ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.184916/Δ1/14-11-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Παπαχρήστος
: Α. Καρακατσάνη
Τηλέφωνο : 210 344 2425
: 210 344 3320
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Eλληνικό Δημόσιο, για σχολικό έτος 2014-2015».

Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην έκδοση των Αποφάσεων Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους συγκεντρωτικούς πίνακες της Περιφέρειάς σας και αναφέρονται στις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:
- Φ.1 ΤΥ/930/118741/Γ1/14-10-2011 (ΦΕΚ 2442/02-11-2011, τ. Β΄)
- Φ.1ΤΥ/84/15455/Γ1/17-02-2012 (ΦΕΚ 592/05-03-2012, τ. Β΄)
- 21346/Γ1/14.2.2013 (ΦΕΚ 424/25-02-2013, τ. Β΄)
- 66301/Γ1/25-04-2013 (ΦΕΚ 1273/28-05-2013, τ. Β΄)
- 186643/Γ1/05.12.2013 (ΦΕΚ 3157/12-12-2013, τ. Β’)
- 184904/Δ1/14-11-2014 (Εκκρεμεί η έκδοση του ΦΕΚ)

Οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. θα ιδρυθούν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις με αριθμ. 120284/Γ1/05-10-2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΖ9-Θ0Σ) και 154158/Γ1/26-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΔΡ29-ΤΧ9) εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Με βάση τις Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. θα γίνει η πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ 70, πλήρους ωραρίου, στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία, ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 θα γίνει πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ70 πλήρους ωραρίου με την ακόλουθη κατανομή ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε.:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 70

ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

Α/Α

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΠΕ 70 ΓΙΑ Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.

1.

ΑΠ1

ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

36

2.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

21

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

63

4.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

11

5.

ΗΠΕΙΡΟΥ

8

6.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20

7.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10

8.

ΚΡΗΤΗΣ

35

9.

ΑΠ2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

58

10.

ΑΤΤΙΚΗΣ

89

11.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9

12.

ΑΠ3

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10

13.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

11

Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα, θα πρέπει να προβείτε στην κατανομή των πιστώσεων αυτών ανά Διεύθυνση Π.Ε. αρμοδιότητάς σας.

Κατά τις αποφάσεις ίδρυσης Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και με στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών, σας θέτουμε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Στις σχολικές μονάδες όπου ήδη λειτουργούν τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας από το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» του Α.Π.Θ., θα πρέπει να αποφεύγεται η ίδρυση Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. από τις Πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία, ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

2. Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και από τα Προγράμματα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ. και «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» του Α.Π.Θ., θα πρέπει οι δράσεις να μην απευθύνονται στην ίδια ομάδα μαθητών.

3. Στις περιπτώσεις που ο παραπάνω συντονισμός δεν είναι δυνατός, τότε με ευθύνη των Προγραμμάτων που υλοποιούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσλάβει τα εν λόγω Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε άλλες σχολικές μονάδες.

4. Τα Προγράμματα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» του Α.Π.Θ καθώς και «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α. οφείλουν με τις δράσεις τους να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., αλλά και κάθε σχολική μονάδα που αιτείται τη συνδρομή τους για τη στήριξη των μαθητών της.

5. Τα εν λόγω Προγράμματα θα πρέπει να συνεργάζονται με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., τους Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Π.Ε. για την επιλογή των σχολικών μονάδων στις οποίες θα υλοποιούν δράσεις ελληνομάθειας, ενισχυτικής διδασκαλίας, ενδοσχολικής επιμόρφωσης κ.λ.π.

6. Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία των Προγραμμάτων αυτών με τα στελέχη εκπαίδευσης (Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε., Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές Εκπαίδευσης) θα πρέπει να είναι συνεχής και με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των δράσεων των Προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες της χώρας, προς όφελος του συνόλου της σχολικής κοινότητας.

7. Σε ότι αφορά το ωράριο λειτουργίας στο πλαίσιο του οποίου θα υλοποιούνται οι δράσεις ελληνομάθειας και ενισχυτικής διδασκαλίας των Προγραμμάτων του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α., αυτό μπορεί να καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές δύναται να υλοποιούνται είτε στο πρωινό ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή με το πέρας αυτού ή στο πλαίσιο του ολοήμερου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση το ωράριο αποφασίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος και εγκρίνει το σχετικό πρόγραμμα, συνεκτιμώντας τις τοπικές συνθήκες, τις σχολικές δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών.

Οι Αποφάσεις Ίδρυσης Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2014-2105 πρέπει, το αργότερο μέχρι 20/11/2014, να σταλούν ηλεκτρονικά στους αποδέκτες που αναφέρονται στο πρότυπο Σχεδίου Απόφασης: για τη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), για τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). και για την ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Σας επισυνάπτουμε πρότυπο σχεδίου απόφασης (συνημμένο 2), το οποίο θα χρησιμοποιήσετε κατά τις ιδρύσεις σας και θα αναρτήσετε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Συνημμένα: Πρότυπο Σχεδίου Απόφασης Ίδρυσης (2 σελ.)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ