ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3555/2014)

Αριθμ. 207524/Θ2
Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19 και 24 του ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,
β) του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
2. Την 5/10−9−2014 Πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
3. Την αριθ. 113205/Α2/16−9−2009 (Φ.Ε.Κ. 2067/Β/2009) απόφαση Υφυπουργού Παιδείας «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων»,
4. Την αριθ. 172690/Α2/13.11.2013 (Φ.Ε.Κ. 2994/Β/2013) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ Γυμνασίου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στα οριζόμενα στην αριθ. 115475/ Γ2/21.08.2013 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2121/Β/2013) «Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου»»,
5. Την ανάγκη αναμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων,
6. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 134/Α/2014),
7. Την αρ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (Φ.Ε.Κ. 1618/Β/2014) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ...», και,
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και, σε συνδυασμό με την αριθ. 172690/Α2/13.11.2013 (Φ.Ε.Κ. 2994/Β/2013) απόφασή μας, ορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων ως εξής:

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΕΙΣ

Α΄

Β΄

Γ΄

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

2

2

2

Λειτουργική Ζωή της  Εκκλησίας

2

Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη

2

Αγιολογία

1

Στοιχεία Εκκλησιολογίας

1

Ιερές Ακολουθίες

1

Ελληνική Γλώσσα καιΓραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσακαι Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

2

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

3

2

3

2

3

2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

1

1

Βιολογία

2

1

1

Γεωγραφία

2

2

Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

1

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

2

2

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά / Γερμανικά)

2

2

2

Τεχνολογία και Πληροφορική

Τεχνολογία

Πληροφορική

2

1

1

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Βυζαντινή Μουσική

2

2

2

Αθλητική Ζωή

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − Project

Τοπική Ιστορία

1 1 1

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α.)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Φύση και Άσκηση

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 

35

35

35

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2014


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2994/2013)

Αρ.Πρωτ.172690/Α2/13-11-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Β. Ζωϊτοπούλου
email: vzoito(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλ.: 2103442173

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ Γυμνασίου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στα οριζόμενα στην αρ.πρ. 115475/Γ2/21-8-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2121 Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄,Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του ΠΔ 118 (ΦΕΚ 152 Α΄/25-6-2013) «Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
2. Το ΠΔ 119 (ΦΕΚ 153 Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών κλπ».
3. Την αριθ. 90595/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1667 Β΄/2013) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων .....».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 14 Α΄).
5. Την αρ.πρ. 115475/Γ2/21-8-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2121 Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄,Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
6. Την ανάγκη αναμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ τάξης των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων συμφώνως προς τα οριζόμενα στην ανωτέρω Υ.Α.
7. Τη σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης όπως διατυπώθηκε στην αρ. 3/2013 συνεδρίασή του.

Αποφασίζουμε

Προσαρμόζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας για την Α΄ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

Α' ΤΑΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΩΡΕΣ

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

2

Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα καιΓραμματεία

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Ιστορία

2

Βυζαντινή Μουσική

2

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Μαθηματικά

4

Φυσική

1

Γεωγραφία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

2

Πληροφορική

2

Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες (project)

ΤοπικήΙστορία

1

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη(Π.Ε.Α.Α)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Φύση και Άσκηση

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 

35

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3129/2012 - Αριθμ.137148/Α2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3129
26 Νοεμβρίου 2012

Αριθμ. 137148/Α2 (5)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων − Υποχρεωτική διδασκαλία της β΄ Ξένης Γλώσσας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 19 και 24 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 5 παρ. 11 και 69 παρ. 1 και 5 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και
β) του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» αντίστοιχα.

3. Την αριθμ. 113205/Α2/16−09−2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2067 B΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».

4. Την αριθμ. 14302/Γ2/09−02−2012 (ΦΕΚ 253 B΄) «Διδασκαλία β΄ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

5. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στην αριθμ. 1/03−07−2012 συνεδρίασή του και

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Προσαρμόζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας για τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ως εξής:

Η διδασκαλία της β΄ Ξένης Γλώσσας στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια εντάσσεται υποχρεωτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με διδασκαλία δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως ανά τάξη, αντικαθιστώντας το δυνητικό 2ωρο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων (συνολικό πρόγραμμα διδασκαλίας 35 ωρών εβδομαδιαίως).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2012−13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΦΕΚ 2067/2009 - Αριθμ.113205/Α2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2067
24 Σεπτεμβρίου 2009

Αριθμ. 113205/Α2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19 και 20 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ Α΄14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση …… και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και
γ) Της υπ’ αριθμ. 5557/ΣΤ5/21.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 68) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στις υπ’ αριθμ. 1η/4.2.2009 και 3η/21.7.2009 συνεδριάσεις του και

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας για κάθε τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 

 

Α΄

Β΄

Γ΄

1

Θρησκευτικά

 

 

 

 

α)Τα μαθήματα που προβλέπονται στην αντίστοιχη τάξη των Γυμνασίων της δημόσιας εκπαίδευσης  (Διδακτικό βιβλίο Θρησκευτικών ΟΕΔΒ)

2

2

2

 

β) Η Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας (Εισαγωγή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, Βίοι Αγίων, εορτές, λειτουργικά σκεύη)

2

 

γ) Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη

3

 

δ) Αγιολογία

1

 

ε) Στοιχεία Εκκλησιολογίας και

1

 

στ)Ιερές Ακολουθίες

1

MAΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΤΑΞΗ

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

 

 

 

α)Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

2

2

2

 

β)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3

3

3

3

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

 

 

 

α) Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

 

β) Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

4

Ιστορία

2

2

2

5

Κοινωνική Πολιτική Αγωγή

1

6

Βυζαντινή Μουσική

3

2

2

7

Αγγλική ή Γαλλική Γλώσσα

3

2

2

8

Μαθηματικά

4

4

4

9

Φυσική

−−

2

2

10

Χημεία

−−

1

1

11

Γεωγραφία

2

2

12

Βιολογία

2

2

13

Φυσική Αγωγή

2

3

2

14

Πληροφορική

1

1

1

 

Σύνολο ωρών

33

33

33

α) Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εντάσσεται και δίωρο (2) πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων ανά τάξη, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες των σχολείων και στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που χωροταξικά υπάγεται το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Επίσης, διατίθεται ένα απόγευμα την εβδομάδα για αθλοπαιδιές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις.

β) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διδασκαλία μαθήματος του ωρολογίου προγράμματος για να συμπληρωθούν τριανταπέντε ώρες (35) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, προστίθενται αντίστοιχα διδακτικές ώρες σε άλλα μαθήματα, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και

γ) Οι μαθητές, στη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών στο παρεκκλήσιο του σχολείου ή σε ναούς που εκκλησιάζονται, ασκούνται στην πρακτική εφαρμογή και εκτέλεση των διδασκομένων στο μάθημα της Βυζαντινής Μουσικής με την παρουσία και καθοδήγηση του καθηγητή του μαθήματος, του οποίου οι ώρες της απασχόλησης για την πρακτική άσκηση των μαθημάτων «στο τυπικόν και ψάλλειν» συνυπολογίζονται στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας του.