ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/
(Γυμνάσιο - Λύκειο)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1840/2015)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1840
26 Αυγούσου 2015

Αριθμ. 132127/Δ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β, γ της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), των εδαφ. γ, δ της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις της με αριθμ. 3345/02−09−1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296).
3) Την υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/08−05−2004 Υ.Α. (Β΄ 786) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων»
4) Την υπ’ αριθ. 39707/Γ7/12−04−2007 Υ.Α. (Β΄ 690) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/03−10−2003 απόφασης που αφορά στον σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων).
5) Την υπ’ αριθ. 88739/Γ7/06−09−2006 Υ.Α. (Β΄ 1417) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
6) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 και της παρ. 6 του άρθρου 45 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
8) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) με θέμα: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10) Την με αριθμ. πρωτ. 119568/Γ7/04−10−2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 467/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./05−10−2012) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 5655/Γ7/16−01−2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 25/Υ.Ο.Δ.Δ./24−01−2014) και με την αριθμ. πρωτ. 78124/Γ7/20−05−2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 285/Υ.Ο.Δ.Δ./23−05−2014)
11) Την με αριθμ. Υ100/20−02−2015 (Β΄ 299) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Υ168/23−04−2015 (Β΄ 720) απόφαση του Πρωθυπουργού.
12) Την με αριθμ. 41/04−08−2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
13) Την με αριθμ. 262/28−05−2015 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

I. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ως εξής:

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α'

Β'

Γ'

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

2

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3

3

3

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

 

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

 

1

2

2

Χημεία

 

-

1

1

Βιολογία

 

2

1

1

Γεωγραφία

 

1

1

-

Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία

 

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

 

-

-

1

Θρησκευτικά

 

1

1

1

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

 

2

2

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά / Γερμανικά)

 

2

2

2

Πληροφορική

Πληροφορική

 

1

1

1

Αθλητική ζωή

Φυσική Αγωγή

 

2

1

2

Βιωματικές Δράσεις- Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

 

1

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

28

27

28

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

 

Α'

Β'

Γ'

Εικαστικών Τεχνών

Εικαστικό εργαστήρι

 

7

-

-

Εικαστικό εργαστήρι - Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - (Project)

 

0

9

9

Ιστορία Τέχνης

 

2

2

2

Χορός

 

2

1

1

Θέατρο

 

2

2

1

Μουσική

 

1

1

1

Θεάτρου - Κινηματογράφου

Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

 

4

-

4

Υποκριτική

 

-

4

-

Αυτοσχεδιασμός - Θεατρικό Παιχνίδι

 

-

1

-

Αγωγή Προφορικού Λόγου

 

1

1

1

Θεατρολογία

 

1

1

1

Θεατρική Κίνηση - Χορός

 

2

2

2

Κινηματογράφος

 

3

-

-

Κινηματογράφος - Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίας - (Project)

 

-

3

3

Εικαστικά

 

1

1

1

Μουσική

 

1

1

1

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

 

1

1

1

Χορού

Κλασικός Χορός -

 

3

3

3

Σύγχρονος Χορός

 

3

3

4

Αυτοσχεδιασμός / Ρυθμική / Στοιχεία Σύνθεσης

 

1

1

-

Παραδοσιακός Χορός

 

2

2

2

Μουσική

 

2

2

2

Θέατρο

 

2

2

-

Θέατρο - Βιωματικές Δράσεις -
Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες -
(Project)

 

-

-

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

14

15

14

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

42

42

42

ΙΙ. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α', Β' και Γ' τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ως εξής:

Στην Α' τάξη Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Α. Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται συνολικά τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Β. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα κοινά για όλους και ένα (1) μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.

Γ. Τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας διδάσκονται συνολικά δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας ανά κατεύθυνση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' Τάξης Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

 

2

Ερευνητική Εργασία (project) (*4)

1

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1 ΑΠΟ ΤΑ 4

ΩΡΕΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

1

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

1

Καλλιτεχνική Παιδεία

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

30 ΩΡΕΣ

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Εικαστικών Τεχνών

Ζωγραφική

5

Γλυπτική

3

Χαρακτική

2

Φωτογραφία

1

Ιστορία Τέχνης

1

Θεάτρου - Κινηματογράφου

Κινησιολογία

1

Υποκριτική

4

Φωνητική - Ορθοφωνία

1

Δραματοποίηση κειμένου

2

Ιστορία Κινηματογράφου

1

Αισθητική Κινηματογράφου - Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου

3

Χορού

Κλασικός Χορός

6

Τεχνικές Σύγχρονου χορού

4

Ρυθμός - Μετρική - Κίνηση

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

12 ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

42 ΩΡΕΣ

(*1). Ελληνική Γλώσσα, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα -κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
(*2). Μαθηματικά, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
(*3). Φυσικές επιστήμες, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.
(*4). Η Ερευνητική Εργασία (project) μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικής Παιδείας όσο και σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας, τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Πολυμέσα

Σκηνογραφία

Περφόρμινγκ Άρτ

Κόσμημα

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Εργαστήρι Σκηνογραφίας

Μουσικό Θέατρο

Ιστορία Κοστουμιού

Τεχνική Σεναρίου - Ντεκουπάζ

Κινηματογραφική Τεχνολογία - Μοντάζ

Κατεύθυνση Χορού

Εργαστήρι Σκηνογραφίας

Μουσικό θέατρο

Ιστορία Κοστουμιού

Στη Β' τάξη Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, Ομάδων Π ροσανατολισμού και καλλιτεχνικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Α. Οι μαθητές παρακολουθούν έντε κα (11) μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους, διάρκειας είκοσι έξι (26) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Β. Οι μαθητές επιλέγουν μία από τις δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών και παρακολουθούν τα μαθήματα της ομάδας, διάρκειας πέντε (5) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Γ. Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας, διάρκειας έντεκα ωρών (11) εβδομαδιαίας διδασκαλίας ανά κατεύθυνση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β' τάξης Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων καθορίζεται ως εξής:

Νέα Ελληνική  Γλώσσα

 

Β' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Φιλοσοφία

1

Θρησκευτικά

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά (2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

 

1

Φυσικές Επιστήμες (3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

1

Πολιτικ ή Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Ερευνητική Εργασία ( project) (4)

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

26

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(5 ΩΡΕΣ)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών ( Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

2

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(5 ΩΡΕΣ)

Φυσική

3

Μαθηματικά

2

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Εικαστικών Τεχνών

Ζωγραφική

5

Γλυπτική

3

Χαρακτική

1

Πολυμέσα

1

Ιστορία Τέχνης

1

Θεάτρου - Κινηματογράφου

Κινησιολογία - Σωματική Έκφραση

1

Υποκριτική

3

Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου

2

Φωνητική - Τραγούδι

1

Ιστορία Θεάτρου - Ιστορία Κινηματογράφου

 

1

Αισθητική Κινηματογράφου - Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου

 

 

3

Χορού

Κλασικός Χορός

5

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού

4

Μουσική - Μετρική -

 

Αυτοσχεδιασμός

1

Ιστορία Τέχνης

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

11ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

42 ΩΡΕΣ

(1). Ελληνική Γλώσσα, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους: α) Αρχαία Ελληνικ ή Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελλη νική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
(2). Μαθηματικά, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
(3). Φυσικές Επιστήμες, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.
(4). Η Ερευνητικ ή Εργασία ( p roject) μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικ ής Παιδείας όσο και σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικ ής Π αιδείας, τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Κατεύθυνση ΕικαστικώνΤεχνών

Κεραμική

ΓραμμικόΣχέδιο

Θεωρία Τέχνης - Στοιχεία Αισθητικής

Βιομηχανικό Σχέδιο

 

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Εργαστήρι Σκηνογραφίας

Θεατρικό Τραγούδι

Φωτισμός Θεάτρου

Τεχνική Σεναρίου - Ντεκουπάζ

Κινηματογραφική Τεχνολογία - Μοντάζ

Κινούμενο Σχέδιο

Κατεύθυνση Χορού

Εργαστήρι Σκηνογραφίας

Θεατρικό Τραγούδι

Φωτισμός Θεάτρου

Στη Γ' τάξη Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και Καλλιτεχνικής παιδείας συνολικ ής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Α. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους, διάρκειας δε κατεσσάρων (14) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Β. Οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τρείς (3) Ομάδες Μαθημάτων Π ροσανατολισμού, 1) Ανθρωπιστικών Σπουδών, 2) Θετικών Σπουδών, 3) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικ ής, και παρακολουθούν τα μαθήματα της ομάδας διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Γ. Οι μαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά ένα μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγουν μεταξύ δεκατριών (13) μαθημάτων.

Δ. Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας διάρκειας έντεκα (11) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας ανά κατε ύθυνση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ' τάξης Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

Βιολογία

2

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1

Θρησκευτικά

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσική Αγωγή

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

14

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

lη Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(15 ΩΡΕΣ)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

5

Ιστορία

3

Λατινικά

3

Λογοτεχνία

2

Κοινωνιολογία

2

2η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(15 ΩΡΕΣ)

Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Χημεία

3

Βιολογία

2

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

2

3η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(15 ΩΡΕΣ)

Μαθηματικά

5

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

3

Ιστορία

3

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

2

Κοινωνιολογία

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

15

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1 ΑΠΟ ΤΑ 13

Ελεύθερο Σχέδιο

2

Κεραμική

2

Γραμμικό Σχέδιο

2

Εργαστήρι Μάσκας και Θεατρικών Εξαρτημάτων

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

2

Σκηνογραφία - Ενδυματολογία

2

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ)

2

Ντοκιμαντέρ

2

Θεωρία Τέχνης - Στοιχεία Αισθητικής

2

Φωτισμός Θεάτρου

2

Χορός για την Κάμερα (Video Dance)

2

Δημιουργική Γραφή

2

Κινηματογραφική Τεχνολογία - Φωτογραφία Κινηματογράφου

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Εικαστικών Τεχνών

Ζωγραφική

5

Γλυπτική

2

Χαρακτική

1

Βιομηχανικό Σχέδιο

1

Εργαστήρια Πολυμέσα

2

Θεάτρου - Κινηματογράφου

Κινησιολογία - Σωματική Έκφραση

2

Υποκριτική

3

Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου

2

Φωνητική - Τραγούδι

1

Ιστορία Θεάτρου

1

Αισθητική Κινηματογράφου - Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας

 

Κινηματογράφου

2

Χορού

Κλασικός Χορός

4

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού

4

Μουσική - Ρυθμός - Στοιχεία Χορογραφίας

2

Κινησιολογία

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

11 ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42 ΩΡΕΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-16 για τις τάξεις Α', Β' και Γ' των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α', Β' και Γ' των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το θέμα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ