ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ)

  • Κατηγορία: ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΚΕΔ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 728/18-03-2016)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Μποφυλάτος Σταύρος
Θανασουλοπούλου Ε.
Τηλέφωνο : 210-3442227
Fax : 210-3443390
e-mail: sde_tmd(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού… και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-09-2015).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 τ. Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της Υ.Α Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1, εδάφια 6 και 7 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ. Α΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄).
11. Την Υ.Α. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011 τ. Β΄) η οποία εκδόθηκε με βάση την παρ.2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄).
12. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ. Α΄).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ. Α΄).
14. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του Ν. 1566/85, τις διατάξεις των άρθρων 31 & 32 του Ν. 3528/07, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012 (Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή)
15. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με αριθ. πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610/ 02-07-2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 2527/1997».
16. Τη με αρ. πρωτ. 21590/09-12-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
17. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ. Α΄).
18. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων…και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
19. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ. Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
20. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ», σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 4327/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1387/Β/10-02-2010) περί τροποποιήσεως της με αρ. πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ.ΚΥΑ/845/25-08-03 (ΦΕΚ 1222/Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ»).
21. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 τ .Α΄).
22. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄).
23. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2β του Ν. 3787/2008 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄)
24. Τις διατάξεις της Υ.Α. 120546/Δ2/28-09-2010 (ΦΕΚ 1595 Β΄) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών  ναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων  Κράτησης Νέων».
25. Την αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 1674/Δ2/08-01-2016 (ΦΕΚ 74 Β΄) και 15951/Δ2/01-02-2016 (ΦΕΚ 360 Β’) υπουργικές αποφάσεις.
26. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 1 του προοιμίου της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α. όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1674/Δ2/08-01-2016 (ΦΕΚ 74 Β΄) και 15951/Δ2/01-02-2016 (ΦΕΚ 360 Β’) υπουργικές αποφάσεις με τα εξής:

«… και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄)»

Β) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 19 του προοιμίου της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α. όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1674/Δ2/08-01-2016 (ΦΕΚ 74 Β΄) και 15951/Δ2/01-02-2016 (ΦΕΚ 360 Β’) υπουργικές αποφάσεις με τα εξής:

«… και τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄)»

Γ) Τροποποιούμε τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 19 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α., όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, που αναφέρονται στο ύψος των αμοιβών των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Σ.Κ.Ε.Δ. και στο ύψος των αμοιβών των Υπευθύνων Σ.Κ.Ε.Δ. και τα αντικαθιστούμε ως εξής:

«Το ύψος των αμοιβών για την περίπτωση α΄ προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 10 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄). Το ύψος των αμοιβών για την περίπτωση β΄ προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 12 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄)»

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Απόφαση, όπως έχει συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθμ. 1674/Δ2/08-01-2016 (ΦΕΚ 74 Β΄) και 15951/Δ2/01-02-2016 (ΦΕΚ 360 Β’) υπουργικές αποφάσεις.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 360/17-02-2016)

Αρ.Πρωτ.15951/Δ2/01-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Μποφυλάτος Σταύρος
Θανασουλοπούλου Ε.
Τηλέφωνο : 210-3442227
Fax : 210-3443390
e-mail: sde_tmd(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: 2η Συμπλήρωση της αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003(ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού… και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-09-2015).
5. Την Υ.Α. 115475/Γ2/21.8.2013 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου» (ΦΕΚ 2121 τ. Β΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 τ. Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της Υ.Α Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων και καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1, εδάφια 6 και 7 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».
9. Την Υ.Α. 185744/Γ7/04-12-2013 (ΦΕΚ 3139 τ. Β΄) «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014».
10. Τις διατάξεις του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ. Α΄).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.2 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄).
12. Την Υ.Α. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011 τ. Β΄) η οποία εκδόθηκε με βάση τη παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄).
13. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ. Α΄).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ. Α΄).
15. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του Ν. 1566/85, τις διατάξεις των άρθρων 31 & 32 του Ν. 3528/07, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012 (Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή)
16. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με αριθ. πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610/ 02-07-2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 2527/1997».
17. Τη με αρ. πρωτ. 21590/09-12-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
18. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ. Α΄).
19. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων…και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
20. Την Κ.Υ.Α. 2/13917/0022/17.02.2012 (ΦΕΚ 414 τ. Β΄) «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ. Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
22. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ», σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 4327/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1387/Β/10-02-2010) περί τροποποιήσεως της με αρ. πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/25-08-03 (ΦΕΚ 1222/Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ»).
23. Τις διατάξεις ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 τ .Α΄ ).
24. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄).
25. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2β του ν. 3787/2008 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄)
26. Τις διατάξεις της Υ.Α. 120546/Δ2/28-09-2010 (ΦΕΚ 1595 Β΄) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων».
27. Την αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016».
28. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε την παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» με τα εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υλοποιείται στα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, δύναται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιείται με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας».

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 01-02-/2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 74/2016)

Αρ.Πρωτ.1674/Δ2/08-01-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Μποφυλάτος Σταύρος
Θανασουλοπούλου Ε.
Τηλέφωνο : 210-3442227
Fax : 210-3443390
e-mail: sde_tmd(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ .Β΄/16-12-2015) Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003(ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού… και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-09-2015).
5. Την Υ.Α. 115475/Γ2/21.8.2013 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου» (ΦΕΚ 2121 τ. Β΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 τ. Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της Υ.Α Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1, εδάφιο 6 και 7 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».
9. Την Υ.Α. 185744/Γ7/04-12-2013 (ΦΕΚ 3139 τ. Β΄) «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014».
10. Τις διατάξεις του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ. Α΄).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.2 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄).
12. Την Υ.Α. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011 τ. Β΄) η οποία εκδόθηκε με βάση τη παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄).
13. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ. Α΄).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ. Α΄).
15. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του Ν. 1566/85, τις διατάξεις των άρθρων 31 & 32 του Ν. 3528/07, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012 (Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).
16. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με αριθ. πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610/ 02-07-2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 2527/1997».
17. Τη με αρ. πρωτ. 21590/09-12-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
18. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ. Α΄).
19. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ. Α΄) και του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄)
20. Την Κ.Υ.Α. 2/13917/0022/17.02.2012 (ΦΕΚ 414 τ. Β΄) «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ. Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
22. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ», σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 4327/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1387/Β/10-02-2010) περί τροποποιήσεως της με αρ. πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/25-08-03 (ΦΕΚ 1222/Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ»).
23. Τις διατάξεις ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 τ .Α΄ ).
24. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄).
25. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2β του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄)
26. Τις διατάξεις της Υ.Α. 120546/Δ2/28-09-2010 (ΦΕΚ 1595 Β΄) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων».
27. Την αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016».
28. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε την παρ. 17 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» με τα εξής:

«Εξαίρεση αποτελούν τα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων όπου, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών η πρόσληψη αναπληρωτών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωραρίου και με βάση τον ειδικό αξιολογικό πίνακα που καταρτίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της υπ’ αριθμ. 120546/Δ2/28-09-2010 (ΦΕΚ 1595 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, η οποία υλοποιεί το νόμο 3687/2008 (159 τ.Α΄) – άρθρο 28 παρ. 2β».

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 08-01-2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2353/2015)

Αριθμ. 201980/Δ2
Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015−2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22−9−2015).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015).
5. Την υπουργική απόφαση 115475/Γ2/21−8−2013 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου» (ΦΕΚ 2121/τ.Β΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων και καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1, εδάφιο 6 και 7 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».
9. Την υπουργική απόφαση 185744/Γ7/4−12−2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β΄) «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013−2014».
10. Τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012/τ.Α΄).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄).
12. Την υπουργική απόφαση 8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011/τ.Β΄) η οποία εκδόθηκε με βάση τη παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/τ.Α΄).
13. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄).
15. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του Ν. 1566/1985, τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012 (Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).
16. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με αριθμ. πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610/ 2−7−2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997.».
17. Την με αριθμ. πρωτ. 21590/9−12−2015 απόφαση Ένταξης της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014−2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
18. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009/τ.Α΄).
19. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011/τ.Α΄).
20. Την κοινή υπουργική απόφαση 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414/τ.Β΄) «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
22. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄) «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ», σε συνδυασμό με την με αριθμ. πρωτ. 4327/2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1387/Β΄/10−2−2010) περί τροποποιήσεώς της με αριθμ. πρωτ. 329/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 210/Β΄) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την απόφαση με αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση/845/25−8−2003 (ΦΕΚ 1222/Β΄) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ»).
23. Τις διατάξεις Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄).
24. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄).
25. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από το/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα.

3. Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, μία (1) ώρα Φυσική.
Σύνολο δέκα (10) ώρες.

• Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, τρεις (3) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία.
Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

• Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, τρεις (3) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία.
Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

5. Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία για την περίπτωση ονομάζονται ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Δ.). Τα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων και ορίζονται ανά Διεύθυνση με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Ε.Δ. να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μικρά νησιά κλπ).

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται το αίτημα από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται πριν την εγκύκλιο πρόσκλησης για διδάσκοντες.

6. Κριτήριο για την επιλογή − συμμετοχή των μαθητών/ τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α΄ τριμήνου του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.

Με βάση τα παραπάνω με ευθύνη του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται, σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Ε.Δ., ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση της παραγράφου 16.

7. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) συστήνεται με διοικητική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αντικείμενα της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. είναι:

α) η συνολική εποπτεία του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

β) η διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα Σ.Κ.Ε.Δ.,

γ) οι εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Ε.Δ. στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παραγράφου 5,

δ) ο αριθμός μαθητών στις περιπτώσεις της παραγράφου 14,

ε) η διαβίβαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) στοιχείων,

στ) η υποβολή προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος,

ζ) η έγκριση της επιτόπιας εποπτείας των εμπλεκομένων στην Ενισχυτική Διδασκαλία (Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης) σε περίπτωση που αυτές προκαλούν δαπάνη.

Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

8. Τα καθήκοντα του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρονται:

α) στον ορισμό Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (παράγραφος 5),

β) στον ορισμό Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Υ.Σ.Κ.Ε.Δ.) σύμφωνα με την παράγραφο 13,

γ) στη μεταβολή του αριθμού μαθητών ανά τμήμα μαθήματος (παράγραφος 14),

δ) στον ορισμό των μελών της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (παράγραφος 9).

9. Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστήνεται Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), έναν (1) Σχολικό Σύμβουλο της Δ.Δ.Ε. από κάθε ειδικότητα των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ο οποίος έχει την έδρα του στην αντίστοιχη Δ.Δ.Ε., τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων και από ένα (1) μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

Τα μέλη της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. ορίζονται από τον Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. είναι

α) η επιτόπια εποπτεία της λειτουργίας των Σ.Κ.Ε.Δ.,

β) η υποβολή μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής, απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ.,

γ) οι εισηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 14,

δ) γενικά, η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της δομής.

10. Οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων που μετέχουν στην Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης είναι:

α) η επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Ε.Δ., σύμφωνα με την παράγραφο 11,

β) η παιδαγωγική καθοδήγηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για την εύρυθμη λειτουργία των Σ.Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο 16.

11. Ο Διευθυντής κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Ε.Δ. (σε κάθε Σ.Κ.Ε.Δ. είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί μία (1) τουλάχιστον εποπτεία κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς),

β) την επιλογή, πρόσληψη, τοποθέτηση, σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διδασκόντων, που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 17 (ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής αυτής),

γ) τη σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με την Παράγραφο 13 (ορίζεται ως υπεύθυνος για τις αμοιβές τους και υπόλογος εκκαθαριστής αυτών),

δ) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής στη Δ.Δ.Ε., (αποτελούμενης από μέλη της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. πλην του ιδίου), για την παραλαβή των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Ε.Δ. και του αρχείου του Σ.Κ.Ε.Δ., και την έγκριση των πρακτικών της εν λόγω επιτροπής,

ε) την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 15 με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του διδάσκοντος,

στ) την απόφαση για αναστολή λειτουργίας ενός Σ.Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο 16,

ζ) τον ορισμό Υπευθύνων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστές) σύμφωνα με την παράγραφο 12. Οι δαπάνες κάλυψης των οδοιπορικών για τις επιτόπιες εποπτείες ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία.

12. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) ορίζονται Υπεύθυνοι Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστές) έως δύο (2) άτομα, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε.

Τα καθήκοντα τους είναι:

α) η συμμετοχή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. ως γραμματέας,

β) η συγκέντρωση των παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών,

γ) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (πχ. ασφαλιστικές εισφορές),

δ) η ηλεκτρονική διαχείρισή τους,

ε) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν τις αμοιβές των Υπευθύνων Σ.Κ.Ε.Δ., στ) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών. Οι εργασίες τους διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

13. Σε κάθε Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται, με απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Υ.Σ.Κ.Ε.Δ.) ένα Στέλεχος Εκπαίδευσης.

Για την επιλογή ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας:
α) ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Ε.Δ.,
β) οι Διευθυντές των άλλων σχολικών μονάδων, των οποίων οι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Ε.Δ., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές,
γ) ο υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Ε.Δ.,
δ) οι υποδιευθυντές αντίστοιχα με την περίπτωση.

Είναι δυνατό, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κώλυμα, να οριστεί και μόνιμος καθηγητής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται χορήγηση άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Έργο του Υπεύθυνου Σ.Κ.Ε.Δ. είναι:

α) η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος,

β) η ημερησία καταχώρηση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και η αποστολή τους στον καταχωριστή,

γ) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

δ) η υποβολή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος,

ε) η αποστολή μιας έκθεσης πεπραγμένων μετά τη λήξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στην τριμελή επιτροπή της περίπτωσης δ της παραγράφου 11,

στ) η τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

ζ) η τήρηση του αρχείου του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

η) η αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΕΥΕ ΕΔ και Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.),

θ) η διαγραφή μαθητών σύμφωνα με την παράγραφο 15 και η αντικατάστασή τους,

ι) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Σ.Κ.Ε.Δ. στο παιδαγωγικό πεδίο.

14. Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1−5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η λειτουργία τμήματος από πέντε (5) έως δέκα (10) μαθητές /τριες (π.χ δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, κλπ) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την τελική απόφαση.

Σε περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος με συμμετοχή μαθητών/τριών μικρότερη της προβλεπόμενης σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, (από 3 έως 5 μαθητές), απαιτείται εισήγηση της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς Κ.Ε.Π.Ε.Σ. και τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι παραπάνω διαδικασίες διενεργούνται πριν την δημοσίευση της εγκυκλίου πρόσκλησης για τους διδάσκοντες.

Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό μαθητών/τριών, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

15. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον δέκα (10) ή πέντε (5) ή οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με την παράγραφο 14. Σε περίπτωση όπου κάποιος μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα – κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Ε.Δ.
 Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του διδάσκοντος καθηγητή, με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε. ή λύεται η σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάσουν όλοι οι μαθητές του τμήματος για τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε.

16. Ένα Σ.Κ.Ε.Δ. συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο Διευθυντής της οικείας Δ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός Σ.Κ.Ε.Δ. με αιτιολογημένη απόφαση, την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.Π.Ε.Σ. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Ε. Οι ημέρες λειτουργίας των Σ.Κ.Ε.Δ. ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

17. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών ή/και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αυτό, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στην Δομή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για Σ.Κ.Ε.Δ. σε μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και τις δηλώσεις προτίμησης των Σ.Κ.Ε.Δ. των ήδη επιλεχθέντων. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ενημερώνουν τον Υπεύθυνο του Σ.Κ.Ε.Δ. για την επίδοση των μαθητών και συνεργάζονται συνεχώς με τους Σχολικούς Συμβούλους της Σ.Ο.Δ.Α.Ε..

18. Σε δυσπρόσιτα σχολεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και σε σχολικές μονάδες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας πρόσβασης, δύναται να λειτουργήσουν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. στον Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε, με μόνιμους καθηγητές προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, αφού έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του κανονικού προγράμματος. (Σ.Κ.Ε.Δ. ΜΟΝΙΜΩΝ). Τα παραπάνω δύναται να εφαρμοστούν σε κάθε άλλη περίπτωση με απόφαση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υπεύθυνος Σ.Κ.Ε.Δ. στην παραπάνω περίπτωση είναι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή οποιοσδήποτε άλλος Μόνιμος Εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας, ύστερα από απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με μείωση του υποχρεωτικού του ωραρίου κατά τρείς (3) ώρες ανά εβδομάδα. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 19.

19. Η δαπάνη για την αμοιβή: α) των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Σ.Κ.Ε.Δ., β) των Υπευθύνων Σ.Κ.Ε.Δ., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση», στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014−2020».

Το ύψος των αμοιβών για την περίπτωση α΄ καθορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 4024/2011 όπως ισχύει. Το ύψος των αμοιβών για την περίπτωση β΄ θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

20. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 582/2014)

Αρ.Πρωτ.24756/Γ7/10-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Πληροφορίες :
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΓΔΑ
ΤΖΑΝΝΕΤΕΑ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο : 210-3442212, 210-3442859
Fax : 210-3443343
e-mail: statpds(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β’/10-12-2013) Υ.Α. με θέμα Οργάνωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
3. Την 90595/ΕΙ5 (ΦΕΚ 1667 τ.Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου
4. Την Υ.Α. 115475/Γ2/21-8-2013 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’,Β’,Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου» (ΦΕΚ 2121 τ.Β’)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011(ΦΕΚ 233 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»
6. Τις διατάξεις της Υ.Α Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002(ΦΕΚ 1340 τ.Β΄)«Καθορισμός των ειδικότερων και καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων »
7. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1, εδάφιο 6 και 7 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
8. Την Υ.Α. 96734/Γ7/11.9.2003 (ΦΕΚ 1301 τ.Β΄). «Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου»
9. Την Υ.Α. 125617/Γ7/2011 (ΦΕΚ 2585 τ.Β΄). « Οργάνωση και Λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας»
10. Την Υ.Α. 24136/Γ7/18-2-2013 (ΦΕΚ 524 τ.Β΄). « Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος2012-2013 »
11. Τις διατάξεις του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ. Α΄)
12. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.2. του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ .Α΄ )
13. Την Υ.Α 8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011 τ. Β΄) η οποία εκδόθηκε με βάση τη παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010)
14. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ .Α΄ )
15. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ .Α΄ )
16. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του Ν. 1566/85, τις διατάξεις των άρθρων 31&32 του Ν. 3528/07, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4076/2012 (Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή)
17. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με αριθ.πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610/ 02-07-2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 2527/1997»
18. Την Υ.Α. 30972/Γ1 (ΦΕΚ 614/2013 τ.Β’) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»
19. Τις με αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013 Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2 και 3 αντίστοιχα των ανωτέρω Πράξεων του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως ισχύουν και τροποποιούνται
20. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ. Α΄)
21. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ. Α΄)
22. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Υ.Α. αρ.5971/ΣΤ 5/22-1-2003(ΦΕΚ 94/2003 τ.Β΄). «Διάρθρωση στελεχών και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Σπουδών Π/βάθμιας, Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης»
23. Τις διατάξεις του άρθρου 2, κεφ. Α’, παρ. 2 και 3 της ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 τ. Β’) «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες»
24. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 τ.Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
25. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ» και την με αρ. πρωτ. 141/2004 ΥΑ (ΦΕΚ 269/Β/10-02-2004) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 4327/2010 (1387/Β/10-02-2010) περί τροποποιήσεως της με αρ.πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/25-08-03 (ΦΕΚ 1222/Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ»)
26. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.15. του ν. 3614/2007(ΦΕΚ 267 τ .Α΄ )
27. Tις διατάξεις του άρθρου 7,παρ.3 του ν.4142/2013 (ΦΕΚ 83 τ. Α΄)
28. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
29. Τις διατάξεις της Υ.Α. 120546/Δ2/28-9-2010 (ΦΕΚ 1595 τ. Β’) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων»
30. Τις διατάξεις της παρ. 2 β. του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α’ ) με θέμα: «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»
31. Την αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β’/10-12-2013) Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014»

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε την παρ. 17 της υπ’ αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β’/10-12-2013) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014» με τα εξής:

«Εξαίρεση αποτελούν τα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων όπου, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών η πρόσληψη αναπληρωτών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωραρίου και με βάση τον ειδικό αξιολογικό πίνακα που καταρτίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της Υ.Α. 120546/Δ2/28-9-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1595 τ. Β’) η οποία υλοποιεί το νόμο 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α’ ) – άρθρο 28 παρ. 2 β.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


(Δημοσιευμένο στό ΦΕΚ 3139/2013)

Αρ.Πρωτ.185744/Γ7/04-12-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Πληροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΓΔΑ
ΤΖΑΝΝΕΤΕΑ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο : 210-3442212
Fax : 210-3443343
e-mail: statpds(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003(ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
3. Την 90595/ΕΙ5 (ΦΕΚ 1667 τ.Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου.
4. Την Υ.Α. 115475/Γ2/21-8-2013 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’,Β’,Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου» (ΦΕΚ 2121 τ.Β’) ΑΔΑ: ΒΛΓΨ9-ΦΣΦ
5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011(ΦΕΚ 233 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»
6. Τις διατάξεις της Υ.Α Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002(ΦΕΚ 1340 τ.Β΄)«Καθορισμός των ειδικότερων και καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων »
7. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1, εδάφιο 6 και 7 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
8. Την Υ.Α. 96734/Γ7/11.9.2003 (ΦΕΚ 1301 τ.Β΄). «Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου»
9. Την Υ.Α. 125617/Γ7/2011 (ΦΕΚ 2585 τ.Β΄). « Οργάνωση και Λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας»
10. Την Υ.Α. 24136/Γ7/18-2-2013 (ΦΕΚ 524 τ.Β΄). « Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος2012-2013 »
11. Τις διατάξεις του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ. Α΄).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.2. του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ .Α΄ ).
13. Την Υ.Α 8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011 τ. Β΄) η οποία εκδόθηκε με βάση τη παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010).
14. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ .Α΄ ).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ .Α΄ ).
16. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του Ν. 1566/85, τις διατάξεις των άρθρων 31&32 του Ν.3528/07, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012 (Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή)
17. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με αριθ.πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610/ 02-07-2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. »
18. Την Υ.Α. 30972/Γ1 (ΦΕΚ 614/2013 τ.Β’) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΑΔΑ: ΒΛΓΨ9-ΦΣΦ
19. Τις με αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013 Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2 και 3 αντίστοιχα των ανωτέρω Πράξεων του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως ισχύουν και τροποποιούνται.
20. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ. Α΄).
21. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ. Α΄).
22. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Υ.Α. αρ.5971/ΣΤ 5/22-1-2003(ΦΕΚ 94/2003 τ.Β΄). «Διάρθρωση στελεχών και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Σπουδών Π/βάθμιας, Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης».
23. Τις διατάξεις του άρθρου 2, κεφ. Α’, παρ. 2 και 3 της ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 τ. Β’) «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».
24. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 τ.Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
25. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ» και την με αρ. πρωτ. 141/2004 ΥΑ (ΦΕΚ 269/Β/10-02-2004) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 4327/2010 (1387/Β/10-02-2010) περί τροποποιήσεως της με αρ.πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/25-08-03 (ΦΕΚ 1222/Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ»).
26. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.15. του ν. 3614/2007(ΦΕΚ 267 τ .Α΄ ).
27. Tις διατάξεις του άρθρου 7,παρ.3 του ν.4142/2013 (ΦΕΚ 83 τ. Α΄)
28. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π.Δ.Ε. από πόρους των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-2015 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1» ΣΑΕ 2013ΣΕ24580007, «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-2015 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2» ΣΑΕ 2013ΣΕ24580008, «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-2015 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3» ΣΑΕ 2013ΣΕ24580009, του ΕΣΠΑ και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο Μόνο

1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από το/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα : Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία ,Αγγλικά (κύρια Ξένη Γλώσσα), Βιολογία και αποτελεί μια δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης/Αγωγής, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας

2. Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα.

3. Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής , η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και η δυνατότητα πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Το πρόγραμμα Ε.Δ. αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ε.Δ. καθορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά , (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αγγλικά μία (1) ώρα Φυσική και μία (1) ώρα Βιολογία. Σύνολο δεκατρείς (13) ώρες.

Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά , δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία, μία (1) ώρα Αγγλικά και μία (1) ώρα Βιολογία. Σύνολο δεκατρείς (13) ώρες.

Για την Τρίτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία ,μια (1) ώρα Αγγλικά και μία (1) ώρα Βιολογία. Σύνολο δεκατρείς (13) ώρες.

5. Το πρόγραμμα Ε.Δ. υλοποιείται σε ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Δ), τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων και ορίζονται ανά Διεύθυνση με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Ε.Δ., να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μικρά νησιά κλπ). Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται το αίτημα από τον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ) της Κ.Υ για τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται πριν την εγκύκλιο πρόσκλησης για διδάσκοντες.

6. Κριτήρια για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ε.Δ., μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, για συγκεκριμένο μάθημα αποτελούν: ο αντίστοιχος βαθμός του μαθήματος και ο βαθμός προαγωγής. Για τους μαθητές/τριες της Α’ Γυμνασίου το κριτήριο είναι ο βαθμός απολυτηρίου του Δημοτικού. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση όταν υπολείπονται κενές θέσεις γίνεται κλήρωση, ανά μάθημα και ανά ΣΚΕΔ.

Με βάση τα παραπάνω με ευθύνη του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε., σε κάθε Δ.Δ.Ε, διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Ε.Δ., ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση της παραγράφου 16.

7. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.), λειτουργεί στην Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας και έχει ως αντικείμενα: α) την συνολική εποπτεία του προγράμματος της Ε.Δ.,
β) την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα Σ.Κ.Ε.Δ,
γ) τις εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Ε.Δ. στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παραγράφου 5,
δ) τον αριθμό μαθητών στις περιπτώσεις της παραγράφου 14,
ε) τη διαβίβαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) της Κ.Υ. στοιχείων
στ) την εκπόνηση αναφορών - εκθέσεων αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος (στατιστικά στοιχεία, αποδοτικότητα μέσω δεικτών) και υποβολή τους στον Γενικό Γραμματέα κάθε τετράμηνο
ζ) Την έγκριση των επιτόπιων ελέγχων των εμπλεκομένων στην Ε.Δ. (Σ.Ο.Δ.Α.Α.) σε περίπτωση που αυτές προκαλούν δαπάνη για τις Πράξεις «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015», η) την εισήγηση προς το Γενικό Γραμματέα, σχετικά με τα αιτήματα των Διευθυντών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αναφορικά με μεταφορές μαθητών. Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και συστήνεται με διοικητική πράξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

8. Τα καθήκοντα του Δ/ντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναφέρονται:
α) στον ορισμό Σ.Κ.Ε.Δ (παράγραφος 5),
β) στη μεταβολή του αριθμού μαθητών ανά τμήμα μαθήματος ( παράγραφος 14),
γ) στον ορισμό των μελών της Σ.Ο.Δ.Α.Α. (παράγραφος 9),
δ) στην διαβίβαση αιτημάτων προς την ΚΕΠΕΣ σχετικά με μεταφορά μαθητών στις Δ.Δ.Ε. της αρμοδιότητάς του (παράγραφος 19).

9. Σε επίπεδο Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης συστήνεται Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Αγωγής (Σ.Ο.Δ.Α.Α.) η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης, έναν (1) Σχολικό Σύμβουλο της Δ.Δ.Ε. από κάθε ειδικότητα των διδασκόμενων μαθημάτων, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ο οποίος έχει την έδρα του στην αντίστοιχη Δ.Δ.Ε., τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων και από ένα (1) μέλος του ΠΥΣΔΕ.

Τα μέλη της (Σ.Ο.Δ.Α.Α.) ορίζονται από τον Δ/ντή της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης. Οι αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Α. είναι α) ο έλεγχος της λειτουργίας των Σ.Κ.Ε.Δ, β) η αποστολή εκθέσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ της Κ.Υ μία (1) κάθε τετράμηνο, γ) οι εισηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 14, δ) γενικά
η εποπτεία για την καλή λειτουργία της δομής,

10. Οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων της Σ.Ο.Δ.Α.Α είναι: α) ο επιτόπιος έλεγχος των Σ.Κ.Ε.Δ., σύμφωνα με την παράγραφο 11, β) το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Σ.Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο 16. γ) Η επιμόρφωση των διδασκόντων της Ε.Δ. κατά την λειτουργία της δομής.

11. Ο Δ/της κάθε Δ.Δ.Ε. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α)τον επιτόπιο έλεγχο των Σ.Κ.Ε.Δ. ( σε κάθε Σ.Κ.Ε.Δ. είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί (1) ένας τουλάχιστο έλεγχος κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς), β) την επιλογή, πρόσληψη, σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων των διδασκόντων σύμφωνα με την παράγραφο 17, (ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής αυτής), γ) την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 15 με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του διδάσκοντος, , δ) την απόφαση για αναστολή λειτουργίας ενός Σ.Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο 16 ε) τον ορισμό του Υπεύθυνου Αντισταθμιστικής Αγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 12 στ) ορίζεται υπεύθυνος και υπόλογος για τις δαπάνες αναλωσίμων των Σ.Κ.Ε.Δ. της περιοχής αρμοδιότητας του και αποστέλλει όλα τα απαιτούμενα παραστατικά στην ΕΥΕ.ΕΔ. Οι δαπάνες κάλυψης των οδοιπορικών για τους επιτόπιους ελέγχους
ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία.

12. Σε κάθε Δ.Δ.Ε. ορίζονται Υπεύθυνοι Αντισταθμιστικής Αγωγής (καταχωριστές) έως δύο (2) άτομα, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. Τα καθήκοντα τους είναι: α) η συμμετοχή στην Σ.Ο.Δ.Α.Α ως γραμματέας, β) η συγκέντρωση των παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, γ) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (πχ. ασφαλιστικές εισφορές) δ) η ηλεκτρονική διαχείριση τους ε) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών. Οι εργασίες τους διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

13. Σε κάθε Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται, με απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας, Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Υ.Σ.Κ.Ε.Δ.), ένα Στέλεχος Εκπαίδευσης. Για την επιλογή ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας: α) ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Ε.Δ., β) οι Δ/ντές των άλλων σχολικών μονάδων, των οποίων οι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Ε.Δ., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές και το επίπεδο Τ.Π.Ε πρώτου επιπέδου, γ) ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Ε.Δ., δ) οι υποδιευθυντές αντίστοιχα με την περίπτωση. Είναι δυνατό, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κώλυμα, να οριστεί και μόνιμος καθηγητής.

Έργο του Υπεύθυνου Σ.Κ.Ε.Δ. είναι α) η ημερησία καταχώρηση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και η αποστολή τους στον Καταχωριστή β) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Κέντρου Ε.Δ., γ) η αποστολή εκθέσεων στην Σ.ΟΔ.Α.Α. ανά τετράμηνο, δ) η αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ (ΕΥΕ ΕΔ και Δ/νση ΣΕΠΕΔ/ΤΜΗΜΑ Π.Δ.Σ. κ Ε.Δ. ε) η διαγραφή μαθητών σύμφωνα με την παράγραφο 15 και η αντικατάσταση τους. στ) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Σ.Κ.Ε.Δ. στο παιδαγωγικό πεδίο ζ) η ευθύνη για τις δαπάνες θέρμανσης του Σ.Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την εκάστοτε Σχολική Επιτροπή και η αποστολή όλων των απαιτούμενων παραστατικών στην ΕΥΕ ΕΔ (Φορέας Υλοποίησης των Πράξεων).

14. Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1-4 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η λειτουργία τμήματος από πέντε (5) έως δέκα (10) μαθητές /τριες (π.χ δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες, περιοχές, νησιά, κλπ) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Α. προς τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης για την τελική απόφαση.

Σε περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος με συμμετοχή μαθητών/τριών μικρότερη της προβλεπόμενης σε τμήματα Ε.Δ.,(λιγότερο από 5 μαθητές) απαιτείται εισήγηση της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Α. προς Κ.Ε.Π.Ε.Σ. της Κ.Υ και τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Οι παραπάνω διαδικασίες διενεργούνται πριν την δημοσίευση της εγκυκλίου πρόσκλησης για τους διδάσκοντες.

Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ε.Δ. είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό μαθητών/τριών, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ε.Δ.

15. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον δέκα (10) ή πέντε (5) ή οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με την παράγραφο 15. Σε περίπτωση όπου κάποιος μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα – κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του ΥΣΚΕΔ. Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του Διδάσκοντος καθηγητή, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. ή λύεται εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες.

16. Ένα Σ.Κ.Ε.Δ συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός Σ.Κ.Ε.Δ. με αιτιολογημένη απόφαση ,την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.ΠΕ.Σ. Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Σχολικών Συμβούλων της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Α. Οι ημέρες λειτουργίας των Σ.Κ.Ε.Δ. ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

17. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών ή/και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αυτό, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στην Δομή της Ε.Δ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για Σ.Κ.Ε.Δ σε δύο (2) Δ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής όπου οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για Σ.Κ.Ε.Δ. έως και σε επτά (7) Δ.Δ.Ε. Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και τα δηλωμένα Σ.Κ.Ε.Δ . Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ενημερώνουν τον Υπεύθυνο του Σ.Κ.Ε.Δ. για την επίδοση των μαθητών και συνεργάζονται συνεχώς με τους Σχολικούς Συμβούλους της Σ.Ο.Δ.Α.Α.

18. Σε δυσπρόσιτα σχολεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και σε σχολικές μονάδες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας πρόσβασης, δύναται να λειτουργήσουν τμήματα Ε.Δ. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ο.Δ.Α.Α. στον Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε, με μόνιμους καθηγητές προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, αφού έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του κανονικού προγράμματος. (Σ.Κ.Ε.Δ. ΜΟΝΙΜΩΝ). Τα παραπάνω δύναται να εφαρμοστούν σε κάθε άλλη περίπτωση με απόφαση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υπεύθυνος Σ.Κ..ΕΔ. στην παραπάνω περίπτωση είναι ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας ή οποιοσδήποτε άλλος Μόνιμος Εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας, ύστερα από απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με μείωση του υποχρεωτικού του ωραρίου κατά τρείς ώρες ανά εβδομάδα. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 19.

19. Δύναται η μεταφορά των μαθητών που παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, κεφάλαιο Α, παράγραφοι 2 και 3, της ΚΥΑ 24001/2013. Η αξία της κάθε μετακίνησης μαθητή, υπολογίζεται στο ύψος του 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής εάν πρόκειται για μεταφορά με υφιστάμενα τακτικά δρομολόγια, ή στο ύψος της κανονικής τιμής του εισιτηρίου εάν πρόκειται για μεταφορά με νέες τακτικές γραμμές ή και νέα δρομολόγια τα οποία δημιουργήθηκαν για το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του νόμου 2963/2001.

Σε κάθε περίπτωση για την αποφυγή υπεραντιστάθμισης (άρθρο 4 του Κανονισμού της ΕΕ 1370/2007) η ανά δρομολόγιο αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος εκτέλεσης του δρομολογίου όπως αυτό ορίζεται από τον μαθηματικό τύπο του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013. Η σχετική διαδικασία είναι διαβίβαση αιτήματος του Περιφερειακού Διευθυντή προς την ΚΕΠΕΣ και εισήγηση της επιτροπής προς τον Γενικό Γραμματέα για τελική απόφαση.

20. Προβλέπεται η κάλυψη δαπάνης:
α) για λειτουργικά έξοδα έως 2.000€ (έως 1.600€ για θέρμανση και έως 400€ για αναλώσιμα) ανά σχολικό έτος σε κάθε Σ.Κ.Ε.Δ. για όσο διάστημα λειτουργεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων.

Ειδικά η διαδικασία της προμήθειας αναλωσίμων υλικών, θα γίνει από τον Διευθυντή της εκάστοτε Δ.Δ.Ε. για τα Σ.Κ.Ε.Δ. που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της, μία φορά μετά τη συλλογή των αναγκών των Σ.Κ.Ε.Δ. από τους Υ.ΣΚΕΔ, με ανώτατο όριο δαπάνης 400€ ανά Σ.Κ.Ε.Δ. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δαπάνη προμήθειας αναλωσίμων για τα Σ.Κ.Ε.Δ. της κάθε ΔΔΕ δε δύναται να ξεπεράσει τα 45.000€ (χωρίς ΦΠΑ) και η διαδικασία της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ.

β) για αμοιβή του Υ.Σ.Κ.Ε.Δ. με 150 ευρώ για κάθε μήνα λειτουργίας του Σ.Κ.Ε.Δ., με σύμβαση έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4075/2012 άρθρο 58 και Ν. 4076/2012 άρθρο 10) και καταβάλλεται από τον μήνα έναρξης λειτουργίας του προγράμματος της Ε.Δ., σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο έναρξης του προγράμματος της Ε.Δ. από το Φορέα Λειτουργίας (ΣΕΠΕΔ/ΤΜΗΜΑ Π.Δ.Σ. κ Ε.Δ), έως τον μήνα λήξης λειτουργίας του αντίστοιχου Σ.Κ.Ε.Δ.

21. Οι Πράξεις «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015», συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

22. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 524/2013 - Αριθμ. 24136/Γ7)

Αρ.Πρωτ.24136/Γ7/21-02-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Πληροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο : 210-3442212
Fax : 210-3443013
e-mail: statpds(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1824/1988(ΦΕΚ 296 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003(ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
4. Την 76051/4.7.2012 (ΦΕΚ 2091 τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011(ΦΕΚ 233 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»
6. Τις διατάξεις της Υ.Α Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002(ΦΕΚ 1340 τ.Β΄)«Καθορισμός των ειδικότερων και αρμοδιοτήτων»
7. Την Υ.Α. 96734/Γ7/11.9.2003 (ΦΕΚ 1301 τ.Β΄).« Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου»
8. Την Υ.Α. 125617/Γ7/2011 (ΦΕΚ 2585 τ.Β΄). « Οργάνωση και Λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας»
9. Τις διατάξεις του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ. Α΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.2. του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ .Α΄ ).
11. Την Υ.Α 8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011 τ. Β΄) η οποία εκδόθηκε με βάση τη παρ.2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010).
12. Τις Υ.Α 113682/Δ2 ,25-9-2012 και 102668/Δ2, 7-9-2012 σχετικές με την κύρωση του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών στις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ06
13. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ .Α΄ ).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ .Α΄ ).
15. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με Αριθ.Πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610/ 02-07-2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
16. Την Υ.Α. 127781/Γ7/2012 (ΦΕΚ 2985 τ. Β΄ ).« Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης»
17. Τη με αριθ. πρωτ. 20731/12-12-2012 Πρόσκληση (κωδ.155) (ορθή επανάληψη 14-12-2012) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία» και την υλοποίηση των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
18. Τις με αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013 Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2 και 3 αντίστοιχα των ανωτέρω Πράξεων του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
19. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ. Α΄).
20. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ. Α΄).
21. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Υ.Α. αρ.5971/ΣΤ 5/22-1-2003(ΦΕΚ 94/2003 τ. Β΄). «Διάρθρωση στελεχών και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Σπουδών Π/βάθμιας, Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης»
22. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ» και την με αρ. πρωτ. 141/2004 ΥΑ (ΦΕΚ 269/Β/10-02-2004) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 4327/2010 (1387/Β/10-02-2010) περί τροποποιήσεως της με αρ. πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/25-08-03 (ΦΕΚ 1222/Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥπΕΠΘ»).

Αποφασίζουμε

Άρθρο Μόνο

1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από το/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα : Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία ,Αγγλικά (κύρια Ξένη Γλώσσα) και αποτελεί μια δομή Αντισταθμιστικής Αγωγής, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α), μέσω της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας

2. Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα.

3. Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής , η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και η δυνατότητα πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική-Τεχνική Εκπαίδευση).

4. Το πρόγραμμα Ε.Δ. αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ε.Δ. καθορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου:
τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά ,
δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
τρεις (3) ώρες Αγγλικά.
Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου:
τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά ,
δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
δύο (2) ώρες Φυσική,
μία (1) ώρα Χημεία,
μία (1) ώρα Αγγλικά. Σ
Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Για την Τρίτη τάξη Γυμνασίου:
τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά,
δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
δύο (2) ώρες Φυσική,
μία (1) ώρα Χημεία,
μία (1) ώρα Αγγλικά.
Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

5. Το πρόγραμμα Ε.Δ. υλοποιείται σε ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Δ), τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων και ορίζονται ανά Διεύθυνση με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Ε.Δ., να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μικρά νησιά κλπ). Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται το αίτημα από τον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ) της Κ.Υ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, για τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

6. Κριτήρια για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ε.Δ., μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, για συγκεκριμένο μάθημα σε συγκεκριμένο Σ.Κ.Ε.Δ., αποτελούν: ο αντίστοιχος βαθμός τριμήνου του μαθήματος και ο μέσος όρος του τριμήνου σε όλα τα μαθήματα. Με βάση τα παραπάνω με ευθύνη του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε., σε κάθε Δ.Δ.Ε, διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Ε.Δ., ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση της παραγράφου 15.

7. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.), λειτουργεί στην Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας και έχει ως αντικείμενα:
α) την συνολική εποπτεία του προγράμματος της Ε.Δ.,
β) την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα Σ.Κ.Ε.Δ,
γ) τις εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για την αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Ε.Δ. στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παραγράφου 5,
δ) τον αριθμό μαθητών στις περιπτώσεις της παραγράφου 14,
ε) τη διαβίβαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στοιχείων
στ) την εκπόνηση αναφορών - εκθέσεων αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος. (στατιστικά στοιχεία, αποδοτικότητα μέσω δεικτών) και υποβολή τους στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α., κάθε τρίμηνο
ζ) Την έγκριση των επιτόπιων ελέγχων των εμπλεκομένων στην Ε.Δ. (Δ/ντής ΔΔΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι κλπ.) σε περίπτωση που αυτές προκαλούν δαπάνη για τις Πράξεις «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015». Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και συστήνεται με διοικητική πράξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Τα καθήκοντα του Δ/ντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναφέρονται:
α) στον ορισμό Σ.Κ.Ε.Δ (παράγραφος 5),
β) στη μεταβολή του αριθμού μαθητών ανά τμήμα μαθήματος ( παράγραφος 14),
γ) στον ορισμό των μελών της Σ.Ο.Δ.Α.Α. (παράγραφος 9).

9. Σε επίπεδο Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης συστήνεται Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Αγωγής (Σ.Ο.Δ.Α.Α.) η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης, έναν (1) Σχολικό Σύμβουλο από κάθε ειδικότητα των διδασκόμενων μαθημάτων, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και από δύο (2) μέλη του ΠΥΣΔΕ. Τα μέλη της (Σ.Ο.Δ.Α.Α.) ορίζονται από τον Δ/ντή της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης.

Οι αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Α. είναι
α) ο έλεγχος της λειτουργίας των Σ.Κ.Ε.Δ,
β) η αποστολή εκθέσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ της Κ.Υ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., μία (1) κάθε τρίμηνο,
γ) οι εισηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 14,
δ) γενικά η εποπτεία για την καλή λειτουργία της δομής,
ε) η εποπτεία της λειτουργίας της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΦΕΚ 2985/2012 τ. Β΄) και κάθε άλλης δομής Αντισταθμιστικής Αγωγής σε επίπεδο Δ.Δ.Ε.

Οι διαδικασίες για την εποπτεία κάθε Δομής Αντισταθμιστικής Αγωγής, σύμφωνα με τις σχετικές Υ.Α., αποτελούν απολύτως διακριτά αντικείμενα σε διακριτό επίπεδο στο πλαίσιο λειτουργίας της Σ.Ο.Δ.Α.Α.

10. Οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων της Σ.Ο.Δ.Α.Α είναι:
α) ο επιτόπιος έλεγχος των Σ.Κ.Ε.Δ., σύμφωνα με την παράγραφο 11,
β) το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Σ.Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο 16.

11. Ο Δ/της κάθε Δ.Δ.Ε. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)τον επιτόπιο έλεγχο των Σ.Κ.Ε.Δ. ( σε κάθε Σ.Κ.Ε.Δ. είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί (1) ένας τουλάχιστο έλεγχος κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς),
β) την επιλογή, πρόσληψη, σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων των διδασκόντων σύμφωνα με την παράγραφο 17, (ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής αυτής),
γ) την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 15 με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του διδάσκοντος,
δ) την απόφαση για αναστολή λειτουργίας ενός Σ.Κ.Ε.Δ σύμφωνα με την παράγραφο 16
ε) τον ορισμό του Υπεύθυνου Αντισταθμιστικής Αγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 12.

Οι δαπάνες κάλυψης των οδοιπορικών για τους επιτόπιους ελέγχους ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία.

12. Σε κάθε Δ.Δ.Ε. ορίζεται Υπεύθυνος Αντισταθμιστικής Αγωγής (Καταχωριστής), ένας εκπαιδευτικός ή διοικητικός, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε.

Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Αντισταθμιστικής Αγωγής είναι:
α) η συμμετοχή στην Σ.Ο.Δ.Α.Α ως γραμματέας,
β) η συγκέντρωση των παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών,
γ) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (πχ. ασφαλιστικές εισφορές)
δ) η ηλεκτρονική διαχείριση τους
ε) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών,
στ) η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ,όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Υ.Α (ΦΕΚ 2985/2012 τ.Β΄). Οι εργασίες του διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

13. Σε κάθε Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται, με απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας, Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Υ.Σ.Κ.Ε.Δ.), ένα Στέλεχος Εκπαίδευσης

Για την επιλογή ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας:
α) ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Ε.Δ.,
β) οι Δ/ντές των άλλων σχολικών μονάδων, των οποίων οι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Ε.Δ., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές και το επίπεδο Τ.Π.Ε πρώτου επιπέδου,
γ) ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Ε.Δ.,
δ) οι υποδιευθυντές αντίστοιχα με την περίπτωση β.

Έργο του Υπεύθυνου Σ.Κ.Ε.Δ. είναι
α) η ημερησία καταχώρηση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και η αποστολή τους στον Καταχωριστή
β) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Κέντρου Ε.Δ.,
γ) η αποστολή εκθέσεων στην Σ.ΟΔ.Α.Α. ανά τρίμηνο,
δ) η εισήγηση για διαγραφή μαθητή/τριας λόγω απουσιών (παράγραφος 15) προς την Σ.Ο.Δ.Δ.Α.
ε) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Σ.Κ.Ε.Δ. στο παιδαγωγικό πεδίο
στ) είναι υπεύθυνος για τις δαπάνες αναλώσιμων υλικών, καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες του Σ.Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την εκάστοτε Σχολική Επιτροπή και αποστέλλει όλα τα απαιτούμενα παραστατικά στην ΕΥΕ ΕΔ (Φορέας Υλοποίησης των Πράξεων).

14. Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1-3 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος.

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται μεταβολή των ανωτέρω ορίων έως 5 μαθητές/τριες το ελάχιστο (π.χ δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες, περιοχές, νησιά, κλπ) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Α. προς τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης, για την τελική απόφαση.
Σε περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος με συμμετοχή μαθητών/τριών μικρότερη της προβλεπόμενης σε τμήματα Ε.Δ., απαιτείται εισήγηση της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Α. προς Κ.Ε.Π.Ε.Σ. της Κ.Υ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ε.Δ. είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό μαθητών/τριών, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ε.Δ.

15. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον δέκα (10) ή πέντε (5) ή οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με την παράγραφο 14. Σε περίπτωση όπου κάποιος μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα – κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων, με τελική απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του Διδάσκοντος καθηγητή, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. ή λύεται εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες.

16. Ένα Σ.Κ.Ε.Δ συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός Σ.Κ.Ε.Δ. με αιτιολογημένη απόφαση ,την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.ΠΕ.Σ. Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Σχολικών Συμβούλων της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Α. Οι ημέρες λειτουργίας των Σ.Κ.Ε.Δ. ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

17. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών ή/και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, με χρήση του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών. Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αυτό, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στην Δομή της Ε.Δ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο μία (1) αίτηση για ένα ΣΚΕΔ σε μια Δ.Δ.Ε. Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ενημερώνουν τον Υπεύθυνο του Σ.Κ.Ε.Δ. για την επίδοση των μαθητών και συνεργάζονται συνεχώς με τους Σχολικούς Συμβούλους της Σ.Ο.Δ.Α.Α.

18. Προβλέπεται η κάλυψη δαπάνης
α) για λειτουργικά έξοδα (θέρμανση-αναλώσιμα) έως 1500 ευρώ ανά σχολικό έτος σε κάθε Σ.Κ.Ε.Δ. για όσο διάστημα λειτουργεί το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για λειτουργικά των σχολικών μονάδων,
β) αμοιβής του/της Υ.Σ.Κ.Ε.Δ. με 150 ευρώ μηνιαίως, με σύμβαση έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4075/2012 και Ν. 4076/2012)

19. Οι Πράξεις «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015», συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

20. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ