ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

 Αρ.Πρωτ. 133934/Δ/30 - 10 - 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε & Δ.Ε
ΤΜΗΜΑ Α΄

Πληροφορίες: 210-3442254 / 210-344328

ΘΕΜΑ : «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό και κατάργηση δημοτικών σχολείων και  νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2010-2011».

Για να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία κατάρτισης και έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τη μεταβολή της οργανικότητας των σχολείων, κατά το νέο σχολικό έτος 2010-2011, παρακαλούνται οι διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των γραφείων και τους σχολικούς συμβούλους της περιοχής τους να συντάξουν σχετική πρόταση-εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του άρθρου 49 του Ν. 1566/85, τα οποία με τη σειρά τους οφείλουν να γνωμοδοτήσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 4 παρ. 16 του ανωτέρω νόμου.

Οι εν λόγω προτάσεις-εισηγήσεις θα συνοδεύονται από γραπτή γνώμη του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντή εκπ/σης, ο οποίος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του οφείλει να σταθμίζει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και να προκρίνει τις προτάσεις εκείνες που καλύπτουν τις ανάγκες της και παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της περιοχής.

Αφού γνωμοδοτήσουν έγκαιρα τα νομαρχιακά συμβούλια, θα υποβληθούν στο ΥΠΕΠΘ μέχρι 25-11-2009 τα εξής:
α) Εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) γραπτή γνώμη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και
γ) αντίγραφο πρακτικού γνωμοδότησης των Νομαρχιακών Συμβουλίων.

Για τη διαμόρφωση της παραπάνω πρότασης-εισήγησης εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη τις αριθμ.: Φ.3/897/97652/Γ1 και Φ.3/898/97657/Γ1 (ΦΕΚ 1507/13-10-2006) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

1) Να συμπεριληφθούν όλες οι σχολικές μονάδες - δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία - που ανήκουν στη διεύθυνση και στα γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε νομού ανεξαιρέτως. Δηλαδή να συμπεριληφθούν και οι σχολικές μονάδες για τις οποίες δεν προτείνεται μεταβολή της οργανικότητας τους με την επισήμανση στις παρατηρήσεις των σχετικών ΠΙΝΑΚΩΝ 3 και 4 «καμία αλλαγή».

2) Οι προτάσεις για κάθε κατηγορία μεταβολής της οργανικότητας, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1566/85 και του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991.
Ασφαλώς, όμως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, ώστε να εξυπηρετείται πρωτίστως το παιδαγωγικό συμφέρον των μαθητών.

3) Στις προτάσεις-εισηγήσεις για μεταβολή της οργανικότητας - προαγωγή ή υποβιβασμό - και για την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των μαθητών κάθε σχολικής μονάδας, συνολικά και κατά τάξη, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 3 για τα Δημοτικά σχολεία και τον ΠΙΝΑΚΑ 4 για τα νηπιαγωγεία, που συμπληρώνονται και συνυποβάλλονται με την πρόταση-εισήγηση και στους οποίους καταχωρούνται όλες οι σχολικές μονάδες κατά τύπο σχολείου (1/θ, 2/θ ...........12/θ).
Επίσης οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους ΠΙΝΑΚΕΣ 3 και 4, θα αναφέρουν τον αριθμό των τμημάτων, όπου υφίσταται, καθώς και τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. Π.χ. Β1: 20 μαθητές, Β2: 15 μαθητές.

4) Στις προτάσεις-εισηγήσεις μετονομασίας σχολικών μονάδων να αναγράφεται επακριβώς τόσο η παλιά, όσο και η νέα επωνυμία.

5) Στις παρατηρήσεις των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 πρέπει να αναφέρεται η περιοχή μετάθεσης της κάθε μεταβολής των σχολείων που θα προτείνετε.

Ειδικότερα

Α΄ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

α) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Προτείνεται η προαγωγή των 1/θ νηπιαγωγείων σε 2/θ, όταν ο αριθμός των νηπίων είναι (26) και άνω, εκτός εάν οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση.

β) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με στόχο τη δημιουργία άρτιων, 6/θ ή 12/θ, δημοτικών σχολείων είναι ανάγκη να μελετηθεί η δυνατότητα ανακαθορισμού των ορίων της περιοχής των σχολείων, ώστε να αποφευχθεί, κατά το δυνατόν, η προαγωγή σε 7/θ, 8/θ, 9/θ, 10/θ ή 11/θ δημοτικά σχολεία.
Έτσι:
- Προτείνονται για προαγωγή τα δημοτικά σχολεία, που το συνολικό μαθητικό δυναμικό τους αντιστοιχεί σε σχολεία ανώτερης οργανικότητας, σύμφωνα με την αριθμ. Φ3/897/97652/Γ1 (ΦΕΚ 1507 Β΄/13-10-2006) Υπουργική απόφαση.
- προτείνονται επίσης για προαγωγή δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το συνολικό μαθητικό δυναμικό, όταν υπάρχουν πληθωρικές τάξεις των (26) και άνω μαθητών.
Στα προτεινόμενα για προαγωγή σχολεία να αναφέρεται και ο αριθμός των επί πλέον απαιτουμένων αιθουσών, καθώς και αν είναι εξασφαλισμένη η στέγαση των νέων τμημάτων.

Β΄ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

α) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

προτείνεται ο υποβιβασμός των 2/θ νηπιαγωγείων σε 1/θ, όταν ο αριθμός των νηπίων είναι (26) και κάτω με την επιφύλαξη βεβαίως της παραγράφου α. για την προαγωγή των νηπιαγωγείων.

β) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Προτείνονται για υποβιβασμό τα δημοτικά σχολεία, που το συνολικό μαθητικό δυναμικό τους αντιστοιχεί σε σχολεία κατώτερης οργανικότητας, σύμφωνα με την αριθμ. Φ3/897/97652/Γ1 (ΦΕΚ 1507 Β΄/13-10-2006) Υπουργική απόφαση.

Οι προτάσεις για υποβιβασμό, εφόσον οδηγούν σε σχολεία συνδιδασκομένων τάξεων, πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους (25) μαθητές τα τμήματα των συνδιδασκομένων τάξεων στα 4/θ και άνω δημοτικά σχολεία και τους (15) στα 2/θ και 3/θ.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν υποβάλλονται προτάσεις για υποβιβασμό και τα σχολεία διατηρούν την οργανικότητα τους, παρά τη μείωση του συνολικού μαθητικού δυναμικού.

 Γ΄ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Για τις προτάσεις ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων - νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων - πέραν των όσων προβλέπονται, αντίστοιχα, στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 1566/85 πρέπει να λάβετε υπόψη σας και το βασικό παράγοντα της στέγης, που θα καταχωρηθεί στη στήλη των παρατηρήσεων των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2, τον πιθανό αριθμό μαθητών και τις γειτονικές σχολικές μονάδες, από τις οποίες θα αφαιρεθεί το μαθητικό δυναμικό των νέων σχολείων. Ειδικά στην περίπτωση της μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση σχολείου πρέπει απαραιτήτως, πριν την υποβολή της πρότασης-εισήγησής σας, να έχει εξευρεθεί ο κατάλληλος χώρος και να έχει γίνει συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Την πλήρωση αυτών των προϋποθέσεων στέγασης των νέων σχολείων ή τμημάτων παρακαλούμε σαφώς να αναφέρετε στην πρόταση-εισήγησή σας η οποία θα συνοδεύεται και από ειδική έκθεση δαπάνης σε περίπτωση μίσθωσης κτιρίου.

Επίσης για τις περιοχές που λειτουργούν σωφρονιστικά καταστήματα, μπορείτε να συμπεριλάβετε εισήγηση για ίδρυση σχολικής μονάδας, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ύστερα από συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των παραπάνω ιδρυμάτων, οι οποίες πρέπει να σταλούν νωρίτερα στο ΥΠΕΠΘ από τις υπόλοιπες προτάσεις με FAX , δεδομένου ότι πρέπει να ζητηθεί και η γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δ΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

α) Η συγχώνευση αφορά βασικά τα δημοτικά σχολεία.
β) Η συγχώνευση ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων της υπαίθρου σε βιώσιμες σχολικές μονάδες είναι επιβεβλημένη. Ο συγκεκριμένος στόχος διευκολύνεται βέβαια και από τη δημιουργία και τη λειτουργία των νέων δήμων.
γ) Ο στόχος της συγχώνευσης, όπως ακριβώς και της προαγωγής, είναι η δημιουργία άρτιων, 6/θ και 12/θ, δημοτικών σχολείων.
δ) Από τη συγχώνευση τριών ή περισσοτέρων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων το νέο Σχολείο, που θα προκύψει, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3/θ.
ε) Στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων πρέπει να αναγράφεται τόσο στην εισήγηση όσο και στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα η χιλιομετρική απόσταση των προτεινομένων να συγχωνευθούν σχολείων, από τα σχολεία που θα μεταφέρονται για να φοιτήσουν οι μαθητές, ο αριθμός των μαθητών που θα μεταφέρονται, ο τρόπος μεταφοράς τους καθώς και η ημερησία και ετήσια δαπάνη για τη μεταφορά κάθε μαθητή ή νηπίου (στήλη παρατηρήσεων).
στ) Ειδικώς για τις συγχωνεύσεις κατά τάξεις, της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 οι προτάσεις υποβάλλονται, εξετάζονται και αξιολογούνται χωριστά.

Ε΄ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

α) Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 1566/85 ελάχιστη προϋπόθεση για τη λειτουργία αντίστοιχων νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων ως 1/θ είναι, αντίστοιχα, ο αριθμός των (7) νηπίων και των (10) μαθητών.
Επομένως για τα νηπιαγωγεία με συνολικό αριθμό νηπίων (6) και κάτω και για τα Δημοτικά σχολεία με συνολικό αριθμό μαθητών (9) και κάτω προτείνεται η κατάργησή τους. Ασφαλώς, όμως πρέπει και εδώ να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και να εκτιμηθούν σε βάθος οι τοπικές συνθήκες.
Περιπτώσεις νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, για τα οποία προτείνεται ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των μαθητών τους η κατ’ εξαίρεση εξακολούθηση της λειτουργίας τους, πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως.

β) Στις καταργήσεις σχολικών μονάδων πρέπει να αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση των προτεινομένων να καταργηθούν σχολείων, από τα σχολεία που θα μεταφέρονται για να φοιτήσουν οι μαθητές, ο τρόπος μεταφοράς τους (και στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα), ο αριθμός των μαθητών, νηπίων που θα μεταφέρονται, ο τρόπος μεταφοράς τους καθώς και η ημερησία και ετήσια δαπάνη για τη μεταφορά κάθε μαθητή ή νηπίου (στήλη παρατηρήσεων).

Επισημαίνεται ότι τόσο για τη συγχώνευση σχολείων όσο και για την κατάργηση είναι αναγκαίο, αφενός να εκτιμώνται σε βάθος οι τοπικές συνθήκες (διδακτήρια, δυνατότητα μεταφοράς μαθητών) και αφετέρου να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (γονείς, Ο.Τ.Α, λοιποί παράγοντες των Κοινοτήτων), ώστε να αποφεύγονται εκ των υστέρων τόσο οι διαμαρτυρίες, όσο και οι παρεμβάσεις  για δημιουργία παραρτημάτων, που ούτε επιτρέπεται από το Νόμο, ούτε κρίνεται σκόπιμη, αφού τελικά μια τέτοια εξέλιξη ακυρώνει ουσιαστικά την όλη προσπάθεια και υποβαθμίζει την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Κρίνεται αναγκαίο να εξασφαλισθεί η ευρεία συναίνεση όλων των ανωτέρω φορέων, η οποία θα επιτευχθεί ύστερα από προσωπική επικοινωνία δική σας και των αρμοδίων σχολικών συμβούλων με όλους τους παραπάνω φορείς και ιδιαίτερα με τους γονείς για την ανάλυση και εκτίμηση των λόγων που επιβάλλουν τις μεταβολές αυτές και οι οποίες προτείνονται προς όφελος των μαθητών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΣΤ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Σύμφωνα με το εδάφιο β, παράγραφος 1, άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006 ΦΕΚ (272, τ. Α΄) «σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Νηπιαγωγείου, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό, Νηπιαγωγείο».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείσθε να προβείτε σε όλες τις ενέργειες ώστε όλα τα νήπια της περιοχής ευθύνης σας να εγγραφούν στα Νηπιαγωγεία. Σε περίπτωση που οι κτιριακές υποδομές δεν επαρκούν και δεν υπάρχει άλλος προσφορότερος τρόπος αντιμετώπισης, να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (εισήγηση οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεργασία με την τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) και να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας για τη λειτουργία Παραρτημάτων μέχρι 25-11-2009 συνοδευόμενες απαραίτητα από αντίγραφο Πράξης Περιφερειακού Συμβουλίου και γνωμοδότηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι όσα παραρτήματα Νηπιαγωγείων έχουν λειτουργήσει βάσει παλαιότερων αποφάσεων εξακολουθούν να θεωρούνται ενεργά.

Παρακαλούνται οι διευθύνσεις να προβούν στον κατάλληλο προγραμματισμό ώστε οι όποιες αποφάσεις λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείων να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και 31-07-2010.

Ζ΄ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν οι πίνακες 5 και 6 που αφορούν σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες ανά Διεύθυνση.
Πιο συγκεκριμένα, στους πίνακες 5α και 6α θα συμπληρωθούν όλες οι δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες με την ένδειξη «Σε Αναστολή» στην αντίστοιχη στήλη εάν η συγκεκριμένη σχολική μονάδα δεν λειτουργεί τα τελευταία δύο έτη.
Στους πίνακες 5β και 6β θα συμπληρωθούν οι δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες που λειτουργούν καθώς και το μαθητικό τους δυναμικό ανά τάξη αλλά και σύνολο

Η΄ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Υπενθυμίζουμε ότι οι προτάσεις που αφορούν τις θέσεις εκπ/κών Αγγλικής Γλώσσας και Φυσικής Αγωγής θα υποβληθούν στη Δ/νσή μας εντός του προβλεπομένου με την παρούσα εγκύκλιο, χρονικού διαστήματος. Για τις προτάσεις, όμως, που αφορούν τις θέσεις εκπαιδευτικών Μουσικής θα αποτανθείτε στη Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου μας, όταν ζητηθούν.

Γενικότερα:
Για κάθε μεταβολή των σχολικών μονάδων πρέπει να προηγηθεί μελέτη των πραγματικών δεδομένων (συστεγαζόμενα και γειτονικά σχολεία, αποστάσεις, δυνατότητα μεταφοράς μαθητών, ανακαθορισμός της περιοχής κάθε σχολείου κ.λ.π.) καθώς και συνεννόηση με την οικεία δημοτική αρχή και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, στην κατεύθυνση της συγκρότησης αρτιότερων σχολικών μονάδων για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και την πληρέστερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ασφαλώς σε κάθε περίπτωση που εξαιρετικοί λόγοι επιβάλλουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων ή τάξεων ή τμημάτων με αριθμό κατώτερο του προβλεπόμενου από το νόμο, πρέπει να υποβάλλεται πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση, ώστε να υπάρξει εγκριτική απόφαση του Υπουργείου.

Οι προτάσεις που δεν θα είναι πλήρεις ή σύμφωνες με τα προαναφερόμενα δεν θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία μας.

Επίσης παρακαλούμε αντίγραφο των πινάκων να σταλεί και στη Δ/νση Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου μας.

Επισημαίνουμε ότι οι προτάσεις που αφορούν στις σχολ. μονάδες Ειδικής Αγωγής θα υποβληθούν με άλλη εγκύκλιο της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου .

Σε περίπτωση που τα νομαρχιακά συμβούλια δεν γνωμοδοτήσουν μέχρι 31-12-2009 οι προϊστάμενοι θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή.


Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap