ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.53324/Γ7/07-04-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
email: taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr, taaespol(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σοφία Λιβανού
Τηλέφωνο: 210 3442219

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 10918/Γ7/27-1-2014 απόφασης ως προς το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α’/30-9-1985) με θέμα «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄) του άρθρου 8.
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. 3345/Γ2/2-9-1988 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 649/Β΄/7-9-1988) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 /Α΄/30-12-1988).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1 και της παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄/23-9-1997) με θέμα «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202/Α΄/12-09-2001) με θέμα «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 2 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2002) με θέμα «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20-11-2003) με θέμα «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, & 4 του Κεφαλαίου Α, τις διατάξεις της παρ. 2δ, του άρθρου 42 του Κεφαλαίου Η, και τις παρ. 1, 2, 5 & 6 του άρθρου 45 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013) με θέμα «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
8. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 85/2012 με θέμα «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 3 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013).
10. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).
12. Την υπ΄ αριθμ. 107922/Γ7/3-10-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1497/Β΄/10-10-2003) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ΄ αριθμ. 45871/Γ7/8-5-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 786/Β΄/26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ. αριθμ. 88739/Γ7/6-9-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1417/Β΄/26-9-2006) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
15. Την υπ΄ αριθμ. 88740/Γ7/6-9-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1417/Β΄/26-9-2006) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
16. Την υπ΄ αριθμ. 59609/Γ2/25-5-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1213/Β΄/14-6-2011) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
17. Την υπ’ αριθμ. 32239/Γ2/23−3−2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1129/Β΄/10−4−2012) με θέμα «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο».
18. Την υπ’ αριθμ. 37912/Γ7/4-4-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1214/Β΄/11-4-2012) με θέμα «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».
19. Την υπ΄ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 210/Β΄/5-2-2013) με θέμα «Τροποποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».
20. Την υπ΄ αριθμ. 115478/Γ2/21-08-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2121/Β΄/28-08-2013) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
21. Την υπ΄ αριθμ. 129534/Γ2/16-9-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
22. Την υπ΄ αριθμ. 132448/Γ2/19-9-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Ενημέρωση για μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
23. Την υπ΄ αριθμ. 119568/Γ7/4-10-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 467/Υ.Ο.Δ.Δ./5-10-2012) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την υπ΄ αριθμ. 10918/Γ7/27-01-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 168/Β΄/30-1-2014) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 απόφασης ως προς το Ωρολόγιο πρόγραμμα  των μαθημάτων της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων»
25. Την υπ΄ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1667/Β΄/5-7-2013) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
26. Την υπ΄ αριθμ. 15/15-11-2011 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
27. Την υπ΄ αριθμ. 237/18-2-2014 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. 10918/Γ7/27-1-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 168/Β΄/30.1.2014) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 απόφασης ως προς το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων». Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Α΄ τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων, η οποία είναι τάξη με μαθήματα γενικής και καλλιτεχνικής παιδείας με γενικό σύνολο σαράντα δύο (42) ωρών
εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) μαθήματα γενικής παιδείας και ένα (1) επιλογής καθώς και μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας με γενικό σύνολο δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας ανά Κατεύθυνση. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων καθορίζεται ως εξής:

Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

   Ελληνική Γλώσσα (¹)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά (²)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Ξένη Γλώσσα ( Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσικές Επιστήμες (³)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία , Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2

Ερευνητική Εργασία (project) (⁴)

1

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : 1 ΑΠΟ ΤΑ 4

ΩΡΕΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

1

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

1

Καλλιτεχνική Παιδεία

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

30
ΩΡΕΣ

 

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών Ζωγραφική 5
Γλυπτική 3
Χαρακτική 2
Φωτογραφία 1
Ιστορία Τέχνης 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12
Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου Κινησιολογία 1 1
Υποκριτική 4
Φωνητική - Ορθοφωνία 1
Δραματοποίηση κειμένου 2
Ιστορία Κινηματογράφου 1
Αισθητική Κινηματογράφου 1
Βασικές αρχές σκηνοθεσίας
Κινηματογράφου
2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12
Κατεύθυνση Χορού Κλασικός χορός 6
Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4
Ρυθμός - Μετρική - Κίνηση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12 ΩΡΕΣ

(¹) Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

(²) Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

(³) Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία

(⁴) Η ερευνητική εργασία Project στην Α΄ τάξη Λυκείου μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θεματικές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και αυτών των μαθημάτων καλλιτεχνικής επιλογής που αναφέρονται παρακάτω:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών Πολυμέσα
Σκηνογραφία
Περφόρμινγκ Άρτ
Κόσμημα
Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου Εργαστήρι σκηνογραφίας
Μουσικό θέατρο
Ιστορία κοστουμιού
Τεχνική σεναρίου - Ντεκουπάζ
Κινηματογραφική τεχνολογία - Μοντάζ
Κατεύθυνση Χορού Εργαστήρι σκηνογραφίας
Μουσικό θέατρο
Ιστορία κοστουμιού

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Α΄ τάξη Λυκείου του Καλλιτεχνικού Σχολείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Β΄ και Γ΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύει η υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 (ΦΕΚ 210/Β΄/5-2-2013) Υπουργική Απόφαση. Για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου ισχύει η υπ’ αριθ. 10918/Γ7/27-1-2014 (ΦΕΚ 168/Β΄/30-1-2014).

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.10918/Γ7/27-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
email: taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr, taaespol(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σοφία Λιβανού
Τηλέφωνο: 210 3442219

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 απόφασης ως προς το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α’/30-9-1985) με θέμα «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) του άρθρου 5 καθώς και της παρ. 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄) του άρθρου 8.
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. 3345/Γ2/2-9-1988 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 649/Β΄/7-9-1988) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 /Α΄/30-12-1988).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1 και της παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄/23-9-1997) με θέμα «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202/Α΄/12-09-2001) με θέμα «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 2 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2002) με θέμα «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20-11-2003) με θέμα « Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, & 4 του Κεφαλαίου Α, τις διατάξεις της παρ. 2δ, του άρθρου 42 του Κεφαλαίου Η, και τις παρ. 1, 2 & 5 του άρθρου 45 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013) με θέμα «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
8. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 85/2012 με θέμα «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 3 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013).
10. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).
12. Την υπ΄ αριθμ. 107922/Γ7/3-10-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1497/Β΄/10-10-2003) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ΄ αριθμ. 45871/Γ7/8-5-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 786/Β΄/26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ΄ αριθμ. 114213α/Γ7/14-10-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1596/Β΄/25-10-2004) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄ και Β΄ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων».
15. Την υπ΄ αριθμ. 54530/Γ2/1-6-2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 771/Β΄/8-6-2005) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 105954/Γ2/3-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1890/Β΄/4-9-2009).
16. Την υπ΄ αριθμ. 63447/Γ2/27-6-2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 921/Β΄/5-7-2005) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου» κατά το μέρος που αφορά την Γ΄ τάξη.
17. Την υπ΄ αριθμ. 90714/Γ7/12-09-2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 286/Β΄/10-03-2006) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων».
18. Την υπ. αριθμ. 88739/Γ7/6-9-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1417/Β΄/26-9-2006) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
19. Την υπ΄ αριθμ. 88740/Γ7/6-9-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1417/Β΄/26-9-2006) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
20. Την υπ΄ αριθμ. 59609/Γ2/25-5-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1213/Β΄/14-6-2011) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
21. Την υπ’ αριθμ. 32239/Γ2/23−3−2012 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1129/Β΄/10−4−2012) με θέμα «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο».
22. Την υπ΄ αριθμ. 36799/Γ2/2−4−2012 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1163/Β΄/10−4−2012) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
23. Την υπ’ αριθμ. 37912/Γ7/4-4-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1214/Β΄/11-4-2012) με θέμα «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».
24. Την υπ΄ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 210/Β΄/5-2-2013) με θέμα «Τροποποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».
25. Την υπ΄ αριθμ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2121/Β΄/28-08-2013) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίου Γυμνασίου».
26. Την υπ΄ αριθμ. 115478/Γ2/21-08-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2121/Β΄/28-08-2013) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
27. Την υπ΄ αριθμ. 124060/Γ2/6-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2350/Β΄/20-09-2013) με θέμα «Ωρολόγια προγράμματα των Γυμνασίων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα προγράμματα Σπουδών».
28. Την υπ΄ αριθμ. 129534/Γ2/16-9-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
29. Την υπ΄ αριθμ. 132448/Γ2/19-9-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Ενημέρωση για μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
30. Την υπ΄ αριθμ. 119568/Γ7/4-10-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 467/Υ.Ο.Δ.Δ./5-10-2012) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων».
31. Την υπ΄ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1667/Β΄/5-7-2013) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
32. Την υπ΄ αριθμ. 15/15-11-2011 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
33. Την υπ΄ αριθμ. 229/17-10-2013 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 210/Β΄/5.2.2013) με θέμα «Τροποποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων, ως εξής:

Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσική Διδασκαλία 2 ώρες

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες

Ιστορία 2 ώρες

Αγγλικά 2 ώρες

Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες

Μαθηματικά 4 ώρες

Γεωγραφία 1 ώρα

Φυσική 1 ώρα

Βιολογία 2 ώρες

Φυσική Αγωγή 2 ώρες

Πληροφορική 1 ώρα

Βιωματικές Δράσεις συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − Project
(Τοπική Ιστορία, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α), Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.), Φύση και Άσκηση, Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης,  Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) ) 1 ώρα

Σύνολο ωρών 28 ώρες

Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Εικαστικό εργαστήρι 7 ώρες

Ιστορία Τέχνης 2 ώρες

Χορός 2 ώρες

Θέατρο 2 ώρες

Μουσική 1 ώρα

Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός 4 ώρες

Αγωγή Προφορικού Λόγου 1 ώρα

Θεατρολογία 1 ώρα

Θεατρική Κίνηση – Χορός 2 ώρες

Κινηματογράφος 3 ώρες

Εικαστικά 1 ώρα

Μουσική 1 ώρα

Εργαστήρι Δημιουργική Γραφής 1 ώρα

Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Χορού

Κλασικός Χορός 3 ώρες

Σύγχρονος Χορός 3 ώρες

Αυτοσχεδιασμός/Ρυθμική/Στοιχεία σύνθεσης 1 ώρα

Παραδοσιακός Χορός 2 ώρες

Μουσική 2 ώρες

Θέατρο 2 ώρες

Εικαστικά 1 ώρα

Σύνολο ωρών 14 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Α΄ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσική Διδασκαλία 2 ώρες

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες

Ιστορία 2 ώρες

Αγγλικά 2 ώρες

Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες

Μαθηματικά 4 ώρες

Φυσική 2 ώρες

Χημεία 1 ώρα

Βιολογία 1 ώρα

Γεωγραφία 1 ώρα

Φυσική Αγωγή 1 ώρα

Πληροφορική 1 ώρα

Σύνολο ωρών 27 ώρες

Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Εικαστικό εργαστήρι - Βιωματικές Δράσεις –Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − Project 9 ώρες

Ιστορία Τέχνης 2 ώρες

Χορός 1 ώρα

Θέατρο 2 ώρες

Μουσική 1 ώρα

Σύνολο ωρών 15 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Υποκριτική 4 ώρες

Αυτοσχεδιασμός- Θεατρικό παιχνίδι 1 ώρα

Αγωγή Προφορικού Λόγου 1 ώρα

Θεατρολογία 1 ώρα

Θεατρική Κίνηση – χορός 2 ώρες

Κινηματογράφος- Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − Project 3 ώρες

Εικαστικά 1 ώρα

Μουσική 1 ώρα

Εργαστήρι Δημιουργικής γραφής 1 ώρα

Σύνολο ωρών 15 ώρες

Κατεύθυνση Χορού

Κλασικός Χορός 3 ώρες

Σύγχρονος Χορός 3 ώρες

Αυτοσχεδιασμός/Ρυθμική/Στοιχεία σύνθεσης 1 ώρα

Παραδοσιακός Χορός 2 ώρες

Μουσική 2 ώρες

Θέατρο 2 ώρες

Εικαστικά- Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες – Project 2 ώρες

Σύνολο ωρών 15 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β΄ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Γ΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσική Διδασκαλία 2 ώρες

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες

Ιστορία 2 ώρες

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 1 ώρα

Αγγλικά 2 ώρες

Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες

Μαθηματικά 4 ώρες

Φυσική 2 ώρες

Χημεία 1 ώρα

Βιολογία 1 ώρα

Φυσική Αγωγή 2 ώρες

Πληροφορική 1 ώρα

Σύνολο ωρών 28 ώρες

Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Εικαστικό εργαστήρι - Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημ. Εργασίες − Project 9 ώρες

Ιστορία Τέχνης 2 ώρες

Χορός 1 ώρα

Θέατρο 1 ώρα

Μουσική 1 ώρα

Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Υποκριτική- Αυτοσχεδιασμός 4 ώρες

Αγωγή προφορικού λόγου 1 ώρα

Θεατρολογία 1 ώρα

Θεατρική Κίνηση – χορός 2 ώρες

Κινηματογράφος- Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − Project 3 ώρες

Εικαστικά 1 ώρα

Μουσική 1 ώρα

Εργαστήρι Δημιουργικής γραφής 1 ώρα

Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Χορού

Κλασικός Χορός 3 ώρες

Σύγχρονος Χορός 4 ώρες

Παραδοσιακός Χορός 2 ώρες

Μουσική 2 ώρες

Θέατρο - Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − Project 2 ώρες

Εικαστικά 1 ώρα

Σύνολο ωρών 14 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Γ΄ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Το μάθημα “Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − Project”, στην Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου συμπεριλαμβάνεται σε μάθημα κατεύθυνσης.

Σε κάθε περίπτωση το μάθημα θα διενεργείται για μία διδακτική ώρα εβδομαδιαίως και θα έχει συνάφεια με τα κατά έτος διδακτικά αντικείμενα όπως αυτά καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις των Γενικών Γυμνασίων .

Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες

Ιστορία 2 ώρες

Άλγεβρα 3 ώρες

Γεωμετρία 2 ώρες

Ξένη Γλώσσα 2 ώρες

Φυσική 2 ώρες

Χημεία 2 ώρες

Βιολογία 2 ώρες

Φυσική Αγωγή 1 ώρα

Πολιτική Παιδεία 2 ώρες

Καλλιτεχνική Παιδεία 1 ώρα

Σύνολο ωρών 29 ώρες

Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας-Υποχρεωτικά Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Ζωγραφική 5 ώρες

Γλυπτική 3 ώρες

Χαρακτική 2 ώρες

Φωτογραφία 1 ώρα

Ιστορία Τέχνης 1 ώρα

Σύνολο ωρών 12 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Κινησιολογία 1 ώρα

Υποκριτική 4 ώρες

Φωνητική - Ορθοφωνία 1 ώρα

Δραματοποίηση κειμένου 2 ώρες

Ιστορία Κινηματογράφου 1 ώρα

Αισθητική Κινηματογράφου 1 ώρα

Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες

Σύνολο ωρών 12 ώρες

Κατεύθυνση Χορού

Κλασικός χορός 6 ώρες

Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες

Ρυθμός - Μετρική - Κίνηση 2 ώρες

Σύνολο ωρών 12 ώρες

Γ. Ερευνητική Εργασία Project 1 ώρα

Η ερευνητική εργασία Project στην Α΄ τάξη Λυκείου μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θεματικές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και αυτών των μαθημάτων επιλογής που αναφέρονται παρακάτω:
Μαθήματα Επιλογής
Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Πολυμέσα
Σκηνογραφία
Περφόρμινγκ Άρτ
Κόσμημα
Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Μουσικό θέατρο
Ιστορία κουστουμιού
Τεχνική σεναρίου - Ντεκουπάζ
Κινηματογραφική τεχνολογία - Μοντάζ
Κατεύθυνση Χορού
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Μουσικό θέατρο
Ιστορία κοστουμιού

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Α΄ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Β΄ και Γ΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύει η υπ’ αριθμ.1029/Γ7/4-1-2013 (ΦΕΚ 210/Β΄/5-2-2013) Υπουργική Απόφαση.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΦΕΚ 210/τ Β΄/ 5-2-2013 - Αριθμ.1029/Γ7

(Τροποποίηση ΦΕΚ 1214/2012)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
email: taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr, taaespol(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δουβανά Αναστασία
Τηλέφωνο: 210 3442219 ,210 3443299
FAX: 210 3443301

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.9.1985) « Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφο 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) και το άρθρο 8 παράγραφο 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄).
2. ‘Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/ τ.Α΄/23.9.1997).
4. Το άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 ( ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20.11.2003 ) « Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις της με αριθ.3345/2-9-1988 (ΦΕΚ 649/Β΄/7-9-1988)Υ.Α. « Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988(ΦΕΚ 296 /Α΄)
5. Τον Ν. 2942 / 2001 (ΦΕΚ 202 / 12-09-2001 / τ. Α΄), άρθρο 2.
6. Τον Ν. 2986 / 2002 (ΦΕΚ 24 / 13-2-2002 / τ. Α΄), άρθρο 2, παρ. 6.
7. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012 , (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-6-2012) με θέμα «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» .
8. Το Π.Δ. 86/2012 , (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-6-2012) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την με αριθ.76051/4-7-2012,(ΦΕΚ 2091/Β/5-7-2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας,Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.»
10. Την υπ. αριθ. 45871 / Γ7 / 8-5-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 786 / τ. Β΄ / 26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».
11. Την υπ. αριθ. 39707 / Γ7(ΦΕΚ 690/ τ.Β΄/3-5-2007) Υπουργική Απόφαση τροποποίηση της υπ. αριθ. 107922/ Γ7 / 30-10-2003 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 786 / τ. Β΄ / 26-5-2004) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Καλλιτεχνικών Σχολείων».
12. Την υπ. αριθ. 39708 / Γ7 (ΦΕΚ 690/ τ.Β΄/3-5-2007) Υπουργική Απόφαση τροποποίηση της υπ. αριθ. 45871 / Γ7 / 8-5-2004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 786 / τ. Β΄ / 26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».
13. Την υπ. αριθ. 88739/Γ7(ΦΕΚ 1417/Β/26-9-2011) Υπουργική Απόφαση) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
14. Την υπ΄ αριθ. 54530/Γ2/1.6.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 771/τ. Β΄/8.6.2005) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 105954/Γ2/3.9.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1890/τ. Β΄/4.9.2009).
15. Την 63447/Γ2/27.6.2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 921/τ. Β΄/ 5.7.2005) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου».
16. Την υπ΄ αριθ. 59609/Γ2/25.5.2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1213/τ. Β΄/14.6.2011) «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
17. Την αριθ. 36799/Γ2/2−4−2012 Υπουργική απόφαση(ΦΕΚ 1163/Β΄/10−4−2012) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου»
18. Την αριθ. 32239/Γ2/23−3−2012 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1129/Β΄/10−4−2012) με θέμα: «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο».
19. Την υπ΄ αριθ. 37912/Γ7/4-4-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1214/τ. Β΄/11.4.2012) «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων»
20. Την με αριθ. 119568/Γ7/04-10-2012 (ΦΕΚ 467/τ.ΥΟΔΔ/05-10-2012) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων»
21. Την υπ. αριθ. 218/13-11-2012 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
22. Την υπ. αριθ. 15/15-11-2011 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθ. 37912/Γ7/4-4-2012 (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια) υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1214/τ.Β΄/11.4.2012) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων».

Καθορίζουμε το μεταβατικό ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Α΄ , Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ , Β΄ και Γ΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων, ως εξής:

Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσική Διδασκαλία 3 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Αγγλικά 3 ώρες
Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες
Μαθηματικά 4 ώρες
Γεωγραφία 1 ώρα
Βιολογία 2 ώρες
Φυσική Αγωγή 2 ώρες
Πληροφορική 1 ώρα
Σύνολο ωρών 28 ώρες

Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Εικαστικό εργαστήρι 7 ώρες
Ιστορία Τέχνης 2 ώρες
Χορός 2 ώρες
Θέατρο 2 ώρες
Μουσική 1 ώρα
Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός 4 ώρες
Αγωγή Προφορικού Λόγου 1 ώρα
Θεατρολογία 1 ώρα
Θεατρική Κίνηση – Χορός 2 ώρες
Κινηματογράφος 3 ώρες
Εικαστικά 1 ώρα
Μουσική 1 ώρα
Δημιουργική Γραφή 1 ώρα
Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
Κλασικός Χορός 3 ώρες
Σύγχρονος Χορός 4 ώρες
Παραδοσιακός Χορός 2ώρες
Μουσική 2 ώρα
Θέατρο 2 ώρες
Εικαστικά 1 ώρα
Σύνολο ωρών 14 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Α΄ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσική Διδασκαλία 2 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Αγγλικά 2 ώρες
Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες
Μαθηματικά 4 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 1 ώρα
Γεωγραφία 1 ώρα
Φυσική Αγωγή 2 ώρες
Πληροφορική 1 ώρα
Σύνολο ωρών 27 ώρες

Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Εικαστικό εργαστήρι 9 ώρες
Ιστορία Τέχνης 2 ώρες
Χορός 1 ώρα
Θέατρο 2 ώρες
Μουσική 1 ώρα
Σύνολο ωρών 15 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Υποκριτική 4 ώρες
Αυτοσχεδιασμός- Θεατρικό παιχνίδι 1 ώρα
Αγωγή Προφορικού Λόγου 1 ώρα
Θεατρολογία 1 ώρα
Θεατρική Κίνηση – χορός 2 ώρες
Κινηματογράφος 3 ώρες
Εικαστικά 1 ώρα
Μουσική 1 ώρα
Δημιουργική γραφή 1 ώρα
Σύνολο ωρών 15 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
Κλασικός Χορός 3 ώρες
Σύγχρονος Χορός 4 ώρες
Παραδοσιακός Χορός 2 ώρες
Μουσική 2 ώρες
Θέατρο 2 ώρες
Εικαστικά 2 ώρες
Σύνολο ωρών 15 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β΄ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Γ΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσική Διδασκαλία 2 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 1 ώρα
Αγγλικά 2 ώρες
Γαλλικά ή Γερμανικά 2 ώρες
Μαθηματικά 4 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 1 ώρα
Βιολογία 1 ώρα
Φυσική Αγωγή 2 ώρες
Πληροφορική 1 ώρα
Σύνολο ωρών 28 ώρες

Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Εικαστικό εργαστήρι 9 ώρες
Ιστορία Τέχνης 2 ώρες
Χορός 1 ώρα
Θέατρο 1 ώρα
Μουσική 1 ώρα
Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Υποκριτική- Αυτοσχεδιασμός 4 ώρες
Αγωγή προφορικού λόγου 1 ώρα
Θεατρολογία 1 ώρα
Θεατρική Κίνηση – χορός 2 ώρες
Κινηματογράφος 3 ώρες
Εικαστικά 1 ώρα
Μουσική 1 ώρα
Δημιουργική γραφή 1 ώρα
Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
Κλασικός Χορός 3 ώρες
Σύγχρονος Χορός 4 ώρες
Παραδοσιακός Χορός 2 ώρες
Μουσική 2 ώρες
Θέατρο 2 ώρες
Εικαστικά 1 ώρα
Σύνολο ωρών 14 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Γ΄ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 3 ώρες
Ξένη Γλώσσα 2 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Βιολογία 1 ώρα
Φυσική Αγωγή 1 ώρα
Αρχές Οικονομίας 1 ώρα
Σύνολο ωρών 27 ώρες

Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας-Υποχρεωτικά

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Ζωγραφική 5 ώρες
Γλυπτική 3 ώρες
Χαρακτική 2 ώρες
Φωτογραφία 1 ώρα
Ιστορία Τέχνης 2 ώρες
Σύνολο ωρών 13 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Κινησιολογία 2 ώρες
Υποκριτική 4 ώρες
Φωνητική - Ορθοφωνία 1 ώρα
Δραματοποίηση κειμένου 2 ώρες
Ιστορία Θεάτρου – Ιστορία Κινηματογράφου 1 ώρα
Αισθητική Κινηματογράφου 1 ώρα
Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες
Σύνολο ωρών 13 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
Κλασικός χορός 6 ώρες
Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες
Ρυθμός - Μετρική - Κίνηση 2 ώρες
Ιστορία Τέχνης 1 ώρα
Σύνολο ωρών 13 ώρες

Γ. Ερευνητική Εργασία Project 2 ώρες

Η ερευνητική εργασία Project στην Α΄ τάξη Λυκείου μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θεματικές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και καλλιτεχνικής παιδείας συμπεριλαμβανομένων και αυτών των μαθημάτων επιλογής που αναφέρονται παρακάτω:

Μαθήματα Επιλογής

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Πολυμέσα
Σκηνογραφία
Περφόρμινγκ Άρτ
Κόσμημα

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Μουσικό θέατρο
Ιστορία κουστουμιού
Τεχνική σεναρίου - Ντεκουπάζ
Κινηματογραφική τεχνολογία - Μοντάζ

Κατεύθυνση Χορού
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Μουσικό θέατρο
Ιστορία κουστουμιού

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β΄ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Νεοελληνική Γραμματεία 2 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Μαθηματικά 2 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Βιολογία 1 ώρα
Ά Ξένη Γλώσσα 2 ώρες
Φυσική Αγωγή 1 ώρα
Ερευνητική Εργασία Project 2 ώρες
Σύνολο ωρών 23 ώρες

Η ερευνητική εργασία Project στην Β΄ τάξη Λυκείου μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θεματικές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και καλλιτεχνικής παιδείας

Α2. Μαθήματα Κατευθύνσεων

Α) Θεωρητική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 ώρες
Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική και Δίκαιο 1 ώρα
Λατινικά 2 ώρες
Σύνολο ωρών 7 ώρες

Β) Θετική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
Μαθηματικά 3 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Σύνολο ωρών 7 ώρες

Γ) Τεχνολογική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
Μαθηματικά 3 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 ώρες
Σύνολο ωρών 7 ώρες

Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας-Υποχρεωτικά

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Ζωγραφική 5 ώρες
Γλυπτική 3 ώρες
Χαρακτική 1 ώρα
Πολυμέσα 1 ώρα
Ιστορία Τέχνης 1 ώρα
Σύνολο ωρών 11 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Κινησιολογία- Σωματική έκφραση 1 ώρα
Υποκριτική 3 ώρες
Στοιχεία σκηνοθεσίας Θεάτρου 2 ώρες
Φωνητική - Τραγούδι 1 ώρα
Ιστορία Θεάτρου – Ιστορία Κινηματογράφου 1 ώρα
Αισθητική Κινηματογράφου 1 ώρα
Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες
Σύνολο ωρών 11 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
Κλασικός χορός 5 ώρες
Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες
Μουσική- Μετρική- Αυτοσχεδιασμός 1 ώρα
Ιστορία Τέχνης 1 ώρα
Σύνολο ωρών 11 ώρες

Γ. Μαθήματα Επιλογής

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Κεραμική
Γραμμικό σχέδιο
Θεωρία Τέχνης – Στοιχεία αισθητικής
Βιομηχανικό σχέδιο

Κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Θεατρικό τραγούδι
Φωτισμός Θεάτρου
Κινηματογραφική τεχνολογία - Μοντάζ
Κινούμενο σχέδιο

Κατεύθυνση Χορού
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Θεατρικό τραγούδι
Φωτισμός Θεάτρου
Σύνολο ωρών 1 ώρα

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β΄ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Γ΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά 1 ώρα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Νεοελληνική Γραμματεία 2 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2 ώρες
Φυσική 1 ώρα
Βιολογία 1 ώρα
Κοινωνιολογία 1 ώρα
Ά Ξένη Γλώσσα 2 ώρες
Φυσική Αγωγή 1 ώρα
Σύνολο ωρών 16 ώρες

Α2. Μαθήματα Κατευθύνσεων

Α) Θεωρητική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2 ώρες
Λατινικά 2/3 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Β) Θετική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
Μαθηματικά 5 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Βιολογία 2 ώρες
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Γ) Τεχνολογική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά

- Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής
Μαθηματικά 5 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Χημεία - Βιοχημεία 2 ώρες
Ηλεκτρολογία 2 ώρες
Σύνολο ωρών 12 ώρες

- Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
Μαθηματικά 5 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2 ώρες
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 2 ώρες
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας-Υποχρεωτικά

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Ζωγραφική 6 ώρες
Γλυπτική 2 ώρες
Χαρακτική 1 ώρα
Βιομηχανικό σχέδιο 1 ώρα
Εργαστήρια πολυμέσων και τεχνολογικών εφαρμογών 2 ώρες
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Κινησιολογία- Σωματική έκφραση 2 ώρες
Υποκριτική 3 ώρες
Σκηνοθεσία Θεάτρου 2 ώρες
Φωνητική - Τραγούδι 1 ώρα
Ιστορία Θεάτρου 1 ώρα
Αισθητική Κινηματογράφου--Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες
Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας 1 ώρα
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
Κλασικός χορός 5 ώρες
Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες
Μουσική- Ρυθμός- Στοιχεία χορογραφίας 2 ώρες
Κινησιολογία 1 ώρα
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Γ. Μαθήματα Επιλογής(Ένα από όλα) 2 ώρες

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Επαγγελματικό περιβάλλον 2 ώρες
Θεωρία Τέχνης - Στοιχεία Αισθητικής 2 ώρες
Γραμμικό σχέδιο-Αρχιτεκτονική 2 ώρες
Κεραμική 2 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Σκηνογραφία - Ενδυματολογία 2 ώρες
Φωτισμός Θεάτρου 2 ώρες
Εργαστήρι μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων 2 ώρες
Ντοκιμαντέρ 2 ώρες
Κινηματογραφική τεχνολογία – Φωτογραφία Κιν/φου 2 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
Σκηνογραφία- Ενδυματολογία 2 ώρες
Φωτισμός Θεάτρου 2 ώρες
Εργαστήρι μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων 2 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Γ΄ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap