ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ 43/2000 - Αριθ.Φ.12/79/51/33

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 161 τ.Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Τ.Α) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 3/1999 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την αριθ. ΣΤ.5/33/96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

1. Ορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων του δημοτικού σχολείου ως ακολούθως:

α. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1/θέσιου δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Γενική
συνδ.
Α,Β,Γ,
Δ,Ε,ΣΤ
Τάξεις Α - Β Τάξεις Γ - Δ Τάξεις Ε - ΣΤ Γενική
συνδ.
Γ,Δ,
Ε,ΣΤ
ΣΥΝΟΛΟ
Α Β Συνδ.
Α- Β
Γ Δ Συνδ.
Γ-Δ
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε-ΣΤ
Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - - ½ - - ½ - 1
2. ΓΛΩΣΣΑ - 6/2 6/2 - - - 6/2 - - 6/2 - 12
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - 3/2 3/2 - 3/2 3/2 - 3/2 3/2 - - 9
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - - - ½ - - ½ - 1
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - 2/2 2/2 - - - 2/2 - - - - 3
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - ½ - ½
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - 2/2 - 1
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - ½ - ½
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - - - ½ - - - - - - ½ 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2/2 - - - - - - - - - - 1
ΣΥΝΟΛΟ 1 5 ½ 5 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5 1 ½ 1 ½ 6 ½ 30

Παρατήρηση :

Θέματα Αισθητικής Αγωγής ανατίθενται και ως σιωπηρές εργασίες.

β. Ωρολόγιο πρόγραμμα 2/θέσιου δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα 1ο Τμήμα συνδ/λίας 2ο Τμήμα συνδ/λίας
Γενική
συνδ.
Α.Γ,Δ
Α Τάξεις Γ, Δ Ώρες
1ου
τμήμ.
Γενική συνδ.
Β,Ε,ΣΓ
Β Τάζεις
Ε, ΣΤ
Ώρες
2ου
τμήμ.
Γ Δ Συνδ.
Γ,Δ
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε,ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
2. ΓΛΩΣΣΑ - 8 - - 8 16 - 8 - - 8 16
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - 4/2 4/2 4/2 - 6 - 4/2 3/2 3/2 - 5
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - 4/2 - - 4/2 4 - 4/2 - - - 2
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - - 3/2
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - - ½ ½
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - 1/2 - - ½ 1 - ½ - - ½ 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2/2 - - - - 1 2/2 - - - - 1
ΣΥΝΟΛΟ 1 12½ 2 2 12 ½ 30 1 12 ½ 1 ½ 1 ½ 13 ½ 30

Παρατηρήσεις:

1 . Θέματα Αισθ. Αγωγής ανατίθενται και ως σιωπηρές εργασίες.

2. Δεν αποκλείεται η συγκρότηση του 1ου Τμήματος με τις τάξεις Β, Γ, Δ και του 2ου με τις τάξεις Α, Ε. ΣΤ.

γ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Τάξεις Α και Β Τάξεις Γ και Δ Τάξεις Ε και ΣΤ
Α Β Συνδ. Σύνολο Γ Δ Συνδ. Σύνολο Ε ΣΤ Συνδ. Σύνολο
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - - 2 2 - - 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 8 8 - 16 - - 9 9 - - 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3/2 3/2 - 3 3 3 - 6 3 3 - 6
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - - - 2 2 - - 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 3/2 3/2 - 3 - - 4 4 - - - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ.ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - - 4/2 2 - - 4/2 2 - - 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ - - 2/2 1 - - 2 2 - - 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 11 11 3 25 3 3 21 27 3 3 21 27

Παρατηρήσεις :

1. Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 2/θ, 3/θ) στα οποία θα διατεθεί εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, το ωράριο των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ αυξάνεται με τις αντίστοιχες που θα διδάξει ο εκπ/κός αυτός χωρίς βεβαίως να γίνεται υπέρβαση τριών ωρών την εβδομάδα για κάθε μία από τις παραπάνω τάξεις.

2. Εάν τη γυμναστική την αναλάβει (σε ολιγοθέσιο σχολείο) εκπ/κός της αντίστοιχης ειδικότητας, οι ώρες αυτές αφαιρούνται από το δάσκαλο της τάξης.

δ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 4/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Α Β Τμήμα
συνδιδασκαλίας
Γ - Δ
Τμήμα
συνδιδασκαλίας
Ε-ΣΤ
Γ Δ Συνδιδ.
Γ-Δ
Σύνολο
ωρών
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε-ΣΤ
Σύνολο
ωρών
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2 1 - - 2/2 1
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 - - 8 ½ 8 ½ - - 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 3 3 - 6 3 ½ 3 ½ - 7
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 2 2 - - 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 4 4 - - 3 ½ 3 ½ - - - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 - - 4/2 2 - - 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 - - 2 2 - - 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 - 3 3/2 3/2 - 3
ΣΥΝΟΛΟ 23 23 3 6 19 28 5 5 20 30

Παρατηρήσεις:

1. Συνδιδασκαλία Α' και Β' τάξεων μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών των τάξεων αυτών υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού των μαθητών των άλλων τάξεων.

2. Εάν γίνουν χωριστά τμήματα για τις τάξεις Ε', ΣΤ, τα τρία ημίωρα (3/2) της Αγγλικής Γλώσσας γίνονται 3 ώρες για καθεμιά από τις τάξεις αυτές.

3. Η Γ' τάξη που δε διδάσκεται Αγγλικά έχει 25 ώρες την εβδομάδα. Επομένως, εφόσον η διαπλοκή του προγράμματος το επιτρέπει, η τάξη αυτή μπορεί να τελειώνει όλες τις ημέρες με πεντάωρο.

4. Στα συνδιδασκόμενα τμήματα των τάξεων Ε' και ΣΤ' την ώρα που η μία τάξη διδάσκεται Αγγλικά, η άλλη ασχολείται με σιωπηρές εργασίες ή παρακολουθεί σιωπηρά τη διδασκαλία. Το ίδιο γίνεται και με τη Γ' τάξη την ώρα που η συνδιδασκόμενη Δ' τάξη διδάσκεται Αγγλικά.

5. Σε περίπτωση που συνδιδάσκονται οι Α' και Β' τάξεις (με την προϋπόθεση της παραπάνω παραγράφου 1) εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου συνδιδασκόμενου τμήματος του 3/θ δημ. σχολείου, ενώ για τις άλλες τάξεις που δεν συνδιδάσκονται εφαρμόζεται το πρόγραμμα των αντίστοιχων τάξεων του 6/θ σχολείου.

ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 5/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα
Α

Β
Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ-Δ Ε ΣΤ
Γ Δ Συνδ/λία
Γ-Δ
Σύνολο
ωρών
Γ-Δ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2; 1 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ - - 8 ½ 8 ½
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - -
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 4 4 - - 3 ½ 3 ½ - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - -
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - -
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 - - 4/2 2 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 - - 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 - 3 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 23 23 3 6 19 28 29 29

Παρατηρήσεις:

1. Συνδιδασκαλία Α' και Β' τάξεων μπορεί να γίνει μόνο όταν ο αριθμός των μαθητών των τάξεων αυτών υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού των μαθητών των άλλων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή για το συνδιδασκόμενο τμήμα των Α και Β τάξεων εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου τμήματος του 3/θ σχολείου ενώ για τις τάξεις Γ και Δ το πρόγραμμα του 6/θέσιου.

2. Οι παρατηρήσεις (3) και (4) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 4/θ σχολείου έχουν ανάλογη ισχύ και στο 5/θ.

3. Εάν λόγω του αριθμού των μαθητών προτιμηθεί η συνδιδασκαλία των τάξεων Ε και ΣΤ, για τις τάξεις αυτές εφαριιόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου συνδιδασκόμενου τμήματος του 4/θέσιου και για τις τάξεις Γ και Δ το πρόγραμμα του 6/θ σχολείου.

στ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 9 9 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 5 5 4 4 - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 3 3 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 3 3
12. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 1 1 - - - -
ΣΥΝΟΛΟ 25 25 26 29 29 29

Παρατηρήσεις

1. (1) Όλα τα πολυθέσια σχολεία από 6/θ και πάνω εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα του 6/θέσιου.

2. Με εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ μπορεί να γίνει προσθήκη ωρών στο πρόγραμμα, ώστε οι συνολικές διδακτικές ώρες για τη Γ τάξη να φθάσουν τις 28 και για τις Δ, Ε, ΣΤ τάξεις τις 30 ώρες.

2. Ορίζουμε το διδακτικό ωράριο όλων των τύπων του δημοτικού σχολείου ως εξής:

α) Πρωινή εργασία
08.00 – 08.15 15' Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
08.15 - 09.45 90' 1η και 2η διδακτικές ώρες
09.45 - 10.05 20' Α' διάλειμμα
10.05 - 10.50 45' 3η διδακτική ώρα
10.50 - 11.00 10' Β' διάλειμμα
11.00 - 11.45 45' 4η διδακτική ώρα
11.45 - 11.55 10' Γ' διάλειμμα
11.55 - 12.40 45' 5η διδακτική ώρα
12.40 - 12.50 10' Δ' διάλειμμα
12.50 - 13.30 40' 6η διδακτική ώρα

 


β) Απογευματινή εργασία
13.45 - 14.00 15' Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
14.00 - 15.30 90' 1η και 2η διδακτικές ώρες
15.30 - 15.45 15' Α' διάλειμμα
15.45 - 17.05 80' 3η και 4η διδακτική ώρα
17.05 - 17.25 20' Β' διάλειμμα
17.25 - 18.05 40' 5η διδακτική ώρα
18.05 - 18.15 10' Γ' διάλειμμα
18.15 - 18.55 40' 6η διδακτική ώρα

3. Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι δυνατό να τροποποιείται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων αναλόγως των τοπικών συνθηκών. Λόγω εκτάκτων καταστάσεων μπορούν να γίνουν αλλαγές στο ωράριο εργασίας για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή του οικείου Νομάρχη μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Παιδείας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2000

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap