ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(ΦΕΚ 1168/07-09-2001)

Αρίθ. Γ2/4521 (4)
Λειτουργία κατευθύνσεων Ενιαίου Λυκείου και μαθημάτων επιλογής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ.Α', 23.9.97) περί "Ενιαίου Λυκείου , πρόσβασης των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις".

2. Την ΣΤ5/56 (ΦΕΚ 1409 τ. Β',17.11.2000) "Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Γραφείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του κράτους"

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α)

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων κατευθύνσεων στα Ενιαία Λύκεια.

1. Όπου η Β' ή Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές για τη δημιουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Ενιαίο Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης με έξι (6) φοιτούντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

2. Όπου η Β' ή η Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Ενιαίο Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης με δέκα (10) φοιτούντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

3. Όπου η Β' ή η Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Ενιαίο Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης με (15) φοιτούντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

4. Στα μεμονωμένα Ενιαία Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους τριάντα (30), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου τμήματος κατεύθυνσης.

Β. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Ενιαία Λύκεια.

Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής των Α', Β', Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου ισχύουν τα εξής:

1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές.

2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές

3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές

Σε απομονωμένα λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, με ειδική αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη πρόταση του οικείου Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και μικρότερου αριθμού μαθητών.

Για τη σύσταση και λειτουργία τμημάτων κατεύθυνσης στα Ενιαία Λύκεια (ημερήσια και εσπερινά) καθώς και τμημάτων επιλογής εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Γ. Προθεσμίες για την αλλαγή κατεύθυνσης

Οι μαθητές της Β' και Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου επιλέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η αλλαγή κατεύθυνσης είναι η 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Δ. Προθεσμίες για την αλλαγή του μαθήματος επιλογής

Οι μαθητές των Α', Β' και Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Ε. Δικαίωμα αλλαγής κατεύθυνσης ή μαθήματος επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής.

Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη κατεύθυνση σε σχολείο στο οποίο δε λειτουργεί η κατεύθυνση αυτή, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η μετεγγραφή γίνεται εξ αιτίας αλλαγής κατοικίας λόγω βεβαιωμένης αλλαγής εργασίας των γονέων, θανάτου, ασθενείας που θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, λόγω διαζυγίου ή σημειώνοντας και αποδεικνύοντας οικογενειακούς λόγους και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Α' τετραμήνου. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα στις κατευθύνσεις που λειτουργούν στο σχολείο υποδοχής. Για τα μαθήματα των κατευθύνσεων και επιλογής για τα οποία δεν υπάρχει βαθμός Α' τετραμήνου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 86 τ. Α' ΦΕΚ 73/12.4.2001.

Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) μαθητών Ενιαίου Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, οι μαθητές αυτοί υποχρεούνται να διδαχθούν άλλο μάθημα επιλογής από τα διδασκόμενα στο δεύτερο σχολείο, ενώ επιπλέον ισχύουν κατά περίπτωση τα εξής:

α) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου τότε ο μαθητής αξιολογείται στο μάθημα επιλογής που θα διδαχθεί στο σχολείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Σε ότι αφορά την προφορική βαθμολογία, θα εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28 του ΠΔ 86 τ.Α' ΦΕΚ 73/12.4.2001 σύμφωνα με το οποίο "σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς, αναπληρώνεται από αυτόν που υπάρχει".

β) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους και ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιολόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στο μάθημα που επέλεξε ο μαθητής, τότε ισχύει η περίπτωση (α).

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση ο μαθητής θα θεωρείται αδίδακτος και θα απαλλάσσεται από οποιοδήποτε μάθημα επιλογής.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσας και ειδικότερα για τα σημεία (β) και (γ).

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται από το σχολ. Έτος 2001-2002.
Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών καταργούνται οι αριθμ. Γ2/4608/13-8-98, Γ2/4616/14.8.98, Γ2/4061/29.9.99 (ΦΕΚ 1818 /τ.Β') και Γ2/3016/4.9.2000 (ΦΕΚ 1157 τ.Β')

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap