ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Διδακτικές επισκέψεις σχολείων) 2013-2014

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 326 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Διδακτικές επισκέψεις σχολείων) 2013-2014

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.103645/Γ2/26/07/2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. –Λαπατά Σ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272
210-34.43.318
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2013-2014

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 100065/Γ2/22-07-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις με αρ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) και 36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) Υπουργικές Αποφάσεις, για το σχολικό έτος 2013-2014, εγκρίνουμε το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 428/2010 - Αριθμ.36590/Γ2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 428
14 Απριλίου 2013

Αριθμ. 36590/Γ2
Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΒΙΑ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 45 παρ. 3 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄).
2. Του άρθρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Κ. 80 Α΄).
3. Του άρθρου 13 του π.δ. 201/1998 (Φ.Ε.Κ. 161 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄),
5. Την με αρ. πρ. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ.206 Β΄) Υ.Α.
6.Τις διατάξεις της αρ. 1120/Η/07-01-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1 Β΄) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Ότι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στο “Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία” των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται, ύστερα από αίτησή τους, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων ως ακολούθως:

Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτικές εκδρομές, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής:

α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

β. Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

γ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή, ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επίσκεψη.

ε. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου.

στ. Γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, του Προϊστάμενου του οικείου Γραφείου ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) διανυκτερεύσεις ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές-παραμεθόριες περιοχές μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιούνται για μεν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για δε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την έναρξη του διδακτικού έτους μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Για τις επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απαιτείται η συμμετοχή του ½ των μαθητών της τάξης. Όσον αφορά στους συνοδούς, η αναλογία ορίζεται σε έναν εκπαιδευτικό ανά 25 μαθητές και επιπλέον ορίζεται ένας αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών στο πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς.

Οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί δικαιούνται τις νόμιμες αποζημιώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τη Βουλή κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο ή Φεβρουάριο μπορούν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όσα σχολεία επιθυμούν να επισκεφθούν τη Βουλή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, επίσης ηλεκτρονικά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Τα σχολεία που θα προγραμματιστεί να επισκεφθούν τη Βουλή θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα αναγράφουν στην αίτησή τους. Την επίσημη σχετική πρόσκληση, μαζί με την έγκριση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ για τη μετακίνησή τους, θα την αναζητήσουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται, στα τέλη Οκτωβρίου (προγραμματισμός χειμερινής περιόδου) και Ιανουαρίου (προγραμματισμός εαρινής περιόδου).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προβλέπει την οργανωμένη επίσκεψη και ξενάγηση των μαθητών στο κτίριο του Κοινοβουλίου καθώς και στις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ιστορικού και επετειακού περιεχομένου Εκθέσεις. Επίσης οι μαθητές παρακολουθούν εκπαιδευτική βιντεοταινία στο χώρο υποδοχής επισκεπτών του κτιρίου της Βουλής. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9.00΄ ως και τις 20.00΄. Τα εκτός Αττικής σχολεία μπορούν να πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους και τα Σαββατοκύριακα από τις 9.00΄μέχρι και τις 18.00΄. Κατά την επίσκεψή τους οι μαθητές συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής γίνεται με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος χρησιμοποιεί απαραίτητα για τη συμπλήρωση και αποστολή της το όνομα και τον κωδικό χρήστη που διαθέτει το σχολείο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ( www.sch.gr ). Σημειώνεται ότι αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία έως τρεις αιτήσεις (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών) και δεν υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων διορθώσεων.

Κάθε σχολείο σε μία αίτηση μπορεί να ζητήσει την επίσκεψη μέχρι 50 μαθητών.

Αν οι μαθητές είναι περισσότεροι, υποβάλλεται και δεύτερη ή και τρίτη αίτηση, για διαφορετική ώρα αλλά για την ίδια ημέρα επίσκεψης.

Ο σεβασμός κατά την επίσκεψη του ορίου των πενήντα μαθητών ανά αίτηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο σύνολό του.

Κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει, με τη βοήθεια του ημερολογίου που θα εμφανίζεται στη σελίδα της αίτησης συμμετοχής, το μήνα, την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Όταν μία ώρα έχει ήδη επιλεγεί από κάποιο σχολείο, δεν εμφανίζεται στη συνέχεια στο ημερολόγιο ως δυνατή επιλογή για τα εισερχόμενα στο σύστημα σχολεία. Επομένως, είναι πιθανό κατά τις τελευταίες ημέρες των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή αίτησης να έχουν καλυφθεί όλες οι διαθέσιμες ώρες, καθώς τα αιτήματα των σχολείων είναι περισσότερα από τις συνολικά διαθέσιμες ημέρες και ώρες επισκέψεων μέσα στο σχολικό έτος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι είναι ευκολότερο να βρεθεί διαθέσιμο ραντεβού κατά την υποβολή αιτήσεων του Σεπτεμβρίου (επισκέψεις Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου), καθώς τα περισσότερα σχολεία προγραμματίζουν συνήθως την επίσκεψή τους για την άνοιξη.

Παρακαλούμε να σημειώσετε την ημέρα και την ώρα που ζητήσατε για την επίσκεψή σας, για να αποφευχθούν τα διευκρινιστικά γι’ αυτό το λόγο τηλεφωνήματα, καθώς μετά την αποστολή της αίτησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα επανόδου σ’ αυτήν.

Οι διευθυντές των ενδιαφερόμενων σχολείων μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, αν το κρίνουν τελείως απαραίτητο, με το αρμόδιο γραφείο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, στους αριθμούς 210 369 2429 και 210 369 2106.


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 
Διαφήμιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;