαση «Ανακατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2013-2014»,
4. Την αριθμ. 124069/Δ2/6-9-2013 Υ.Α. Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2013-2014,
5. Τη βεβαίωση της Πράξης 3η/4-10-2013 του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ) με τη διευρυμένη σύνθεσή του, μετά τη συνεδρίαση την 4-10-2013,
6. Την αριθμ. 145144/Α2/8-10-2013 Υ.Α. «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά κλάδο για την πρόσληψη αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το διδακτικό έτος 2013-2014»,
7. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/2013),
8. Την αριθμ. Φ.5/4/2852/7-10-2013 απόφαση έγκρισης της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους 9. Την ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών κενών των ενιαίων Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων-Γυμνασίων και,
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, και ΠΕ19 για το διδακτικό έτος 2013-2014, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των αναφερόμενων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΥΡΕΖΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΖΗΜΑΚΑΣ

ΡΑΛΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΤΡΙΑΚΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΠΕΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΩΛΕΤΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΒΑΣΣΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΏΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία και να αναλάβουν υπηρεσία από 9- 10 -2013 μέχρι και 14- 10 -2013.

Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η δαπάνη που προκαλείται θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0 300 του Ε.Φ. 19.220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013


Αρ.Πρωτ.5339/Α2/15-01-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445, 2103443868

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2012-2013 (Γ' Φάση)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

(...)

11. Την αριθμ. πρωτ. 5335/Α2/15-1-2013 Υ.Α. "Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013",

12. Την αριθμ. πρωτ. 159370/Α2/17-12-2012 υπεύθυνη δήλωση του ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, με την οποία δεν αποδέχεται την πρόσληψή του υπαγόμενος, κατά συνέπεια, στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011,

13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για το διδακτικό έτος 2012-2013, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των αναφερόμενων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία και να αναλάβουν υπηρεσία από 16-1-2013 μέχρι και 25-1-2013 .

Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. :

Η δαπάνη που προκαλείται θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0 300 του Ε.Φ. 19.220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.156326/Α2/11-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445, 210 3443868

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2012-2013 (Β' Φάση)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 167 Α’),
β) του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 240 Α’) και
γ) των άρθρων 6, 9, παρ. 2 και 3, και 39 παρ. 3 του Ν. 3848/2010 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 71 Α’),

2. Τις αριθμ. 80430/Δ1/13-07-2012και 81250/Δ2/16-07-2012 εγκυκλίους του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2012-2013,

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/52/οικ 18882/14-8-2012απόφαση τηςΕπιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006Π.Υ.Σ., σε συνδυασμό με την αριθμ. 99019/Δ1/31-8-2012 απόφαση «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2012-2013»,

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/75/20094/20-9-2012απόφαση τηςΕπιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006Π.Υ.Σ.,

5. Την αριθμ. 102668/Δ2/7-9-2012 Υ.Α. Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2012-2013,

6. Την αριθμ.144106/Α2/16-11-2012 Υ.Α. «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά κλάδο για την πρόσληψη αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το διδακτικό έτος 2012-2013», σύμφωνα με την Πράξη 4η/24-10-2012 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής

7. Τη Βεβαίωση της Πράξης 5ης/22-11-2012 του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ) με τη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής, μετά τη συνεδρίαση την 22-11-2012,

8. Το Π.Δ. 86/21-6-2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α’ )

9. Την αριθμ.Φ.5/4/2964/12-10-2012 απόφαση έγκρισης της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους

10. Την ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών κενών των ενιαίων Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων- Γυμνασίων και,

11.  Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων και ΠΕ02 Φιλολόγων για το διδακτικό έτος 2012-2013, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των αναφερόμενων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΟΜΤΖΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΑΠΑΤΑΡΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΥ

ΙΩΣΗΦ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία και να αναλάβουν υπηρεσία από 11/12/2012 μέχρι και 17/12/2012.

Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. :

Η δαπάνη που προκαλείται θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0 300 του Ε.Φ. 19.220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.107336/Α2/17-09-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445
FAX: 2103442418 - 2103442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2012-2013».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗτΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 167 Α')
β) του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 240 Α') και
γ) των άρθρων 6, 9, παρ. 2 και 3, και 39 παρ. 3 του Ν. 3848/2010 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 71 Α'),

2. Τις aριθμ. 80430/Δ1/13-07-2012 και 81250/Δ2/16-07-2012 εγκυκλίους του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2012-2013,

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/52/οικ /8882/14-8-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., σε συνδυασμό με την aριθμ. 99019/Δ1/31-8-2012 απόφαση «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2012-2013»,

4. Την αριθμ. 102668/Δ2/7-9-2012 Υ.Α. Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2012-2013,

5. Τη Βεβαίωση της Πράξης 3ης/12-9-2012 του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ) με τη διευρυμένη σύνθεσή του, μετά τη συνεδρίαση την 12-9-2012,

6. Την αριθμ.107157 I Α2/17-9-2012 Υ.Α. «Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά κλάδο για την πρόσληψη αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το διδακτικό έτος 2012-2013»,

7. Το Π.Δ. 86/21-6-2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α')

8. Την αριθμ.Φ.5/4/2611/4η/17η-9-2012 απόφαση έγκρισης της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους

9. Την ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών κενών των ενιαίων Γενικών Εκκλησιαστικών ΛυκείωνΓυμνασίων και,

10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01 και ΠΕ20 για το διδακτικό έτος 2012-2013, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των αναφερόμενων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

(...)

(Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των αναπληρωτών στην εκκλησιαστική εκπαίδευση)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία και να αναλάβουν υπηρεσία από 18- 9 -2012 μέχρι και 24- 9 -2012.

Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. /2012

Η δαπάνη που προκαλείται θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ Ο 300 του Ε.Φ. 19.220.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ