ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»
Πανεπιστημιούπολη – 15784 Ιλίσια
Τηλ. 210-7277591, http://thepae.ppp.uoa.gr

Αθήνα 3 Απριλίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΑΣΤΩ Ν

Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα ο Τομέας Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

Δώδεκα ως δεκαπέντε (12-15) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και διδασκαλία».

Δώδεκα ως δεκαπέντε (12-15) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση».

Δώδεκα ως δεκαπέντε (12-15) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση».

Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-13. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ / εκτυπώσιμη και από την ιστοσελίδα μας).

2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων με την επίδειξη του πρωτοτύπου).

3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

4. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία - επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία με την επίδειξη του πρωτοτύπου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την άριστη κατοχή ξένης γλώσσας (σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ), θα συμμετέχει σε εξετάσεις.

6. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν α. στην ξένη γλώσσα (σε περίπτωση που δεν πιστοποιείται η άριστη γνώση της) και β. σε δύο αντικείμενα: στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης για την οποία ενδιαφέρονται. Η εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα αφορά όσους έχουν επιτύχει στην εξέταση της Ξένης Γλώσσας ή έχουν απαλλαγεί από αυτήν. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη ΕΠ, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως:
α. Γραπτή Εξέταση: 50% (από 25% για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο αντικείμενο)
β. Συνέντευξη: 20%
γ. Βαθμός Πτυχίου: 8%
δ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 6%
ε. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσθετοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 16%

Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα http://thepae.ppp.uoa.gr. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θα διενεργηθεί κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου και στα γνωστικά αντικείμενα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2012.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:

Α. Για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των καθηγητικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον έχουν πιστοποιητικό που τους χορηγεί παιδαγωγική επάρκεια (πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος). Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα της κατεύθυνσης θα διεξάγονται καθημερινά μεταξύ των ωρών 9.00-16.30.

Β. Για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται: καθημερινά μεταξύ των ωρών 14.00-18.00 και τα Σάββατα 9.00-15.00.

Γ. Για την Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται καθημερινά μεταξύ των ωρών 9.00-16.30.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 23.4.2012 έως και την Τετάρτη 9.5.2012, ώρες 10.30-13.00, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου ως 9/5), στην διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝ Ν,
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩ ΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,
ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»,
Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547
(υπόψη κ. Δ. Πάνου / κ. Μ. Μαμούρα).


Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Γεώργιος Ι. Σπανός
Καθηγητής ΠαιδαγωγικήςΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»
Πανεπιστημιούπολη – 15784 Ιλίσια
Τηλ. 210-7277591, http://thepae.ppp.uoa.gr

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓ ΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ – 2012

Α. Για την εξέταση στη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Θεματική εξέτασης

• Η φύση της εκπαιδευτικής έρευνας (επιστημολογικά και οντολογικά ζητήματα)

• Ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι (δημοσκόπηση, πείραμα, συμμετοχική παρατήρηση, ανάλυση περιεχομένου, εθνογραφία και αυτοεθνογραφία, έρευνα δράσης, έρευνα ιστορικού τύπου)

• Τεχνικές συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων (ερωτηματολόγιο, κλείδες παρατήρησης, συνέντευξη, καταγραφές, τεστ), είδη δεδομένων (κλίμακες μέτρησης, εικόνες, «πυκνές περιγραφές», αναδυόμενη θεωρία, πολυτροπικότητα)

• Δειγματοληψία, γενικευσιμότητα και μεταβιβασιμότητα των συμπερασμάτων

• Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην ποσοτική και ποιοτική έρευνα

• Είδη ερευνητικών σφαλμάτων

• Ζητήματα δεοντολογίας και ερευνητικής ηθικής

• Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς

• Περιοχές κάτω από την κανονική κατανομή

• Συσχέτιση και διακύμανση

• Δειγματοληπτική κατανομή μέσου όρου και τυπικής απόκλισης

• Διάστημα εμπιστοσύνης

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
• Αθανασίου, Λ. (2000): Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες της αγωγής, Ιωάννινα.
• Βάμβουκας, Μ. (1991): Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
• Δανασσής–Αφεντάκης, Α., Δελλασούδας, Λ.Γ. (2002): Σχολική επίδοση και χρονολογική ηλικία: Βοήθημα εφαρμοσμένης ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικής, 2η εκδ., Αθήνα.
• Δημητρόπουλος, Ε. (2003). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Τρίτη Έκδοση, εκδ. ΙΩΝ, Αθήνα.
• Καραγεώργος, Δ. (2001): Στατιστική Περιγραφική και Επαγωγική, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.
• Καραγεώργος, Δ. (2002): Μεθοδολογία Έρευνας στις επιστήμες της αγωγής. Μια διδακτική προσέγγιση, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.
• Νόβα-Καλτσούνη Χρ. (2006): Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, εκδ. Gutenberg-Δαρδανός, Αθήνα.
• Παπαναστασίου, Κ. (1996): Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, Λευκωσία.
• Παρασκευόπουλος, Ι. (1990): Στατιστική, τόμ. Α΄ και Β΄, Αθήνα.
• Παρασκευόπουλος, Ι. (1993): Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, τόμ. A΄ και Β΄, Αθήνα.
• Cohen, L. F., Manion, L. & Morrison, K. (2008): Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.
• Landsheere, G. (1996): Η Εμπειρική Έρευνα στην Εκπαίδευση, εκδ. Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.
• Robson C. (2007). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

Β1. Για την κατεύθυνση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Θεματική εξέτασης

• Είδη και μορφές Αναλυτικών Προγραμμάτων.

• Φιλοσοφικές βάσεις και θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων.

• Τα κυριότερα μοντέλα σχεδιασμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

• Βασικοί άξονες και γενικές αρχές της σύνταξης των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

• Διδασκαλία: σχεδιασμός, οργάνωση, στόχοι, μορφές, μοντέλα, μέσα, αξιολόγηση.

• Σχέση Αναλυτικού Προγράμματος και διδασκαλίας.

• Πορεία της διδασκαλίας και διδακτικές ενέργειες.

• Αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός.

• Σύγχρονα προβλήματα της διδακτικής μεθοδολογίας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
• Βρεττός, Ι., Καψάλης, Α. (2009): Αναλυτικά Προγράμματα, Art of Text, Θεσσαλονίκη.
• Γρόλλιος, Γ. (2005): Ο Paulo Freire και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, Βάνιας, Θεσσαλονίκη.
• Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ. (2003): Μάθηση και Διδασκαλία, τ. Α΄, Αθήνα.
• Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ. (2006): Μάθηση και Διδασκαλία, Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας, τ. Β΄, Αθήνα.
• Μαρμαρινός, Ι. Γ. (2001): Το Σχολικό Πρόγραμμα, Αθήνα.
• Ματσαγγούρας, Η. (2000): Η Σχολική Τάξη, 2η εκδ., Αθήνα.
• Ματσαγγούρας, Η. (1995): Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Guttenberg, Aθήνα.
• Bloom, B.S., Krathwohl, D.R. (1986/1991): Ταξινομία (ιδακτικών Στόχων, τ. Α΄- Β΄, Κώδικας, Θεσσαλονίκη.
• Νημά, Ε., Καψάλης, Α. (2002): Σύγχρονη (ιδακτική, Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
• Τριλιανός, Θ. (2003): Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα.
• Φλουρής, Γ. (2000): Αναλυτικά Προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση, Γρηγόρης, Αθήνα.
• Φλουρής, Γ. (2000): Η Αρχιτεκτονική της (ιδασκαλίας και η (ιαδικασία της Μάθησης, Γρηγόρης, Αθήνα.
• Φρυδάκη, Ε. (2009): Η (ιδασκαλία στην Τομή της Νεωτερικής και της Μετανεωτερικής Σκέψης, Κριτική, Αθήνα.
• Χατζηγεωργίου, Ι. (1999):Γνώθι το Curriculum, Ατραπός, Αθήνα.
• Χειμαριού, Ε. (1987): Αναλυτικά Προγράμματα: σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού στην Αγγλία, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
• Westphalen, K. (1982): Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

B2. Για την κατεύθυνση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεματική εξέτασης

• Βασικές ιδέες και έννοιες της εκπαιδευτικής αξιολόγησης (βαθμολόγηση, εξετάσεις, λογοδοσία, έλεγχος, αποτελεσματικότητα, επίδοση).

• Τα αντικείμενα, οι σκοποί τα είδη και τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

• Τεχνικές αξιολόγησης και μέτρησης της μαθητικής επίδοσης.

• Κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις των εξετάσεων και των βαθμών στο σχολείο.

• Μέθοδοι και προβληματισμοί σε σχέση με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα.

• Το ζήτημα της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων στη χώρα μας.

• Οι διεθνείς μελέτες για την αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης στο πλαίσιο του PISA και η προβληματική τους.

• Αξιολόγηση και εκπαιδευτική πολιτική

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
• Ανδρεαδάκης Νίκος (2005). Προτεινόμενη αναλυτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση». Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού [ηλεκτρονική έκδοση στο http://users.sch.gr/nborbil/09_bibliografia_axiologisis.pdf].
• Γεωργουδάκης Γιάννης (2010). Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Μύθοι και πραγματικότητες. Αθήνα: Δίαυλος.
• Γραμματικόπουλος Βασίλειος (2006). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Μοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό 4(2), 237 – 246 [ηλεκτρονικό άρθρο http://www.hape.gr/emag/vol4_2/hape104.pdf].
• Δημητρόπουλος Ευστάθιος (2002). Εκπαιδευτική αξιολόγηση, τομ. 1: Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα: Γρηγόρης.
• Δημητρόπουλος Ευστάθιος (2003). Εκπαιδευτική αξιολόγηση, τομ. 2: Η αξιολόγηση του μαθητή. Αθήνα: Γρηγόρης.
• Διαμαντής Κώστας (2011). Αυτοαξιολόγηση σχολείων: Μια κριτική προσέγγιση [ηλεκτρονικό άρθρο http://www.alfavita.gr/artro.php?id=51048].
• Δούκας Χρήστος (1997). Εκπαιδευτική πολιτική και εξουσία. Αθήνα: Γρηγόρης.
• Κασσωτάκης Μιχάλης (1995). Η αξιολόγηση των μαθητών: Ένα χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής εκπαίδευσης. Στο Ελληνική εκπαίδευση: προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Σείριος, 417-444.
• Κασσωτάκης Μιχάλης (2010). Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρης.
• Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2007). Διεθνές πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθητών PISA [ηλεκτρονική έκδοση http://www.kee.gr/attachments/file/PISA/vivlio%20PISA.pdf].
• Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2010).PISA 2006: Πρώτα αποτελέσματα για την Ελλάδα [ηλεκτρονική έκδοση http://www.kee.gr/attachments/file/PISA%202006%20Greek%20Report.pdf].
• Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2011). PISA 2009: Πρώτα αποτελέσματα για την Ελλάδα – Τεύχος Ι [ηλεκτρονική έκδοση http://www.kee.gr/attachments/file/PISA%202009_Greek_Report_I.pdf].
• Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (χ.χ.). Υλικό για το πρόγραμμα «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας:     ιαδικασία αυτοαξιολόγησης» [από http://www.kee.gr/html/newsfull_main.php?ID=2&topicID=96].
• ΜcBeath John (2002). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

B3. Για την κατεύθυνση ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Θεματική εξέτασης

• Μέθοδοι αξιοποίησης των Σύγχρονων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση.

• Είδη Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

• Παιδαγωγική αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Επικοινωνίας.

• Σύγχρονη Τεχνολογία και Εκπαιδευτικό Σύστημα.

• Σύγχρονη Τεχνολογία και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
• Κυνηγός, Χ., Δημαράκη, Β. (2002): Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, Καστανιώτη, Αθήνα.
• Κυνηγός, Χ. (2007): Το Μάθημα της Διερεύνησης. Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη διδακτική των μαθηματικών: Από την Έρευνα στη Σχολική Τάξη, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα Α.Ε.
• Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. (1996): Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγική Προσέγγιση, Συμεών, Αθήνα.
• Σταχτέας Χ. (2002): Πληροφορική και Εκπαίδευση, Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, Αθήνα.
• Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Κλειδάριθμος, Αθήνα.