ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΕΠ 2011-2012

Αρ.Πρωτ.Φ.1 ΤΥ/814/103114/Γ1/09-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Ρ. Γεωργακόπουλος
Τηλέφωνα : 210.34.43.605, 210-34.42.243

Θέμα: «Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ - Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση spudonpe(ΑΤ)minedu.goν.gr μέχρι τις 16-9-2011:

1. Τις προτάσεις σας για την ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ και των ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ, ανά Δ/νση Π.Ε αρμοδιότητάς σας, αναφέροντας το όνομα της σχολικής μονάδας, τον ακριβή αριθμό των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και των ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ, καθώς και τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στις ως άνω τάξεις και τμήματα που πρόκειται να λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Για τη δημιουργία Τ.Υ. ΖΕΠ (Ι ή 11), ο μικρότερος αριθμός μαθητών είναι εννέα (9) και ο μεγαλύτερος δεκαεπτά (17). Για τη δημιουργία ενισχυτικού Φ.Τ. ΖΕΠ ο μικρότερος αριθμός μαθητών είναι τρεις (3) και ο μεγαλύτερος οκτώ (8) (Φ.10/20/Γ1/708/7-9-1999, Υ.Α. (ΦΕΚ 1789, τ. Β').

2. Τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευτικών (αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιων) που απαιτούνται για κάθε σχολική μονάδα της Δ/νσης Π.Ε, αρμοδιότητάς σας, καθώς και τις ώρες που προβλέπεται να απασχοληθούν, προκειμένου να στελεχωθούν οι Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και τα ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ.

Η έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και των ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη με αριθμ. Φ.10/20/Γ1/708/7-9-1999 (ΦΕΚ 1789, τ. Β') Υπουργική Απόφαση του Υπ. ΠΔΒΜΘ, καθώς και στη με αριθμ. Φ. Η.Υ /809/101455/Γ1/7-9-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπ. ΠΔΒΜΘ, η οποία εστάλη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα:

• Προκειμένου να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ, απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σχετική πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου.

• Στη συνέχεια οι οικείοι Σχολικοί Σύμβουλοι σε συνεργασία με τον Δ/ντή Εκπ/σης υποβάλλουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων για ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης, ο οποίος αποφασίζει σχετικά.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντες ΠΕ & ΔΕ για την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και των Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ να λάβουν υπόψη τους και τις προτάσεις των Παν/μίων, που υλοποιούν τα Προγράμματα:
1. «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαflητών» του ΑΠΘ,
2. «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του ΕΚΠΑ (ΚΕΔΑ) & ΑΠΘ,
3. «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» του ΠΑΠΗ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap