ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΦΕΚ 1214/2012 - Αριθμ37912/Γ7

(Τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 210/2013 - Καταργεί το ΦΕΚ 1417/2006)

Αρ.Πρωτ.37912/Γ7/04-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
email: taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr, taaespol(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δουβανά Αναστασία, Λιβανού Σοφία
Τηλέφωνο: 210 3442219 ,210 3443299
FAX: 210 3443301

ΘΕΜΑ : «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.9.1985) « Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφο 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) και το άρθρο 8 παράγραφο 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄).

2. ‘Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/ τ.Α΄/23.9.1997).

4. Το άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 ( ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20.11.2003 ) « Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις της με αριθ. 3345/2-9-1988 (ΦΕΚ 649/Β΄/7-9-1988)Υ.Α. « Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν.1824/1988(ΦΕΚ 296 /Α΄)

5. Τον Ν. 2942 / 2001 (ΦΕΚ 202 / 12-09-2001 / τ. Α΄), άρθρο 2.

6. Τον Ν. 2986 / 2002 (ΦΕΚ 24 / 13-2-2002 / τ. Α΄), άρθρο 2, παρ.6.

7. Την υπ. αριθ. 45871 / Γ7 / 8-5-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 786 / τ. Β΄ / 26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».

8. Την υπ. αριθ. 39707 / Γ7(ΦΕΚ 690/ τ.Β΄/3-5-2007) Υπουργική Απόφαση τροποποίηση της υπ. αριθ. 107922/ Γ7 / 30-10-2003 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 786 / τ. Β΄ / 26-5-2004) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Καλλιτεχνικών Σχολείων».

9. Την υπ. αριθ. 39708 / Γ7 (ΦΕΚ 690/ τ.Β΄/3-5-2007) Υπουργική Απόφαση τροποποίηση της υπ. αριθ. 45871 / Γ7 / 8-5-2004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 786 / τ. Β΄ / 26-5-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».

10. Την υπ. αριθ. 88739/Γ7(ΦΕΚ 1417/Β/26-9-2011) Υπουργική Απόφαση) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».

11. Την υπ΄ αριθ. 54530/Γ2/1.6.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 771/τ. Β΄/8.6.2005) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 105954/Γ2/3.9.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1890/τ. Β΄/4.9.2009).

12. Την 63447/Γ2/27.6.2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 921/τ. Β΄/ 5.7.2005) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου».

13. Την υπ΄ αριθ. 59609/Γ2/25.5.2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1213/τ.Β΄/14.6.2011) «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».

14. Την υπ΄ αρ. 27528/ΣΤ5/15-3-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 763/τ.Β΄/15.3.2012) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».

15. Την με αριθ. 125279/Γ7/7.10.2010 (ΦΕΚ 329/τ. ΥΟΔΔ/11.10.2010) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων» και την με αριθ.Υπουργική Απόφαση 142063/Γ7/7-10-2010 (ΦΕΚ 371/τ. ΥΟΔΔ/16-11-2010) «Διορθώσεις σφαλμάτων».

16. Την υπ. αριθμ 202/2-3-2011 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

17. Την υπ. αριθμ 206/6-10-2011 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ως εξής:

Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
• Θρησκευτικά (1 ώρα)
• Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (2 ώρες)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)
• Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσική Διδασκαλία (3 ώρες)
• Νεοελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)
• Ιστορία (2 ώρες)
• Αγγλικά (3 ώρες)
• Γαλλικά ή Γερμανικά (2 ώρες)
• Μαθηματικά (4 ώρες)
• Γεωγραφία (1 ώρα)
• Βιολογία (2 ώρες)
• Φυσική Αγωγή (2 ώρες)
• Πληροφορική (1 ώρα)
Σύνολο ωρών (28 ώρες)

Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
• Εικαστικό εργαστήρι (7 ώρες)
• Ιστορία Τέχνης (2 ώρες)
• Χορός (2 ώρες)
• Θέατρο (2 ώρες)
• Μουσική (1 ώρα)
Σύνολο ωρών (14 ώρες)

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
• Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός (4 ώρες)
• Αγωγή Προφορικού Λόγου (1 ώρα)
• Θεατρολογία (1 ώρα)
• Θεατρική Κίνηση – Χορός (2 ώρες)
• Κινηματογράφος (3 ώρες)
• Εικαστικά (1 ώρα)
• Μουσική (1 ώρα)
• Δημιουργική Γραφή (1 ώρα)
Σύνολο ωρών (14 ώρες)

Κατεύθυνση Χορού
• Κλασικός Χορός (3 ώρες)
• Σύγχρονος Χορός (4 ώρες)
• Παραδοσιακός Χορός (2 ώρες)
• Μουσική (2 ώρα)
• Θέατρο (2 ώρες)
• Εικαστικά (1 ώρα)
Σύνολο ωρών (14 ώρες)

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Α΄ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
• Θρησκευτικά (1 ώρα)
• Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (2 ώρες)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)
• Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσική Διδασκαλία (2 ώρες)
• Νεοελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)
• Ιστορία (2 ώρες)
• Αγγλικά (2 ώρες)
• Γαλλικά ή Γερμανικά (2 ώρες
• Μαθηματικά (4 ώρες)
• Φυσική (2 ώρες)
• Χημεία (1 ώρα)
• Γεωγραφία (1 ώρα)
• Φυσική Αγωγή (2 ώρες)
• Πληροφορική (1 ώρα)
Σύνολο ωρών 27 ώρες

Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
• Εικαστικό εργαστήρι (9 ώρες)
• Ιστορία Τέχνης (2 ώρες)
• Χορός (1 ώρα)
• Θέατρο (2 ώρες)
• Μουσική (1 ώρα)
Σύνολο ωρών 15 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
• Υποκριτική (4 ώρες)
• Αυτοσχεδιασμός- Θεατρικό παιχνίδι (1 ώρα)
• Αγωγή Προφορικού Λόγου (1 ώρα)
• Θεατρολογία (1 ώρα)
• Θεατρική Κίνηση – χορός (2 ώρες)
• Κινηματογράφος (3 ώρες)
• Εικαστικά (1 ώρα)
• Μουσική (1 ώρα)
• Δημιουργική γραφή (1 ώρα)
Σύνολο ωρών 15 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
• Κλασικός Χορός (3 ώρες)
• Σύγχρονος Χορός (4 ώρες)
• Παραδοσιακός Χορός (2 ώρες)
• Μουσική (2 ώρα)
• Θέατρο (2 ώρες)
• Εικαστικά (2 ώρες)
Σύνολο ωρών 15 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β΄ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Γ΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
• Θρησκευτικά (1 ώρα)
• Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (2 ώρες)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)
• Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσική Διδασκαλία (2 ώρες)
• Νεοελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)
• Ιστορία (2 ώρες)
• Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (1 ώρα)
• Αγγλικά (2 ώρες)
• Γαλλικά ή Γερμανικά (2 ώρες)
• Μαθηματικά (4 ώρες)
• Φυσική (2 ώρες)
• Χημεία (1 ώρα)
• Βιολογία (1 ώρα)
• Φυσική Αγωγή 2 ώρες)
• Πληροφορική (1 ώρα)
Σύνολο ωρών 28 ώρες

Β. Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
• Εικαστικό εργαστήρι (9 ώρες)
• Ιστορία Τέχνης (2 ώρες)
• Χορός (1 ώρα)
• Θέατρο (1 ώρα)
• Μουσική (1 ώρα)
Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
• Υποκριτική- Αυτοσχεδιασμός (4 ώρες)
• Θεατρικό παιχνίδι (1 ώρα)
• Θεατρολογία (1 ώρα)
• Θεατρική Κίνηση – χορός (2 ώρες)
• Κινηματογράφος (3 ώρες)
• Εικαστικά (1 ώρα)
• Μουσική (1 ώρα)
• Δημιουργική γραφή 1 ώρα)
Σύνολο ωρών 14 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
• Κλασικός Χορός (3 ώρες)
• Σύγχρονος Χορός (4 ώρες)
• Παραδοσιακός Χορός (2 ώρες)
• Μουσική (2 ώρες)
• Θέατρο (2 ώρες)
• Εικαστικά (1 ώρα)
Σύνολο ωρών 14 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Γ΄ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
• Θρησκευτικά (1 ώρα)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5 ώρες)
• Νεοελληνική Γλώσσα (2 ώρες)
• Νεοελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)
• Ιστορία (2 ώρες)
• Άλγεβρα (2 ώρες)
• Γεωμετρία (3 ώρες)
• Ξένη Γλώσσα (2 ώρες)
• Φυσική (3 ώρες)
• Χημεία (2 ώρες)
• Βιολογία (1 ώρα)
• Φυσική Αγωγή (1 ώρα)
Σύνολο ωρών 26 ώρες

Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας-Υποχρεωτικά

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
• Ζωγραφική 5 ώρες
• Γλυπτική 3 ώρες
• Χαρακτική 2 ώρες
• Φωτογραφία 1 ώρα
• Ιστορία Τέχνης 2 ώρες
Σύνολο ωρών 13 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
• Κινησιολογία 2 ώρες
• Υποκριτική 4 ώρες
• Φωνητική - Ορθοφωνία 1 ώρα
• Δραματοποίηση κειμένου 2 ώρες
• Ιστορία Θεάτρου – Ιστορία Κινηματογράφου 1 ώρα
• Αισθητική Κινηματογράφου 1 ώρα
• Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες
Σύνολο ωρών 13 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
• Κλασικός χορός 6 ώρες
• Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες
• Ρυθμός - Μετρική - Κίνηση 2 ώρες
• Ιστορία Τέχνης 1 ώρα
Σύνολο ωρών 13 ώρες

Γ. Ερευνητική Εργασία Project 3 ώρες

Η ερευνητική εργασία Project στην Α΄ τάξη Λυκείου μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θεματικές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και καλλιτεχνικής παιδείας συμπεριλαμβανομένων και αυτών των μαθημάτων επιλογής που αναφέρονται παρακάτω:

Μαθήματα Επιλογής

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
• Πολυμέσα
• Σκηνογραφία
• Περφόρμινγκ Άρτ
• Κόσμημα

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
• Εργαστήρι σκηνογραφίας
• Μουσικό θέατρο
• Ιστορία κουστουμιού
• Τεχνική σεναρίου - Ντεκουπάζ
• Κινηματογραφική τεχνολογία - Μοντάζ

Κατεύθυνση Χορού
• Εργαστήρι σκηνογραφίας
• Μουσικό θέατρο
• Ιστορία κουστουμιού

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β΄ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
• Θρησκευτικά (1 ώρα)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
• Νεοελληνική Γλώσσα (2 ώρες)
• Νεοελληνική Γραμματεία (2 ώρες)
• Ιστορία (2 ώρες)
• Μαθηματικά (2 ώρες)
• Γεωμετρία (2 ώρες)
• Φυσική (2 ώρες)
• Χημεία (2 ώρες)
• Βιολογία (1 ώρα)
• Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς (1 ώρα)
• Ά Ξένη Γλώσσα (2 ώρες)
• Φυσική Αγωγή (1 ώρα)
Σύνολο ωρών 22 ώρες

Α2. Μαθήματα Κατευθύνσεων

Α) Θεωρητική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
• Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 ώρες
• Αρχές Φιλοσοφίας 2 ώρες
• Λατινικά 2 ώρες
Σύνολο ωρών 8 ώρες

Β) Θετική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
• Μαθηματικά 3 ώρες
• Φυσική 2 ώρες
• Χημεία 2 ώρες
Σύνολο ωρών 7 ώρες

Γ) Τεχνολογική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
• Μαθηματικά 3 ώρες
• Φυσική 2 ώρες
• Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 ώρες
Σύνολο ωρών 7 ώρες

Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας-Υποχρεωτικά

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
• Ζωγραφική 5 ώρες
• Γλυπτική 3 ώρες
• Χαρακτική 2 ώρες
• Πολυμέσα 1 ώρα
• Ιστορία Τέχνης 1 ώρα
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
• Κινησιολογία- Σωματική έκφραση 1 ώρα
• Υποκριτική 3 ώρες
• Στοιχεία σκηνοθεσίας Θεάτρου 2 ώρες
• Φωνητική - Τραγούδι 2 ώρες
• Ιστορία Θεάτρου – Ιστορία Κινηματογράφου 1 ώρα
• Αισθητική Κινηματογράφου 1 ώρα
• Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
• Κλασικός χορός 6 ώρες
• Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες
• Μουσική- Μετρική- Αυτοσχεδιασμός 1 ώρα
• Ιστορία Τέχνης 1 ώρα
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Β΄ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Γ΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
• Θρησκευτικά (1 ώρα)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (1 ώρα)
• Νεοελληνική Γλώσσα (2 ώρες)
• Νεοελληνική Γραμματεία (2 ώρες)
• Ιστορία (2 ώρες)
• Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (2 ώρες)
• Φυσική (1 ώρα)
• Βιολογία (1 ώρα)
• Κοινωνιολογία (1 ώρα)
• Ά Ξένη Γλώσσα (2 ώρες)
• Φυσική Αγωγή (1 ώρα)
Σύνολο ωρών 16 ώρες

Α2. Μαθήματα Κατευθύνσεων

Α) Θεωρητική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
• Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες
• Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2 ώρες
• Λατινικά 2/3 ώρες
• Ιστορία 2 ώρες
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Β) Θετική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
• Μαθηματικά 5 ώρες
• Φυσική 3 ώρες
• Χημεία 2 ώρες
• Βιολογία 2 ώρες
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Γ) Τεχνολογική Κατεύθυνση- Υποχρεωτικά
- Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής
• Μαθηματικά 5 ώρες
• Φυσική 3 ώρες
• Χημεία - Βιοχημεία 2 ώρες
• Ηλεκτρολογία 2 ώρες
   Σύνολο ωρών 12 ώρες
- Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
• Μαθηματικά 5 ώρες
• Φυσική 3 ώρες
• Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2 ώρες
• Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 2 ώρες
   Σύνολο ωρών 12 ώρες

Β. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας-Υποχρεωτικά

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
• Ζωγραφική 6 ώρες
• Γλυπτική 2 ώρες
• Χαρακτική 1 ώρα
• Βιομηχανικό σχέδιο 1 ώρα
• Εργαστήρια πολυμέσων και τεχνολογικών εφαρμογών 2 ώρες
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
• Κινησιολογία- Σωματική έκφραση 2 ώρες
• Υποκριτική 3 ώρες
• Σκηνοθεσία Θεάτρου 2 ώρες
• Φωνητική - Τραγούδι 1 ώρα
• Ιστορία Θεάτρου 1 ώρα
• Αισθητική Κινηματογράφου- -Βασικές αρχές σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2 ώρες
• Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας 1 ώρα
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
• Κλασικός χορός 5 ώρες
• Τεχνικές Σύγχρονου χορού 4 ώρες
• Μουσική- Ρυθμός- Στοιχεία χορογραφίας 2 ώρες
• Κινησιολογία 1 ώρα
Σύνολο ωρών 12 ώρες

Γ. Μαθήματα Επιλογής (Ένα από όλα) 2 ώρες

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
• Επαγγελματικό περιβάλλον 2 ώρες
• Θεωρία Τέχνης - Στοιχεία Αισθητικής 2 ώρες
• Γραμμικό σχέδιο-Αρχιτεκτονική 2 ώρες
• Κεραμική 2 ώρες
• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
• Σκηνογραφία - Ενδυματολογία 2 ώρες
• Φωτισμός Θεάτρου 2 ώρες
• Εργαστήρι μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων 2 ώρες
• Ντοκιμαντέρ 2 ώρες
• Κινηματογραφική τεχνολογία – Φωτογραφία Κιν/φου 2 ώρες
• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες

Κατεύθυνση Χορού
• Σκηνογραφία- Ενδυματολογία 2 ώρες
• Φωτισμός Θεάτρου 2 ώρες
• Εργαστήρι μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων 2 ώρες
• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες

Το γενικό σύνολο των διδακτικών ωρών για την Γ΄ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου εβδομαδιαίως είναι: 42 ώρες

Από την δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε άλλη σχετική διάταξη. (σ.σ. καταργείται το ΦΕΚ 1417/2006)

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap