ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1336/2014)

Αριθμ. 77204/Γ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α΄235) καθώς και τις παρ. 16, 17 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4) Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Αρβανιτόπουλου (Β΄ 1667).
6) Την με αρ. 22/07−04−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των Ωρολογίων Προγραμμάτων των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β΄, Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Β' ΤΑΞΗ

 

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

3Θ+2Ε

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

1Θ+5Ε

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

4.

Εφαρμογή και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων

2Θ+2Ε

5.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

1Θ+3Ε

5.

Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+1Ε

6.

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων

1Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Αρχές Προγραμματισμού

 

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

1.

Υπολογιστών

1Θ+3Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

 

 

 

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

3.

Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

1Θ+5Ε

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

4.

Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

2Θ+2Ε

5.

Εγκατάσταση − Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

2Θ+3Ε

5.

Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+1Ε

6.

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων

1Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο

23

Σύνολο

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Διαδικτύου και Κινητών Συσκευών

1Θ+5Ε

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

4.

Ανάπτυξη και Διαχείριση Διαδικτυακών Εφαρμογών

2Θ+2Ε

5.

Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

1Θ+2Ε

5.

Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+1Ε

6.

Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων

2Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ:

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Β' ΤΑΞΗ

Γ΄ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Κατεργασίες Μετάλλων − Συγκολλήσεις

3Θ+4Ε

1.

Θερμορευστομηχανική

2.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Μηχανολογικό Σχέδιο

3.

Εργαλειομηχανές

2Θ+3Ε

4.

Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών

4.

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ+3Ε

5.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

2Θ+3Ε

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση με Η/Υ

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

6.

Μηχανολογικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Β' ΤΑΞΗ

Γ΄ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Θερμικές Εγκαταστάσεις Ι

3Θ+5Ε

1.

Θερμορευστομηχανική

2.

Θερμάνσεις Ι − Τεχνολογία Καυσίμων

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Κεντρικών Θερμάνσεων

2Θ+3Ε

3.

Θερμικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ+4Ε

4.

Σχέδιο Ειδικότητας (και με Η/Υ)

4.

Θερμάνσεις ΙΙ

5.

Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης – Εξοικονόμηση Ενέργειας

5.

Συσκευές Αερίων Καυσίμων

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

6.

Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

Β' ΤΑΞΗ

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία Ψύξης και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

4Θ+4Ε

1.

Θερμορευστομηχανική

2.

Βασική Μεταλλοτεχνία και Συγκολλήσεις Μετάλλων

2Θ+3Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+3Ε

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Αερισμού

4Θ+4Ε

4.

Τεχνικό – Μηχανολογικό Σχέδιο

4.

Βιομηχανική και Εμπορική Ψύξη

5.

Αγγλικά Ειδικότητας

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

ΣΥΝΟΛΟ

23

6.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ+2Ε

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία Κινητήρων Οχημάτων

3Θ+3Ε

1.

Θερμορευστομηχανική

2.

Τεχνολογία Συστημάτων Οχημάτων

3Θ+3Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Μηχανολογική Σχεδίαση Οχημάτων

3.

ΜΕΚ − Συστήματα Ψεκασμού − Έλεγχος Εκπομπής Ρύπων – Εναλλακτικά Καύσιμα

3Θ+3Ε

4.

Εργαστήριο Βασικής Μηχανολογίας

4.

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

1Θ+2Ε

5.

Βασική Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρικό Σύστημα Οχημάτων

2Θ+2Ε

5.

Συστήματα Αυτοκινήτων και Υβριδικά Συστήματα Οχημάτων

3Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Αεροδυναμικής – Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών

1.

Θερμορευστομηχανική

2.

Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών

3Θ+4Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

3Θ+4Ε

3.

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

3Θ+3Ε

4.

Σχέδιο Ειδικότητας

4.

Συντήρηση Συστημάτων Αεροσκαφών

3Θ+3Ε

5.

Συγκολλήσεις

1Θ+2Ε

5.

Μετρήσεις − Όργανα Μετρήσεων

1Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα

2Θ+3Ε

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Ηλεκτρονικές Διατάξεις

4.

Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων

1Θ+2Ε

5.

Ηλεκτρονικές κατασκευές

5.

Διαχείριση και Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων

1Θ+4Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

6.

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος−Ηλεκτρομαγνητισμός

3Θ+3Ε

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

4Θ+4Ε

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας

1Θ+3Ε

3.

Ηλεκτρικές Mηχανές

4.

Σχεδίαση  Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

4.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ+3Ε

5.

Αγγλικά ειδικότητας

5.

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

ΣΥΝΟΛΟ

23

6.

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

1Θ+4Ε

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

1Θ+3Ε

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Αισθητήρες − Ενεργοποιητές

1Θ+2Ε

4.

Ηλεκτρονικά Ισχύος

1Θ+2Ε

5.

Ηλεκτρονικές κατασκευές

5.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου− ρογραμματιζόμενοι ελεγκτές

1Θ+4Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

6.

Μηχατρονική

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες

2Θ+3Ε

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών στοιχείων

4.

Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων

1Θ+2Ε

5.

Ηλεκτρονικές κατασκευές

5.

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα − φαρμογές Τηλεματικής

1Θ +4Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

6.

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Τομέας Δομικών Έργων:

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Οικοδομικό Σχέδιο

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2.

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

4Θ+2Ε

2.

Οικοδομική

3Θ+2Ε

3.

Τοπογραφία και Πολεοδομία

2Θ+2Ε

3.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού

4.

Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ

4.

Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορικής

5.

Τοπογραφικό Σχέδιο − Ψηφιακή Χαρτογραφία

5.

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά ειδικότητας

6.

Σχέδιο Έργων Υποδομής

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων:

Ειδικότητα: Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών

1.

Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

2.

Τεχνολογία Αξιοποίησης Απορριμμάτων

2.

Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

3.

Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Ι

3Θ+3Ε

3.

Βιομηχανικά και Αγροτικά Απόβλητα

2Θ+1Ε

4.

Διαχείριση Αποβλήτων

3Θ+3Ε

4.

Συστήματα Μετρήσεων και Ελέγχου

3Θ+3Ε

5.

Περιβαλλοντική Νομοθεσία − Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5.

Τεχνολογίες Ανακύκλωσης ΙΙ

3Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

1.

Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

2.

Συστήματα και Εγκαταστάσεις Αντιρρύπανσης

2.

Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

3.

Τεχνικές Προσδιορισμού Ρύπανσης

3Θ+3Ε

3.

Τεχνικές Απορρύπανσης

2Θ+3Ε

4.

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

3Θ+3Ε

4.

Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου

2Θ+2Ε

5.

Περιβαλλοντική Νομοθεσία − Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5.

Αντιρρυπαντική Τεχνολογία

3Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Λογιστικές Εφαρμογές

2Θ+4Ε

1.

Πολιτική Οικονομία

2.

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

2Θ+4Ε

2.

Δεοντολογία Επαγγέλματος – Ηθική Επιχειρήσεων

3.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού− Εμπορικού−Εργατικού)

3.

Φορολογική Πρακτική

2Θ+4Ε

4.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

4.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

2Θ+2Ε

5.

Σύγχρονες Συναλλαγές

1Θ+1Ε

5.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

2Θ+3Ε

1.

Πολιτική Οικονομία

2.

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

2Θ+3Ε

2.

Δεοντολογία Επαγγέλματος – Ηθική Επιχειρήσεων

3.

Έλεγχος Ποιότητας

2Θ+2Ε

3.

Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού−Εμπορικού− Εργατικού)

4.

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

5.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

5.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εισαγωγή στο Marketing

3Θ+3Ε

1.

Πολιτική Οικονομία

2.

Εισαγωγή στη Διαφήμιση

3Θ+2Ε

2.

Δεοντολογία Επαγγέλματος – Ηθική Επιχειρήσεων

3.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

3.

Εφαρμογές Marketing

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού−Εμπορικού− Εργατικού)

4.

Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας

5.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

5.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εισαγωγή στον Τουρισμό

1.

Πολιτική Οικονομία

2.

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

2Θ+4Ε

2.

Δεοντολογία Επαγγέλματος – Ηθική Επιχειρήσεων

3.

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

2Θ+3Ε

3.

Εφαρμογές στον Τουρισμό

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού−Εμπορικού− Εργατικού−Τουριστικού)

4.

Γεωγραφία Τουρισμού

5.

Αγγλικά Ειδικότητας I

5.

Αγγλικά Ειδικότητας II

6.

Γαλλικά ή Γερμανικά

6.

Γαλλικά ή Γερμανικά

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:

Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Γεωργική Μηχανική Ι

2Θ+3Ε

3.

Ανθοκομία Λαχανοκομία

2Θ+2Ε

4.

Φυτοπροστασία

2Θ+2Ε

4.

Δενδροκομία

3Θ+2Ε

5.

Φυτική Παραγωγή

2Θ+2Ε

5.

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2Θ+2Ε

6.

Αμπελουργία

1Θ+1Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Γεωργική Μηχανική ΙΙ

2Θ+2Ε

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

2Θ+2Ε

3.

Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία

3Θ+3Ε

4.

Πτηνοτροφία − Χοιροτροφία

4Θ+2Ε

4.

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

2Θ+2Ε

5.

Ζωική Παραγωγή

2Θ+1Ε

5.

Βιολογική Διατροφή Ζώων

2Θ+1Ε

6.

Μελισσοκομία − Σηροτροφία

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

 

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ενυδρεία – Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών Ι

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Αλιευτικές Κατασκευές

2Θ+3Ε

3.

Ιχθυοπαθολογία

2Θ+2Ε

4.

Υδατοκαλλιέργειες

2Θ+2Ε

4.

Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών και Γλυκών Νερών II

3Θ+2Ε

5.

Αλιευτική Τεχνολογία

2Θ+2Ε

5.

Υδατοκαλλιέργειες Ασπόνδυλων και Καλλιέργειες Πλαγκτού

2Θ+2Ε

6.

Επεξεργασία – Μεταποίηση Αλιευμάτων

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Θερμοκήπια και Εξοπλισμοί

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Γεωργική Μηχανική ΙΙΙ

2Θ+3Ε

3.

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας

2Θ+2Ε

4.

Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία

2Θ+2Ε

4.

Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

3Θ+2Ε

5.

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

5.

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ

2Θ+2Ε

6.

Αρχιτεκτονική Τοπίου

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών

3Θ+1Ε

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας

2Θ+3Ε

3.

Επεξεργασία − Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

3Θ+2Ε

4.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών

2Θ+2Ε

4.

Επεξεργασία − Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

3Θ+2Ε

5.

Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων

2Θ+2Ε

5.

Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών

2Θ+1Ε

6.

Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων και Ποτών

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Δασικές Κατασκευές

2Θ+3Ε

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Οργάνωση Δασικής Παραγωγής

2Θ+2Ε

3.

Δασικά Οικοσυστήματα

3Θ+1Ε

4.

Αρχές Δασικής Οικολογίας

2Θ+2Ε

4.

Διαχείριση Πανίδας − Εκτροφεία Θηραμάτων

2Θ+2Ε

5.

Παραγωγή Δασικών Φυτών

2Θ+2Ε

5.

Διαχείριση Αστικών και Περιαστικών Αλσυλλίων

2Θ+3Ε

6.

Δασικοί Χάρτες

1Θ+1Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τομέας Πλοιάρχων:

Ειδικότητα: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική Μετεωρολογία

2Θ+3Ε

1.

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

3Θ+2Ε

2.

Ευστάθεια – Μεταφορά Φορτίων

2Θ+2Ε

2.

Μεταφορά Φορτίων

3Θ+1Ε

3.

Ναυτική Τέχνη – Έκτακτες Ανάγκες

3Θ+2Ε

3.

Ναυτικό Δίκαιο – Διαχείριση Πλοίου

4.

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας Ι

2Θ+2Ε

4.

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙΙ – Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας

2Θ+3Ε

5.

Ναυτικές  Επικοινωνίες

2Θ+1Ε

5.

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

1Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας Ι

6.

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

 

 

 

 

 

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

 

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες

1.

Μηχανές Πλοίου I

4Θ+3Ε

Μηχανές Πλοίου II

4Θ+3Ε

2.

Βοηθητικά Μηχανήματα I

4Θ+3Ε

Βοηθητικά Μηχανήματα II

4Θ+3Ε

3.

Μηχανολογικό Σχέδιο

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου IΙ

4.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου I

Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ

5.

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου IΙ

6.

Αγγλικά Ειδικότητας Ι

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

(...)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2014−2015, για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2015−2016, για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2016−2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap