ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.82273/Δ4/20-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΙΩΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ: 1812/τΒ'/11-8-2011

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Δ. Κατεβαίνη
Τηλέφωνο: 210 3442255, 3443290
FAX: 210 3442253

ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσεων και καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 5 παρ.5 και 7 και του άρθρου 8 παρ. 2 και 6 του Ν. 1566/1985 (167 Α') «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.2 και 5 του Ν. 1966/1991 (147 Α') «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»

2. Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2525/97 (188 Α') «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του έργου και άλλες διατάξεις»

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό Π.Δ. 63/2005, 98 Α')

4. Του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.15 του Ν.3966/2011 (118 Α') « Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»

6. Την υπ'αριθ.1120/Η/07 -01-201 Ο( 1 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου»

7. Τις aριθμ. 71336/Δ4/24-6-11 (1575 Β') και 71327/Δ4/24-6-2011 (1575 Β') Υπουργικές Αποφάσεις

8. Τις προτάσεις των Δημοτικών συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2011-2012 την εφαρμογή της αριθμ.71336/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575 Β') Υπουργικής Απόφασης «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

1. στη Συγχώνευση των Λυκειακών τάξεων Γυμνασίου Μακρυχωρίου και του ΓΕΛ Γόννων σε ΓΕΛ Γόννων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Θεσσαλίας.

2. στη Συγχώνευση του Γυμνασίου Μακρυχωρίου και του Γυμνασίου Γόννων σε Γυμνάσιο Μακρυχωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Θεσσαλίας

3. στη Συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου και του Γυμνασίου Χάρακα σε Γυμνάσιο Τεφελίου -Χάρακα με έδρα το Χάρακα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου , της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κρήτης.

4. στη Συγχώνευση του ΓΕΛ Μοχού και του ΓΕΛ Μαλίων σε ΓΕΛ Μαλίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου , της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

5. στη Συγχώνευση του ΓΕΛ Αιγείρας και του ΓΕΛ Ακράτας σε ΓΕΛ Ακράτας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑχαΤας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. στη Συγχώνευση Γυμνάσιου Μακρυκάπας και Γυμνασίου Ψαχνών σε Γυμνάσιο Ψαχνών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Στερεάς Ελλάδας.

7. στη Συγχώνευση Γυμνάσιου Στενής και Γυμνασίου Καθενών σε Γυμνάσιο Καθενών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας , της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Στερεάς Ελλάδας.

8. στη Συγχώνευση Γυμνασίου Μαλεσιάδας και Γυμνασίου Εμπεσού σε Γυμνάσιο Εμπεσού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δυτικής Ελλάδας.
 

Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2011-2012 την εφαρμογή της αριθμ.71327/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575 Β')Υπουργικής Απόφασης «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

1. στην κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων Γυμνασίου Ιτέας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. στην κατάργηση των Λυκειακών τάξεων του Γυμνασίου Φυτειών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. στην κατάργηση του Γυμνασίου Μυρτιάς-Σκουροχωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. στην κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής , της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. στην κατάργηση του aou Γυμνασίου Ιλίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. στην κατάργηση του Γυμνασίου Φαναρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

7. στην κατάργηση του Γυμνασίου Καλλιάνων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

8. στην κατάργηση του ΓΕΛ Καναλίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ BIOY ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΦΕΚ 1575/2011

Αρ.Πρωτ.71327/Δ4/24-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣ09-Ψ1Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.&Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Δ. Κατεβαίνη, Σ. Νικητάκη
Τηλέφωνο: 210 34.42.255, 210 3443290
FAX: 210 34.42.365
e-mail: t09dypd2(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 5 παρ.5 και του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.2 και 5 του Ν.1966/1991 (147 Α΄).

2. Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).

3. Του άρθρου 59 παρ.15 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (118 Α΄).

4. Τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Την υπ’ αριθ. 1120/Η/07−01−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (1 Β΄).

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Α) Ανακαλούμε την αριθμ. 29987/ Δ4/14−3−2011 (440Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Β) Καταργούμε από το σχολικό έτος 2011−2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΑΔ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ.

ΓΕΛ ΚΑΡΥΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α' ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ.

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α' ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ.

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ.

8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΠΙΚΗΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α' ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ

61ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

NOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΟΔΟΥ ΔΕ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ

ΓΕΛ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ

ΓΕΛ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ

ΓΕΛ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΓΕΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΡΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΠΡΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ

ΓΕΛ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ - ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ
BIOY ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1575/2011


ΦΕΚ 1575/2011 - Αριθμ. 71336/Δ4

Αρ.Πρωτ.71336/Δ4/24-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣ09-Ψ1Η

Αριθμ. 71336 /Δ4 (4)

Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του έργου και άλλες διατάξεις» (138 Α΄).

2. Του άρθρου 5 παρ. 5 και 7 και του άρθρου 8 παρ.2 και 6 του Ν. 1566/1985 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (167 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 και 5 του Ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (147 Α΄).

3. Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (118 Α΄).

5. Τις προτάσεις των Δημοτικών συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

6. Την υπ’ αριθ. 1120/Η/07−01−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοποΰλου και Ιωάννη Πανάρετου» (1 Β΄).

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Ανακαλούμε την αριθμ. 29988/Δ4/14−3−2011 (440 Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Β) Συγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2011−2012 τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως
ακολούθως:

(...)

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1575/2011


Αρ.Πρωτ.70626/Δ4/23-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣΠ9-9Γ1

ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/BAΘMIAΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
email: t09dyρd2(ΑΤ)yρeρth.gr
Πληροφορίες: Δ.Κατεβαίνη, Σ. Νικητάκη
Τηλέφωνο: 210 344-2255, 210 344-3290
FAX: 210 344-2253

ΘΕΜΑ: Ιδρύσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.1566/1985 (Α' 167)

2. του άρθρου 5 παρ 4 και 7 Ν.1566/1985(Α 167), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ 1 και 5 του Ν.1966/91(Α 147),

3. Τις διατάξεις της αριθ Δ4/385/29-4-1986 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 59 του Ν.1566/1985» (Β 318)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 (Α 188) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3475/2006 (146 Α)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ29 του Ν2817/2000(Α 78)

6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/201Ο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α)

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (194 Α)

8. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ 15 του Ν.3966/2011 « θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων. ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (118 Α)

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ. 63/05 (98 Α).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (ΦΕΚ 213 Α)

11. Την αριθμ.1120/Η/08-1-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (Β 01).

12. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 185.287,00 ευρώ περίπου, για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη
Η εκ 31.287,00 ευρώ (12.533,16) επίδομα θέσης και (19.294,08) ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης δαπάνη οικονομικού έτους 2011 θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού
Η ΕΚ 95.479,00 ευρώ ( 37.596,68) ευρώ επίδομα θέσης και (57.882,24 )ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ.19-220 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στον κατ' έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε επόμενων οικονομικών ετών.
Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ η εκ 44.000,00 ευρώ δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2011 και η εκ 110.000,00 ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται από τους ΚΑΠ των οικείων δήμων.
Η εκ 110.000,00 ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) έτους 2011 θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού χρήσης 2011 του Ο.ΣΚ. ή από αποθέματα του εξοπλισμού του.

Αποφασίζουμε

Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2011-2012 (13) Γενικά Λύκεια και (05) Λυκειακές τάξεις και (08 ) Γυμνάσια ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ
Δ.Ε.Ε
ΚΠ/ΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΙΔΡΥΣΗΣ

BOPEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΏΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.Ε.

ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΥΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΏΝ Δ.Ε.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΏΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε.

ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΏ ΚΏΜΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.

Γ' ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ.Ε.

9ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε.

Α' ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤYMΠAKIOY

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΏΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΏΝΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.

8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΏΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.

5o ΓΕΛ ΧΑΝΙΏΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΙΣΣΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.

ΓΕΛ ΘΕΡΙΣΣΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΏΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Ε.

ΓΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Ε.

ΓΕΛ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Ε.

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΗΘΙΟΥ Δ.Ε.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ Δ.Ε

5ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε.

ΓΕΛ KOPINOY

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε.

ΓΕΛ ΚΑΤΏ ΜΗΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δυτ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.

ΓΕΛ ΑΓ.ΕΏΡΓΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ BIOY ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΦΕΚ 440/2011)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 440
18 Μαρτίου 2011

Αριθ. 29988/Δ4 (1)
Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(...)

σ.σ. Ανακλήθηκε με την υπ. αριθμ. 71336/Δ4 (ΦΕΚ 1575/2011) (Βλέπε ανωτέρω στο άρθρο)


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΦΕΚ 440/2011)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 440
18 Μαρτίου 2011

Αριθ. 29987/Δ4 (3)
Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(...)

σ.σ. Η παρούσα απόφαση ανακλήθηκε με το ΦΕΚ 1575/2011 (Βλέπε ανωτέρω στο άρθρο)


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap